Icke-sannolikhetsurval

Det lättaste sättet att få resultat i enkäter.

Omfattande enkäter kan vara knepiga. Man vill ha resultat som representerar hela populationen, men det är svårt att ge alla möjlighet att svara.

En lösning är då icke-sannolikhetsurval, och där har SurveyMonkey bra på fötterna. Mer än en halv miljon personer kan svara på enkäter via vår Audience-panel, vilket innebär att vi har USA:s största provgrupp för icke-sannolikhetsurval.

Vid icke-sannolikhetsurval väljs en grupp svarande ut från en större population och det är i förväg känt att vissa av medlemmarna har noll chans att få svara på enkäten. Detta är inte tillåtet i sannolikhetsurval, där alla i populationen ska ha en chans bli utvald som är över noll.

Det är inte alla som kan väljas

Vare sig ni använder en panel som SurveyMonkey Audience eller en annan typ av icke-sannolikhetsurval när ni designar enkäten kommer det sätt ni väljer svarande på alltid att medvetet utelämna vissa medlemmar av populationen.

Ibland är uteslutanden självklara, som när folk kan välja om de vill svara eller inte. Ni kanske frågar kunderna om deras e-postadress så att de kan delta i enkäter om kundfeedback. Vissa kommer förmodligen att tacka nej, och det innebär att de har noll chans att vara med och väljas till ert enkäturval.

Andra gånger är det inte lika tydligt. Låt oss säga att ni planerar att skicka en enkät till de första 100 som går in i er butik en viss dag. Det kan verka vara ett slumpmässigt sannolikhetsurval, men tänk på att det förmodligen inte är samma typ av människor som kommer in i affären på morgonen som de som kommer in senare.

Om butiken öppnar kl. 9 är det kanske mindre sannolikt att de första kunderna har jobb, jämfört med de som handlar vid kl. 19 eller kl. 20. Eftersom vissa delar av populationen har noll chans att höra till de första 100 kunderna på dagen kan resultaten bli snedvridna – här är det alltså icke-sannolikhetsurval som används.

Vanliga strategier om icke-sannolikhetsurval

Det här är några varianter av icke-sannolikhetsurval som ofta används, även om de inte passar alla typer av enkäter:

  • Kvoturval. Sätt upp ett mål för det antal människor ni vill skicka enkäter till (t.ex. 50 män och 50 kvinnor), och avsluta enkäten när ni uppnått respektive antal. Kvoturval säkerställer att ni får åtminstone vissa svar från alla de underpopulationer ni är intresserade av, även om detta inte blir ett äkta sannolikhetsurval.
  • Bekvämlighetsurval. Ställ bara frågor till personer ni känner eller de som är lätt att få slutförda enkäter av. Det här går bra om enkäten är på skoj (t.ex. om man frågar 100 personer på gatan i New York om vad de tycker om en kändis som vill bli president), men om ni försöker få fram resultat som ska gå att tillämpa bredare krävs en mer vetenskaplig metod.
  • Snöbollsurval. Be personer som redan deltar i er enkät att rekrytera andra enkätdeltagare som de känner. Snöbollsurval är bäst lämpat för enkäter som riktar sig till enskilda grupper som är svåra att hitta eller nå, som papperslösa invandrare eller människor med sällsynta hälsoproblem. I det här fallet kan ni anta att den population ni är intresserade av är relativt homogen, och ni behöver inte tänka lika mycket på att få ett representativt urval.

För- och nackdelar med icke-sannolikhetsurval

Sannolikhetsurval är en favorit bland statistiker, men för vanliga människor är icke-sannolikhetsurval mer praktiskt. Om det görs väl kan icke-sannolikhetsurval ge er samma (eller mer) högkvalitativa data som man skulle förvänta sig från ett äkta sannolikhetsurval.

De flesta enkäter riktas till en mycket specifik population och behöver inte säkerställa samma mångfald och representation som man får med sannolikhetsurval. Om ni gör marknadsundersökningar med mödrar med små barn behöver ni inte ha ett sannolikhetsurval som inbegriper män, barn eller personer med vuxna barn.

Även om ett icke-sannolikhetsurval inte överlappar den population ni vill åt finns det ändå många fördelar med att fortsätta med det urvalet.

Det är ofta snabbare och billigare att få svar med icke-sannolikhetsurval jämfört med sannolikhetsurval, eftersom provgruppsmedlemmar är mer motiverade att svara än folk som kontaktas slumpmässigt. Personer som väljs ut från t.ex. en adresslista är sannolikt mer lojala med företaget än människor som väljs från annat håll.

Den största utmaningen med icke-sannolikhetsurval är att skapa samma typ av icke snedvridna resultat som man får med sannolikhetsurval.

Tänk noga på hur ni rekryterar svarande, så att det inte förvränger era data. Det finns webbpaneler som betalar sina svarande, och det kan leda till snedvridning med ”professionella” svarande som bara svarar för pengarnas skull och inte ger rätt information.

När ni gör icke-sannolikhetsenkäter är det viktigt att tänka igenom eventuella orsaker till snedvridning. Det är inte alltid enkelt att förutsäga vad som skulle kunna påverka resultaten, men det är viktigt att börja med en mångfacetterad grupp svarande med egenskaper som stämmer med den population ni ska undersöka. Det ger inte bara data som stämmer lika väl som vid sannolikhetsurval, utan det kommer också att vara mycket mer kostnads- och tidseffektivt.

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet