Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Läs mer om de tre typerna av undersökningar och hur SurveyMonkey kan hjälpa dig i nästa undersökningsprojekt.

SurveyMonkey-logotyp

Med enkäter kan du samla in viktiga insikter från din målgrupp i dina undersökningar. Den här guiden tar dig genom de tre huvudtyperna av enkäter – utforskande, beskrivande och kausala – för att hjälpa dig att välja rätt tillvägagångssätt för att nå dina forskningsmål. 

För att hjälpa dig att utveckla en enkätbaserad forskningsplan kommer vi att gå igenom:

Enkäter är undersökningsverktyg som kan ge data som du kan använda i övergripande undersökningsstrategier. Enkätundersökningar kan göra stor skillnad och ge värdefulla primära undersökningsdata som kan användas till underbyggda beslut om allt från produktutveckling till marknadsföringskampanjer.

Enkätundersökningar bör ha följande kännetecken, oberoende av hur de utförs:

 • Användning: enkäter används till att samla in information om mänskliga beteenden
 • Systematik: enkätundersökningar följer beprövade systematiska procedurer för att samla in data. 
 • Reproducerbarhet: användning av samma metoder mer än en gång ska ge snarlika resultat.
 • Typer: enkäter kan vara undersökande, beskrivande eller kausala, både i online- och offline-formulär. 
 • Data: enkätundersökningar kan generera både kvantitativa och kvalitativa data.
 • Opartiskhet: urvalet är randomiserat, för att undvika snedvridning.
NPS – transaktionsrelaterade-relationella

Beroende på vilken typ av information du är ute efter och vilka metoder för enkätundersökningar du använder kommer du att se flera fördelar, bland annat:

Det är oftast enkelt att genomföra enkäter, särskilt online. Om du använder SurveyMonkey kan du få tillgång till hundratals anpassningsbara mallar som gör att du enkelt kan anpassa enkätundersökningen. Vår instrumentpanel för data omvandlar dina data till diagram och grafer som gör det lätt att förstå och använda dem.

Att utföra enkätundersökningar online är troligen det mest kostnadseffektiva sättet att samla in data på. Enkäter och intervjuer med var och en av de svarande kräver utbildad personal som kan samla in, beräkna och analysera data. 

Med enkäter kan du samla in data från stora populationer på kort tid, vilket är ännu mer kostnadsbesparande. Har du inte tillgång till deltagare på den önskade målmarknaden? En global enkätpanel som SurveyMonkey Audience kan hjälpa dig att nå de svarande du behöver.

En stor fördel med att använda enkätundersökningsmetoder är att de kan samla in både kvantitativa och kvalitativa data vilket ger en helhetsbild av din målgrupp. Använd olika frågetyper, som flervalsfrågor, Likertskala, listrutor, rankning med mera, för att samla in kvalitativa insikter. Du kan också ställa öppna frågor för att få den anekdotiska information som du behöver för att få med individuella perspektiv.

Som med alla typer av undersökningar finns det nackdelar även med enkäter, bland annat:

Deltagare kan känna att de inte måste vara ärliga i sina svar eftersom de kan vara anonyma online.

Svarande kan välja att inte svara på vissa frågor, vilket kan leda till snedvridna resultat.

Om frågor och svarsalternativ inte är specifika nog kan de svarande ha svårt att tolka frågorna rätt. En fråga med ”ja” eller ”nej” kan vara svår för den som vill svara ”bara en gång”.

Det finns flera olika sorters undersökningsmetoder. De tre vanligaste är förberedande, beskrivande och kausala, och det är de vi ska beskriva här. Läs gärna på om dem innan du börjar designa enkätundersökningen.

Förberedande undersökningar är en viktig del av alla marknadsförings- och affärsstrategier. Fokus ligger på att få idéer och insikter snarare än att samla in statistiskt korrekta data. Det är därför förberedande undersökningar passar bäst i de inledande faserna. De används oftast för att definiera problem i företaget, möjliga tillväxtområden och alternativa åtgärder samt för att prioritera områden som behöver undersökas statistiskt.

