De fyra främsta typerna av snedvridning i undersökningar och hur ni hindrar dem från att påverka enkäten

Snedvridning är alla enkäters dödsfiende, och när du skapar enkäter är det viktigt att du försöker undvika detta så att resultatet blir tillförlitligt. Under årens lopp har vi tipsat om de bästa sätten att utforma enkäter, så att olika slags snedvridning i undersökningar motverkas, till exempel med opartiska formuleringar, struktur och stil. Men om du inte ser upp kan du snedvrida utan att ens märka det.

Många av de olika typerna av snedvridning i undersökningar kommer från den person som skriver enkäten. Denna typ av snedvridning är lurig. Den orsakas av enkätförfattare som oavsiktligt påverkar resultatet för att få önskat utfall. Men i och med detta påverkar de trovärdigheten och värdet av själva utfallet.

Går det att undvika den här typen av snedvridning?

Ja! Här är de fyra vanligaste felen som snedvrider undersökningar och tips på hur du kan utforma enkäter på ett sätt som förebygger det:

1. Fel frågor

Det är omöjligt att få rätt svar om ni ställer fel frågor. Det är tyvärr lätt hänt att enkätresultatet blir felaktigt om frågan missar omfattningen av det som ska mätas. Låt oss säga att enkäten skapades för att ta reda på personalens favoritpizza. Er fråga är ”Tycker du bäst om pizza med pepperoni, kött eller grönsaker?”. Det finns massor av andra saker man kan ha på pizza, men ni tänkte inte på dem, så de kom inte med i frågan. Istället för att få fram den mest omtyckta pizzan mäter enkäten nu vilken pizza personalen föredrar av enbart dessa tre.

Tips! En förberedande undersökning är det bästa sättet att se till att frågorna är tillräckligt omfattande och precisa. Genom att först undersöka en liten grupp med hjälp av öppna frågor om ämnet får ni ett bättre grepp om enkätens omfattning, och det är mindre risk att ni missar alternativ som är viktiga för de svarande. Det kan också vara bra att titta närmare på liknande enkäter och se vilka kategorier och ämnen som var populära hos tidigare svarande.

2. Frågor till fel personer

Det kan verka enkelt att välja ut svarande, men det medför ofta det som kallas urvalsskevhet. När du genomför en enkät är det mycket viktigt att du riktar in dig på en population som passar enkätens mål. Om du felaktigt utesluter eller inkluderar deltagare kan resultatet bli snedvridet.

Denna typ av snedvridning uppstår när ni inte har en tydligt definierad målpopulation. Säg att ni vill begränsa enkäten till personer med dålig ekonomi. Den populationen kan definieras på flera sätt: personer med låg inkomst, personer som saknar disponibel inkomst eller personer som har ett lågt nettovärde när man räknat samman värdet av ägodelar, inkomster och skulder. Var och en av dessa tre beskrivningar kan användas för att ta fram den breda population ni vill nå. Men de olika definitionerna kan ge olika slutresultat.

Tips! För att undvika att skicka ut enkäten till fel personer bör ni tydligt definiera vilka krav ni har på svarande innan ni påbörjar projektet. Det här steget ger enkätresultatet korrekt omfattning. Tänk också på att vara specifika när ni nämner populationen i rapporter och slutsatser. Vaga termer som fattig, rik, stor eller liten riskerar att misstolkas.

3. En enda insamlingsmetod

Med en del enkätmetoder kan det vara svårt eller till och med omöjligt för vissa att delta i studien. Om du exempelvis ställer frågor till pendlare som du möter på gatan får du kanske inte ett representativt urval av de som kör bil eller cyklar. Genom att utesluta möjliga svarande på ett icke-slumpartat sätt kan du snedvrida enkäten om de som inte ingår i urvalet har andra åsikter än de som gör det.

Tips! Det bästa sättet att begränsa den här typen av snedvridning är att ge alla potentiella svarande samma möjlighet att delta i enkäten. I exemplet med pendlare vore det kanske bättre att skicka ut en webbenkät till alla som bor i staden eller be lokala företag att skicka ut enkäten till alla anställda.

4. Feltolkade dataresultat

Den här typen av snedvridning inträffar när rådata bearbetas och tolkas felaktigt. Det handlar ofta om olämplig eller felaktig statistikteknik, som leder till felaktig tolkning av enkätresultatet. Ett exempel på sådan snedvridning är när en enkätförfattare hittar något som pekar på att deras hypotes stämmer, men förbiser det faktum att enkätresultatet bara bygger på en handfull svarande.

Se till att du utgår från den provgruppsstorlek du behöver för att få ett slutgiltigt resultat med hjälp av vår provgruppsberäknare.

Tips! Den här typen av snedvridning beror ofta på att strategin för dataanalys inte tas fram förrän informationen redan har samlats in. Det är bättre att skapa en dataanalysplan först, innan du utformar enkäten. Skriv sedan frågor som du vet kommer att fungera bra med den analysmodell du tänkt dig. Använd till exempel en flervalsfråga om du vill kvantifiera resultaten. Tänk också på vilka olika analysverktyg du har tillgång till i företagets enkätprogram. Då vet du vilka analyser som går – och inte går – att göra innan du skapar enkäten.

Det kan kanske verka svårt att undvika de här fyra felen, men om du fokuserar på enkätens syfte och skaffar en gedigen förståelse för dess ämnen är du på god väg att eliminera den här typen av snedvridning.

Enkelt uttryckt: planera innan du påbörjar enkäten. Tänk igenom var och en av de fyra punkterna ovan och fundera på om du gjort vad du kan för att undvika dem. När du är säker på att undersökningsmetodiken är korrekt kan du lita på att de slutgiltiga resultaten blir korrekta.

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet