Flervalsfrågor: Allt du behöver veta

Läs om när och hur du använder den mest populära frågetypen

Flervalsfrågor är grunden i enkätutformning.

De är flexibla och intuitiva och ger ren information som är enkel att analysera.

Eftersom de har en lista med bestämda svarsalternativ får du strukturerade enkätsvar och det är lättare för de svarande att fylla i enkäten.

Men de data som du får tillbaka är begränsade till de val som du anger.

Om svarsalternativen inte är heltäckande betyder det att du riskerar att få snedvridna resultat.

Även om den här frågetypen är relativt okomplicerad, så finns det ändå vissa nyanser i de olika typerna av flervalsfrågor och när de ska användas.

En av de grundläggande skillnaderna mellan olika typer av flervalsfrågor är om de svarande kan välja flera svarsalternativ eller bara ett.

I frågor med ett svar, den vanligaste typen, ber du de svarande att välja endast ett svar från en förutbestämd lista.

Detta format kommer verkligen till sin rätt i ja/nej-frågor, frågor med betyg och nominella skalor. En person kan antingen instämma eller inte instämma med ett påstående, men inte både och. De kan välja ett betyg på en 10-gradig Net Promoter Score℠-skala (NPS), men inte flera – de kan välja 7, men inte 7 och 9.

Frågor med endast ett svar fungerar också bra när du ber svarande att välja vad de tycker bäst och sämst om i en förutbestämd lista eller när du ber dem att välja det svar som ligger närmast deras egen åsikt.

Frågor där de kan välja flera svar används på ett lite annat sätt.

Om en flervalsfråga med endast ett möjligt svar är Vad vill du helst ha på din pizza?” kan en flervalsfråga med flera svar vara “Vilka av följande pizzafyllningar gillar du?”. Här kan de svarande kryssa för alla val som gäller för dem, och de är inte begränsade till bara ett.

likert scale template

Du bestämmer själv vilken form av frågan som är mest relevant när du utformar enkäten.

När du har bestämt dig för om du vill att flervalsfrågan ska ha ett eller flera svar väljer du om du vill använda en av de många variationerna av flervalsfrågor.

Om du till exempel lägger till svarsalternativet "Annat" eller ett kommentarsfält kan du undvika en vanlig nackdel med flervalsfrågor. När du ger de svarande en förutbestämd lista med svarsalternativ tvingar du dem att välja enbart mellan de angivna svaren, vilket kan leda till att resultaten snedvrids.

multiple-choice food survey example

Tänk om någon inte hittar det svarsalternativ som de verkligen vill välja? De kanske istället väljer ett svar som de inte håller med om, vilket kan påverka resultatets integritet.

Ett sätt att lösa det här problemet är att ha flera olika svarsalternativ och dessutom ge de svarande möjlighet att skriva in ett eget svar. När du utformar enkäten markerar du då rutan ”Lägg till svarsalternativet "Annat" eller ett kommentarsfält” så kan de svarande skriva in ett eget svar om de vill.

Du kan se kommentarerna i verktyget Analysera, men du måste göra lite arbete själv för att gallra ut varje kommentar. Men tänk på att de svarande bör se alternativet "Annat" som en sista utväg. Om för många skriver in sina egna svar är det inte så lätt att göra jämförelser mellan de huvudsakliga svarsalternativen.

Frågor med betygsskala har en skala med valfritt intervall – från 0 till 10, 1 till 5, 0 till 100 osv. – och ber de svarande att välja den siffra på skalan som bäst passar in på deras svar.

För att svarande ska kunna förstå en betygsskala måste du klargöra förhållandet mellan siffrorna på skalan och begreppen som de mäter, antingen i frågan eller själva betygsskalan.

multiple choice rating scale from 0 to 10
multiple choice rating scale from 0 to 10

Exemplen ovan är olika sätt att beskriva Net Promoter Score-måttet, ”sannolikhet att rekommendera”, som används för allt från marknadsundersökningar till enkäter om kundnöjdhet och medarbetarengagemang.

En Likertskala eller Likert-liknande skala är troligen den mest använda betygsskalan. I en traditionell Likertskala ombeds de svarande att uppge hur mycket de instämmer eller inte instämmer med ett påstående. Likertskalor passar perfekt för att mäta attityder eller beteenden, speciellt när det gäller känsliga ämnen. Här är ett exempel:

multiple choice rating scale from strongly agree to strongly disagree

Du kan variera svarsalternativen för att göra frågans fokus mer eller mindre detaljerat. Till exempel:

multiple choice question with agree or disagree option

Ibland kanske du vill ställa flera frågor i rad med samma svarsalternativ.

Det kan till exempel vara en serie med frågor av typen instämmer/instämmer inte eller betygsfrågor där de svarande ombeds välja en siffra från 1 till 10 som visar hur troligt det är att de skulle rekommendera en produkt till en vän (ungefär som NPS).

Om detta är fallet för din enkät kan du använda en matris. Matrisfrågor förenklar frågeinnehållet, men tänk på att mycket stora matriser kan vara besvärliga för de svarande, speciellt om de använder en mobil enhet. Svarande lämnar oftare enkäter som är svåra att slutföra, vilket kan påverka slutförandefrekvensen.