När det gäller webbenkäter är enkäter med öppna frågor den vanligaste formen för förberedande undersökningar, för att få fram kvalitativa data. Se de förberedande frågorna i enkäten som ett sätt att fördjupa förståelsen för de människor ni ställer frågor till. Även om fritextsvar kanske inte är statistiskt mätbara kan de ge information med högre kvalitet som kan leda till att ni hittar nya initiativ eller problem som behöver åtgärdas.

Följande kännetecken är typiska för förberedande undersökningar:

 • Innehåller undersökande frågor: används för att kvalitativt förstå mer om ett ämne kvalitativt.
 • Lyfter fram nya detaljer: svar kan visa på okända problem eller nya lösningar när du lär dig mer om ämnet. 
 • Genererar inga mätbara data: som framgår av kvalitativa undersökningar kan uppgifterna inte kvantifieras.
 • Besvarar frågan ”varför”: till skillnad från kvantitativa undersökningsmetoder syftar dessa till att besvara varför något hände eller motivet bakom ett beteende.

Beskrivande undersökning är den vanligaste och mest konkluderande formen av enkätundersökning på grund av dess kvantitativa natur. Till skillnad från utforskande undersökningsmetoder använder deskriptiv undersökning planerade, strukturerade enkäter med slutna frågor. Den är också deduktiv, vilket innebär att enkätens struktur och frågor bestäms i förväg baserat på befintliga teorier eller frågeområden. De data som samlas in används sedan till att testa hypoteser eller antaganden.

Syftet med deskriptiv forskning är att kvantifiera och kategorisera åsikter, attityder eller uppfattningar hos en viss population i ett visst ämne. En beskrivande undersökning kan till exempel använda flervalsfrågor med fördefinierade svarsalternativ. Svaren på de här standardiserade frågorna ger inte samma djup som kvalitativa insikter, men de ger data som kan analyseras och utvärderas statistiskt. 

Genom att gruppera svaren i kategorier kan du mäta förekomsten av vissa åsikter eller beteenden hos din målgrupp. Det medger även jämförelser över tid för att identifiera förändringar i attityder och trender.

Pekar på en utvald marknad på en jordglob

Skicka enkäten till en stor eller liten grupp människor med vår SurveyMonkey Audience.

Följande kännetecken är typiska för beskrivande undersökningar:

 • Fokuserar på ”vad”, inte på ”varför”: till skillnad från utforskande forskning syftar deskriptiv forskning till att definiera en målgrupps attityder, åsikter och beteenden. 
 • Kvantitativ: resultatdata är numeriska och kan analyseras statistiskt för att identifiera mönster, medeltal och korrelationer för kvantitativa insikter. 
 • Konkluderande: använder kvantitativa slutna frågor som genererar numeriska data för statistiskt signifikanta slutsatser. 
 • Signifikans: mäter signifikansen för resultat för att fastställa mönster och trender.

Kausal undersökning är också kvantitativ, planerad och strukturerad, precis som deskriptiva undersökningar. Av detta skäl anses den också vara konkluderande. Men kausala undersökningar om orsaker går bortom observation för att bestämma orsak och verkan mellan variabler.

Medan deskriptiva undersökningar observerar och kvantifierar företeelser redigerar kausala undersökningar aktivt variabler genom att experimentera, för att testa hypoteser om kausala effekter. En kausal undersökning kan till exempel jämföra kontroll- och testgrupper för att utvärdera effekterna av olika insatser.
Syftet med kausala undersökningar är dubbelt:

 1. För att upprätta samband mellan variabler genom kvantitativ dataanalys.
 2. För att avgöra om det finns ett orsakssamband genom att avsiktligt modifiera variabler och mäta resultaten.

