Hur man utför en longitudinell studie: Att följa dina resultat över tid

trenderEn enkät är som en ögonblicksbild: Från en enkät kan du bara dra slutsatser om en enda tid, plats, och grupp människor. Och ofta är det det enda du behöver veta.

Men ibland vill du också förstå hur personerna du undersökte förändras. I det fallet är en enda enkät, eller ögonblicksbild, inte tillräckligt – så vi måste upprepa enkäterna för att följa och förstå trender över tid.

Om du vill se hur människor förändras finns det två sätt att göra det på. Det första är benchmarking, att använda referenspunkter, vilket innebär att fråga olika grupper samma fråga över tid för att se hur åsikter förändras. Det andra sättet, och fokus för det här inlägget, är en longitudinell enkät.

När du utför en longitudinell studie eller enkät, följer du i princip samma grupp svarande över en lång tidsperiod; veckor, månader eller till och med år.

Detta skiljer sig från en tvärsnittsstudie, som är ett fint sätt att säga att varje svarande bara fyller i enkäten en gång, men du skulle kunna utföra enkäten flera gånger för att samla in referenspunktsdata. (Det är din ögonblicksenkät.)

Men varför skulle man vilja utföra en longitudinell studie? Tja, du kanske vill följa förändringar över dina deltagares livstid för att kunna dra slutsatser från en (väldigt konsekvent!) grupp svarande.

Hur upprepning av enkäter kan hjälpa dig att fatta smartare beslut

Även om du kanske inte planerar att utföra en studie på flera årtionden just nu, kan du dra nytta av att upprepa enkäter och följa förändringar i dina svarandes attityder och beteenden över tiden. (Förresten – när du undersöker samma personer om och om igen, utför du också vad som kallas en panelenkät).

Till exempel, låt oss säga att du är en online-marknadsförare som vill veta hur dina läsare kommer att reagera på en ny design på ett e-nyhetsbrev.

Istället för att bara skicka ut en enkät till läsarna efter att du gjort förändringarna i designen, skicka en enkät som frågar om vad de gillar (och inte gillar) med den nuvarande designen (dvs. skapa ett koncepttest). Du kan till och med använda deras feedback för att utforma din nyaste design!

Skicka sedan en uppföljande enkät, efter att du skickat dem e-nyhetsbrevet med den nya designen. Eftersom du undersöker samma personer kan du jämföra deras attityder och åsikter om den första designen med hur de reagerar på den andra, och mindre förändringar kommer att vara statistiskt signifikanta. Om du skulle bestämma dig för att utföra två tvärsnittsenkäter med olika grupper, skulle du behöva se en större förändring för att se en signifikant skillnad.

Om du gör fler ändringar på designen grundat på dina läsares feedback, så kan du fortsätta förfina den över tid och försäkra dig om att nöjdhetssiffrorna inte sjunker under det betyg som den första designen fick.

Ett alternativ till den longitudinella panelenkäten

Att upprepa enkäter med samma panel fungerar bra när du följer förändringar i dina svarandes attityder och beteenden, men ibland kan man inte undersöka exakt samma personer om och om igen.

I detta fall kanske du inte kan fånga in samma åsikter, även om du skickar ut nyhetsbrevet till samma personer. Människor kan säga upp sin prenumeration, och nya läsare kan tillkomma.

Det är då man utför något som kallas roterande panelenkät. Det enda du behöver göra är att gradvis rotera ut en del av de första deltagarna från panelen och ersätta dem med nya läsare. (I det här fallet skulle du lätt kunna följa vilka på din mail-lista som fyller i dina enkäter.)

På det här viset kan din enkät ge en god uppfattning om läsekretsens åsikter, både gamla och nya läsare, och samtidigt fånga hur gruppens åsikter förändras.

3 tips för att skapa enkäter för en longitudinell studie

Här kommer tre saker att ha i åtanke när du skapar din longitudinella studie:

1. Det är bättre att hålla frågorna identiska i alla enkäterna. Forskning har visat att förändring av hur en fråga ställs kan leda till betydande skillnad i svaren, till och med från samma person. Så för att utforska trender på det mest rättvisande sättet bör du försöka ställa samma frågor i alla enkäter som du upprepar.

2. När du planerar en panelenkät, kom ihåg att inte alla som svarade på den första enkäten kommer att svara på den andra. Så om du vill utföra en panelundersökning där du undersöker samma grupp människor 3 gånger och vill ha minst 1000 svarande, kommer du att behöva undersöka fler än 1000 svarande i den första enkäten för att kompensera för personer som antagligen inte kommer att svara på den andra eller tredje enkäten.

3. Du behöver bestämma hur ofta du ska utföra din enkät. Om du utför enkäter för ofta kanske du slösar resurser och tid, eftersom det kanske inte har gått tillräckligt lång tid för att någon förändring ska ha skett. Men om du utför dem för sällan kanske fler människor hoppar av din panel för att de blir trötta på att utföra för många enkäter, vilket innebär att du kommer att ha för få deltagare i dina senare enkäter.

När man tänker efter finns det oändliga tillämpningar av en longitudinell studie. Du kan se om din nya annons faktiskt påverkade människor till att köpa din produkt eller följa upp med personer som har köpt produkten för att se om de tycker om den.

Även om en uppsättning data kan belysa en ensam händelse, så kommer sammanhanget som fås av att upprepa enkäter över tid hjälpa dig att ta informerade beslut och utföra förbättringar.

mingnanlFörfattat av Mingnan Liu, enkätforskare, SurveyMonkey.