Beräkning av felmarginal

Vad är felmarginal och vilken betydelse har det för enkätdata?

Kommer enkätresultatet någonsin att matcha den population du undersöker perfekt? Förmodligen inte.

Men du kan få en bra uppfattning om hur nära du ligger genom att använda vår beräkningsfunktion för felmarginal. Det är ett smidigt sätt att ta reda på om det antal personer som har deltagit i enkäten är tillräckligt stort för att du ska kunna lita på insamlade data.

Det totala antal personer vars åsikter eller beteende provgruppen kommer att representera.
Sannolikheten för att provgruppen korrekt speglar den totala populationens åsikter/beteenden. Branschstandarden är 95 %.
Antalet personer som deltog i enkäten.

0

Felmarginal, som också kallas konfidensintervall, talar om i vilken utsträckning du kan förvänta dig att enkätresultatet speglar åsikterna hos den övergripande populationen. Tänk på att enkätarbete är en balansgång, där du använder en liten grupp (de svarande) som representanter för en mycket större grupp (målmarknaden eller hela populationen).

Du kan se på felmarginal som ett sätt att mäta hur effektiv enkäten är. Ju mindre felmarginal, desto pålitligare resultat. Ju större felmarginal, desto mer kan svaren avvika från synpunkterna hos den totala populationen.

Som namnet antyder är felmarginalen ett antal värden över och under de faktiska resultatet för en enkät. Till exempel betyder 60 % ”ja”-svar med en felmarginal på 5 % att mellan 55 % och 65 % av den allmänna populationen tycker att svaret är ”ja”.

margin_of_error_calculator_sv

n = provgruppsstorlek • σ = standardavvikelse för population • z = z-poäng

 1. Ta fram standardavvikelsen för populationen (σ) och provgruppsstorleken (n).
 2. Dela standardavvikelsen för populationen med kvadratroten ur provgruppsstorleken.
 3. Multiplicera resultatet med den z-poäng som matchar önskat konfidensintervall enligt följande tabell:
Önskat konfidensintervallz-poäng
80 %1,28
85 %1,44
90 %1,65
95 %1,96
99 %2,58

Vi tittar närmare på formeln för felmarginal med ett exempel.

Tänk dig att du försöker välja mellan Namn A och Namn B på en ny produkt, och din målmarknad består av 400 000 potentiella kunder. Det är din sammanlagda population.

Du bestämmer dig för att utföra en enkät bland 600 av de potentiella kunderna. Det är din provgruppsstorlek.

Om du vill beräkna en provgruppsstorlek kan du kolla in vår beräkningsfunktion för provgruppsstorlek.

När du får resultatet har 60 % av de svarande sagt att de föredrar Namn A. Du behöver ange en konfidensnivå i beräkningen av felmarginal.

Den här siffran uttrycker hur säker du är på att provgruppen korrekt speglar attityden hos den totala populationen. Forskare anger det oftast till 90 %, 95 % eller 99 %. (Förväxla inte konfidensnivå med konfidensintervall, som bara är en synonym för felmarginal.)

Prova att föra in siffrorna från det här exemplet i beräkningen av felmarginal här ovan. Beräkningsfunktionen anger en felmarginal på 4 %.

Kom ihåg att 60 % av de svarande valde Namn A. Denna felmarginal betyder att du nu vet att 56 % till 64 % av den totala populationen – målmarknaden – med 95 procents sannolikhet föredrar Namn A på produkten ifråga.

Vi får 56 och 64 genom att lägga till och dra ifrån felmarginalen från provgruppens svar.

Felmarginalen hjälper dig som sagt att förstå om enkätens provgruppsstorlek är lämplig.

Om felmarginalen verkar vara för stor bör du öka provgruppsstorleken så att attityderna bland de som deltar i enkäten stämmer bättre överens med den totala populationens attityder.

Det innebär att du måste skicka enkäten till fler personer.

Vår beräkning av felmarginal kan hjälpa dig att avgöra hur många personer som behöver delta i enkäten.

Vill du beräkna statistisk signifikans? Kolla in vår beräkningsfunktion för A/B-tester.

Nu när du vet hur felmarginalen beräknas och hur den påverkar resultatet kan vi gå igenom de steg du behöver följa för att använda de här begreppen när du utformar enkäter.

Du kan också läsa en mer ingående förklaring i den här artikeln om hur du gör en uppskattning av populationen.

 1. Definiera din totala population
  Detta är det total antalet personer du vill undersöka med enkäten, de 400 000 potentiella kunderna från vårt tidigare exempel.
 2. Bestäm hur hög noggrannhet du vill uppnå
  Du måste bestämma i hur stor grad du är villig att riskera att resultatet skiljer sig från hela målmarknadens attityder. Detta innebär att du måste mäta felmarginal och konfidensnivå för provgruppen.
 3. Definiera provgruppsstorleken
  Efter att du har vägt den önskade konfidensnivån mot den acceptabla felmarginalen är det dags att bestämma hur många svarande du behöver. Och tänk på att det inte är alla som får enkäten som svarar: provgruppsstorleken är antalet slutförda svar du får.
 4. Beräkna svarsfrekvensen
  Detta är hur många procent av de som fick enkäten som faktiskt svarade på den. Gör en kvalificerad gissning. Om du undersöker en slumpmässig population är en försiktig uppskattning att cirka 10 % till 15 % kommer att slutföra enkäten. Titta på gamla enkäter för att se vilken svarsfrekvens du brukar få.
 5. Du har kommit fram till det totala antalet personer som behöver delta i enkäten
  När du har procentandelen från steg 4 vet du också hur många personer du måste skicka enkäten till för att få tillräckligt många slutförda svar. Som vi sett är felmarginalen (och alla relaterade begrepp som provgruppsstorlek och konfidensnivå) en viktig del i utformningen av en enkät. När du kan räkna ut den kan du fortsätta med större tillförsikt.

Få fler svar

SurveyMonkey Audience har miljontals svarande som är redo att fylla i din enkät.