Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

63 % sehen sich den Datenschutz- und Sicherheitshintergrund eines Unternehmens an, bevor sie dessen Produkte oder Dienstleistungen nutzen.

Statistiken Seitenleiste Rechtliches

GILTIGHETSDATUM: 27 november 2018

SENAST UPPDATERAD: 1 augusti 2023

Detta SurveyMonkey Global sekretessmeddelande för sökande och kandidater ("Meddelandet”) tillhandahålls för att informera dig om vilka Personuppgifter SurveyMonkey1 (“vi, oss, vår”) kan ha om dig och hur vi använder dessa uppgifter.  

SurveyMonkey respekterar att datasekretess, säkerhet och skydd har grundläggande betydelse. Som ett globalt företag som prioriterar dessa principer är vi fast beslutna att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och transparent sätt och i enlighet med alla tillämpliga dataskyddslagar.  

Se nedan för att förstå hur vi använder dina Personuppgifter. Vi kan komma att ge dig mer information när vi samlar in dina personuppgifter om vi anser att det kan vara relevant och lämpligt att göra det.  

Omfattning  

Detta Meddelande gäller dig eftersom du överväger att ansöka eller har ansökt om att få arbeta hos oss. Det gäller för alla Personuppgifter som samlas in, underhålls, överförs, lagras, behålls eller på annat sätt används (dvs. behandlas) av oss.  

Det gäller även tredje parter vars information du lämnar till oss (t.ex. arbetsreferenser), och du bör dela detta Meddelande med dessa personer. Detta Meddelande gäller inte vår hantering av uppgifter som samlas in om dig i din roll som besökare på vår webbplats eller användare av våra tjänster. När du interagerar med oss i den rollen gäller SurveyMonkeys Sekretessmeddelande.  

Detta Meddelande innebär inte något erbjudande om anställning och utgör heller inte någon del av ett sådant erbjudande eller något anställningsavtal och skapar inget avtalsförhållande mellan oss och dig.   

Vad är Personuppgifter? 

"Personuppgifter" avser alla uppgifter som rör en levande individ som kan identifieras direkt från dessa uppgifter eller indirekt tillsammans med annan information. Vi kan inneha Personuppgifter tillhörande vissa av eller samtliga de kategorier av Personuppgifter som anges nedan, i förhållande till dig. Vi samlar in sådan information antingen direkt från dig eller (i tillämpliga fall) från en annan person eller enhet, såsom en arbetsförmedling eller konsultbyrå, leverantör av bakgrundskontroller eller andra hänvisningskällor (i enlighet med lokala nationella lagar och förordningar). 

 • Personligt - Identifierare som namn, postadress, onlineidentifierare, e-postadress; 
 • Lagskyddade klassifikationer – t.ex.  nationalitet; 
 • Yrkesmässig eller anställningsrelaterad information – inklusive curriculum vitae, följebrev och/eller ansökningsformulär, tidigare anställning, referenser från tidigare arbetsgivare,  urvals- och kontrolluppgifter, utbildningsuppgifter, yrkesutdrag, yrkescertifieringar, specialkunskaper, språkkunskaper, medlemskap i kommittéer eller andra organ; 
 • Ljudinspelningar – t.ex. inspelningar av intervjuer/anteckningar från intervjuer,
 • Lokaler och tillgång till IT - inklusive information som krävs för att få tillgång till kontorslokaler och information om din anslutning till våra nätverk när du befinner dig på plats; 
 • Allmän korrespondens/allmänna möten - i samband med rekryteringsprocessen; 
 • Finansiellt - Löner och finans, inklusive betalning av alla överenskomna tillämpliga kostnader i samband med rekryteringsprocessen, t.ex. resekostnader (i förekommande fall); 
 • Funktionshinder - eventuella anpassningar eller justeringar som krävs för intervju- eller ansökningssyften i samband med eventuellt funktionshinder.
 • Annan information som direkt eller indirekt identifierar dig – t.ex. visumstatus, kön, födelsedatum och allmänt tillgängliga uppgifter, exempelvis allmänt tillgänglig information i profiler på sociala medier;  
 • Känsliga personuppgifter - inklusive körkortsuppgifter och etnisk tillhörighet (endast kandidater i USA). 

Syfte och grund för behandling 

Vi kan lagra, behandla och lämna ut personuppgifter som du har tillhandahållit för följande ändamål: 

Personuppgifter Källa Syfte Grund 
Kontaktuppgifter (inklusive namn, adress, telefonnummer, e-postadress  m.m.)

Kvalifikationsuppgifter (t.ex. CV, utbildningsinformation, arbetslivserfarenhet, information om färdigheter, publikationer eller talaruppdrag, yrkesutdrag, medlemskap i organ eller kommittéer m.m.)

Uppgifter i ansökan 

Identifieringsuppgifter (t.ex. pass, födelsedatum, visumstatus) 

Andra uppgifter som du lämnar till oss 
Du

Allmänt tillgängliga källor, t.ex. webbplatser där du har offentliggjort sådan information

Tredje part, t.ex. referenser eller bakgrundskontrollbyråer   
Ge dig tillträde till byggnader och IT 

Rekrytering/utnämning, inklusive behandling och spårning av din ansökan, bedömning av din jobbansökan 

Löner och finans, inklusive betalning av alla överenskomna tillämpliga kostnader i samband med rekryteringsprocessen, t.ex. resekostnader (i förekommande fall) 

Tillsättning för en utannonserad tjänst, samt för framtida lediga platser, under förutsättning att du ger ditt tillstånd 

Intern analys av information om arbetssökande för att förstå vilka som söker jobb hos oss, för att förbättra vår rekryteringsprocess, för etik- och efterlevnadsrapportering och för att hantera säkerheten för oss och våra anställda 

Tillfällig användning av uppgifter om sökande för juridiska ändamål, t.ex. i samband med eventuella ifrågasättanden av våra anställningsbeslut 
Denna behandling av dina uppgifter är nödvändig för vårt legitima affärsintresse att behandla jobbansökningar som skickats in av dig, eller på dina vägnar, och för att hjälpa oss att avgöra om vi ska anställa dig. 
Uppgifter om kön, ras, sexuell läggning, civilstånd m.m. Från dig Övervakning och främjande av lika möjligheter, inbegripet granskning av könsfördelning och rekrytering. Etik- och efterlevnadsrapportering  Denna behandling av dina uppgifter är nödvändig för vårt legitima affärsintresse att hantera vår verksamhet, inklusive juridiska, personalrelaterade, administrativa och ledningsrelaterade ändamål samt för att förebygga och upptäcka brott, förutsatt att ditt intresse inte väger tyngre än vårt intresse. 
Uppgifter som samlas in i samband med intervjuer och telefonutvärderingar (inklusive information om ansökningsprocessen och eventuella resultat av bakgrundskontroller, i förekommande fall) Du 

Allmänt tillgängliga källor, t.ex. webbplatser där du har offentliggjort sådan information  

Tredje part, t.ex. referenser eller bakgrundskontrollbyråer 
Rekrytering/utnämning 

Hantera hälsa och säkerhet på vårt kontor 

Utöva vår rätt att försvara, svara på eller genomföra rättsliga förfaranden 

Kontakta referenser med ditt tillstånd 

Utföra lagliga bakgrundskontroller 
Denna behandling av dina uppgifter är nödvändig för att vi ska uppfylla eventuella rättsliga eller regleringsmässiga skyldigheter
Rekrytering, identitetsverifiering och allmän information om dig Offentligt tillgängliga källor, t.ex. webbplatser där du har offentliggjort sådan information  

Tredje part, t.ex. referenser, rekryterare, marknadsundersökningsföretag, leverantörer av identitetsverifiering eller bakgrundskontrollbyråer 
För att verifiera din identitet och behörighet för anställning Denna behandling av dina uppgifter är nödvändig för vårt legitima affärsintresse att hjälpa oss att avgöra om vi ska anställa dig och bedöma dig med avseende på möjligheter på SurveyMonkey.   

Vi kan lagra och behandla personuppgifter från andra tredjepartskällor för följande ändamål: 

Syfte Grund 
Information som kan inhämtas från källor som rekryterare, marknadsundersökningsföretag, leverantörer av identitetsverifiering och information som du gjort tillgänglig via allmänt tillgängliga webbplatser Bakgrundskontroller avseende yrkesorganisationer m.m. (där detta är tillåtet enligt lag) Denna behandling av dina uppgifter är nödvändig för vårt legitima affärsintresse att hjälpa oss att avgöra om vi ska anställa dig och bedöma dig när det gäller möjligheter på SurveyMonkey. 
Uppgifter som samlas in med hjälp av cookies och annan spårningsteknik när du interagerar med vår webbplats.  Se vårt Sekretessmeddelande för webbplatsen

Observera att du har rätt att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter om behandlingen sker för vårt legitima intresse. Vi kan sammanställa/pseudonymisera dina Personuppgifter för att analysera och förbättra våra rekryteringsprocesser. 

Särskilda kategorier av Personuppgifter  

Vissa kategorier av dina Personuppgifter betraktas som "särskilda" eller "känsliga", inklusive information som rör: 

 • Uppgifter om fysisk eller psykisk hälsa - såsom information om din fysiska eller psykiska hälsa eller tillstånd; vi kommer exempelvis att använda information om funktionshinder för att överväga om vi behöver tillhandahålla lämpliga anpassningar under rekryteringsprocessen. 
 • Körkortsnummer (t.ex. om det krävs för en bakgrundskontroll) 
 • Andra särskilda kategorier av Personuppgifter - t.ex. etniskt ursprung, religiösa eller liknande övertygelser, fackföreningsmedlemskap, begånget eller påstått begånget brott, och alla förfaranden för eventuella brott som begåtts eller påstås ha begåtts, utfallet i dessa förfaranden eller domstolens dom i dessa förfaranden. 

Vi behandlar endast sådana uppgifter när det är nödvändigt och för att upprätthålla specifika rättigheter för SurveyMonkey eller för en potentiell anställd, enligt arbetsrätten eller för att bedöma din arbetsförmåga. Denna information kan användas för att hjälpa oss att övervaka efterlevnaden av lagstiftningen om lika möjligheter, tillsammans med anpassningar eller justeringar som krävs för intervju- eller ansökningsändamål i samband med eventuellt funktionshinder. I de flesta ansökningar är detta förmodligen inte aktuellt, men om det behövs kommer vi att behandla dessa uppgifter med största försiktighet. SurveyMonkey använder inte och lämnar inte ut känsliga personuppgifter för andra ändamål än de som du inte kan välja bort enligt California Consumer Privacy Act of 2018 ("CCPA"). 

Vi kommer endast att behandla uppgifter som rör dina eventuella brottmålsdomar eller inblandning i straffrättsliga förfaranden om det är tillåtet enligt lag eller om du frivilligt har lämnat uppgifterna ifråga.  

Samtycke 

I princip förlitar vi oss inte på ditt samtycke för dataanvändning. Vi kan emellertid från tid till annan be om ditt samtycke till att (i) använda dina Personuppgifter för ett specifikt ändamål (inklusive att överväga dig för framtida jobbmöjligheter inom SurveyMonkey eller att delta i rekryteringsevenemang); och/eller (ii) behandla dina Personuppgifter (inklusive "särskilda" eller "känsliga" uppgifter) för att skydda dina vitala intressen eller någon annans intressen. Om vi gör det kommer vi att ge dig fullständig information om de uppgifter som vi önskar samt anledningen till att vi behöver dem, och förklara att du kan återkalla ditt samtycke när som helst och hur du ska göra det. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla din ansökan och, i enlighet med vår datalagringspolicy, kommer vi att göra oss av med dina Personuppgifter på ett säkert sätt. 

Om du inte förser oss med dina Personuppgifter 

Om du inte förser oss med vissa Personuppgifter kan vi eventuellt inte behandla din jobbansökan eller bedöma din lämplighet för en viss roll, uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller hantera vår verksamhet.  

Säkerhet och lagring av Personuppgifter 

Vi lagrar dina Personuppgifter på ett säkert sätt i en centraliserad databas och inom vissa betrodda tredjepartsleverantörers verktyg, med kontrollerad åtkomst till dessa platser. Tillgång till Personuppgifter (inklusive särskilda uppgifter) i både elektronisk form och pappersform är begränsad till medlemmar av HR-avdelningen och anställda som har ett legitimt och motiverat skäl att granska sådana uppgifter. 

Mottagare av dina Personuppgifter 

Vi kan komma att lämna ut dina Personuppgifter till ett företag inom koncernen2 inklusive, utan begränsning, av följande skäl: för att driva globala processer, utföra koncernövergripande rapportering eller fatta beslut om anställning eller befordran. Det kan ibland vara nödvändigt för oss att lämna ut Personuppgifter till tredje part eller ombud, inklusive utan begränsning till följande: 

 • Leverantörer för att hjälpa till med administration, bearbetning och hantering av vissa aktiviteter som rör potentiella medarbetare;  
 • Individer eller företag som är anställda av SurveyMonkey för att utföra specifika tjänster, funktioner eller konsultarbete, inklusive externa referensbyråer och andra finansiella institutioner;  
 • Släktingar eller juridiska ombud till potentiella anställda; 
 • Tillsynsorgan eller andra som vi enligt lag är skyldiga eller ålagda att lämna ut information till, inklusive Workplace Relations Commission, relevanta myndighetsdepartement eller myndigheter, domstolar och personer som utsetts av domstol;  
 • Juridiska och medicinska yrkesutövare; 
 • Annan personal från SurveyMonkey (inklusive personal från dotterbolag och närstående bolag) som är involverad i rekryterings- och anställningsprocessen; 
 • Rättstvister: för att söka juridisk rådgivning från våra externa advokater eller i samband med rättstvister med en tredje part; 
 • Medicinska yrkesutövare på din begäran, t.ex. i samband med anpassningar som gjorts i samband med eventuellt funktionshinder; och 
 • SurveyMonkeys potentiella eller faktiska köpare eller spekulanter. 

