Tips för hur man kan höja andelen slutförda enkäter

De svarande i enkäter är verkligt värdefulla. Den som skapar enkäten hoppas att alla som börjar svara också slutför enkäten. Och det finns goda skäl – enkäter med låg slutförandefrekvens kan få en att oroas över om resultaten blivit snedvridna när så många hoppat av på vägen. Vi ville undersöka hur man kan maximera antalet personer som besvarar en enkät från början till slut, och ger en de data man behöver för att fatta bra beslut, och därför dök vi ner i en guldgruva med anonymiserade data från över 25 000 enkäter som utförts i SurveyMonkey Audience, vår egen marknadsundersökningspanel. Var och en av enkäterna som ingick hade minst 100 svarande.

Vi presenterade vårt arbete på American Association of Public Opinion Research Annual Conference (AAPOR) för våra likar inom enkätundersökningar, och vi är glada över att nu kunna dela resultaten mer er, kära bloggläsare!

Precis som med vilket samtal som helst är det bra att inleda med en vänlig fråga som är enkel att svara på. Enkäter som började med en enkel flervalsfråga hade i snitt 89 % slutförandefrekvens. Det kan jämföras med enkäter som inleddes med en öppen fråga (med kommentarsruta) som hade signifikant lägre slutförandefrekvens på 83 %. I snitt missar ni ytterligare sex personer av 100 bara för att den första frågan verkade innebära för mycket jobb för den svarande.

Average Completion Percentage by Type of Opening Question
Average Completion Percentage by Type of Opening Question

Om ni måste ställa en öppen fråga (ingen fara, det finns bra skäl till det), ställ den inte i början – fasa in enkätdeltagarna med enklare frågor. Till och med när vi begränsade vår analys till enkäter med en enda öppen fråga visade vår undersökning att de enkäter som hade den öppna frågan i början fick en lägre slutförandefrekvens än de som lade den i slutet.

När ni skickar en enkät till någon ber ni om personens tid. Det är ingen överraskning att längre enkäter har lägre slutförandefrekvens eftersom de tar mer av den svarandes tid.

Average Completion Percentage by Number of Questions
Average Completion Percentage by Number of Questions

Sannolikheten att en person slutför er enkät är direkt och linjärt kopplat till antalet frågor. Enkäter på 10 frågor har i snitt en slutförandefrekvens på 89 %, 20 enkätfrågor ligger något lägre, på 87 %, följt av 85 % för 30 frågor. När en enkät innehåller 40 frågor är slutförandefrekvensen 79 %. Det är hela 10 procentenheter lägre än slutförandefrekvensen för 10 frågor.

Slutsats: visa hänsyn till den svarandes tid. För att få ut mesta möjliga av er enkät kan ni tänka över målen med enkäten innan ni skriver frågorna. När målen är tydliga skriver ni frågor som hjälper er att nå dem, och ber inte om mer information än ni behöver.

Ibland går det inte att nå målet med enkäten utan att ställa matrisfrågor, frågor som ska besvaras med betygsskala eller rankning, eller till och med textruta. Ofta är det helt okej – skillnaden mellan att ställa 1 eller 0 sådana frågor sänker bara slutförandefrekvensen med 1 % eller mindre.

Average Completion Percentage by Number & Type of Question
Average Completion Percentage by Number & Type of Question

Men ställ inte för många sådana ”svåra” frågor, slutförandefrekvensen sjunker nämligen snabbt när antalet frågor med matris, betygsskala eller öppna frågor ökar. Enkäter med 10 matrisfrågor eller frågor med betygsskala har bara 81 % slutförandefrekvens medan enkäter med 1 matris-/betygsskalefråga i genomsnitt har en slutförandefrekvens på 88 %.

Som kurvan ovan visar är avhoppen ännu kraftigare för öppna frågor. Enkäter med 10 öppna frågor har en genomsnittlig slutförandefrekvens som är mer än 10 procentenheter lägre än de med bara 1 öppen fråga (88 % jämfört med 78 %).

När vi tog fram en modell för att hitta de enkätattribut som på bäst sätt förutsäger slutförandefrekvens stack antalet ord i frågetexten ut. Vi fann att varje extra ord i frågetexten påverkade slutförandefrekvensen negativt.

Dessutom såg vi, även efter att ha räknat in antalet ord i hela enkäten, att antalet ord i första frågan kunde vara en signifikant prediktor för lägre slutförandefrekvens. Det betyder att frågor med mycket text helst inte ska ställas i början av enkäten.

Trots detta finns det tillfällen när fler ord gör texten enklare att förstå. Ett exempel: ”Kommer du att köpa något kroppsburet?” är mycket svårare att besvara än ”Hur sannolikt är det att du skulle köpa en kroppsburen teknikpryl som Google Glass eller Fitbit?” Det finns ingen mening med att göra frågan kort om den förlorar i tydlighet.

Då sammanfattar vi det här för er, kära läsare. Läs ovan om vad ni inte ska göra, utan gör istället såhär:

  • Börja med en enkel fråga som är lätt att svara på.
  • Ställ bara de frågor ni behöver svar på.
  • Begränsa antalet öppna frågor och andra svårbesvarade frågor.
  • Ställ korta men tydliga frågor.

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet