Enkät om arbetsplatstillfredsställelse

Få en effektiv arbetsstyrka med hjälp av enkäter om arbetstillfredsställelse

Skapa en enkät idag

Främja en positiv och produktiv arbetsplats med hjälp av enkäter om personaltillfredsställelse och medarbetarengagemang. Tycker medarbetarna att deras arbete är meningsfullt och att de har tydliga mål? Vad motiverar dem? Med hjälp av enkäter om jobbtillfredsställelse kan ni skapa ett meningsfullt samband mellan personalens villkor för jobbtillfredsställelse och företagets affärsmål och på så sätt få medarbetare som verkligen är engagerade och nöjda.

Skapa en enkät om jobbtillfredsställelse

Med SurveyMonkey är det lätt att lära sig av sina medarbetare. Skapa en egen enkät om jobbtillfredsställelse eller kom igång snabbt med en enkätmall för personaltillfredsställelse från våra experter på enkätmetodik. Vi hjälper dig till och med att samla in svaren och analysera resultatet.

Men tänk på att vissa enkätmallar bara finns på engelska.

Så här använder du enkäter om arbetstillfredsställelse

Vilket är det främsta skälet till att personalen stannar i en organisation? Studier har visat att de stannar om de har ett "spännande och utmanande arbete". Låt dina anställda fylla i enkäter och ange om de är nöjda med sina jobb – och vad som krävs för att de ska vara det. Läs mer:

Jobbtillfredsställelse

Det finns ett direkt samband mellan övergripande arbetsmoral och medarbetarnas jobbtillfredsställelse, och ni kan kartlägga det här sambandet med hjälp av enkäter. Ni kan till exempel fråga de anställda ”Hur meningsfullt är ditt arbete?”, ”Hur utmanande är ditt jobb?” eller ”Hur ofta känner du dig stressad på jobbet under en normal vecka?”. Svaren kan hjälpa er att se vad som fungerar, bygga vidare på det och åtgärda det som inte fungerar.

Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter

De flesta människor vill utvecklas på jobbet och de stannar på det företag där de har möjlighet att göra det. Använd enkäter för att ta reda på om era anställda anser ert företag är ett sådan arbetsplats.

Teamerfarenhet

Att ingå i ett väl fungerande och effektivt team ökar jobbtillfredsställelsen. Be era anställda att utvärdera hela teamets prestationer. Ställ frågor som ”Hur väl delar medlemmarna i ditt team ansvaret för era arbetsuppgifter?” och ”Hur ärliga är medlemmarna i ditt team mot varandra?” Använd svaren för att utveckla samarbetet och kommunikationsförmågan i teamet och få nöjdare medarbetare.

Erfarenhet av ledningen

Cheferna har en direkt påverkan på medarbetarnas dagliga jobbtillfredsställelse. Du kan använda enkäter för att upptäcka potentiella problem. Ställ frågor som "Hur effektiv är den utbildning som du får från din arbetsledare?" eller "Hur konsekvent belönar din arbetsledare de anställda när de gör ett gott arbete?" Använd de anställdas feedback på ledningens prestationer och helhetsutvärderingar för att se till att cheferna utvecklas i rätt riktning.

Personalutvärderingar

Regelbundna utvecklingssamtal med individer, team och chefer kan ge personalavdelningen en snabb inblick i hur medarbetarna upplever sina jobb.

Tre snabba tips för att förbättra svarsfrekvensen

Titta gärna närmare på våra guider om hur du genomför och skapar enkäter. Här får du några tips på hur du kan försäkra dig om att de svarande fyller i dina enkäter.

1. Var tydlig med att alla svar är konfidentiella

Försäkra dina anställda om att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt.

2. Se om möjligt till att svaren är anonyma

Då ökar sannolikheten för att du får ärlig feedback och fler slutförda enkäter.

3. Undvik jargong

Skapa enkäter som ger ett mänskligt och inbjudande intryck och uppmanar till väl genomtänkt feedback.

Exempel på enkätmallar

Enkäter om jobbtillfredsställelse måste utformas med eftertanke. Men oroa dig inte, vi gör det enkelt för dig. Alla våra mallfrågor har skrivits av experter på enkätmetodik, så du kan använda dem precis som de är. Du kan också anpassa mallarna så att de passar dina behov eller skapa en egen mall med hjälp av de certifierade frågorna i vår frågebank. (För tillfället finns de flesta av våra enkätmallar bara på engelska, men vi planerar att erbjuda dem på fler språk inom kort.) Här är några expertutformade mallar som kan ge er djupare insikt i medarbetarnas jobbtillfredsställelse:

expand

Personal-/jobbtillfredsställelse

Anställda kan betygsätta sin tillfredsställelse med jobbet med denna 14 frågor långa enkät med frågor om lön, ledarskap och stress.

Förhandsgranska mall

expand

Teamets eller avdelningens prestationer

I denna 14 frågor långa enkät ombes de anställda att bedöma teamet eller avdelningens professionalism, konflikthantering, kommunikation och mycket annat.

Förhandsgranska mall

expand

Ledningens effektivitet

I denna enkät med 17 frågor bjuds de anställda in att utvärdera sina chefers tillgänglighet, utbildning, förmåga att fatta beslut, anpassning av arbetet till företagets affärsstrategi och förmåga att ge konstruktiv feedback.

Förhandsgranska mall

expand

Ledningens prestanda

De anställda betygsätter ledningen som helhet i denna 14 frågor långa enkät som innehåller frågor om ledningens tillgänglighet, resursanvändning, färdighet och förmåga samt budgethantering.

Förhandsgranska mall

expand

Heltäckande personalutvärdering

De anställda kan välja att ge feedback om en arbetsledare, kollega eller underordnad med denna mångsidiga enkät med frågor baserade på den roll som utvärderas.

Förhandsgranska mall

expand

Slutintervju

I den här enkäten med 21 frågor tillfrågas en anställd som ska lämna arbetsplatsen om orsakerna till att han/hon slutar och om erfarenheten av ledningen, arbetsmiljön och teammedlemmarna.

Förhandsgranska mall

Tre snabba tips för att förbättra svarsfrekvensen

Här hittar du några tips på hur du kan se till att de svarande fyller i din enkät.

1. Var snabb

Om enkäten är kort och koncis är det större chans att fler svarande slutför den.

2. Erbjud belöningar

Små belöningar som en rabatt eller en lott kan hjälpa till att öka svarsfrekvensen.

3. Köp en specifik målgrupp

Med SurveyMonkey Audience kan du köpa tillgång till en målgrupp som uppfyller specifika demografiska kriterier för din enkät. Det är ett bra sätt att få riktade svar från en specifik grupp.

Det här är skälen till att miljontals människor använder SurveyMonkey

Obegränsat antal enkäter

Skicka så många enkäter och frågetävlingar du vill – även med gratisplaner.

Snabba svar

Skapa och skicka enkelt professionella enkäter. Få tillförlitliga resultat snabbt.

Expertgodkännande

Få tillgång till färdiga frågor och mallar godkända av våra enkätexperter.

Resultat i realtid

Se resultaten på valfri enhet var du än är. Upptäck trender i takt med att svaren kommer in.

Nya idéer

Enkäter ger dig inte bara svar. Få feedback och nya perspektiv.

Åtgärdbar information

Utvinn och dela insikter från inkomna data med ditt team.