Läs mer om de tre typerna av undersökningar och hur SurveyMonkey kan hjälpa dig i nästa undersökningsprojekt.

De flesta slags undersökningar kan delas in i tre kategorier: förberedande, beskrivande och kausala. Alla har de sitt eget syfte och de kan bara användas på vissa sätt.

Om du behärskar alla tre kan du få mer helgjutna insikter och information av högre kvalitet. Här går vi igenom alla tre typerna och hur de passar in i en undersökningsplan.

Enkäter är undersökningsverktyg som kan ge data som du kan använda i dina övergripande undersökningsstrategier. Undersökningar med hjälp av enkäter kan göra stor skillnad när du vill få fram svar som kan användas till underbyggda beslut om allt från produktutveckling till marknadsföringskampanjer. 

När du lär dig mer om enkätundersökningar kan du ta fram mer effektiva enkäter som ger dig värdefulla primära undersökningsdata

Beroende på vilken typ av information du är ute efter och vilken metod för enkätundersökningar du använder kommer du att se flera fördelar, bland annat:

Det är oftast enkelt att genomföra enkäter, särskilt online. Om du använder SurveyMonkey kan du få tillgång till hundratals anpassningsbara mallar som gör att du enkelt kan anpassa enkätundersökningen. Vår instrumentpanel för data omvandlar dina data till diagram och grafer som gör det lätt att förstå och använda dem.

Att utföra enkätundersökningar online är troligen det mest kostnadseffektiva sättet att samla in data på. Enkäter och intervjuer med var och en av de svarande kräver utbildad personal som kan samla in, beräkna och analysera data. 

Med enkäter kan du samla in data från stora populationer på kort tid. Har du inte tillgång till deltagare på den önskade målmarknaden? Använd SurveyMonkey Audience och nå ut till de svarande du behöver.

Enkäter kan enkelt anpassas för att samla in både kvantitativa och kvalitativa data. Använd olika frågetyper, som flervalsfrågor, Likertskala, listrutor, rankning, öppna frågor med mera, för att samla in all den information du behöver.

Som med alla typer av undersökningar finns det nackdelar även med enkäter, bland annat:

Deltagare kan känna att de inte måste vara ärliga i sina svar eftersom de kan vara anonyma online.

Svarande kan välja att inte svara på vissa frågor, vilket kan leda till snedvridna resultat.

Om frågor och svarsalternativ inte är specifika nog kan de svarande ha svårt att tolka frågorna rätt. En fråga med ja eller nej kan vara svår för den som vill svara ”bara en gång”.

Enkätundersökningar har följande kännetecken, oberoende av hur de utförs:

 • Användning: enkäter används till att samla in information om mänskliga beteenden
 • Systematik: enkätundersökningar följer systematiska procedurer
 • Reproducerbarhet: om du använder samma metoder mer än en gång kommer du att få snarlika resultat
 • Typer: enkäter kan göras online eller offline
 • Data: enkätundersökningar samlar in både kvantitativa och kvalitativa data
 • Opartiskhet: urvalet är slumpmässigt, för att undvika snedvridning

Det finns flera olika sorters undersökningsmetoder. De tre vanligaste är förberedande, beskrivande och kausala. Läs gärna på om dem innan du börjar designa enkätundersökningen.

Förberedande undersökningar är en viktig del av alla marknadsförings- och affärsstrategier. Fokus ligger på att få idéer och insikter snarare än att samla in statistiskt korrekta data. Det är därför förberedande undersökningar passar bäst i de inledande faserna. De används oftast för att definiera problem i företaget, möjliga tillväxtområden och alternativa åtgärder samt för att prioritera områden som behöver undersökas statistiskt.

När det gäller webbenkäter är enkäter med öppna frågor den vanligaste formen för förberedande undersökningar. Se de förberedande frågorna i enkäten som ett sätt att fördjupa er förståelse för de människor ni ställer frågor till. Fritextsvar är kanske inte statistiskt mätbara, men de ger information med högre kvalitet som kan leda till att ni hittar nya initiativ eller problem som behöver åtgärdas.

