Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Med SurveyMonkeys utvärderingsformulär går nästa utvärdering som på räls.

Man som håller en bärbar dator och ler mot en kvinna i rullstol som håller en surfplatta

Du har säkert stött på utvärderingsformulär många gånger redan, både under din utbildning och i arbetslivet. Med hjälp av de här formulären kan chefer, lärare, elever, anställda och andra ge feedback i skolan och på arbetsplatsen.

Med webbformulär för utvärderingar blir arbetet med att ge feedback till enskilda och team effektivare. De som fyller i dem kan samla all information på ett och samma ställe, där det är enkelt att hänvisa till materialet och använda det som referens.

Här ska vi ta en närmare titt på webbaserade utvärderingsformulär.

Ett utvärderingsformulär kan användas i många olika sammanhang för att lämna synpunkter på något. De här anpassningsbara formulären innehåller frågor som hjälper dig att få en bild av styrkor, förbättringsområden och hur det totalt sett går med att uppnå målen. Användningsområdena för utvärderingsformulär är många, till exempel inom utbildning, affärer och sport.

Utvärderingsformulär och feedbackformulär har olika syften. I feedbackformulär samlar du in åsikter och tankar om en produkt, en tjänst eller ett företag. Ett utvärderingsformulär används för att bedöma och ge konstruktiv feedback om någons prestationer. Tydlig och genomtänkt feedback är viktigt för den personliga såväl som den yrkesmässiga utvecklingen och kan ha en stor påverkan på medarbetarupplevelsen.

Utvärderingsformulär kan se olika ut beroende på till exempel bransch, syfte eller vilken befattning den person som utvärderas har. Ta en titt på några vanliga exempel och värdefulla tips när du ska skapa ett utvärderingsformulär:

Personalutvärderingar omfattar prestationsutvärderingar, till exempel heltäckande feedback, medarbetarledda självutvärderingar, teamutvärderingar, kompetensutvärderingar, chefsutvärderingar och karriärutvecklingsutvärderingar.

I varje utvärdering ger du feedback till en medarbetare eller ett team om deras prestationer under en viss period. Administratörer kan använda denna feedback för att utvärdera medarbetarnas förmåga att utföra sina arbetsuppgifter, mäta mål och planera utbildningsprogram.

Regelbundna översyner kan ge värdefull information som kan användas som referenspunkter för utvecklingstrender. Försök att planera in utvärderingar en gång i kvartalet eller en gång om året.

Formuläret för personalutvärdering ser olika ut beroende på vilka målen är. Ett enkelt formulär mäter oftast hur väl medarbetaren uppfyller specifika krav, till exempel på kunskap, kvalitet, samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och måluppfyllelse. Ett effektivt formulär för personalutvärdering bör vara heltäckande, objektivt och enkelt att använda.

När du skapar ett formulär för personalutvärdering börjar du med att definiera målen för utvärderingen, schemat samt processen för genomförandet. Var tydlig i formuleringen av de faktorer som används för att utvärdera medarbetarnas prestationer och vilket bedömningssystem som används för varje kategori. Du bör också lämna plats för kommentarer, så att den som gör utvärderingen kan lämna synpunkter på medarbetarens styrkor och svagheter samt komma med förslag på utvecklingsmöjligheter.

När du utformar ett formulär för personalutvärdering bör du inkludera fält för viktiga uppgifter, som medarbetarens namn samt undersökarens namn och befattning. Du bör också fundera på att inkludera jobbspecifika fält, som:

 • Titel (aktuell befattning)
 • Chefens namn
 • Avdelning

Slutligen bör du också ha tydliga anvisningar om hur utvärderingen ska fyllas i och du bör erbjuda stöd och utbildning om det behövs.

Ett formulär för utvärdering av medarbetarprestation är ett verktyg som arbetsgivare använder för att utvärdera medarbetarnas prestation under en viss tidsperiod. Det här formuläret används vanligtvis för att mäta hur medarbetaren presterat tidigare, för att identifiera saker som kan förbättras och för att definiera framtida mål.

