63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

SENAST UPPDATERAD: 1 augusti 2023 

Dessa Tjänstespecifika villkor för AI självbetjäning (“Tjänstespecifika villkor”) gäller om du använder och kommer åt en SurveyMonkey-tjänst med integrerad SurveyMonkey AI (enligt definitionen nedan). Dessa Tjänstespecifika villkor är “Ytterligare villkor” enligt definitionen i SurveyMonkeys Användarvillkor (“Användarvillkor”) och SurveyMonkey AI är en funktion i de tjänster som tillhandahålls därunder. Termer med stor begynnelsebokstav som inte är definierade i dessa villkor har de betydelser som beskrivs i Användarvillkoren. Du godkänner dessa Tjänstespecifika villkor genom att klicka för att godkänna de tjänstespecifika villkoren, genom att verkställa ett dokument som hänvisar till dem, eller genom att använda SurveyMonkey AI.   

I händelse av konflikt mellan dessa SST:er och Användarvillkoren, kommer dessa SST:er att gälla. 

SurveyMonkey AI” betyder alla generativa AI-funktioner eller AI- funktionaliteter som tillhandahålls av SurveyMonkey. SurveyMonkey AI är en funktion som ingår i Tjänsten. SurveyMonkey AI är inte en tjänst eller Tjänst enligt något tillämpligt Avtal för affärspartner mellan dig och SurveyMonkey och är inte tillgängligt eller avsett för användning med någon HIPAA-aktiverad tjänst från SurveyMonkey.  

1. Input och output.  

Du kan tillhandahålla input som ska bearbetas av SurveyMonkey AI (“Input“), och ta emot output som genereras och returneras av SurveyMonkey AI baserat på Input (“Output“). När du använder SurveyMonkey AI utgör Input och Output ditt Innehåll. Du är ensamt ansvarig för utveckling, innehåll, drift, underhåll och användning av ditt Innehåll. Du intygar att din Input och användning av SurveyMonkeys AI och Output inte kommer att (i) bryta mot någon tillämplig lag, (ii) bryta mot dessa SST:er, Användarvillkoren eller vår Policy om godtagbara användningsområden, eller (iii) göra intrång, bryta mot eller missbruka någon av SurveyMonkeys rättigheter eller tredje parts rättigheter. Du åtar dig att inte ange någon konfidentiell, personlig eller känslig information, inklusive men inte begränsat till skyddad hälsoinformation, namn, telefonnummer, adresser, e-postmeddelanden och födelsedatum. Du bekräftar att på grund av hur maskininlärning och tekniken som driver SurveyMonkey AI fungerar, är Output eventuellt inte unik och SurveyMonkey AI kan generera samma eller liknande output för SurveyMonkey eller en tredje part. Svar eller resultat som begärs av och genereras för andra användare räknas inte som ditt Innehåll.  

2. Riktighet.  

Med hänsyn till den snabba utvecklingen av artificiell intelligens och maskininlärning accepterar du att användningen av SurveyMonkey AI ibland kan resultera i felaktig Output som inte korrekt återspeglar verkliga personer, platser, fakta eller data. Du åtar dig att utvärdera riktigheten av eventuell Output på det sätt som är lämpligt för ditt användningsområde, inklusive genom att använda mänsklig granskning av Output. Du samtycker till att du inte kommer att förlita dig på SurveyMonkey AI för juridisk, medicinsk, ekonomisk eller annan professionell rådgivning.  

3. Förbättring av SurveyMonkey AI.   

Modeller för artificiell intelligens och maskininlärning kan förbättras över tid för att bättre hantera specifika användningsfall. Du samtycker till att vi kan använda Innehåll från SurveyMonkey AI eller från din användning av SurveyMonkey AI för att förbättra SurveyMonkey AI och tjänsterna och enligt vad som tillåts i SurveyMonkeys sekretessmeddelanden. I vissa fall finns det reglage i dina kontoinställningar där du kan välja att avstå; du är ansvarig för att välja lämplig inställning. I andra fall fungerar modeller för artificiell intelligens och maskininlärning automatiskt vid användning av en specifik funktion eller tjänst som är grundläggande för SurveyMonkeys tjänster i stort. För mer information, se över dina kontoinställningar och besök vårt Hjälpcenter. Du accepterar att om du väljer att avstå, kan detta begränsa SurveyMonkey AI:s förmåga att hantera ditt specifika användningsfall.  

4. Begränsningar avseende användning av SurveyMonkey AI-funktioner .  

Du åtar dig att inte använda SurveyMonkey AI eller Output (i) för att utveckla modeller, inklusive grundmodeller eller andra storskaliga modeller, som konkurrerar med SurveyMonkey eller SurveyMonkey AI; (ii) för att bakåtkompilera, dekompilera, översätta eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden eller underliggande komponenter i modeller, algoritmer och system i SurveyMonkey AI, inklusive exfiltrering av vikter i modeller; (iii) för att vilseleda någon person eller påstå att Output från SurveyMonkey AI eller tjänsterna enbart genererats av människor; (iv) för att generera skräppost eller innehåll för spridning i valkampanjer eller lobbyverksamhet, inklusive inriktning på specifika demografiska grupper; eller (v) på ett sätt som bryter mot teknisk dokumentation, användarriktlinjer eller parametrar som det hänvisas till häri eller som på annat sätt tillhandahålls i anslutning till SurveyMonkey AI. Du åtar dig att inte använda webbskrapning, webbskörd eller webbdataextraheringsmetoder för att extrahera data från SurveyMonkey AI eller från Output. Du åtar dig att endast använda SurveyMonkey AI i geografiska områden som för närvarande stöds av OpenAI.  

Du bekräftar och accepterar att din användning av SurveyMonkey AI är föremål för användningsbegränsningar. Mer information hittar du i vårt Hjälpcenter. Om du överskrider gränsen för tillåten användning kommer du inte åt funktionen förrän begränsningen har upphört, och SurveyMonkey kan eventuellt inaktivera eller försämra prestandan hos sådana SurveyMonkey AI-funktioner. 

SurveyMonkey kan, efter eget gottfinnande, blockera eller inaktivera din åtkomst till, eller stänga av eller avsluta din användning av SurveyMonkey AI och/eller tjänsterna, i händelse av en överträdelse eller skäligt misstänkt överträdelse mot dessa SST:er.  

5. Policyer från tredjepartsleverantörer.  

Du åtar dig att inte använda SurveyMonkey AI-funktioner på ett sätt som bryter mot någon OpenAI-policy, inklusive deras Användningspolicyer och Policy för delning och publicering eller eventuell annan policy från tredjepartsleverantörer enligt beskrivningen i vårt Hjälpcenter eller på annat sätt som tillhandahållits i samband med SurveyMonkey AI. 

6. Förhandsversion eller betaversion.  

SurveyMonkey kan utse eller erbjuda SurveyMonkey AI, eller en funktion i SurveyMonkey AI, som en förhandsversion, alfaversion, version för tidig tillgång eller betaversion (“Betaversion“). Om du använder en Betaversion gäller även följande villkor: 

En Betaversion erbjuds i befintligt skick för att möjliggöra testning och utvärdering; den representerar inte den slutliga SurveyMonkey AI och kan innehålla buggar som orsakar systemfel eller andra störningar, fel och dataförlust. SurveyMonkey kan välja att inte släppa en kommersiell version av Betaversionen. SurveyMonkey kan, efter eget gottfinnande och när som helst, ta bort eller avveckla Betaversionen och släppa en kommersiell version av Betaversionen. Du måste omedelbart upphöra att använda Betaversionen om vi begär det. I utbyte mot din användning av en Betaversion samtycker du till att SurveyMonkey eventuellt samlar in uppgifter om din användning av Betaversionen, inklusive eventuell återkoppling, och analyserar ditt Innehåll för att förbättra Tjänsten. Om du inte vill att dessa användnings- eller feedbackdata samlas in eller att Innehållet analyseras, måste du omedelbart avbryta din användning av Betaversionen genom att använda en icke-Betaversion av SurveyMonkey AI. Eventuella separata avtal som vi ingår med dig avseende Betaversionen kommer att ersätta dessa bestämmelser. 

SurveyMonkey lämnar inga utfästelser eller garantier för Betaversioner, inklusive någon garanti för att Betaversioner kommer att vara allmänt tillgängliga, oavbrutna eller felfria, eller att Innehåll kommer att vara säkert eller inte förloras eller skadas. Utom i den utsträckning som är förbjuden enligt lag friskriver sig SurveyMonkey uttryckligen från alla garantier för Betaversioner, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång eller tyst njutning, och alla eventuella garantier som uppstår genom handel eller handelsbruk. 

7. GARANTIFRISKRIVNING.

SURVEYMONKEY AI TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SURVEYMONKEY OCH DESS LICENSGIVARE LÄMNAR INGA GARANTIER (VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA GARANTIER) AVSEENDE DE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNINGEN AV SURVEYMONKEY AI ELLER RIKTIGHETEN I NÅGON ANNAN INFORMATION SOM ERHÅLLS GENOM SURVEYMONKEY AI. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT ALLT MATERIAL OCH/ELLER ALLA DATA SOM ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNING AV NÅGON SURVEYMONKEY AI-FUNKTION SKER PÅ DIN EGEN RISK. DU BÖR INTE FÖRLITA DIG PÅ FAKTAPÅSTÅENDEN I OUTPUT UTAN ATT GÖRA EN OBEROENDE FAKTAKONTROLL AV DERAS RIKTIGHET. OUTPUT SOM FRAMSTÅR SOM KORREKT PÅ GRUND AV SIN DETALJRIKEDOM KAN ÄNDÅ INNEHÅLLA VÄSENTLIGA FELAKTIGHETER. SURVEYMONKEY AI KAN INTE HÄMTA INFORMATION DYNAMISKT, OCH OUTPUT TAR EVENTUELLT INTE HÄNSYN TILL HÄNDELSER ELLER FÖRÄNDRINGAR AV UNDERLIGGANDE FAKTA SOM INTRÄFFAR EFTER ATT AI-MODELLEN TRÄNADES. INGEN INFORMATION ELLER RÅDGIVNING, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU ERHÅLLER FRÅN SURVEYMONKEY ELLER GENOM SURVEYMONKEY AI SKA GE UPPHOV TILL NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES HÄRI. 

8. Villkor för servicenivå är inte tillämpliga.   

Oavsett vad som anges i Användarvillkoren, kommer driftstopp i SurveyMonkey AI som beror på fel i en tredjepartstjänst inte att inkluderas i eventuella beräkningar av tillgänglighet eller drifttid. 

9. Samarbete.  

Om du blir inbjuden att gå med i eller är en del av ett Teams- eller Enterprise-konto, bekräftar och godkänner du att administratören eller den primära administratören för ett sådant konto är ensamt ansvarig för att implementera och hantera SurveyMonkey AI-inställningar för allt Innehåll, inklusive ditt Innehåll.