Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Vad är korstabeller och när är det bra att använda dem?

Ett av de mest använda verktygen för dataanalys är korstabulering. Ta reda på mer om vad det är och hur det används.

Detta kallas även alternativ tabellanalys och används för att analysera kategoriska data. Fortsätt läsa så får du reda på mer om korstabellanalys och hur den kan användas. 

Korstabulering (korstabell) är ett användbart analysverktyg som ofta används när man vill jämföra resultat för en eller flera variabler med resultaten för en annan variabel. Det används med data på en nominell skala där variabler namnges eller etiketteras utan någon särskild ordning.

Korstabeller är i princip datatabeller som presenterar resultat från en samlad grupp svarande samt från undergrupper. Med dem kan du utvärdera samband mellan data som kanske inte skulle vara tydliga om man bara tittade på det samlade antalet enkätsvar.

Med korstabulering kan du utvärdera data på många olika sätt och därmed få en djupare förståelse för olika grupper inom de svarande.

Det kan vara svårt att analysera stora uppsättningar data. Att hitta relevanta och användbara insikter i stora datamängder är ännu mer komplicerat. Korstabeller förenklar och delar upp data i undergrupper så att de blir enklare att tolka – de visar procentandelar och frekvenser som kan ändras när de ställs mot variabler i andra kategorier. Datauppsättningar i mer lätthanterlig skala innebär färre fel.

Med korstabeller kan du utvärdera relationer mellan en eller flera variabler, vilket leder till insikter på detaljnivå. Sådana insikter skulle annars missas utan korstabeller, helt förlorade i en uppsjö data, eller kräva merarbete för att ta fram. Använd flera filter och dyk djupare ner i dina data för att ta fram fler detaljer.

Med korstabeller kan du förenkla datauppsättningar så att du snabbt och enkelt kan göra jämförelser mellan dem. Detta leder till snabbare insikter som kan bidra när du ska skapa nya marknadsföringsstrategier utifrån insamlade data. Du kan också se globala trender i enkätsvaren och vidta åtgärder efter behov.

När du använder korstabeller förenklas datauppsättningarna och delas upp i undergrupper. Det ger rena data i ett mer lättsmält format som enkelt kan visas och användas av både experter inom undersökningar och av teammedlemmar utan analyskunskaper.

Korstabulering används ofta när man har information som kan delas upp i två inbördes oförenliga grupper, det som även kallas kategoriska variabler. Det gör att du kan utvärdera relationer inom data som annars kanske inte varit lika lätta att se. En korstabellrapport kan visa sammanhanget mellan två eller fler enkätfrågor vid studier i marknadsundersökningar.

Korstabeller används i många olika branscher och yrken. Det här är några exempel på avdelningar som kan ha nytta av korstabellanalyser:

HR-avdelningar kan använda korstabulering för att utvärdera personalenkäter om företagskultur, ledningen, personalens engagemang med mera. Korstabeller kan ge HR stöd i att ta reda på vilka avdelningar som har specifika problem eller behov som behöver tas om hand.

Marknadsundersökningsteam kan utgå från rådata och göra dem mer lättillgängliga som underlag för ledningsbeslut, med hjälp av korstabeller.

Kundsupportteam kan använda korstabeller för att utvärdera kundnöjdhetsnivåer mellan gamla trogna kunder och nytillkomna.

Skolledningar kan använda utvärderingsdata från elever och korstabulera med skolämne, tid i schemat och andra uppgifter som kan bidra till att förbättra inlärningsupplevelsen för eleverna.

Ett Chi-två-test används för att testa data i en korstabuleringstabell för att avgöra om dessa data är statistiskt signifikanta eller ej. Resultaten är statistiskt signifikanta om de två kategoriska variablerna är oberoende (orelaterade). Man kan enkelt säga att Chi-två-test är ett korrelationstest för kategoriska variabler.