Följande kännetecken är typiska för kausala undersökningar:

 • Konkluderande: undersökningen är strukturerad i design och i planering samt kvantitativ, vilket gör det möjligt för forskare att göra slutgiltiga påståenden om orsakssammanhang. 
 • Vetenskaplig: målet att identifiera orsak och verkan gör kausala undersökningar mer vetenskapliga än förberedande respektive beskrivande undersökningar.
 • Kontrollerad: undersök förekomsten av eventuella störningsfaktorer genom att hålla alla andra variabler konstanta, för att på så sätt identifiera effekterna av variabeln som testas. 
 • Ordning: för att fastställa kausalitet måste det bevisas att orsaken inträder före den föreslagna effekten.
medarbetarintroduktion
 • Förberedande undersökningar används vid fallstudier, fältobservationer, fokusgrupper och intervjuer.
 • Beskrivande undersökningar används vid beskrivande enkäter, beskrivande-normativa enkäter, beskrivande analysenkäter och korrelativa enkäter.
 • Kausala undersökningar används vid produkttestning, finjustering av reklam, när man vill behålla kunder och till samhällsbehov.

Det finns tre huvudsakliga enkätformer: online, telefon och personliga möten. Vi tittar närmare på var och en av dem för att ta reda på vilken form som passar bäst för din undersökning.

Onlineenkäter är den vanligaste enkätformen idag. Den medför låga kostnader och är det enklaste sättet att nå ut till folk – särskilt stora grupper. Många organisationer, däribland utbildningsinstitutioner, företag, hälsovårdsorganisationer, marknadsföringsbyråer och många andra använder onlineenkäter.

Fördelar med att använda onlineenkäter:

 • Korrekta resultat: onlineenkäter har mycket små felmarginaler eftersom de är så lätta för de flesta att slutföra. 
 • Den mänskliga felfaktorn är minimerad: vid analysen finns ingen risk för mänskliga fel, en enkätplattform kan utföra komplexa beräkningar åt dig.
 • De svarande är anonyma: webbenkäter är i allmänhet anonyma, vilket innebär att de svarande kan säga exakt vad de vill utan känna sig skyldiga. 
 • Når en stor målgrupp: med onlineenkäter kan du nå ut till svarande över hela världen. Med exempelvis SurveyMonkey Audience kan du nå din målmarknad och få upp till 5 000 slutförda svar.
 • Flexibilitet: tekniken för onlineenkäter gör att forskare kan använda överhoppslogik baserat på deltagarens svar på frågorna. Den här funktionen gör att enkäten skräddarsys för var och en, allt eftersom de besvarar frågorna.
 • Snabbstartsmallar: SurveyMonkey har många gratis anpassningsbara enkätmallar så att du snabbt kan förbereda din undersökning – lägg till ditt varumärke i form av logotyper, bilder, teckensnitt osv.

Telefonenkäter var tidigare en mycket vanlig metod för att samla in information, men den har minskat i takt med att digitala enkäter ökar, och att andelen fasta telefoner minskar. 

Telefonenkäter ger möjlighet att nå ett stort urval till ett lägre pris jämfört med enkäter vid personliga möten. De kräver ändå mycket tid och personal att utföra. 

De viktigaste nackdelarna med telefonundersökningar är bland annat risken för mänskliga fel, särskilt snedvridna data på grund av transkriptionsfel; Dessutom får man mindre uppriktig feedback eftersom de svarande talar direkt till intervjuaren.

Intervjuer ansikte mot ansikte ger mängder av detaljerad information, men de brukar bli oöverkomligt dyra för stora urval. De som ställer frågorna måste vara utbildade för att samla in de högkvalitativa data som är fördelen med den här typen av enkät. De måste t.ex. känna igen och ta hänsyn till kroppsspråk, ställa relevanta följdfrågor och be om mer information när det finns anledning.
Det finns också en risk med flera typer av enkätsubjektivitet vid personliga intervjuer – läs mer om dem här.

Forskningsenkäter är värdefulla när man vill få insikter som kan ligga till grund för beslut och strategi. En restauranginnehavare kan t.ex. vilja fråga kunderna om hur servicen kan förbättras. Inom politiken kan man ställa frågor till invånarna för att kunna ta fram vassare budskap. Ett programvaruföretag kanske vill be om feedback från användare inför fortsatt produktutveckling.

Oberoende av målet finns det fyra huvudsakliga skäl till att använda undersökningsenkäter.