Den feedback som delas i de här utvärderingarna kan hjälpa chefer att fatta beslut om befordringar, lönehöjningar och utvecklingsmöjligheter. Prestationsutvärderingar är också viktiga för att tydligt kommunicera och dokumentera eventuella tvivel om en medarbetares arbete.

I en utvärdering av medarbetarprestation bör du inkludera följande fält:

 • Medarbetarens namn
 • Medarbetarens befattning
 • Prestationer och styrkor
 • Områden som kan förbättras
 • Mål för kommande period
 • Feedback från chefen

Kom igång genom att prova vår mall för enkäter om medarbetarprestation. Du kan anpassa mallen om du vill lägga till fler fält, företagets logotyp eller varumärkets färger.

En heltäckande utvärdering är en personalutvärdering som hjälper teamet att bedöma en medarbetares prestationer och beteende. Utvärderingen genomförs ofta med hjälp av både kollegor, underlydande, chefer och ibland till och med kunder. Med det här flerdimensionella tillvägagångssättet kan organisationen få en heltäckande bild av en individs arbetsprestation, ledarskapsförmåga, samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och andra jobbrelaterade färdigheter.

Med hjälp av heltäckande utvärderingar kan du lättare identifiera styrkor och möjligheter till yrkesmässig utveckling. Du kan se medarbetarens prestationer i ett större sammanhang, som kanske inte är tydligt för dennes närmaste chef. En heltäckande utvärdering kan också minska risken för partiskhet och ge ett rättvisare resultat samtidigt som den gynnar en öppen kultur med ömsesidig respekt och konstruktiv kritik.

I heltäckande utvärderingar måste du be varje undersökare (oavsett om det är en kollega, en underlydande eller en chef) att dela specifik feedback om medarbetarens prestationer. En effektiv heltäckande enkät fokuserar på att ställa öppna frågor och undviker ledande frågor som kan påverka deltagarens svar.

Det här är några exempel på enkätfrågor för heltäckande feedback:

 • Vad skulle du säga är den här medarbetarens styrkor?
 • Nämn en sak som den här medarbetaren bör fortsätta att göra?
 • Hur väl förvaltar den här personen sin tid och arbetsbörda?
 • Nämn ett område inom vilket du skulle vilja att den här personen utvecklas?

Rekryteringsteam kan använda formulär för utvärdering av sökande för att snabbt bedöma och jämföra jobbsökande vid rekrytering. De här formulären gör det enklare att identifiera sökande som uppfyller kraven och dela feedback om en sökandes kvalifikationer, erfarenhet, kompetens och kulturella passform inom organisationen. De kan bidra till ett mer standardiserat sätt att bedöma och jämföra sökande, så att rekryteringen blir rättvisare och rekryteringsteamen kan välja den mest lämpliga personen för rollen.

Dessutom fungerar de här formulären som underlag för beslutsprocessen och kan användas för att ge feedback till de sökande som inte antas eller i interna översyner av anställningsprocessen.

När du skapar ett formulär för utvärdering av sökande bör du identifiera den erfarenhet, kunskap och kompetens som krävs för att lyckas i rollen. Dessa kan omfatta teknisk kunskap, mjuk kompetens, utbildning och arbetslivserfarenhet.

Nästa steg är att ta fram ett bedömningssystem som kan användas för att bedöma varje sökandes kvalifikationer objektivt. Det här bedömningssystemet kan vara en sifferskala, en rad kryssrutor eller en lista med egenskaper som ni vill att den sökande ska ha. Du bör också lämna plats för kommentarer, så att ni kan dokumentera era observationer och tankar om varje sökande.

Formulär för lärarutvärdering används vanligtvis i skolor för att bedöma lärare och föreläsare. Efter att ha observerat dem under en lektion eller föreläsning använder administratörer formulären för att utvärdera lärarnas arbete. Vissa lärare ger också utvärderingsformulär till eleverna för att få synpunkter på sin undervisning.

