Så här gör ni en longitudinell studie för anställda och kunder

Människors tycke och smak ändras med tiden.

I affärsvärlden, där kunder och anställda är så viktiga för att lyckas, är det avgörande att komma ihåg detta.

Det bästa sättet att hålla koll på de här föränderliga åsikterna är att stämma av dem regelbundet och aktivt. Enkätexperter kallar ofta den här sortens enkäter för longitudinella.

I den här artikeln beskriver vi de bästa sätten att utforma en longitudinell studie med enkäter för både kunder och anställda. Men först tar vi en närmare titt på själva begreppet.

En longitudinell studie är en sammanhängande insamling av feedback från samma grupp individer under en längre tidsperiod.

Med hjälp av en longitudinell studie kan du:

 • Spåra förändringar i människors åsikter och upplevelser
 • Identifiera problem i tid och förhindra negativa följder
 • Identifiera rätt strategier för att hitta lösningar eller förbättringar inom ett visst område
 • Mäta effekten av era strategier genom att samla in data både före och efter genomförda förändringar

Det är viktigt att notera att det är i stort sett omöjligt att genomföra en strikt longitudinell studie. Människor byter jobb, kunder försvinner och anställda går i pension. Men om ni kan hålla er till en provgrupp med likartade egenskaper över tid kommer er studie att ge er värdefulla insikter.

Här är några viktiga saker ni bör tänka på innan ni genomför en longitudinell studie:

1) Ställ upp mål och tidsramar för att nå målen – Fundera på vilka områden ni hoppas påverka. Diskutera sedan förbättringsmålen för varje område och när förbättringarna kan genomföras (vi använder ett exempel för att illustrera detta längre fram).

2) Bestäm hur ofta enkäten ska skickas ut – Ni bör genomföra tillräckligt många enkäter under året för att identifiera problem i tid och hitta trender i era data. Å andra sidan kan för många enkäter påverka er relation till mottagarna negativt och leda till en lägre svarsfrekvens.

Tyvärr finns det inte någon universallösning som passar alla när det handlar om hur ofta man ska skicka ut enkäter. Alla enkäter är unika och bör behandlas individuellt med följande tumregler i åtanke:

 • Relationen till mottagarna avgör hur ofta ni kan skicka enkäter till dem. Om det gäller en relativt nära relation, som mellan en chef och dennes medarbetare, kan ni skicka fler enkäter.
 • Ju oftare målgruppens åsikter kan tänkas ändras när det gäller ett visst ämne, desto fler enkäter behöver ni göra (till exempel om anställdas jobbtillfredsställelse).

Proffstips: Använd funktionen datatrender i SurveyMonkey Analyze för att se hur enkätsvaren förändras över tid.

3) Ändra inte frågorna – När du väl har skickat den första enkäten bör du undvika att ändra frågorna. Även mindre redigeringar kan påverka mottagarnas svar avsevärt och försvåra framtida jämförelser så mycket att resultatet inte är tillförlitligt.

Lär dig att skicka enkäter automatiskt med vår funktion för återkommande enkäter.

Nu har vi lagt grunden till insamling av longitudinella data, och utifrån detta ska vi titta på de bästa sätten att utföra en longitudinell studie med de målgrupper som är viktiga för er organisation – och vi börjar med era kunder.

Om ni vill samla in värdefulla longitudinella data från er kundbas frågar ni er följande:

 • Kan vi segmentera kunderna?
 • Om vi kan det, hur gör vi det på bästa sätt?
 • Hur definierar vi framgång vid olika tidpunkter för ett visst segment?

Frågorna har det gemensamt att de handlar om att segmentera kunder, det vill säga att gruppera dem utifrån gemensamma egenskaper. Kundsegmentering är viktigt för att kunna samla in värdefulla longitudinella data, eftersom ni med hjälp av segment kan personanpassa frågorna bättre och få mer detaljerad feedback att utgå från.

Börja segmentera kunderna genom att identifiera de faktorer som påverkar deras engagemang med ert företag.

Det här är några vanliga segment:

 • Utgiftsnivå
 • Specifik produkt/tjänst
 • Mål med att använda produkten/tjänsten
 • Region
 • Bransch

När ni har valt önskade segment bör ni försöka fastställa framgångsmåttet för vart och ett av dem vid olika tidpunkter. På så sätt kan era team prioritera bättre och få en bättre förståelse för om och hur bra varje kund lyckas.

I nedanstående scenario går vi igenom alla de här stegen:

Anta att du jobbar på ett företag som hanterar recensioner för alla typer av småföretag, i stil med Yelp. Ert mål är att se till att alla företag ser värdet av att använda er plattform.

Du märker att restauranger i allmänhet är ute efter att öka antalet personer som vill ha vägbeskrivningar för att hitta till dem. VVS-företag å andra sidan vill hellre få fler samtal från potentiella kunder.

Eftersom de här båda företagstyperna har helt olika mål skapar du ett segment för vart och ett av dem.

Sedan skickar ni en enkät till vart och ett av segmenten en gång i kvartalet för att förstå utvecklingen. Svaren hjälper er att prioritera arbetet och anpassa er på rätt sätt till de olika branschernas krav.

Frågorna till VVS-företagen kan se ut så här:

1. I hur hög grad instämmer du med eller instämmer du inte med följande påstående: ”Jag är nöjd med antalet samtal jag har fått via er plattform under de senaste 90 dagarna.”

 • Instämmer i hög grad
 • Instämmer
 • Varken instämmer eller instämmer inte
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

2. Beskriv med en eller två meningar varför du valde just det svaret.

Frågorna för restaurangerna är ungefär likadana, med undantag för att ni i första frågan pratar om vägbeskrivningar i stället för samtal.

Priset för att ha omotiverade anställda är högt. Tyvärr är det en verklighet hos många organisationer.

Enligt Gallup kan företag med ett stort medarbetarengagemang öka sin lönsamhet med 20 %, men bara 13 % av anställda globalt sett anser att de är engagerade i sitt jobb.

Spåra och arbeta med medarbetarengagemanget genom att samla in longitudinella data från hela teamet. Med hjälp av longitudinella data kan ni hitta områden som behöver förbättras, förstå förändringar i medarbetarengagemanget över tid och mäta effekten av alla insatser.

Innan ni genomför en longitudinell studie bör ni fundera på de faktorer som kan påverka medarbetarnas upplevelse, bland annat:

 • Jobbtillfredsställelse
 • Lön
 • Balans mellan arbetsliv och privatliv
 • Framtidsmöjligheter hos ert företag
 • Samarbetet med kollegorna

Tänk på att ni behöver se på medarbetarengagemanget både i detalj och som en helhet. Ni har möjlighet att förbättra engagemanget inom alla områden samtidigt som ni med dessa longitudinella data får en helhetsbild av era medarbetares upplevelse och huruvida den går i rätt riktning eller inte.

Eftersom det är komplicerat att mäta medarbetarengagemang kan er personalenkät vara omfattande och se ut ungefär så här.

Är ni intresserade av att utveckla en bättre process för att spåra och förbättra medarbetarengagemanget? Utforska SurveyMonkey Engage. →

Ibland glömmer vi att människorna är bland det viktigaste ett företag har. Deras åsikter, önskemål och förväntningar förändras på ett sätt som vi inte alltid kan förutse. Med hjälp av longitudinella data håller ni er informerade och kan agera med allas – kundernas, de anställdas och företagets – bästa för ögonen.