Tre sorters undersökningsenkäter och när de passar bäst

De flesta slags undersökningar kan delas in i tre kategorier: förberedande, beskrivande och kausala. Alla har de sitt eget syfte och de kan bara användas på vissa sätt.

Om du behärskar alla tre kan du få mer helgjutna insikter och information av högre kvalitet. Här går vi igenom alla tre typerna och hur de passar in i en undersökningsplan.

Förberedande undersökningar är en viktig del av alla marknadsförings- och affärsstrategier. Fokus ligger på att få idéer och insikter snarare än att samla in statistiskt korrekta data. Det är därför förberedande undersökningar passar bäst i de inledande faserna. De används oftast för att definiera problem i företaget, möjliga tillväxtområden och alternativa åtgärder samt för att prioritera områden som behöver undersökas statistiskt.

Letar ni efter rätt målgrupp att testa idéer på? Med SurveyMonkey Audience kan ni bygga upp en panel med mottagare som kan ge den feedback ni behöver för att fatta rätt beslut.

När det gäller webbenkäter så är enkäter med öppna frågor den vanligaste formen av förberedande undersökningar. Se de förberedande frågorna i enkäten som ett sätt att fördjupa förståelsen för de människor ni ställer frågor till. Fritextsvar är kanske inte statistiskt mätbara, men de ger information med högre kvalitet som kan leda till att ni hittar nya initiativ eller problem som behöver åtgärdas.

Beskrivande undersökningar är de överlägset vanligaste webbenkäterna och de anses vara utslagsgivande på grund av deras kvantitativa egenskaper. Till skillnad från förberedande undersökningar är beskrivande undersökningar förberedda och strukturerade till sin utformning så att statistiska slutsatser för en population kan dras utifrån den information som samlas in.

Den främsta anledningen till att använda den här typen av undersökning är för att tydligare definiera en åsikt, en attityd eller ett beteende hos en grupp människor när det gäller ett visst ämne. Ta till exempel vanliga flervalsfrågor. Eftersom det finns fördefinierade kategorier för svarande att välja mellan anses de vara beskrivande undersökningar. Dessa frågor kommer inte att ge några unika insikter i ämnet på det sätt som en förberedande undersökning gör. Men genom att gruppera svaren i förutbestämda val kan man dra statistiska slutsatser från insamlade data. Det innebär att man kan mäta resultatets betydelse för den övergripande population som studeras, liksom förändringar i de svarandes synpunkter, attityder och beteenden över tid.

Precis som beskrivande undersökningar är kausala undersökningar kvantitativa, förberedda och strukturerade. Av det skälet kallas de även konklusiva undersökningar. Kausala undersökningar avviker på så sätt att de försöker förklara orsakssamband mellan variabler, i motsats till beskrivande undersökningars observerande stil, eftersom de försöker klargöra om en relation är kausal eller inte genom att testa. Det finns två mål med kausala undersökningar:

  • Förstå vilka variabler som är orsak och vilka som är verkan
  • Fastställa relationen mellan de kausala variablerna och deras förmodade verkan

Anta att en flingtillverkare vill ta reda på om de skulle kunna öka försäljningen med en ny design för flingpaketet. Istället för att utföra beskrivande undersökningar och fråga folk om de hellre skulle köpa flingor i den nya förpackningen, skulle de utföra ett test i två olika butiker. I den ena skulle flingorna säljas i originalförpackningen och i den andra skulle den nya designen användas. Tillverkaren försöker i största möjliga mån undvika yttre källor till snedvridning och kan sedan mäta skillnaden i försäljning mellan de två förpackningarna. Påverkade den nya förpackningen försäljningen av flingor? Vad blev det för verkan?

Tänk på att det inte spelar någon roll om ni utför interna eller externa undersökningar eller om målet är att förbättra företagets image, öka försäljningen eller kickstarta en satsning på bästa sätt. En viktig faktor för att lyckas är att hålla rätt balans mellan förberedande, beskrivande och kausala undersökningar.

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet