Två tips för att skriva enkätfrågor av typen ”Instämmer/Instämmer inte”

Din hälsovårdsleverantör vill ditt bästa – och de vill också att du ska komma tillbaka. Så efter ett läkarbesök får du kanske en feedback enkät där du kan berätta vad du tyckte. En vanlig fråga kan se ut så här:

Instämmer du eller instämmer du inte med följande påstående: Min vårdgivare ägnade tillräckligt lång tid åt att ta hand om mina behov.

  • Instämmer i hög grad
  • Instämmer delvis
  • Varken instämmer eller instämmer inte
  • Instämmer inte helt
  • Instämmer inte alls

Inom enkätforskning kallas detta en  instämmer/instämmer inte-fråga, efter svarsalternativen som de svarande kan välja mellan. Denna typ av fråga har varit mycket populär bland enkätforskare under årtionden. Varför?

De är lätta att skriva – och det är en vanlig fråga som kan användas inom all branscher. Forskare har emellertid kommit underfund med att det finns vissa utmaningar med den här frågetypen. Vi går igenom två av dessa och ger dig tips om hur du enkelt kan övervinna dem.

Den till synes enkla instämmer/instämmer inte-konstruktionen har vad som kallas  samtyckandepartiskhet. Vad vi menar med det är att personer som svarar på enkäter i allmänhet vill uppfattas som trevliga. Så de säger att de instämmer om detta alternativ finns, oavsett vad frågan är.

En annan utmaning är att instämmer/instämmer inte-frågan verkar vara så enkel att forskare ibland skriver en hel hög med frågor med samma svarsalternativ. Sedan lägger de in frågorna i en a matris .

Eftersom en fråga av matristyp klämmer in mycket information på ett begränsat utrymme – det är praktiskt taget en enda fråga där de svarande ombeds instämma eller inte instämma med en rad påståenden – kan det hända att de svarande inte tänker efter speciellt noggrant hur de svarar på dessa frågor.

Vi kallar detta fenomen "straight-lining". (Det innebär att en svarande går igenom en rad påståenden för snabbt och väljer samma svarsalternativ för alla.)

Detta är naturligtvis ett stort problem om du försöker samla in korrekta data. Och i fallet med läkarstationen kan man på grund av "straight-lining" inte använda informationen som man samlar in för att förbättra tjänster och fatta välgrundade beslut.

För att kunna få in alla frågor i samma format måste enkätutformare komma på ett betygsämne för varje fråga. I exemplet ovan ombes de svarande att betygsätta påståendet att deras hälsovårdsleverantör tillbringade tillräckligt med tid med dem. Samma fråga kan också ställas som ”inte tillräckligt med tid” eller ”för mycket tid”.

Anta att en läkarstation vill jämföra sin nivå av patientnöjdhet med en annan läkarstation – om ordalydelsen i frågorna är olika är det svårt att göra en meningsfull jämförelse.

Nu undrar du kanske hur du kan fråga patienter om hur nöjda de är om du är vårdgivare? Vi ska titta på en annan fråga.

Hur nöjd eller missnöjd var du med den tid som din vårdgivare ägnade åt dig för att ta hand om dina behov?

  • Mycket nöjd
  • Ganska nöjd
  • Varken nöjd eller missnöjd
  • Något missnöjd
  • Mycket missnöjd

Denna typ av fråga kallas  objektspecifik. Det innebär att svarsalternativen är specifika för enkätfrågan. Olika frågor har olika svarsalternativ.

Forskning har visat att objektspecifika betygsskalor löper mycket mindre risk för samtyckandepartiskhet. En grupp forskare från Spanien och USA har också utfört experiment där de jämförde objektspecifika skalor och instämmer/instämmer inte-skalor i 14 europeiska länder och de kom fram till att reliabiliteten och validiteten för objektspecifika skalor i allmänhet är högre än för instämmer/instämmer inte-skalor.

Nu är det din tur att utforma en betygsskala. Och glöm inte att kolla i SurveyMonkeys frågebank när du utformar enkäten. Det finns massor av objektspecifika skalor att välja mellan bland de tusentals expertcertifierade frågorna!