Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

De tre begreppen mångfald, rättvisa och inkludering är centrala för företaget och dess framgångar.

Två män och två kvinnor som sitter och pratar runt ett litet bord med datorer, surfplattor och papper på

Mångskiftande team upplever ökat medarbetarengagemang, högre produktivitet och varierade infallsvinklar som innebär att de kan ta sig an utmaningar på helt nya sätt. Men det är viktigt att förstå och ha kunskap om alla tre begreppen.

Mångfald, rättvisa och inkludering är termer som handlar om hur organisationer bör sköta sina program, policyer, värden, strategier och rutiner med avseende på både medarbetare och kundupplevelser.

Termerna hänger ihop, men var och en har sin egen särskilda betydelse vad gäller företagets intressenter och deras upplevelse. Data visar att företag som prioriterar mångfald, rättvisa och inkludering har högre lönsamhet och en mer hälsosam företagskultur.

Varje komponent tillför något viktigt till helheten:

Medarbetarmångfald handlar om att förstå, acceptera och sätta värde på människors olikheter. Uppfattningarna om mångfald skiljer sig åt beroende på ålder, bakgrund och andra faktorer.

Här följer några exempel på vanliga typer:

 • Etnisk tillhörighet
 • Sexuell läggning
 • Genusidentitet
 • Fysisk förmåga
 • Ålder
 • Civilstånd
 • Religion
 • Socioekonomisk status
 • Ursprungsland
 • Veteranstatus
 • Utbildning
 • Politisk tillhörighet

Detta är bara några exempel. Som du ser är vissa egenskaper synliga, medan andra inte är det. Mångfald handlar om mer än demografi. Alla har sin egen unika identitet som påverkar deras arbetssätt.

Se på mångfald som ett sätt att förstå och sätta värde på medarbetarnas olikheter i stället för att fundera så mycket på vilka skillnader det finns. Många varumärken anställer och bedriver verksamhet utifrån sina värderingar om mångfald, som Microsoft, Lego, och Hilton.

På en rättvis arbetsplats har alla medarbetare samma möjligheter. Det innebär att det är viktigt att förstå den historiska påverkan som företagets policyer och rutiner har på medarbetare inom viktiga områden (som effektivitet, befordran eller personalbortfall). Detta bör vara inbyggt i organisationens struktur och ingå i dess DNA tillsammans med en plan för att främja, upprätthålla och skydda denna rättvisa.

Ett företag som konsekvent finns med på listor över rättvisa arbetsplatser är Accenture. I deras styrelse sitter personer från sex olika länder och 42 procent är kvinnor, bland annat deras styrelseordförande och vd. De främjar rättvisa med hjälp av flera program för grupper och så kallade förkämpar.

Inkludering är att skapa en miljö där alla medarbetare välkomnas, respekteras, uppskattas, stöds och kan göra sitt bästa. Inkludering på arbetsplatsen skapar en känsla av samhörighet hos alla anställda. Vilket är den viktigaste faktorn när det handlar om att skapa en inkluderande arbetsplats? Om du frågar era anställda skulle flertalet av dem säga ”respekt”.

En viktig faktor som undergräver inkludering är mikroaggressioner. Den här subtila – och ofta oavsiktliga – fördomsfullheten är ganska vanlig. Enligt en SurveyMonkey-studie har fler än 26 % av amerikanerna definitivt varit utsatta för mikroaggression på jobbet och 22 % är osäkra.

Som mikroaggressioner räknas bland annat oprofessionellt uppförande, att lyssna till nedsättande kommentarer om kollegor utan att agera och att någons idé stjäls av någon annan. Uppmuntra medarbetarna att anmäla den här sortens uppförande så att ni kan utbilda dem och minska risken för att det händer igen.

Kaiser Permanente, ett amerikanskt företag inom vårdsektorn, är unikt på så sätt att 60 % av de anställda är färgade. 75 procent av personalen och hälften av ledningen är kvinnor. Hos Kaiser Permanente verkar man för en öppen kultur och uppmuntrar de anställda att komma med förslag på förbättringar.

Uppmuntra alla att vara förkämpar och främja arbetet med att aktivt inkludera marginaliserade grupper. En förkämpe är en person som aktivt främjar och kämpar för inkludering av en viss grupp med hjälp av positiva, medvetna insatser. För att vara förkämpe måste du agera. Enbart goda avsikter räcker inte för att hjälpa en underrepresenterad grupp.

Tips: För att uppnå meningsfulla förändringar för era anställa måste ni inrikta er på deras fysiska, mentala, känslomässiga och ekonomiska välmående i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid samt social rättvisa.

