Om du vill försäkra dig om att resultatet från dina webbenkäter är så korrekt som möjligt kan du använda vår funktion för beräkning av felmarginal. Med det här lättanvända verktyget kan du beräkna felmarginalen för enkätresultat och känna dig trygg med att de är riktiga.

Kommer enkätresultatet någonsin att matcha den population ni undersöker perfekt? Förmodligen inte.

Men du kan få en bra uppfattning om hur nära du ligger genom att använda en felmarginalskalkylator. Det är ett smidigt verktyg som kan berätta om det antal personer som har deltagit i din enkät är tillräckligt stort för att du ska kunna lita på de data du samlat in.

Det totala antal personer vars åsikter eller beteende provgruppen kommer att representera.
Sannolikheten för att provgruppen korrekt speglar den totala populationens åsikter/beteenden. Branschstandarden är 95 %.
Antalet personer som deltog i enkäten.

0

Felmarginal, som också kallas konfidensintervall, talar om i vilken utsträckning du kan förvänta dig att enkätresultatet speglar åsikterna hos den övergripande populationen. Tänk på att enkätarbete är en balansgång, där du använder en liten grupp (de svarande) som representanter för en mycket större grupp (målmarknaden eller den totala populationen).

Du kan se på felmarginal som ett sätt att mäta hur effektiv enkäten är. Ju mindre felmarginal, desto pålitligare resultat. Ju större felmarginal, desto mer kan svaren avvika från synpunkterna hos den totala populationen.

Som namnet antyder är felmarginalen ett antal värden över och under det faktiska resultatet för en enkät. Till exempel betyder 60 % ”ja”-svar med en felmarginal på 5 % att mellan 55 % och 65 % av den allmänna populationen tycker att svaret är ”ja”.

Formel för felmarginal

n = provgruppsstorlek • σ = standardavvikelse för population • z = z-poäng

 1. Ta fram standardavvikelsen för populationen (σ) och provgruppsstorleken (n).
 2. Dela standardavvikelsen för populationen med kvadratroten ur provgruppsstorleken.
 3. Multiplicera resultatet med den z-poäng som matchar önskat konfidensintervall enligt följande tabell:
Önskad konfidensnivåz-poäng
80 %1,28
85 %1,44
90 %1,65
95 %1,96
99 %2,58

Vi tittar närmare på formeln för felmarginal med ett exempel.

Tänk dig att du försöker välja mellan Namn A och Namn B på en ny produkt, och målmarknaden består av 400 000 potentiella kunder. Detta är den totala populationen.

Du bestämmer dig för att utföra en enkät bland 600 av de potentiella kunderna. Detta är provgruppsstorleken.

Om du vill beräkna en provgruppsstorlek kan du prova vår beräkningsfunktion för provgruppsstorlek.

När du får resultatet har 60 % av de svarande sagt att de föredrar Namn A. Nu måste du ange en konfidensnivå i beräkningen av felmarginal.

Den här siffran uttrycker hur säkra ni är på att provgruppen korrekt speglar attityden hos den totala populationen. Forskare anger det oftast till 90 %, 95 % eller 99 %. (Förväxla inte konfidensnivå med konfidensintervall, vilket är en synonym för felmarginal.)

Prova att föra in siffrorna från det här exemplet i beräkningen av felmarginal här ovanför. Beräkningsfunktionen svarar med en felmarginal på 4 %.

Kom ihåg att 60 % av dina svarande valde Namn A. Denna felmarginal betyder att du nu vet att 56 % till 64 % av den totala populationen –din målmarknad – med 95 % sannolikhet föredrar Namn A på din produkt.

Vi får 56 och 64 genom att lägga till och dra ifrån felmarginalen från provgruppens svar.

Felmarginalen hjälper dig som sagt att förstå om enkätens provgruppsstorlek är lämplig.

Om felmarginalen verkar för stor bör du öka provgruppsstorleken så att attityderna bland de som deltar i enkäten stämmer bättre överens med den totala populationens attityder.

Det innebär att du måste skicka enkäten till fler personer.

Funktionen för beräkning av felmarginal kan hjälpa dig att avgöra hur många personer som behöver delta i enkäten.

Vill du beräkna statistisk signifikans? Kolla in vår beräkningsfunktion för A/B-tester.

Nu när du vet hur felmarginalen beräknas och hur den påverkar dina resultat kan vi gå igenom stegen du behöver följa för att använda dessa koncept när du utformar din enkät.

Du kan också läsa en mer ingående förklaring i den här artikeln om hur du gör en uppskattning av populationen.

 1. Definiera den totala populationen
  Detta är det totala antalet personer du vill undersöka med enkäten, de 400 000 potentiella kunderna från det tidigare exemplet.
 2. Bestäm vilken grad av riktighet du vill satsa på
  Du måste bestämma dig för i vilken grad du är villig att riskera att resultatet skiljer sig från hela målmarknadens attityder. Detta innebär att du mäter felmarginalen och konfidensnivån för provgruppen.
 3. Definiera provgruppsstorleken
  När du har vägt den konfidensnivå du vill ha mot den felmarginal du kan godta är det dags att bestämma hur många svarande du kommer att behöva. Och tänk på att det inte är alla som får enkäten som kommer att svara. Provgruppsstorleken är antalet slutförda svar du får.
 4. Beräkna svarsfrekvensen
  Detta är hur många procent av de som fick enkäten som faktiskt svarade på den. Gör en kvalificerad gissning. Om du undersöker en slumpmässig population är en försiktig uppskattning att cirka 10–15 procent kommer att slutföra enkäten. Titta på dina gamla enkäter för att se vilken svarsfrekvens du brukar få.
 5. Du har kommit fram till det totala antalet personer som behöver delta i enkäten
  När du känner till procentandelen från steg 4 vet du också hur många personer du måste skicka enkäten till för att få tillräckligt många slutförda svar. Som vi kan se är felmarginalen (och alla relaterade begrepp som provgruppsstorlek och konfidensnivå) en viktig del i utformningen av en enkät. När du kan räkna ut den kan du fortsätta med tillförsikt.

Hos SurveyMonkey få du de verktyg du behöver för att skapa, optimera och dela enkäter och samla in de svar du behöver.