Webbenkäter för utbildningar, skola och universitet.

Information om hur elever, lärare och administratörer kan nå sina mål

Utbildningsenkäter, illustration

Oavsett om du behöver förstå de faktorer som medför tillfredsställelse inom fakulteten eller vill få feedback från studenterna om en ny kurs, kan en webbenkät avslöja information som kan förbättra program, processer och övergripande resultat. Föräldrar, studenter, lärare, professorer och administratörer kan alla dra nytta av professionella utbildningsenkäter.

Hur kan utbildningspersonal använda webbenkäter om utbildning?

Från effektiviteten på fakulteten till idrottsprogram och föräldrars och studenters attityder – lärare, fakultet och administratörer kan använda webbenkäter på många sätt för att ta reda på om utbildningssystemet håller måttet. Här följer några idéer. (Några av mallarna nedan finns för tillfället endast på engelska.)

 • Bedöma relationen mellan familj och skola. Rektorer, skolinspektörer och skolstyrelser kan använda enkäter för att lära sig mer om de aspekter av relationen mellan familj och skola som påverkar elevernas resultat. SurveyMonkey har samarbetat med Harvard School of Education för att skapa en enkät som fyller just detta behov. Läs mer om den här föräldraenkäten för grundskolor och ta en titt på vår mall för föräldrastöd.
 • Utbildningsresultat. Elevenkäter är inte bara är en bra metod för att få elever att reflektera över sitt lärande, utan även en effektiv metod för att mäta elevernas resultat. Genom att skicka ut en elevenkät kan de utbildningsansvariga få underlag för att förbättra program och ta itu med brister, och eleverna kan få värdefulla insikter om sina inlärningsprocesser.
 • Enkät för kommunala skolor. Föräldrar, personal och i många fall elever kan delta i enkäter för kommunala skolor. Om du vill veta mer om finansiering, säkerhet, kommunikation, skolstyrelsens prestationer och eller något annat kan du använda dig av enkätmallen för kommunala skolor för att få värdefulla insikter i hur det står till i ditt skoldistrikt.
 • Föräldraenkät för förskolan. Tycker föräldrarna att barnets behov blir tillgodosedda? Upplever barnet förskolan som positiv? Känner sig barnet välkommet? Är förskolepersonalens erfarenhet och utbildning tillfredsställande? Detta är frågor som är vanliga i en förskoleenkät.
 • Enkät om skolklimatet. Hur bra är skolan på att motivera ditt barn? Värdesätter din skola mångfald? Respekterar lärarna ditt barn? Skapar administratörerna på ditt barns skola en hälsosam och stödjande inlärningsmiljö? Dessa och fler frågor hittar du i enkätmallen om skolklimatet. Är skolan akademiskt utmanande för eleverna?
 • Utvärdera webbaserade utbildningprogram. I takt med att nya tekniker utvecklas uppstår frågor kring vilka verktyg som eleverna behöver för att lyckas i en webbaserad utbildningsmiljö. Vilka faktorer är avgörande för en effektiv kursutformning och högkvalitativ undervisning? Vad, om något, tycker eleverna att de går miste om genom att inte få sin utbildning i ett klassrum? Skicka ut en enkät för att få svar på frågorna.
 • Enkät om universitetsstuderandes tillfredsställelse. Vilka komponenter är viktiga för elevernas tillfredsställelse? Exempel på frågor: Hur effektiv är undervisningen inom ditt huvudämne/utanför ditt huvudämne på det här universitetet? Hur stor hjälp har du av din akademiska rådgivare? Hur lätt är det att få vad du behöver från universitetsbiblioteket? Använd enkätmallen för universitetsstuderandes tillfredsställelse för att få de svar du behöver.
 • Kursutvärdering. Var kursen lämplig för elevernas studiemål? Vi ger dig möjlighet att utvärdera elevernas åsikter om lärarnas prestationer (kompetens, leverans, förmåga att anpassa sig efter elevers varierande förmåga), kursmaterial (läroböcker, kompendier, interaktiva presentationer) och resurser/verktygs effektivitet (onlineforum, kursprogramvaror).
 • Elevenkät. Samla in feedback från eleverna själva. Tycker eleverna att de respekteras och behandlas rättvist? Är lärare, tränare, sjuksköterskor och annan personal stödjande? Är klasskamraterna snälla och uppför sig? Förekommer mobbning? Titta närmare på vår enkät om mobbning eller vår enkät om gymnasieidrott för exempel.
 • Lärarenkäter. Samla in djupgående information om hur personal och lärare ser på sin arbetsplats. Är lärarna på din grundskola nöjda med sina arbetsvillkor, kolleger, processer och sina faciliteter? Skicka ut ett lärarfrågeformulär för att få feedback från personalen.
 • Undervisningsplanering, skolresor, skolföreställningar. Lärare kan använda enkäter för att planera undervisningen, göra en kursutvärdering eller mäta intresset för särskilda ämnen. De kan även skicka ut en webbenkät för att samordna studiebesök, insamlingar, föreställningar, evenemang och mycket annat. Vilka föräldrar kan hjälpa till med övervakning och skjuts? Finns det andra som kanske kan tänka sig att vara rastvakter?
 • Tillfredsställelse med fakulteten. Vad är begåvade och mångsidiga fakultetsmedlemmar intresserade av? Vilka är byggstenarna för en rik och mångsidig lärargrupp enligt din fakultet? Vilka aktuella utmaningar står din fakultet inför på din högskola eller ditt universitet? Skicka ut en mall för tillfredsställelse med fakulteten för att få veta mer.