Med ett robust system för lärarutvärdering kan du:

 • Utvärdera hur väl undervisningen fungerar så att du kan upprepa framgångsrika strategier och förändra sådant som inte går hem hos eleverna.
 • Förtydliga behoven av personlig utveckling så att du kan hitta kurser eller resurser som lyfter undervisningen.
 • Identifiera brister bland verktyg, support och resurser som kan hindra eleverna från att förstå ett koncept eller från att engagera sig i undervisningen.
 • Få bevis på utveckling och värdefull information som du kan använda för att förbättra undervisningen eller utvecklas i din arbetsroll.

När du skapar ett formulär för lärarutvärdering börjar du med att identifiera de områden som ska utvärderas. Du kan överväga att utvärdera lärarens klassrumsledarskap, utlärningsförmåga, ämneskunskap och förmåga att engagera eleverna i undervisningen. När du väl har identifierat de områden du vill utvärdera kan du skapa en betygsskala för att bedöma läraren inom vart och ett av dessa.

Glöm inte att inkludera fält för viktiga uppgifter, som lärarens namn samt undersökarens namn och befattning. Du bör också fundera på att inkludera jobbspecifika fält, som årskurs och ämne.

Utvärderingsformulär samlar in feedback från elever eller deltagare för att utvärdera hur väl kursmaterialet och föreläsarens undervisning fungerar. Utbildningsinstitutioner använder de här formulären för att identifiera områden där föreläsarna kan bli bättre och för att förbättra kvaliteten på skolans program.

Det första steget är att identifiera de huvudområden som ska utvärderas, till exempel utlärningsförmåga, ämneskunskap, klassrumsledarskap och kommunikationsförmåga. När du väl har identifierat områdena kan du välja frågor för att bedöma föreläsaren inom vart och ett av dessa. Du kan använda en enkel sifferskala från 1–5 eller en mer detaljerad skala som innehåller beskrivningar av varje betygsnivå.

Tänk på att inkludera fält för viktiga uppgifter, som föreläsares namn samt undersökarens namn och befattning, när du skapar formuläret. Beroende på vilken typ av utvärdering det är kan du också fundera på att inkludera jobbspecifika fält, som årskurs och ämne.

Utbildningsinstitutioner av olika slag använder formulär för kursutvärdering för att samla in synpunkter på undervisningen från eleverna. De här formulären är utformade för att bedöma hur effektiv undervisningen är, hur relevant och tydligt det material som används är, utbildningstempo, resurskvalitet och övergripande nöjdhet hos deltagarna.

Med hjälp av formulär för kursutvärdering kan lärare och utbildare samla in insikter om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras på deras kurser. Den här feedbackrundan är avgörande för att upprätthålla en hög utbildningsstandard, säkerställa att kursinnehållet förblir effektivt och skapa en engagerande och uppmuntrande studiemiljö.

Fortbildning med kurser av olika slag bidrar till att medarbetarna håller sig informerade och uppdaterade om nya tekniska framsteg, procedurer och andra nödvändiga färdigheter. Fortbildningen kan ges av till exempel chefer och gästtalare eller via webbinarier.

Formulär för utbildningsutvärdering används för att mäta hur effektiva utbildningssessionerna är och för att identifiera saker som kan förbättras i framtida kurser.

Formulär för utbildningsutvärdering bör omfatta information som:

 • Utbildningens namn
 • Föreläsarens namn
 • Frågor med betygsskala
  • Föreläsarens effektivitet
  • Ämnets relevans
  • Kursupplägg
  • Föreläsarens entusiasm
  • Incitament att delta
  • Effektiv tidsanvändning
  • Hur mycket deltagaren lärt sig
 • Kommentarer

Kom igång med hjälp av vår enkätmall för utbildningsutvärdering.

När rekryterings- och intervjuprocessen har slutförts kan personalavdelningen skicka formulär för intervjuutvärdering (eller erfarenheter hos arbetssökande) till sökande för att samla in synpunkter. Den insamlade informationen kan sedan användas för att förbättra rekryteringsprocessen.