Sammantaget skapar mångfald, rättvisa och inkludering mer än bara positiva upplevelser för medarbetarna, det ger även fördelar för företaget. Det är viktigt att komma ihåg att alla tre komponenterna är lika viktiga om företaget ska lyckas.

Enligt en nyligen utförd undersökning av McKinsey & Company är företag i den översta kvartilen när det gäller mångfald i ledningsgrupper 25 % mer benägna att nå högre lönsamhet än genomsnittet jämfört med liknande företag.

Bättre lönsamhet är bara en av fördelarna med mångfald, rättvisa och inkludering på arbetsplatsen. Det här är några andra:

I stället för rekryteringssatsningar med ett begränsat antal sökande kan ni använda principer för mångfald, rättvisa och inkludering för att utöka basen med kvalificerade sökande till företaget. Enligt en SurveyMonkey-studie från 2021 uppger en stor del av arbetsstyrkan i USA (78 %) att det är viktigt för dem att jobba på ett företag som prioriterar mångfald och inkludering, och fler än hälften (53 %) tyckte till och med att det var ”mycket viktigt”.

Ert åtagande när det gäller mångfald, rättvisa och inkludering bör vara tydligt för alla sökande när de granskar ert företag innan en intervju, under intervjun, när de pratar med personalavdelningen och när de träffar potentiella kollegor. Varje enskild person som en sökande kommunicerar med ska förmedla företagets engagemang för mångfald, rättvisa och inkludering.

Medarbetarengagemang är en avgörande faktor för ett företags framgång. Medarbetare som är aktivt engagerade har lägre frånvaro, är mer produktiva och råkar ut för färre arbetsplatsolyckor. Företag med högre medarbetarengagemang märker att de får lägre personalomsättning, bättre kundtjänst, ökad försäljning och bättre lönsamhet.

Engagerade medarbetare arbetar mer hängivet för att företaget ska bli framgångsrikt. Mångfald, rättvisa och inkludering ökar medarbetarnas engagemang eftersom de ser andra som liknar dem själva på en mängd olika poster och på olika chefsnivåer i företaget. De ser att det finns möjligheter för dem och de satsar på att ta vara på de möjligheterna.

Medarbetare med olika bakgrund, infallsvinkel, tankesätt och livserfarenhet bidrar med nya och spännande idéer, vilket öppnar dörren till ökad innovation. Olika infallsvinklar kan utmynna i en bättre produkt. Med ett program för mångfald, rättvisa och inkludering i företaget kan de här medarbetarna känna sig trygga med att säga sin mening och dela sina idéer.

Tänk dig ett företag där alla bara håller med om allt och ingen utmanar de beslut som kommer uppifrån. Tyvärr ser det ut så här på vissa företag, och då blir resultatet lidande. De utmaningar och åsikter som en varierad, inkluderande arbetsstyrka för med sig leder till bättre riskbedömning och i slutänden ett bättre beslut.

I en nyligen utförd studie såg man att de som arbetar i miljöer som främjar samhörighet är mer benägna att göra sina röster hörda eftersom de inte är rädda för negativa följder.

Forbes genomförde en studie om inkluderande beslutsfattande som visade att inkluderande team:

 • fattar bättre beslut i upp till 87 % av fallen,
 • fattar beslut dubbelt så fort med hälften så många möten, och
 • fattar beslut som ger 60 % bättre resultat.

Med effektiva program för mångfald, rättvisa och inkludering har alla anställda en känsla av samhörighet. Genom att främja den här känslan av samhörighet och respekt kan de anställda vara bekväma med att visa upp sitt sanna jag. Detta ger cheferna information om vad som motiverar de anställda och vad de kan göra för att behålla dem.

Tips: Använd SurveyMonkey för att mäta mångfald och inkludering i företaget.

Mångfald, rättvisa och inkludering är centrala begrepp som motsvarar en bättre medarbetarupplevelse och ett mer framgångsrikt företag. Störst effekt får ni genom att mäta alla tre komponenter under en medarbetares hela anställningstid, från rekrytering till den dag de slutar hos er.

Kom igång med arbetet med mångfald, rättvisa och inkludering i företaget. Läs vår utförliga guide om mångfald, rättvisa och inkludering nu.

HR-ledare

HR-ansvariga kan använda detta verktygskit för att skapa fantastiska medarbetarupplevelser.

Få den information du behöver med anställningsformulär online

Anställ de bästa talangerna, snabba upp introduktionen och hantera din personal med anpassade anställningformulär. Börja skapa formulär redan idag med hjälp av vårt verktyg och mallar för anställningsformulär.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Erbjud rätt arbetsplatsförmåner

SurveyMonkey ger verktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker om förmånerna, för bästa resultat.