Enkät om jobbtillfredsställelse

Få en effektiv arbetsstyrka med hjälp av enkäter om jobbtillfredsställelse

Främja en positiv och produktiv arbetsplats med hjälp av enkäter om medarbetartillfredsställelse och medarbetarengagemang. Tycker medarbetarna att arbetet är meningsfullt och att de har tydliga mål? Vad motiverar dem att göra sitt bästa? Vad brinner de för? Med hjälp av enkäter om jobbtillfredsställelse kan ni skapa ett meningsfullt samband mellan det personalen behöver för att trivas och företagets affärsmål, och på så sätt får ni medarbetare som verkligen är engagerade och nöjda.

SurveyMonkey gör det lätt att lära av sina anställda. Skapa en egen enkät om jobbtillfredsställelse eller rivstarta med en enkätmall om jobbtillfredsställelse som sammanställts av våra enkätexperter. Vi hjälper dig till och med att samla in svaren och analysera resultatet.

Tänk på att vissa enkätmallar bara finns på engelska.

Titta på vår Curiosity Conference 2018, ett gratis webbevenemang som är utformat för att hjälpa er att använda feedback för att få större genomslagskraft.

Vilket är det främsta skälet till att personalen stannar i en organisation? Studier har visat att de stannar om de har ett ”spännande och utmanande arbete”. De föredrar företag som hjälper dem att förbättra deras livskvalitet. Skicka ut enkäter till de anställda och låt dem berätta om de är nöjda med sina jobb – och om vad som krävs för att de ska vara det. Läs mer om:

Det finns ett direkt samband mellan övergripande arbetsmoral och medarbetarnas jobbtillfredsställelse, och ni kan kartlägga det här sambandet med hjälp av enkäter. Ni kan till exempel fråga de anställda ”Hur meningsfullt är ditt arbete?”, ”Hur utmanande är ditt jobb?” eller ”Hur ofta känner du dig stressad på jobbet under en normal vecka?”. Svaren kan hjälpa er att se vad som fungerar, bygga vidare på det och åtgärda det som inte fungerar.

De flesta människor vill utvecklas på jobbet och ha bra relationer med sina kollegor, och de stannar på det företag där de har möjlighet till det. Använd enkäter för att ta reda på om era anställda anser ert företag är en sådan arbetsplats.

Att skapa en arbetsplatskultur som värnar om gemenskap och samhörighet är det bästa sättet att locka till sig en mångsidig och skicklig personal, skapa en hållbar personalstyrka och framför allt få de anställda att känna sig stöttade. SurveyMonkeys enkätmall för gemenskap och samhörighet kan hjälpa dig att identifiera vad företaget är bra på och var det finns utrymme för förbättring.

Att ingå i ett väl fungerande och effektivt team ökar jobbtillfredsställelsen. Be era anställda att utvärdera hela teamets prestationer. Ställ frågor som ”Hur väl delar medlemmarna i ditt team ansvaret för era arbetsuppgifter?” och ”Hur ärliga är medlemmarna i ditt team mot varandra?”. Använd svaren för att utveckla samarbetet och kommunikationsförmågan i teamet och få nöjdare medarbetare.

Cheferna har en direkt påverkan på medarbetarnas dagliga jobbtillfredsställelse. Använd enkäter för att upptäcka potentiella problem. Ställ frågor som ”Hur effektiv är den utbildning som du får från din arbetsledare?” eller ”Hur konsekvent belönar din arbetsledare de anställda när de gör ett gott arbete?”. Använd de anställdas feedback på ledningens prestationer och helhetsutvärderingar för att se till att cheferna utvecklas i rätt riktning.

Regelbundna utvecklingssamtal med individer, team och chefer kan ge personalavdelningen en snabb inblick i hur medarbetarna upplever sina jobb.

Titta gärna närmare på våra guider om hur du genomför och skapar enkäter. Här får du några tips på hur du kan försäkra dig om att de svarande fyller i enkäterna.

Försäkra de anställda om att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt.

Då ökar sannolikheten för att du får ärlig feedback och fler slutförda enkäter.

Skapa enkäter som ger ett mänskligt och inbjudande intryck och uppmanar till väl genomtänkta synpunkter.

Enkäter om jobbtillfredsställelse måste konstrueras med eftertanke. Men oroa dig inte, vi gör det enkelt för dig. Alla våra mallfrågor har skrivits av experter på enkätmetodik så att de kan användas precis som de är. Du kan också anpassa mallarna så att de passar dina behov eller skapa en egen enkät med hjälp av de certifierade frågorna i vår frågebank. (För tillfället är de flesta av våra enkätmallar bara på engelska, men vi planerar att tillhandahålla dem på andra språk inom kort.)

Anställda kan betygsätta hur tillfreds de är med sina jobb i denna enkät med 14 frågor om bland annat lön, ledarskap och stress.

I den här enkäten får medarbetarna 31 frågor om vad de tycker om sin arbetsmiljö och i vilken utsträckning de känner att de verkligen kan utvecklas på ert företag.

I denna 14 frågor långa enkät ombes de anställda att bedöma teamet eller avdelningens professionalism, konflikthantering, kommunikation och mycket annat.

I denna enkät med 17 frågor bjuds de anställda in att utvärdera sina chefers tillgänglighet, utbildning, förmåga att fatta beslut, anpassning av arbetet till företagets affärsstrategi och förmåga att ge konstruktiv feedback.

De anställda betygsätter ledningen som helhet i denna enkät med 14 frågor om ledningens tillgänglighet, resursanvändning, kompetens och erfarenhet samt budgethantering.

De anställda kan välja att lämna synpunkter på en arbetsledare, kollega eller underordnad med denna mångsidiga enkät med frågor som utgår från den roll som utvärderas.

I den här enkäten med 21 frågor tillfrågas en anställd som ska lämna arbetsplatsen om de personliga faktorerna och orsakerna till att han/hon slutar och om erfarenheten av ledningen, arbetsmiljön och teammedlemmarna.