Urvalsstorlek för enkät

Hur många personer måste jag skicka enkäten till?

Provgruppsstorlek, illustration

När du frågar “Hur många svaranden behöver jag?”, ställer du egentligen frågan “Hur stor behöver min provgrupp vara för att så exakt som möjligt motsvara min population?” Dessa koncept är komplexa så vi har brutit ned processen i fem steg, så att du lätt kan räkna ut din ideala gruppstorlek och säkerställa att du får ett noggrant enkätresultat.

Fem steg för att säkerställa att din provgrupp motsvarar din population:

Steg 1

Vilken är din population?

Med population menar vi alla de människor som du vill veta mer om (din provgrupp är de personer från denna population som i slutändan svarar på din enkät).

Om du till exempel vill veta hur du bäst marknadsför en tandkräm i Frankrike består din population av invånarna i Frankrike. Om du vill veta hur många semesterdagar som de anställda som arbetar för tandkrämsföretaget vill ha är din population de anställda på tandkrämsföretaget.

Definitionen av populationen är ett viktigt första steg, oavsett om det handlar om ett land eller ett företag. När du har fastställt populationen tar du reda på ungefär hur många personer den består av. Det bor till exempel cirka 65 miljoner människor i Frankrike, men vi gissar att det finns färre anställda på tandkrämsföretaget än så.

Har du siffran? Bra, då fortsätter vi …

Steg 2

Hur exakt behöver resultatet bli?

Tänk på det här steget som en bedömning av hur stor risk du är villig att ta i fråga om att svaren du får på enkäten till viss del inte blir helt exakta eftersom du inte tillfrågar hela populationen. Du behöver besvara följande två frågor:

  1. Hur säker behöver du vara på att svaren återspeglar populationens åsikter?
    Detta är din felmarginal. Anta till exempel att 90 % i din provgrupp tycker om bubbelgum med druvsmak. En felmarginal på 5 % skulle lägga till ytterligare 5 % på endera sidan av den siffran, vilket i realiteten innebär att 85–95 % i din grupp gillar bubbelgum med druvsmak. 5 % är den mest använda felmarginalen men du kan välja mellan 1 och 10 % beroende på enkät. Vi rekommenderar inte att du överstiger 10 %.
  2. Hur säker behöver du vara på att ett sampel reflekterar populationen på ett korrekt sätt?
    Detta kallas konfidensnivå. Konfidensnivån är sannolikheten för att ett sampel är relevant för det producerade resultatet. Beräkningen utförs vanligtvis på följande sätt. Om du slumpmässigt har valt ut 30 eller fler sampel från populationen, hur ofta kommer resultatet för ett sampel att signifikant skilja sig från de övriga 30 samplen? En konfidensnivå på 95 % innebär att du får samma resultat i 95 % av fallen. Det vanligaste är att använda en konfidensnivå på 95 %, men det kan hända att en konfidensnivå på 90 % eller 99 % kan vara lämpligare beroende på enkäten. Det rekommenderas inte att du använder en konfidensnivå under 90 %.
Steg 3

Hur stor provgrupp behöver jag?

Använd dig av tabellen nedan och välj ut din ungefärliga målpopulation. Välj därefter felmarginal för att uppskatta det antal ifyllda enkäter som du behöver.

Använd siffrorna från steg 1 och steg 2 och titta i tabellen nedan för att avgöra hur stor provgrupp du behöver.

Population Felmarginal Konfidensnivå
10 % 5 % 1 % 90 % 95 % 99 %
100 50 80 99 74 80 88
500 81 218 476 176 218 286
1 000 88 278 906 215 278 400
10 000 96 370 4 900 264 370 623
100 000 96 383 8 763 270 383 660
1 00 000 + 97 384 9 513 271 384 664

Obs: Siffrorna är endast avsedda som grova riktlinjer. För populationer som överstiger 1 miljon kan det vara en bra idé att runda upp till närmaste hundratal.

Steg 4

I vilken utsträckning kommer de tillfrågade att besvara enkäten?

Tyvärr kommer inte alla som du skickar enkäten till att fylla i den.

Den procentandel personer som fyller i en enkät som de får skickad till sig kallas “svarsfrekvensen”. En uppskattning av svarsfrekvensen hjälper dig att fastställa det totala antalet enkäter som du behöver skicka ut för att erhålla erforderligt antal genomförda enkäter.

Svarsfrekvensen varierar mycket beroende på ett antal faktorer som relationen till målgruppen, enkätens längd och komplexitet, belöningar och enkätens ämne. För webbenkäter där det inte finns någon tidigare relation till mottagarna anses en svarsfrekvens på 20–30 % vara mycket bra. En svarsfrekvens på 10–15 % är en konservativare och säkrare gissning om du inte har skickat någon enkät till din population tidigare.

Steg 5

Hur många personer behöver jag skicka enkäten till?

Den här delen är lätt!

Dela bara den siffra du fick i steg 3 med siffran du fick i steg 4. Det är din magiska siffra.

Om du till exempel behöver 100 kvinnor som använder schampo för din enkät och beräknar att ungefär 10 % av de här kvinnorna kommer att fylla i enkäten, så behöver du skicka den till 100/10 % kvinnor – 1 000!