Skapa en bättre och mer produktiv arbetsplats med hjälp av enkäter för medarbetarengagemang

Se bortom medarbetartillfredsställelse och mät det som betyder mest

Medarbetarengagemanget beskriver i vilken utsträckning personalen känner sig uppskattad och involverad i sitt arbete. Exakt vilka faktorer som ingår i medarbetarengagemang debatteras flitigt bland personalproffs och forskare. Men när det kommer till kritan handlar det om huruvida medarbetarna känner ett engagemang i företagets verksamhet och framgångar.

Att genomföra en enkät om medarbetarengagemang ger inte bara information om hur nöjda medarbetarna är, utan även hur mycket de bryr sig om företagets verksamhet och resultat. Att mäta medarbetarengagemang är alltså en viktig grundpelare: det är en betydelsefull indikator för hur företaget mår och ett bra sätt att identifiera områden som kan förbättras.

Peppa personalen med hjälp av ett automatiskt och effektivt program för engagemang som bygger på socialvetenskap

När de anställda engagerar sig i sitt arbete känner de sig nöjdare och mer motiverade. Detta leder till ökad produktivitet – i vissa fall så mycket som 22 % högre.

Det är därför medarbetarengagemang är så viktigt för din organisations framgångar. En engagerad personalstyrka leder till en mer produktiv – och mer lönsam – organisation. Vi pratar inte om små ökningar heller. Enligt en Gallupundersökning presterar företag som har mycket engagerade personalstyrkor 147 % bättre vad gäller resultat per aktie än sina konkurrenter.

Resultat som dessa visar att företag inte bara borde mäta medarbetarengagemanget – de har inte råd att låta bli.

Vad är skillnaden mellan medarbetarengagemang och medarbetartillfredsställelse? De båda begreppen överlappar, men det ligger många fler faktorer i definitionen av medarbetarengagemang än medarbetartillfredsställelse. Med andra ord: en engagerad medarbetare är troligtvis tillfredsställd, men alla tillfredsställda medarbetare än inte engagerade.

Det pågår en ganska intensiv debatt inom den akademiska världen om exakt vilka faktorer som ingår i medarbetarengagemang. Men utifrån de sammanställda fynden från flera aktuella studier i ämnet kan vi se att en bra enkät för medarbetarengagemang kan mäta flera faktorer, bland annat:

Effektivt ledarskap är helt avgörande för medarbetarengagemanget. Det handlar inte bara om huruvida ledningen behandlar personalen väl eller om de agerar med god etik (även om det förstås också är viktigt). Det är väldigt viktigt att ha ett effektivt ledarskap på alla nivåer inom organisationen. Detta innebär chefer som uttrycker företagets värderingar, kommunicerar väl och följer upp med lämpliga åtgärder. En bra enkät för medarbetarengagemang kan mäta dessa beteenden, från mellanchefer upp till den högsta ledningen. Du kan använda vår mall för ledningens prestation.

De flesta människor vill faktiskt inte ha ett enkelt jobb, de vill ha utmaningar i sitt dagliga arbete. Ett utmanande jobb kan vara väldigt motiverande för de anställda, så länge de tydligt kan se hur deras arbete påverkar företagets prestation. Använd en enkät för medarbetarengagemang för att fråga personalen hur utmanande (och motiverande) deras jobb är och om de ser en tydlig koppling mellan egna prestationer och företagets.

Ambitiösa medarbetare än en fördel. De kan vara de mest självgående och produktiva medlemmarna i ett team, förutsatt att de ser hur du kan hjälpa dem att komma framåt i karriären. Om de inte gör det finns det risk för att de söker sig någon annanstans. Det är viktigt med tydlighet när det gäller karriärmål, men ni måste också erbjuda hjälp på traven. Får medarbetarna stöd i form av utbildning och mentorskap? Genom att genomföra en enkät för medarbetarengagemang kan du ta reda på om personalen ser en tydlig utveckling framför sig och om de har det stöd de behöver för att ta sig närmare sina mål.