Det här är ord som ofta förekommer när man pratar korstabeller:

 • Banners (Cuts): överskrifter som namnger datakategorierna, högst upp i kolumnerna
 • Kategorier: sättet variabler är grupperade på
 • Chi-två-test: analys som tar fram statistisk signifikans för korstabulering genom att avgöra om de jämförda variablerna är självständiga. Ett mått på hur verkliga data står sig i jämförelse med förväntade data
 • Kolumner: celler som visar data lodrätt
 • Kolumn-procentandel: vy av data som beräknar kolumndata för en angiven rad
 • Antal (frekvens): totalt antal svar i en rad eller kolumn
 • Korstabell, korstabulering eller kontingenstabell: tabell som används för att analysera kategoriska data 
 • CSV: kommaseparerade värdefiler används för att exportera komplexa data från en användning till en annan, som anteckningar eller kalkylblad
 • Filter: används när man vill sortera korstabellen efter vissa datavyer
 • Procentandel: den andel svar som kan placeras i rader eller kolumner
 • Pivottabell: om du använder Excel kan du använda pivottabeller för att skapa korstabeller
 • Rader: celler som visar data vågrätt
 • Rad-procentandel: datavy som beräknar de raddata som hör till en viss kolumn
 • Statistiskt signifikant: när man kan fastställa att resultaten av data inte kan bero på slumpen
 • Stubs: överskrifter som namnger de kategorier med data som visas på rader

Exempel 1

Personalnöjdhet: Följande är ett exempel på korstabulering från SurveyMonkey som skapades med data från en enkät om personalnöjdhet. I enkäten användes flervalsfrågor till personalen:

 • Hur nöjda de är på jobbet
 • Hur länge de tänker stanna på tjänsten
 • Hur länge de arbetat i organisationen
 • Hur många timmar de arbetar per dag (i snitt)
Vad är korstabeller och när är det bra att använda dem?

De frågor som definierar grupperna står i kolumnerna, och de frågor som används till att jämföra grupperna står på raderna. Så brukar en korstabellrapport ställas upp.

Från den här korstabellen kan du utläsa att det finns ett samband mellan personal som jobbat i företaget länge och hur nöjda de är. När du identifierat det sambandet kan du undersöka det närmare och ta reda på grundorsaken till det. Utifrån de data du har tillgång till kan du inte tydligt fastställa om den ena variabeln påverkar den andra. Med andra ord visar data på en korrelation mellan de som varit anställda länge och personalnöjdhet, men det innebär inte att det finns ett kausalt samband. 

Tips! Var försiktig när du analyserar data, så att du inte förväxlar korrelation med kausalitet.

Exempel 2:

Avsikt att köpa I det här exemplet vill du ta reda på vilket kön bland de svarande som är mer benäget att köpa din vara.

Vad är korstabeller och när är det bra att använda dem?

Återigen står de data som definierar grupperna i kolumner (man/kvinna). Och frågan för jämförelse anges i raden (skulle du köpa min kattparfym?).

Om du bara vägde in övergripande resultat utan att använda korstabeller skulle du få fram att 54 % av de svarande uppgav att de skulle vara intresserade av att köpa din produkt. Du skulle inte få en tydlig bild av köpavsikten uppdelat på kön, vilket tveklöst skulle påverka hur du anpassar marknadsföringen.

Med korstabulering skulle du få fram att 45 % av alla svarande anger att de definitivt skulle köpa din produkt och att 66 % av dessa är kvinnor. Du kan använda dig av den här informationen som en riktlinje till allt från budskap och hur du namnger produkten till hur du väljer att förpacka den.

Det finns många insikter som kan tas fram med korstabeller. Här är bara några av alla frågor som kan besvaras med korstabellrapporter.

Hur skiljer sig kundnöjdheten mellan nya kunder och kunder som handlat av dig tidigare?

Vilket är sambandet mellan kundnöjdhetsnivå och om de skulle rekommendera produkten eller ej?

Skulle de nöjdaste kunderna dela sina positiva recensioner i sociala medier?

Vad anger kunder som inte är nöjda med din produkt som det största klagomålet?

Vad tycker anställda på olika avdelningar om företaget?

Finns det ett samband mellan var kontoret ligger och hur nöjd man är på jobbet? 

Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor när det gäller avsikt att köpa produkten?

Påverkas varumärkesmedvetenheten av den svarandes ålder?

Vad tycker studenter på vissa program om tillgängligheten till universitetets resurser för studenter?

Finns det ett samband mellan ett visst program och hur nöjd studenten är?

När du behöver gräva djupare och ta fram data på detaljnivå är korstabeller och filter den bästa hjälpen. Spara tid, avslöja detaljer och få ut mer av dina data med SurveyMonkey och korstabeller. Gå till vårt hjälpavsnitt för att ta reda på hur du kan skapa egna korstabellrapporter.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Ta enkelt emot förfrågningar med webbformulär

Skapa och anpassa enkelt formulär för att ta emot förfrågningar från medarbetare, kunder och andra. Använd våra expertutformade mallar för att komma igång på några få minuter.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!