Följande kännetecken är typiska för förberedande undersökningar:

 • Sonderingsfrågor: förberedande frågor är utformade för att ta reda på mer kvalitativt om ett ämne
 • Upptäcka problem: de kvalitativa svaren kan innebära att ni får reda på problem ni inte visste att ni hade, eller nya lösningar
 • Inte mätbara: data går inte att kvantifiera
 • Gräv djupare: förstå befintliga problem mer ingående
 • Hitta problem som hör ihop: när du lär dig mer om ämnet kanske du hittar problem som är sammankopplade, och som du inte kände till
 • Öppna frågor: förberedande undersökningar består oftast av öppna frågor
 • Besvarar frågan varför: till skillnad från kvantitativa undersökningsmetoder syftar förberedande undersökningar till att besvara varför något hände eller motivet bakom ett beteende
 • Tidskrävande: en kvalitativ primär undersökningsmetod kräver mer tid för att samla in data och analysera
 • Flexibel: inte lika strukturerad som kvantitativa undersökningar

Beskrivande undersökningar är de överlägset vanligaste webbenkäterna och de anses vara utslagsgivande på grund av deras kvantitativa egenskaper. Till skillnad från förberedande undersökningar är beskrivande undersökningar förberedda och strukturerade så att statistiska slutsatser för en population kan dras utifrån den information som samlas in.

Den främsta anledningen till att använda den här typen av undersökning är att tydligare definiera en åsikt, en attityd eller ett beteende hos en grupp människor när det gäller ett visst ämne. Ta till exempel vanliga flervalsfrågor. Eftersom det finns fördefinierade kategorier för svarande att välja mellan anses de vara beskrivande undersökningar. Dessa frågor kommer inte att ge några unika insikter i ämnet på det sätt som en förberedande undersökning gör. Men genom att gruppera svaren i förutbestämda val kan man dra statistiska slutsatser från insamlade data. Det innebär att man kan mäta resultatets betydelse för den övergripande population som studeras, liksom förändringar i de svarandes synpunkter, attityder och beteenden över tid.

Pekar på en utvald marknad på en jordglob

Skicka enkäten till en stor eller liten grupp människor med vår Audience-panel online.

Följande kännetecken är typiska för beskrivande undersökningar:

 • Majoriteten av enkäter: beskrivande undersökningar utgör majoriteten av enkätmetoderna online
 • Fokus: till skillnad från förberedande undersökningar, som fokuserar på varför något händer, är syftet med beskrivande undersökningar att ta reda på vad, var, när och hur
 • Kvantitativ: den här typen av undersökning är kvantitativ till sin natur
 • Avgörande: på grund av de kvantitativa frågorna anses dessa undersökningar som avgörande
 • Statistisk inferens: data ger statistisk inferens för en målgrupp
 • Strukturerad: frågorna är strukturerade och stängda
 • Definierar: beskrivande undersökningar syftar till att definiera attityder, åsikter och beteenden
 • Signifikans: mäter signifikansen för resultat och fastställer trender

Precis som beskrivande undersökningar är kausala undersökningar kvantitativa, planerade i förväg och har en strukturerad design. De anses därför vara konklusiva undersökningar. Kausala undersökningar avviker på så sätt att de försöker förklara orsakssamband mellan variabler, i motsats till beskrivande undersökningars observerande stil, eftersom de försöker klargöra om en relation är kausal eller inte genom att testa. Det finns två mål med kausala undersökningar:

 • Att förstå vilka variabler som är orsaken, och vilka som är verkan.
 • Att fastställa vilken typ av relation det är mellan kausala variabler och den verkan som kan förutspås.

Anta att en flingtillverkare vill ta reda på om de skulle kunna öka försäljningen med en ny design för flingpaketet. Istället för att utföra beskrivande undersökningar och fråga folk om de hellre skulle köpa flingor i den nya förpackningen, utför de ett test i två olika butiker. I den ena skulle flingorna säljas i originalförpackningen och i den andra skulle den nya designen användas. Tillverkaren försöker i största möjliga mån undvika yttre källor som kan orsaka snedvridning och kan sedan mäta skillnaden i försäljning mellan de två förpackningarna. Påverkade den nya förpackningen försäljningen av flingor? Vad fick det för verkan?

Följande kännetecken är typiska för kausala undersökningar:

 • Avgörande: undersökningarna är strukturerade när det gäller utformning, planering och kvantifierbarhet
 • Vetenskapliga: de två syftena gör kausala undersökningar mer vetenskapliga än förberedande respektive beskrivande undersökningar
 • Fokus: observation av variationer i variabler vilka kan misstänkas orsaka förändringar i andra variabler
 • Mått: förändringar i både kausala variabler och dem de påverkar
 • Strukturerad: kräver mål, planering och identifiering av orsaksvariabler och verkansvariabler för att minska snedvridning
 • Redovisning: alla möjliga kausala faktorer måste identifieras och redovisas för att upprätthålla noggrannheten
 • Kontroll: alla förvirrande variabler måste hållas under kontroll eller vara konsekventa
 • Ordning: för att dra slutsats om orsak och verkan måste orsaken föregå verkan

Här är några tillämpningar av enkätundersökningar:

Förberedande undersökningar används vid fallstudier, observationer, fokusgrupper och intervjuer.

