Mallar för fortbildningsenkäter

Använd fortbildningsenkäter som stöd för inlärning och utveckling

Eftersom vår värld förändras snabbt på grund av nya tekniker, globaliseringen och nya genombrott på allt fler forskningsområden, blir utbildning och fortbildning en allt större prioritet.

För eller senare genomgår de flesta människor någon typ av vidareutbildning för att få nya kunskaper som de behöver. Det kan vara för arbetets eller familjens skull eller bara för skojs skull. Om du jobbar med utbildning vet du att dessa studenter har ett och samma mål: de vill skaffa sig en färdighet som de kan använda effektivt så fort som möjligt. Vidareutbildning skiljer sig avsevärt från traditionell utbildning, eftersom deltagarna och studenterna här förväntar sig framsteg i princip direkt efter en lektion. En kund på gymmet, en deltagare på en säljutbildning och en deltagare på en yogakurs slutar att komma om de inte ser att de gör framsteg.

Frågeformulär är ett oumbärligt verktyg för vidareutbildning av yrkesverksamma, särskilt då de används tillsammans med modeller för att bedöma utbildningens effektivitet. Du kan använda de synpunkter du samlar in via enkäter för att utvärdera utbildningsprogram, kursutbud och instruktörer, du kan inrikta dig på att utveckla särskilda kompetenser för individer eller grupper och du kan planera fokuserad utbildning i ett visst ämne .

Använd enkäter för att undersöka vilken fortbildning du bör erbjuda, effektiviteten hos den fortbildning du tillhandahåller och om deltagarna känner att de får den kompetens som de önskar.

Gör en kort kontroll av elevernas kunskaper och kompetenser före och efter utbildningen med en enkät. Ställ frågor till deltagarna när de börjar kursen eller programmet och ge dem sedan samma enkät i slutet av utbildningen för att se hur mycket de har förbättrat sina kunskaper.

Ställ frågor till deltagarna i början av ett längre utbildningsprogram för att ta reda på var de befinner sig kunskapsmässigt i förhållande till sina mål. Håll koll på elevernas framsteg genom att be dem att under utbildningens lopp utvärdera sina framsteg. Skicka enkäten till mobila enheter i utbildningsmiljön för att få feedback nästan i realtid eller till sociala medier för att publicera elevernas prestationer i deras nätverk.

Ta reda på om den vidareutbildning som ni tillhandahåller är engagerande och effektiv. Uppfyller ni deltagarnas förväntningar? Får de den information och de kunskaper som de trodde att de skulle få? Använd svaren på frågorna för att förbättra utbildningen fortlöpande.

Två lärare kan presentera samma kursmaterial på två helt olika sätt, och den mångfalden gör att ni kan locka fler elever. Men du vill ändå vara säker på att alla lärare är bra på att utbilda. Med hjälp av enkäter kan du samla in elevernas åsikter om lärarnas effektivitet.

Vad tycker elever eller anställda om organisationens program för vidareutbildning och -utveckling? Fungerar de erbjudna utbildningarna som stöd för deras karriärmål och ambitioner? Vilka utbildningsprogram behöver de för att nå sina mål?

Behöver pensionärerna i din stad en praktisk teknikkurs? Finns det nya föräldrar som är intresserade av förlossnings- och föräldraskapskurser? Har medlemmarna i din religiösa organisation behov av avancerad andlig fortbildning? Använd enkäter till grannarna, på arbetsplatsen, på vårdcentralen och på gymmet för att planera kurser och utbildningar som passar invånare, anställda, patienter eller kunder. Testa möjliga erbjudanden med SurveyMonkey Audience, som ger dig tillgång till miljontals svarande som liknar dina målgrupper.

Titta närmare på våra guider om hur du skapar och genomför enkäter. Här följer också några fler tips om hur du får de svarande att slutföra enkäterna.

Om enkäten är kort och koncis är det större chans att fler svarande slutför den.

Ge de svarande möjlighet att dela med sig av ytterligare tankar och synpunkter genom att välja bland de olika frågetyperna och ta med några öppna frågor med textrutor för ostrukturerade svar.

Använd inte företagsjargong eller ett språk som är stelt eller tekniskt svårt. Ställ avslappnade frågor i samtalston.

Listan över möjliga vidareutbildningar är oändlig. SurveyMonkey har många enkäter som kan användas som de är eller anpassas för många olika utbildningsområden. Här är några mallar som du kan använda för enskilda individer, kommuninvånare, elever och deras föräldrar eller för anställda.

Vad tycker kunderna om sina erfarenheter av ert företag eller era kundtjänstrepresentanter? Använd de här synpunkterna för att undersöka inom vilka områden medarbetarna på kundtjänsten behöver vidareutbildas.

Ta reda på hur föräldrarna stödjer elevernas lärande hemma eller samverkar med barnens lärare. Använd synpunkterna för att ta fram utbildningar som hjälper föräldrarna att vägleda sina barn till att utveckla goda studievanor, hantera problem eller utmaningar i skolan eller uppnå specifika mål.

Fråga eleverna om deras synpunkter på en lärarassistents kurs. Använd sedan informationen för att ta fram en allmän vidareutbildning för alla lärarassistenter på universitetet eller en specifik vidareutbildning för assistenterna på en viss institution eller i en viss grupp.

Identifiera möjligheter att förbättra kompetensen hos medarbetare och chefer, såväl mätbara kvalifikationer och s.k. ”mjuka” färdigheter. Be cheferna bedöma viktiga aspekter av medarbetarnas prestationer och be om de anställdas synpunkter på verksamhetens ledningsgrupp. Använd sedan informationen för ta fram vidareutbildningar som passar arbetsplatsen.

Ställ frågor till ledningsgrupperna om avdelningarnas eller teamens viktigaste kompetenser för att belysa vilka utbildningsområden som kräver högre kompetensnivå och var man behöver verka för ökad professionalism, god kommunikation och positiva kundrelationer.