63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Du kan läsa en sammanfattning av våra reviderade villkor och policyer nedan. Vi har lyft fram de ändringar som vi anser vara mest relevanta för våra användare, men vi rekommenderar att du läser de fullständiga dokumenten.  

Uppdateringar av användarvillkor ("Användarvillkor")

Vi har förenklat och omorganiserat våra användarvillkor för att göra dem lättare att förstå. Dessutom har vi gjort följande:

 • Våra betalda tjänster, lösningar och prenumerationsplaner är byggda för, och avsedda att användas av, enheter och organisationer för deras affärs- och yrkesmässiga ändamål, och vi behandlar sådana konton som business to business-kunder. Om du är en konsument som i första hand gör ett köp för icke-affärsmässiga ändamål, sådana som i första hand ligger utanför handel, företag, förening, hantverk eller yrke (dvs. personligt bruk, familje- eller hushållsbruk), loggar du in på ditt konto och uppdaterar din status på sidan för kontohantering.
 • Varje prenumeration du köper har en angiven svarsgräns. Om du överskrider prenumerationens svarsgräns under en faktureringsperiod ådrar du dig ytterligare en avgift per svar.
 • För tjänster som tillhandahålls av SurveyMonkey Inc. har vi ändrat den personliga jurisdiktionen och platsen till federala domstolar och delstatsdomstolar i San Francisco County, Kalifornien.
 • Vi har korrigerat tidslinjen för meddelanden om säkerhetsincidenter för att anpassa den till kraven i dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är vår globala standard, men om tidslinjerna skiljer sig mellan olika jurisdiktioner kommer vi att informera dig enligt kraven i jurisdiktionen i fråga. Vi kommer alltid att göra vad vi kan för att så snart som möjligt informera dig om en säkerhetsincident.
 • Vi har uppdaterat definitionen av "minderåriga" som nu avser personer som är yngre än 16 år (eller yngre än en högre ålder enligt vad som gäller i vissa länder och territorier).

Vi har uppdaterat våra sekretessvillkor för att återspegla vår uppdaterade definition av "minderåriga" som beskrivs ovan och ändringar i dataskyddslagstiftningen. Några exempel:

 • Vi har lagt till UK GDPR i vår definition av "Dataskyddslagstiftning" i vårt databehandlingsavtal.
 • Vi har också lagt till uppdaterade referenser till Europeiska unionens standardavtalsklausuler och Storbritanniens tillägg, så att båda är lättillgängliga om du behöver dem.
 • Vi har kombinerat vår lista över underentreprenörer med vår förklaring av dataöverföring inom EU så att du får en heltäckande bild av hur dina data skyddas när du överför dem till SurveyMonkey och när vi överför dem vidare till underentreprenörer.
 • Vi har även delat upp listan över underleverantörer per produkt och gett mer information om vilka personuppgifter som överförs och hur vi skyddar dem.  

Vi har förtydligat vad vi förväntar oss av våra användare och vilka åtgärder vi kan vidta vid överträdelser av vår policy om godtagbara användningsområden. 

Uppdateringar för köpare av våra SurveyMonkey Audience-undersökningar

När det gäller köp av svar från våra SurveyMonkey Audience-paneldeltagare har vi förtydligat att vi inte utfärdar återbetalningar om du inte kan samla in önskat antal svar på grund av faktorer som du som skapar undersökningen kan kontrollera. Läs till exempel våra riktlinjer för utformning

Uppdateringar för våra Rewards- och Contribute-paneldeltagare 

Om du deltar i undersökningar som Rewards- eller Contribute-paneldeltagare har vi klargjort att vi inte är skyldiga att utfärda Rewards-krediter eller ge Contribute-gåvor för svar av dålig kvalitet. 

Uppdateringar för GetFeedback

För de begränsade personuppgifter som vi behandlar som personuppgiftsansvarig inom EU är den personuppgiftsansvariga vår irländska enhet SurveyMonkey Europe UC. Det här förändrar inte hur vi hanterar personuppgifter, och SurveyMonkey förblir huvudsakligen personuppgiftsbiträde vad gäller GetFeedback-tjänsten. 

Andra saker att notera:

 • Med undantag för vad som anges ovan kommer alla ändringar att träda i kraft 15 december 2022 för alla befintliga användare som har konton hos oss före 10 oktober 2022.
 • Vi behåller även arkiverade versioner av våra viktigaste policyer som du kan hänvisa till.