Beskrivande undersökningar används vid beskrivande enkäter, beskrivande-normativa enkäter, beskrivande analysenkäter och korrelativa enkäter.

Kausala undersökningar används vid produkttestning, finjustering av reklam, när man vill behålla kunder och till samhällsbehov.

Det finns tre huvudsakliga enkätformer: online, telefon och personliga möten. Vi tittar närmare på var och en av dem för att ta reda på vilken form som passar bäst för din undersökning.

Onlineenkäter är den vanligaste enkätformen idag. Den medför låga kostnader och är det enklaste sättet att nå ut till folk – särskilt stora grupper. Många organisationer, däribland utbildningsinstitutioner, företag, hälsovårdsorganisationer, marknadsföringsbyråer och många andra använder onlineenkäter.

Goda skäl att använda onlineenkäter:

 • Korrekta resultat: Onlineenkäter har mycket små felmarginaler eftersom de är så lätta att slutföra. Deltagarna kan sitta i soffan och svara. 
 • Vid analysen finns ingen risk för mänskliga fel: enkätplattformen utför komplexa beräkningar åt dig.
 • De svarande känner sig trygga: Onlineenkäter brukar vara anonyma. Det ger de svarande möjlighet att säga precis vad de tycker, eftersom det inte blir några konsekvenser om de ger negativa svar. Fler kommer att delta om de vet att deras medverkan är anonym.
 • Når en stor målgrupp: Med onlineenkäter kan du nå ut till många, över hela världen. Med exempelvis SurveyMonkey Audience kan du nå din målmarknad och få upp till 5 000 fullständiga svar.
 • Mängder av mallar: SurveyMonkey har massor av gratis och anpassningsbara enkätmallar som kan hjälpa dig att få enkäten klar snabbt och smidigt.
 • Flexibilitet: Tekniken för onlineenkäter gör att forskare kan använda överhoppslogik baserat på deltagarens svar på frågorna. Den här funktionen gör att enkäten skräddarsys för var och en, allt eftersom de besvarar frågorna.
 • Anpassningsbar: Onlineenkäter har flera alternativ där du kan lägga till logotyp, bilder, teckensnitt med mera så att ditt varumärke lyfts fram under enkätens gång.

Få ut mesta möjliga av dina onlineenkäter med tips från våra enkätexperter.

Det här var en gång i tiden ett vanligt sätt att samla in information på, men andelen telefonundersökningar minskar stadigt. 

Telefonundersökningar kan vara användbara när du vill nå ut till stora mängder svarande men inte har tid eller pengar nog att intervjua dem ansikte mot ansikte, eller i fokusgrupper. Men telefonenkäter medför större kostnader när det gäller tid och den personal som måste administrera enkäterna. 

Med telefonenkäter tillkommer den mänskliga faktorn som en risk, speciellt i och med att data kan förvrängas till följd av transkriptionsfel. Det finns också hög risk för att de svarande inte är helt ärliga – det kan hända att de ger kortfattade svar för att kunna avsluta samtalet snabbare, eller ändrar svaren för att de pratar direkt med en person.

Intervjuer ansikte mot ansikte ger mängder av information, men de brukar bli oöverkomligt dyra. De som ställer frågorna måste vara utbildade för att samla in de högkvalitativa data som är fördelen med den här typen av enkät. De måste t.ex. känna igen och ta hänsyn till kroppsspråk, ställa relevanta följdfrågor och be om mer information när det finns anledning.
Det finns också en risk med flera typer av enkätsubjektivitet vid personliga intervjuer.

Det finns mängder av goda skäl. Du kanske ska samla in information till en konferens eller ett evenemang, undersöka biverkningar av ett läkemedel eller en behandling eller utföra marknadsundersökningar för ditt företag. Oberoende av vilket ändamålet är finns det fyra huvudsakliga skäl till att använda undersökningsenkäter.

När du genomför en enkät som ger kvantitativa data får du siffror som underbygger dina beslut. Om en enkät om kundservice avslöjar att ett stort antal kunder är missnöjda med servicen de får hos er kan tydliga siffror visa att det är problem med den avdelning som ger kundservice.

Tydliga siffror är också användbara när resultaten av undersökningarna ska överlämnas till de som fattar besluten. Om du kan styrka att kunderna föredrar en produktfunktion jämfört med en annan baserat på kvantifierbara data är det mer övertygande än utan.

