Enkätmallar för utvecklingssamtal

Ge prestationsfeedback till medarbetarna för att underlätta deras utveckling

Mallar för enkäter om personalresurser, illustration

Varför älskar vissa anställda sitt jobb? Nej, det är inte maten. Tre skäl toppar listan: intressant arbete, karriärsmöjligheter och att man får arbeta med fantastiska människor.* På samma sätt är det större risk att de anställda avskyr och lämnar sitt jobb om de känner sig underbetalda, överbelastade med ansvar eller har en dålig chef.

Positiva och produktiva medarbetare är grunden för ett starkt företag. Visst, du kan hoppas på att allt är som det ska om affärerna blomstrar, kunderna är nöjda och personalomsättningen är låg. Men har du den fullständiga bilden klar för dig? Gör alla i teamet sitt jobb? Får cheferna resultat genom positiv eller negativ motivation? Stannar de anställda kvar på grund av det tuffa ekonomiska läget eller för att de verkligen tycker om sitt jobb, sina chefer och sitt team?

Regelbundna prestationsgranskningar – av individer, team och chefer – kan ge dig en viktig inblick i den mest grundläggande delen av ditt företag: dina medarbetare. Traditionella personalenkäter som utförs av personalavdelningar ger ledningen möjlighet att samla in verksamhetskritisk feedback, men en fokuserad personalutvärdering gör det möjligt för både ledningen och de anställda att föra en konstruktiv dialog om karriärsutveckling och mål.

Hur du använder enkäter för prestationsgranskning

Använd den feedback du samlar in med granskningsenkäter för att utforma ledarskapsutbildningar och målspecifik utveckling av teamets kunskaper samt för att planera individuella karriärvägar.

 • Självvärdering. Be enskilda individer att betygsätta sin arbetstillfredsställelse och sina prestationer. Har de uppnått de mål som sattes i början av kvartalet eller året? Var dessa rimliga och möjliga att nå? Årliga prestationsgranskningar ger bra underlag för diskussioner om karriärsutveckling.
 • Utvärdering av enskilda anställdas och teamets kunskaper. Få ett ledningsperspektiv på individens och teamets prestationer och kompetens. Identifiera eventuella luckor mellan en medarbetares egen självvärdering och den utvärdering som har utförts av chefen, och räkna sedan ut vilken utbildning eller vilka utvecklingsmöjligheter som kan behövas för att få de båda utvärderingarna att stämma överens.
 • Chefens effektivitet. Vad tycker anställda på olika avdelningar om sina chefer? Är arbetsledare och chefer bra på att förmedla företagets förväntningar till de anställda som rapporterar till dem? Har alla ett gemensamt mål? Använd enkäter för att fastställa om företagets mål och visioner är tydliga för alla anställda i olika team, på olika avdelningar och på olika geografiska platser.
 • Karriärsutbildning och -utveckling. Vad tycker medarbetarna om företagets jobbutbildnings- och utvecklingsprogram? Anser de anställda att arbetsplatsen stöder deras karriärmål och ambitioner? Vilka utbildningsprogram behöver de för att kunna uppfylla sina mål? Om ni körde ett särskilt program under den föregående tidsperioden kan du även skicka ut en särskild utbildningsenkät om det.
 • Främjande beredskap Är din medarbetare redo att ta på sig ett utökat ansvar? Har andra – överordnade, underordnade och kolleger – en positiv inställning till den aktuella personens arbete, ledarskap och samarbetsförmåga?

Exempel på prestationsgranskningsmallar

Använd en av våra enkätmallar som den är eller som grund för en egen enkät. Alla våra enkätmallsfrågor för prestationsgranskning har skrivits av experter på enkätmetodologi och kan anpassas efter dina egna behov. (Vissa av mallarna som anges nedan är för närvarande endast tillgängliga på engelska.)

 • 360 graders feedback (även känt som utvärdering med hjälp av flera källor)
  Om du vill ha den mest kompletta informationen och ta del av de största insikterna ska du använda den här enkäten för att samla in feedback om en anställds prestationer från hans eller hennes arbetsledare, medarbetare, kolleger och underordnade. Denna typ av personalbedömning skiljer sig mycket från en traditionell utvärdering som bara innehåller feedback från den anställdas chef.
 • Personalens prestationer
  Om du vill ha den mest kompletta informationen och ta del av de största insikterna ska du använda den här enkäten för att samla in feedback om en anställds prestationer från hans eller hennes arbetsledare, medarbetare, kolleger och underordnade. Denna typ av personalbedömning skiljer sig mycket åt från en traditionell utvärdering som bara innehåller feedback från den anställdes chef.
 • Ledningens prestationer
  Begär att få feedback från de anställda om företagets ledningsgrupp, inklusive deras åsikter om hur lätt det är att få kontakt med ledningen, hur tydlig ledningen är med att förklara företagets mål och affärsplan, hur effektiva relationerna med omgivningen och allmänheten är samt hur arbetsplatsen fungerar.
 • Avdelningens prestationer och teamets prestationer
  Ställ frågor till ledningsgrupperna om deras avdelningars eller teams viktigaste egenskaper. Be dem bedöma nivån på sina teams eller avdelningars kunskaper, hur professionella och ärliga de är, hur kommunikationen fungerar mellan medlemmarna, hur de fördelar ansvar, hur väl de samarbetar med kunder och mycket annat.
 • Enkäter om personaltillfredsställelse
  En glad personal korrelerar med nöjda kunder. Du behöver inte ha ett stort företag för att kunna skicka ut en enkät till dina anställda. Även en liten butik eller webbverksamhet kan få värdefull feedback från ett frågeformulär. Fråga din personal om deras arbetsförhållanden, pendlingstider eller vilken musik de vill lyssna på på kontoret.
 • Personal- och personalresurser
  Förutom mallar för insamling av feedback om de anställdas prestationer kan SurveyMonkey också erbjuda en rad olika enkäter för att bedöma företagets kultur och fokus, karriärsutbildning och -utveckling, personalpolitik samt personalens tillfredsställelse med sitt arbete, ledningen och företaget.

Tre snabba tips för att förbättra svarsfrekvensen

Här är några förslag för att få din personal att slutföra dina enkäter.

 1. Håll enkäten anonym. För att få uppriktig personalfeedback ska du, när så är möjligt, se till att svaren kan lämnas anonymt. Du kommer att få mer och bättre information om de anställda vet att feedbacken inte kan spåras tillbaka till dem.
 2. Tillhandahåll ett alternativ för ostrukturerad feedback. Ge de anställda möjligheten att dela med sig av ytterligare tankar och fria kommentarer genom att inkludera några öppna frågor med textrutor för ostrukturerade svar.
 3. Använd en avslappnad ton. Använd inte ett komplicerat företagsspråk eller ett alltför högtravande eller tekniskt språk. Ställ frågorna med en avslappnad ton.

Citat:
1. CAI (Capital Associated Industries, Inc.) “ {4}Top 10 Reasons Employees Stay with an Organization,” senast ändrad den 15 mars 2011{4}

Letar du efter fler enkätmallar och enkätfrågor?

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.