SENAST UPPDATERAD: 1 augusti 2023

Dessa Användarvillkor för Enkätplattform (”Villkor”) gäller din användning av SurveyMonkeys verktyg för webbenkäter och mobila enkäter för att skapa, distribuera, analysera och administrera enkäter med en EXTRA-plan (team) eller SUPER-plan (team) i ett SurveyMonkey-konto (”Teamenkättjänsten”).

Varje användarkonto som ingår i teamenkättjänsten kallas en ”plats” eller en ”användare” och tillsammans utgör de ett ”team”. Ett team kan vara ett team, en grupp eller en annan underavdelning inom organisationen eller vara hela organisationen. Varje prenumeration på en teamenkättjänst representerar ett team och ni kan ha flera team genom att köpa flera prenumerationer på en teamenkättjänst. Om ni har flera team kan ni också överföra en användare från ett team till ett annat.

Teamenkättjänsten är avsedd att ge dig som huvudsaklig administratör möjlighet att på egen hand administrera Teamet. Det är du som ansvarar för att hantera och administrera Teamet, inte SurveyMonkey (ditt ansvar omfattar även att besvara förfrågningar om att skapa, ta bort och överlåta konton och att hantera användarinställningar för registrering och avregistrering för meddelanden). Vi har inget ansvar för eventuella problem som uppstår på grund av att ett Team läggs till, tas bort eller hanteras på något annat sätt när detta sker i enlighet med dina anvisningar.

Du försäkrar dig om att användarna uppfyller villkoren enligt vilka Teamenkättjänsten är tillgänglig för er, inklusive eventuella policyer om godtagbara användningsområden. Du får inte tilldela några platser till minderåriga. ”Minderåriga” är personer under 16 år (eller under en högre ålder om det tillåts i vissa länder och territorier). Om användaren bryter mot dessa Villkor eller använder Teamenkättjänsten på ett sätt som SurveyMonkey skäligen tror kommer att göra SurveyMonkey skadeståndsansvarigt eller störa andras användning av Teamenkättjänsten, kan SurveyMonkey stänga av eller avsluta det aktuella slutanvändarkontot eller begära att du gör det.

Om teamenkättjänsten avslutas konverteras alla användarkonton (även den primära administratörens konto) i teamet till individuella konton, som inte längre har tillgång till de funktioner som teamkontot hade och som regleras av användarvillkoren (”Nedgradera”).

Du bekräftar att en Nedgradering kan leda till att du förlorar kontrollen över hela Teamet vid avslutandet. SurveyMonkey anser att teamkonton som har konverterats till individuella konton kontrolleras av den användare som är registrerad på kontot vid tidpunkten för Nedgraderingen. Följaktligen måste du om du vill återta kontrollen över sådana konton kontakta de enskilda användarna. SurveyMonkey kommer normalt sett inte att överföra kontrollen över ett sådant konto utan den kontrollerande användarens godkännande.

Om du vill behålla kontrollen över teamkontona efter en nedgradering är du ensam ansvarig för att vidta de åtgärder som krävs för att åstadkomma detta innan nedgraderingen, som att: (a) överlåta teamkonton till lämpliga personer; (b) ändra åtkomstuppgifter för teamkonton; och (c) exportera data i teamkonton och ta bort alla data som du inte vill att användarna ska ha tillgång till efter nedgraderingen. Om det är möjligt kommer vi att meddela dig i förväg innan en nedgradering sker, så att du kan utföra de ovannämnda åtgärderna.

Om du köper teamenkättjänsten på nytt efter en nedgradering måste du på nytt bjuda in konton som har konverterats till individuella konton till följd av nedgraderingen till teamet, om du vill att de ska ingå i teamet. Det finns emellertid ingen garanti att varje sådan användare kommer att acceptera inbjudan.

Om antalet användare överstiger det köpta antalet enheter debiteras de extra enheterna med priset per extra enhet som anges i det underliggande prenumerationspriset, proportionellt för den del av prenumerationstiden som återstår när de extra prenumerationsenheterna läggs till. Extra prenumerationsenheter förnyas eller avslutas samma datum som den underliggande prenumerationen. Antalet prenumerationsenheter som är relaterade till en teamenkättjänst kan inte minskas under en prenumerationsperiod för den teamenkättjänsten.

Din användning av teamenkättjänsten måste följa alla gällande policyer, enligt vad som anges i vårt juridiska center, inklusive policyn om godtagbara användningsområden.

Om vi stänger en enkät som du håller på att genomföra p.g.a. en överträdelse av våra villkor får du inte öppna enkäten på nytt utan att först rätta till det som bryter mot villkoren eller inhämta vårt skriftliga tillstånd. Annars kan vi stänga av kontot eller upphöra att tillhandahålla teamenkättjänsten till dig.