Formuläret för intervjuutvärdering bör utformas för att samla in data som hjälper personalavdelningen att identifiera styrkor och svagheter i rekryterings- och intervjuprocessen. Frågorna bör vara korta och koncisa samt enkla att förstå.
Inkludera frågor som rör den sökandes erfarenhet av och uppfattning om rekryteringsprocessen. Frågor om hur tydlig arbetsbeskrivningen var, hur väl kommunikationen fungerade och hur professionella rekryteringsteamet var överlag kan ge värdefulla insikter om områden som behöver förbättras.

Dessutom kan det vara bra att ta med frågor om själva intervjun, till exempel om hur den var uppbyggd, kvaliteten på frågorna och intervjuarens beteende, eftersom det kan hjälpa personalavdelningen att förbättra intervjuerna. Genom att fråga de sökande om deras synpunkter kan personalavdelningen också aktivt förbättra processen och arbetsgivarens varumärke.

Oavsett viken typ av utvärdering du vill göra har du nytta av att skapa formuläret på nätet. Med ett webbformulär är det enkelt att registrera och hämta information som ska användas vid ett senare personligt eller webbaserat möte eller en utvärdering.

Se till att utvärderingsformuläret är enkelt att använda, särskilt om du skapar det åt någon annan. Inkludera tydliga anvisningar i början av formuläret och tänk noga igenom frågorna så att andra som använder formuläret vet precis vilken information som efterfrågas.

Språket bör vara klart och tydligt så att alla som använder formuläret tolkar anvisningarna på samma sätt.

Betygsskalor är ett utmärkt sätt att göra utvärderingsformulär begripliga och uppnå enhetlighet mellan utvärderingar.

Du kan till exempel använda en likertskala (en nöjdhetsskala) för att ställa en sluten fråga och ange fem eller sju svarsalternativ från extremt missnöjd till extremt nöjd.

Alla aspekter av en utvärdering kan inte bedömas med flervalsfrågor eller betygsskalor. Ibland måste den person som fyller i utvärderingen kunna lämna egna kommentarer, åsikter och observationer. På så sätt blir utvärderingen också mer personlig. Inkludera textfält där deltagarna kan utveckla sina svar.

Öppna frågor som utgår från vårt utbildningsexempel kan till exempel vara:

 1. Vilka mål har du formulerat för era medarbetare för nästa år?
 2. Berätta lite mer om medarbetarens prestationer det här året.

Inkludera viktiga uppgifter, som medarbetarens namn, anställningsdatum, utvärderingsperiod, avdelning och andra relevanta uppgifter för identifiering, i början av utvärderingsformuläret.

Med SurveyMonkey är det enkelt att skapa ett utvärderingsformulär. Använd vår omfattande frågebank för att få hjälp med att formulera de bästa frågorna, och vi har också hundratals mallar som sparar massor av tid.

Alla SurveyMonkeys mallar är helt anpassningsbara. Du kan enkelt lägga till en logotyp, varumärkesbilder och färger så att utvärderingsformuläret speglar er organisation. Dessutom kan du redigera och ändra frågorna i mallen så att de passar just dina behov.

Titta närmare på några av våra populäraste mallar för utvärderingsformulär här.

Webbaserade utvärderingsformulär används ofta för att bedöma prestationer. Skapa ett webbformulär baserat på en SurveyMonkey-mall nu.

HR-ledare

HR-ansvariga kan använda detta verktygskit för att skapa fantastiska medarbetarupplevelser.

Få den information du behöver med anställningsformulär online

Anställ de bästa talangerna, snabba upp introduktionen och hantera din personal med anpassade anställningformulär. Börja skapa formulär redan idag med hjälp av vårt verktyg och mallar för anställningsformulär.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Erbjud rätt arbetsplatsförmåner

SurveyMonkey ger verktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker om förmånerna, för bästa resultat.