Om matrisen är så stor att de svarande hela tiden måste bläddra till höger eller neråt, bör du dela upp frågorna eller minska antalet svarsalternativ så att enkäten blir lättare att fylla i.

rating scale from 1 to 5, with 1 being poor and 5 being excellent for pizza toppings

Istället för att alla svarsalternativ visas under frågan får de svarande en listruta där de kan välja önskat svar.

Listrutefrågor fungerar bäst för frågor som har en lång lista med korta svarsalternativ, till exempel frågor om deltagarens land eller födelseår.

De bör användas sparsamt. För de flesta flervalsfrågor är det en fördel att alla alternativ visas på samtidigt, eftersom det ger de svarande ett bättre sammanhang när de svarar på frågan.

multiple choice dropdown menu of pizza toppings
multiple choice dropdown menu with pizza topping options

Med rankningsfrågor kan de svarande välja den ordning på svarsalternativen som bäst passar deras åsikter.

Om du till exempel ber svarande att ranka sina fem favoritfyllningar för pizza, talar det inte bara om ifall någon gillar pepperoni utan också hur mycket jämfört med de andra tillgängliga fyllningarna.

Om du vill samla in mer information än du kan få från enkla flervalsfrågor kan en rankningsfråga vara det bästa valet.

Rankningsfrågor är svårare att analysera än vanliga flervalsfrågor.

De ger dig en uppfattning om huruvida en svarande gillar ett svarsalternativ mer än ett annat, men inte hur mycket mer. Så om du inte är intresserad av svarandenas individuella åsikter, utan bara ett genomsnitt, bör du undvika rankningsfrågor eftersom de gör enkäten mer komplicerad än nödvändigt.

ranking scale for each pizza toppings from 1 to 5 in a dropdown menu

Flervalsfrågor är den vanligaste frågetypen i SurveyMonkey-enkäter. Det är inte bara för att det är den frågetyp som de flesta anser vara ”standard”. De har också specifika fördelar som de andra frågetyperna inte har.

Det är mycket lättare att klicka på en knapp än att skriva in ett svar. Och ju enklare enkäten är, desto fler slutförda svar får du.

Ofta vill du uttryckligen be de svarande att välja mellan två alternativ eller fler: Instämmer du eller instämmer du inte? Ja eller nej? Tycker du att vi bör göra mer, mindre eller är det bra som det är? I dessa fall är det bäst att ge de svarande alternativ att välja mellan.

Ofta när du skriver en enkätfråga har du en uppfattning om hur de svarande kommer att svara. I dessa fall är flerval normalt den bästa frågetypen.

Låt oss säga att du ber de svarande att välja vilken politisk kandidat de tänker rösta på. Tänk om det finns 20 kandidater att välja mellan? Vissa svarande kanske redan vet vem de kommer att rösta på. De har inga problem att svara på frågan.

Men för de flesta är det till stor hjälp att se alla svarsalternativ framför sig. Du tjänar också på det. Det kan vara mycket jobb att sortera igenom svar på öppna frågor, men det är lätt att analysera data från slutna frågor.

Det är mycket lättare för dig om du kan analysera enkätresultatet utan att behöva gallra bort svar med stavfel eller bidrag som inte är seriösa. Och då slipper du se Musse Pigg på din lista över möjliga statsministrar.

En fördel med flervalsfrågor är att de ger de svarande ett sammanhang för hur de bör svara. Genom att ange svarsalternativ i flervalsformat visar du hur specifika eller allmänna du vill att svaren ska vara.

Vill du till exempel att de svarande ska uppge sitt exakta födelsedatum (3 januari 1975) eller räcker det med året (1975)?

Med hjälp av svarsalternativ kan du också få de svarande att uppge mer än de annars skulle göra. Tänk på en Likertskala. Ju fler svarsalternativ du har, desto bättre kan de kvantifiera hur mycket de instämmer eller inte instämmer (t.ex. ”Instämmer”, ”Instämmer i hög grad” eller ”Instämmer delvis”).

Tänk noga igenom flervalsfrågorna innan du skickar ut enkäten, eftersom de svarsalternativ du anger avgör hur du kan använda resultatet. Det kan till exempel vara bekvämt att ange svarsalternativet ”Annat”, men det kan också göra det svårare att analysera informationen.

Mobiloptimering är numera en viktig faktor vid enkätutformning. Ungefär 3 av 10 personer som fyller i SurveyMoney-enkäter i USA använder en smarttelefon eller surfplatta.

Eftersom de har små skärmar och saknar både mus och tangentbord passar mobila enheter dåligt för enkäter med textrutor och enkäter som man måste bläddra mycket i. I vissa fall är det rätt att använda öppna frågor, men för mobilenkäter är det bäst att hålla sig till enkla flervalsfrågor.

Glöm inte att läsa SurveyMonkeys bästa tips för mobiloptimering av enkäter innan du utformar din enkät.

Det finns goda skäl till att merparten av alla enkätfrågor är flervalsfrågor. De fungerar i många olika situationer och är särskilt användbara när du förstår precis hur du använder de olika typerna.

NPS®, Net Promoter® och Net Promoter® Score är registrerade varumärken som tillhör Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company och Fred Reichheld.