Det märks när företagets medarbetare är stolta över sin arbetsplats. De tror på organisationens målsättningar och vill se företaget lyckas. Den attityden visar sig i deras arbetsprestation: när människor känner sig stolta över sitt företag utför de sina arbetsuppgifter med stolthet. Att värna om denna stolthet handlar inte bara om att få medarbetarna att må bra. Det gör också att de kommer till jobbet fokuserade, motiverade att samarbeta med sina arbetskamrater och redo att ta sig an problem.

Det behöver knappast nämnas att vi tillbringar mycket tid tillsammans med våra arbetskamrater. I företag av alla storlekar är det viktigt att tänka på arbetsrelationerna mellan de anställda: hur de interagerar, hur de ser på varandras förmågor och vilka styrkor och svagheter de ser hos personalstyrkan. Hur de anställda ser sina kollegor kan ha en stor inverkan på deras arbetsmoral och tilltro till företagets målsättningar. Medarbetarenkäter med frågor riktade mot dessa områden bör vara en stor del av företagets eventuella strategier för medarbetarengagemang.

Det räcker inte att bara mäta medarbetarengagemanget för att skapa en engagerad personalstyrka. Ni måste också läsa resultaten, identifiera områden som kan förbättras och implementera strategier för medarbetarengagemang. Det är där det verkliga arbetet börjar.

Kanske är du intresserad av att mäta och förbättra ett par av faktorerna som ingår i medarbetarengagemanget. Du kanske bara vill ta en närmare titt på hur ledningens prestationer påverkar medarbetarengagemanget inom företaget. Du kan då använda enkätmallen för ledningsprestationer eller plocka ut den del av enkätmallen för medarbetarengagemang som handlar om ledningens prestationer.

Men om du verkligen vill använda enkäter för att utveckla strategier för medarbetarengagemang är det här nog inte riktigt rätt tillvägagångssätt. Om du fokuserar på ett specifikt ämne från början är det lätt att missa andra områden som skulle kunna förbättras. Tänk om möjligheter till karriärutveckling, och inte ledningens prestationer, är en större faktor för medarbetarengagemanget hos personalen?

Om ni försöker utveckla en övergripande strategi för medarbetarengagemang är det bäst att skaffa sig en bred överblick först och sedan fokusera på specifika delar.

Ta pulsen på varje faktor som påverkar medarbetarengagemanget i företaget. Vår enkätmall för medarbetarengagemang är särskilt framtagen för att ge en omfattande bild av ämnet. Testa den.

När du har genomfört enkäten och hittat områden som behöver förbättras är det dags att börja prioritera. Din första reaktion kommer antagligen att vara att försöka åtgärda alla områden som inte har fått perfekt betyg. Försök att bortse från den reaktionen. Det kommer bara att överbelasta både chefer och resurser, vilket i sin tur leder till halvdana resultat.

Försök istället att identifiera ett fåtal avgörande faktorer bakom medarbetarengagemanget och fokusera endast på dem. Det kan vara svårt att prioritera bara några få saker. För att göra det lättare kan du ställa två frågor:

  1. “Var kan jag lägga mina resurser så att de får störst inverkan på medarbetarengagemanget?" Leta efter de områden där enkätresultaten ligger längst ifrån de betyg du skulle vilja att de hade.
  2. “Vilka ¨åtgärder kommer att utnyttja mina resurser mest effektivt?" Fundera på vilka områden som kommer att vara enklast att åtgärda – kanske genom att använda resurser eller expertis som redan finns på plats.

Vilka åtgärder du än väljer är det viktigt att du förmedlar planen till medarbetarna och ser till att de förstår hur och när den genomförs. Öppenhet är avgörande för den här processen. Målen bör vara specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna.

Hur vet du om planen har positiva effekter? Genom att skicka ut en enkät för medarbetarengagemang såklart! Nyckeln till att fortsätta förbättra företagets medarbetarengagemang är att mäta det kontinuerligt och ofta.