I den utsträckning det tillåts enligt lagen, kommer vi att informera dig i förväg om vi avser att ytterligare behandla eller lämna ut dina Personuppgifter för ett annat ändamål eller till en annan part än de som anges ovan. Vi vidtar alla rimliga åtgärder, som krävs enligt lag, för att säkerställa säkerheten, integriteten och sekretessen hos sådana uppgifter och sådan information och, där så är lämpligt, ingår avtal med sådana tredje parter för att göra detta.  

Överföring av Personuppgifter utanför EES 

De personuppgifter som vi samlar in från dig kan överföras och lagras, inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”), för de ändamål som beskrivs ovan, inklusive av personal som arbetar åt oss eller åt en av våra tredjepartsleverantörer som agerar på vårt uppdrag. Vi kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda sekretessen och integriteten hos dina Personuppgifter under sådana omständigheter.  

Datalagring 

Uppgifterna kommer att lagras så länge det krävs för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna har samlats in och använts, såvida inte en längre period behövs för våra rättsliga skyldigheter eller i samband med ett eller flera rättsliga anspråk. Vanligtvis lagrar vi dina uppgifter i 1 år efter att jobbansökningsprocessen har slutförts, såvida vi inte är skyldiga enligt lag eller avtal att lagra dem under en längre tid (t.ex. om du är anställd av SurveyMonkey) eller om du har samtyckt till att de lagras under en längre tid.  

Dina rättigheter avseende personuppgifter (endast ansökande i EES) 

Med förbehåll för begränsningar i lokal lagstiftning har du flera rättigheter i förhållande till dina Personuppgifter. Du kan ha rätt att: 

 • få tillgång till en kopia av dina Personuppgifter som innehas av SurveyMonkey; 
 • begära rättelse av dina Personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga; 
 • begära radering av dina Personuppgifter under vissa omständigheter; 
 • begränsa vår användning av dina Personuppgifter under vissa omständigheter; 
 • flytta (eller överföra) Personuppgifter som är automatiserade under vissa omständigheter; 
 • invända mot behandlingen av dina Personuppgifter ifall vår rättsliga grund för behandlingen av dina uppgifter är våra legitima intressen;  
 • inte bli föremål för ett beslut som grundas på automatiserad behandling av dina Personuppgifter, inklusive profilering som har rättsliga eller liknande betydande effekter;  
 • återkalla samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten av behandlingen av dina Personuppgifter baserat på samtycke innan det återkallades;  
 • inte utsättas för diskriminerande behandling vid utövandet av dessa rättigheter, och 
 • lämna in ett klagomål till dataskyddskommissionären (eller annan relevant tillsynsmyndighet i din jurisdiktion). 

Dessa rättigheter får dock inte utövas under vissa omständigheter (t.ex. om det behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller i samband med ett eller flera rättsliga anspråk). Om du vill utöva dessa rättigheter – eller vill utse ett auktoriserat ombud att göra det på dina vägnar - kontakta vår HR-avdelning. Vi kan begära legitimation för att verifiera din begäran. 

Vi "säljer" eller "delar" inte dina Personuppgifter, och vi har ingen kännedom om att vi "säljer" eller "delar" Personuppgifter för kandidater under 16 år, enligt definitionen av termerna "sälja" och "dela" i CCPA. 

Mer information 

Om du behöver ytterligare förtydliganden angående detta Meddelande, kontakta

SurveyMonkey Global Sekretessmeddelande för sökande och kandidater kan uppdateras när som helst. Vi kan meddela dig om det sker några väsentliga förändringar i hur vi hanterar dina Personuppgifter. Det bekräftas att du har fått en kopia av SurveyMonkey Global Sekretessmeddelande för sökande och kandidater och att du förstår och godkänner dess innehåll. 

1 SurveyMonkey kan syfta på SurveyMonkey Inc. eller något annat närstående SurveyMonkey-bolag/dotterbolag med anställningskapacitet.  

2 I detta Meddelande avses med “företag i koncernen” ett företag som är ett Dotterbolag eller Holdingbolag till SurveyMonkey eller något Dotterbolag till Holdingbolaget i fråga från tid till annan (och för detta ändamål har “Dotterbolag“ och “Holdingbolag“ de betydelser som anges i avsnitt 7 respektive 8 i Companies Act 2014).