När undersökningar visar på trender är det kraftfull information. En enkät kan visserligen ge signifikanta data om vad kunderna vill ha, men upprepade enkäter som styrker en trend i kundernas köpbeteende kan ge bättre underlag för beslut. 
Ta bara Net Promoter Score® (NPS). En poäng visar ungefär hur ditt företag ligger till när det gäller kundlojalitet. Men om du genomför NPS en gång i kvartalet och ser en nedåtgående trend är det dags att ta reda på orsaken. Sedan kan du åtgärda problemet.

Enkäter, särskilt om de utförs online, kan nå stora mängder deltagare. Enkäter som skapas och administreras med SurveyMonkey är mobilanpassade, så de svarande kan enkelt besvara frågorna direkt i mobilen. 

Ibland kan större antal svarande krävas för undersökningens giltighet och för att dra allmänna slutsatser om en viss population. Med SurveyMonkey Audience kan du ange hur många svar du behöver.

Onlineenkäter innebär att deltagarna kan svara anonymt. De svarande är mer benägna att vara ärliga i sina svar, att svara på lite mer känsliga frågor samt att ge ingående, sanningsenliga svar på dina frågor. 

Oberoende av varför du ska skapa en undersökningsenkät har vi tips på hur du kan designa dem så att de blir så effektiva som möjligt.

Det första steget ska vara ett ha ett mål som är specifikt, mätbart, uppnåeligt, relevant och tidsbegränsat. Genom att definiera dessa parametrar säkerställer du att målet är tydligt och klart, att det går att uppnå under angiven tid, att det har ett kvantifierbart mål och är relevant för ditt företag.

När målet är fastställt kan du använda det som ledning när du ska ta fram frågorna. Alla frågor ska kunna kopplas till målet du ställt upp. Ta annars bort dem från enkäten.

Precis som vid vanliga samtal är det bäst att lämna personliga frågor till slutet av enkäten. Inledningsvis bör frågorna vara lätta att svara på och ganska raka. Gå sedan djupare in på ämnen som kräver mer eftertanke. Ställ slutligen demografifrågor, som brukar vara mer personliga, samt andra känsliga frågor.

Undvik branschjargong eller komplicerad terminologi. Språket i enkäten bör vara tydligt, koncist och objektivt. En enkätdeltagare som har svårt att förstå frågorna eller svarsalternativen kommer troligen att lämna enkäten utan att svara på alla frågor.

De svarande kan helt enkelt tröttna om de får för många frågor att svara på. Det gör att svaren inte håller måttet eller inte stämmer med vad den svarande egentligen tycker, eftersom hen bara vill bli klar.

Du kan erbjuda rabatter, presentkort, bonusprogram eller annat som bidrar till att de vill slutföra din enkät. Sådana förmåner ökar svarsfrekvensen och blir som ett litet ”tack” till de svarande som slutför enkäten.

Tänk på att det inte spelar någon roll om ni utför interna eller externa undersökningar eller om målet är att förbättra företagets image, öka försäljningen eller kickstarta en satsning på bästa sätt. En viktig faktor för att lyckas är att hålla rätt balans mellan förberedande, beskrivande och kausala undersökningar.

Kom igång idag. Och om du behöver hjälp med att hitta svarande kan du besöka SurveyMonkey Audience eller välja den plan som passar dina behov bäst!

Net Promoter®, NPS®, NPS Prism® och NPS-kopplade uttryckssymboler är registrerade varumärken som tillhör Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. och Fred Reichheld. Net Promoter Score℠ and Net Promoter System℠ är varumärken som tillhör Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. och Fred Reichheld.

Ansvarig inom varumärkesmarknadsföring

Varumärkesansvariga kan använda det här verktygskitet för att förstå målgruppen, få varumärket att växa och förbättra avkastningen.

Utforska SurveyMonkeys lösningar för detaljhandeln

Ta reda på hur SurveyMonkey hjälper företag att hitta rätt bland nya marknadstrender, utveckla framgångsrika produkter och skapa omtyckta varumärken.

Se SurveyMonkeys lösningar för bolag inom professionella tjänster

Se hur organisationer inom professionella tjänster använder SurveyMonkey för att få insikter om kunder och marknader.

AI-undersökning: statistik och trender från 2023

Ta del av SurveyMonkeys forskning om AI och dess påverkan inom bl.a. marknadsföring, kundupplevelser, marknadsundersökningar, utbildning och sjukvård.