 1. Enkäter ger fakta: När du genomför en enkät som ger kvantitativa data får du siffror som underbygger dina beslut. Tydliga siffror är också användbara när resultaten av undersökningarna ska överlämnas till de som fattar besluten – om du kan styrka att kunderna föredrar en produktfunktion framför en annan, underbyggt med kvantifierbara data, är det mer övertygande.
 2. Enkäter ger kontinuerliga referenspunkter: datamönster som pekar på trender är otroligt effektiva när de kan identifieras i undersökningar, till skillnad från data om vad kunderna vill ha. Använd Net Promoter Score® (NPS), som ger dig en uppfattning om hur trogna kunderna är ditt företag. Om du genomför NPS en gång i kvartalet och ser en nedåtgående trend kan du då vidta åtgärder och lösa problemet.
 3. Enkäter kan nå stora målgrupper: större antal svarande kan krävas för undersökningens giltighet och för att dra allmänna slutsatser om en viss population i vissa fall. Webbenkäter som skapas och administreras med plattformar som SurveyMonkey är mycket mer praktiska för stora grupper, eftersom de kan utföras på mobilen. 
 4. Anonymitet i enkäter främjar uppriktig feedback: webbenkäter gör det möjligt för deltagarna att vara anonyma, vilket uppmuntrar till öppna och ärliga åsikter. Anonymitet tar bort hinder, så att människor kan ge mer ärliga och uppriktiga svar utan att vara rädda för att dömas.

Innan du skapar enkäten måste du tydligt definiera undersökningsmål och målgrupp. Tänk igenom enkätens timing, längd, struktur, frågeformulering och incitament för att optimera svaren. Här är några tips på hur du kan utforma din enkät för att samla in högkvalitativa uppgifter som du kan få verklig användning för. 

 • Ta fram frågor som har med målen att göra. Ta bort onödiga eller överflödiga frågor som inte ger användbara insikter.
 • Organisera enkäten logiskt, börja med enkla och icke känsliga frågor innan du går över till mer komplexa eller personliga frågor.
 • Håll språket enkelt och undvik fackjargong eller komplicerade fraser som kan förvirra de medverkande.
 • Begränsa enkätens längd så att de svarande inte tröttnar.
 • Locka deltagare med rabatter, poäng eller presentkort som tack för att de svarar.
 • Testa enkäten före lanseringen för att förfina frågorna och det övergripande flödet baserat på den feedback du får.

För att nå dina undersökningsmål, oavsett om det gäller affärsmässiga, akademiska eller andra, är det viktigt att använda rätt blandning av utforskande, beskrivande och kausala undersökningar. Genom att se till att din forskningsplan innehåller rätt typer av undersökningar får du grunden för ett lyckat resultat. Kombinationen av kvantitativa och kvalitativa data som samlats in genom väl utformade enkätundersökningar kommer att ge den nivå av åtgärdbara insikter du behöver för att fatta smarta strategier och beslut. 

Kom igång idag. Och om du behöver hjälp med att hitta svarande kan du besöka SurveyMonkey Audience eller välja den plan som passar dina behov bäst!

Net Promoter®, NPS®, NPS Prism® och NPS-kopplade uttryckssymboler är registrerade varumärken som tillhör Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. och Fred Reichheld. Net Promoter Score℠ and Net Promoter System℠ är varumärken som tillhör Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. och Fred Reichheld.

Ansvarig inom varumärkesmarknadsföring

Varumärkesansvariga kan använda det här verktygskitet för att förstå målgruppen, få varumärket att växa och förbättra avkastningen.

Se SurveyMonkeys lösningar för konsumentprodukter och -tjänster

Produkter och tjänster för konsumenter – inklusive snabbrörliga konsumentvaror, resor och hotell – förlitar sig på SurveyMonkey-insikter.

Utforska SurveyMonkeys lösningar för detaljhandeln

Ta reda på hur SurveyMonkey hjälper företag att hitta rätt bland nya marknadstrender, utveckla framgångsrika produkter och skapa omtyckta varumärken.

Se SurveyMonkeys lösningar för bolag inom professionella tjänster

Se hur organisationer inom professionella tjänster använder SurveyMonkey för att få insikter om kunder och marknader.