Exempel på och mallar för SurveyMonkeys utbildningsenkäter (för tillfället är vissa endast tillgängliga på engelska)

 • Enkät om universitetsstuderandes tillfredsställelse
  Samla in information från universitetsstudenter med den här enkätmallen för studerandes tillfredsställelse med tio frågor. Den innehåller frågor om undervisningens kvalitet, registrering, säkerheten på universitetsområdet och olika faciliteters bekvämlighet och tillgänglighet.
 • Mall för enkät om kommunala skolor
  Denna mall för enkäter om kommunala skolor samlar in information från föräldrar och andra om den kommunala skolan i området. Enkäten innehåller frågor om hur man uppfattar skoldistriktet, möjligheten till frivilligarbete och hur skolsystemet kan förbättras.
 • Mall för föräldraenkät (grundskola) från Harvard Graduate School of Education
  En omfattande enkätmall med 80 frågor som fokuserar på föräldrarnas tankar, känslor och intryck av barnens skola. Enkäten innehåller frågor om föräldrarnas roller och åsikter, barnets interaktion i skolan, uppfattningar om skolmiljö och demografi.
 • Mall för enkät om mobbning
  Med den här snabbifyllda enkätmallen bestående av tio frågor kan du få insikt i mobbningssituationen på din skola. Innehåller frågor om mobbningens typ, allvarlighet och frekvens och kan användas i både kommunala och privata skolor.
 • Mall för elevfeedback om sport på högstadiet/gymnasiet
  Denna mall för elevfeedback om sport på högstadiet/gymnasiet är en sida lång och ställer frågor om elevernas erfarenheter av lärare, föräldrar och tränare i förhållande till deras idrottsutövning.
 • Enkätmall för tillfredsställelse med universitetsfakultet
  Använd denna enkätmall för att ställa frågor till universitetsfakulteten om ledarskap, samverkan, administration och allmän arbetstillfredsställelse på universitetet. Det är en snabb, tio frågor lång enkät.
 • Mall för universitetsstuderandes examen
  Med den här mallen för universitetsstuderandes examen bestående av tio frågor kan du ta del av studenternas erfarenheter av universitetet. Du får information om förväntade examensdatum liksom de övergripande åsikterna om undervisningens kvalitet, anläggningar och framtida mål.

Tre tips för att komma igång

 1. Håll enkäten kort och fokuserad. Se till att varje fråga tar dig ett steg närmare målet. Var noga med att enkäten inte tar för lång tid att fylla i och se till att frågorna är klart och tydligt formulerade. En bra tumregel är att det bör ta max 10 minuter att fylla i enkäten.
 2. Testa din enkät på förhand. Det är bra att förhandstesta din enkät på några i den avsedda målgruppen. På så vis kan du upptäcka inkonsekvens eller oväntade tolkningar av frågor.
 3. Håll frågor med betygsskala konsekventa. Om du använder betygsskalor ska du använda samma poängsystem genom hela enkäten. Om 1 betyder ”mycket nöjd” och 5 betyder ”inte alls nöjd” ska du behålla samma skala för alla frågor.

Letar du efter fler enkättyper och -exempel?

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.