63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Momentive tillhandahåller sina produkter över hela världen och använder globala underentreprenörer för att hjälpa oss att tillhandahålla dessa produkter och tjänster. I vårt avtal med dig försäkrar vi att varje överföring av personuppgifter till oss är förenlig med dataskyddslagarna. Vi säkerställer också att när vi vidareöverför personuppgifter, skyddar mottagaren personuppgifterna med skyddsmekanismer som är minst lika stränga som den standard som vi tillämpar på personuppgifter som vi själva har kontroll över.

För att hjälpa dig att fastställa att det finns en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs till Momentive och vidare – med hänsyn till EU-domstolens (”EU-domstolen”) dom från den 16 juli 2020 i mål C-311/18, Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited and Maximilian Schrems (”Schrems II”) och Europeiska dataskyddsstyrelsens (”EDPB”) riktlinjer för kompletterande åtgärder – ger vi nedan lite information om hur din information skyddas när den skickas.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter i allmänhet finns i vårt sekretessmeddelande.

data-transfer-flow-for-Legal-Center

Om du är en amerikansk kund kommer ditt avtal att innehålla ett tillägg beträffande datahantering (”DPA”) med Momentives amerikanska enhet: Momentive Inc. Om du har användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller Storbritannien (”Storbritannien”) och därför behöver en överföringsmekanism för användardata till Momentive, kan du begära att vi lägger till EU:s och/eller Storbritanniens standardavtalsklausuler (”SCC”).

Om du är en kund som är baserad i EES eller Storbritannien kommer ditt avtal att innehålla ett tillägg beträffande datahantering (”DPA”) med Momentives irländska enhet: Momentive Europe UC. Eftersom överföringen från dig till Momentive sker mellan europeiska enheter, för vilka det inte behövs någon överföringsmekanism (eller som har erkänt varandras tillräcklighetsstatus), behövs inga andra överföringsmekanismer.

Om du är en kund som är baserad utanför USA, EES eller Storbritannien – men du har användare inom EES eller Storbritannien och behöver se till att det finns en överföringsmekanism för vidareöverföring – kommer ditt avtal att innehålla ett dataskyddsavtal med Momentives irländska enhet, Momentive Europe UC, och du kan begära att vi lägger till SCC:er för EU och/eller Storbritannien.

Du överför personuppgifter till Momentive så att vi kan behandla personuppgifterna för följande ändamål:

  • Tillhandahålla plattformstjänsterna
  • Kundsupport
  • Övervakning av bedrägeri och missbruk
  • Säkerhets- och ingenjörssupport 
  • Produktutveckling
  • Försäljnings- och marknadsföringsstöd
  • Hantering av anställda och tillfälliga arbetstagare

Du bör utvärdera om du överför uppgifter för olika syften.

Kundpersonuppgifterna som överförs till Momentive kan innehålla så mycket eller så lite personuppgifter som du bestämmer dig för att lämna i dina frågor i undersökningar, enkäter och frågeformulär. Som plattform utgår vi från att du samlar in en mängd olika personuppgifter, inklusive potentiella uppgifter i särskilda kategorier. 

Information som vi samlar in specificeras i Avsnitt 2 i vårt sekretessmeddelande.

Som nämnts ovan kommer du att ingå avtal med en Momentive-enhet i USA eller Irland – beroende på var du befinner dig. Baserat på råd från externa juridiska rådgivare som är specialiserade på dataskydd och analys av de lagar som Momentive omfattas av, anser vi att risken som är förknippad med rättssystemet i USA är låg och att risken som är förknippad med rättssystemet i Irland inte innebär någon väsentlig risk för den registrerade. Se avsnittet ”Kompletterande åtgärder”: organisationsbaserade” nedan för ytterligare information specifikt om den amerikanska lagen.

Även när risken är låg eller obefintlig på grund av rättssystemet i destinationslandet har Momentive vidtagit kompletterande åtgärder för att ytterligare skydda personuppgifter. De kompletterande åtgärderna är indelade i tre kategorier: (i) avtalsmässiga; (ii) organisationsbaserade, och (iii) tekniska skyddsmekanismer. 

Som beskrivs ovan kommer Momentive att samtycka till att ingå SCC-avtal med kunderna. Domen i Schrems II indikerar att parterna kan använda standardavtalsklausuler och (i förekommande fall) ytterligare skyddsmekanismer vid överföring av personuppgifter från Storbritannien och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”Europeiska uppgifter”) till USA. Om du har ingått ett avtal med Momentive eller på annat sätt erhåller tjänster från Momentive som kräver att Momentive behandlar personuppgifter om europeiska registrerade personer, kommer Momentive att (i förekommande fall beroende på vilket Momentive-företag du ingår avtal med): 

  • (i) ingå lämpliga standardavtalsklausuler databehandlare emellan för varje underentreprenör som befinner sig i ett land som inte har ett tillräcklig skydd (enligt definitionen i dataskyddsförordningen) när underbehandlingen resulterar i vidareöverföringar utanför EU eller Storbritannien, eller 
  • (ii) samtycka till att vara direkt bunden av standardavtalsklausulerna och tilläggsklausulerna som beskriver de organisatoriska och tekniska åtgärder som Momentive har vidtagit för att skydda personuppgifter för registrerade personer i Europa.
  •  

Mer information om vårt åtagande att bindas av standardavtalsklausulerna finns i Användarvillkor (för självbetjäningskunder), Huvudavtal för tjänster (för kunder hos SurveyMonkey Enterprise eller GetFeedback Digital) eller annat avtal som du kan ha förhandlat fram med Momentive.

EU-domstolens farhågor beträffande överföring av uppgifter till USA grundade sig på amerikanska myndigheters insamling av uppgifter enligt US Executive Order 12333 (”EO 12333”) och enligt Section 702 i Foreign Intelligence Surveillance Act (”FISA § 702”), särskilt s.k. ”uppströms” övervakning under FISA § 702.  Riskerna som dessa amerikanska lagbestämmelser medför är antingen inte tillämpliga på Momentives behandling av personuppgifter eller så kan de minskas tillräckligt genom de organisatoriska skyddsåtgärder som Momentive erbjuder.

Momentive är inte berättigat att ta emot order om övervakning ”uppströms” eller massövervakningsorder under FISA § 702. Momentive Inc. fungerar delvis som en elektronisk kommunikationstjänst (”ECS”, electronic communications service) och potentiellt även som en fjärrdatatjänst (”RCS”, remote computing service) (enligt definitionen i avsnitt 2510 respektive 2711 i Title 18 USC.) i samband med vissa tjänster eller produktfunktioner som vi tillhandahåller kunderna.  Momentive Inc. hör således till den stora grupp företag som amerikanska myndigheter skulle kunna ge ett riktat direktiv till enligt FISA § 702.  Som amerikanska myndigheterna tolkat och tillämpat FISA § 702 är Momentive emellertid inte behörigt att få den typen av order som främst intresserade EU-domstolen i beslutet i Schrems II – dvs. en FISA § 702-order beträffande ”uppströms”-övervakning.  I amerikanska myndigheters tillämpning av FISA § 702, används en uppströmsorder endast för att övervaka trafik som flödar genom leverantörer av stamnät som transporterar Internettrafik för tredje part (dvs. telekommunikationsföretag).  Se till exempel rapporten från Privacy and Civil Liberties Oversight Board, ”Report on the Surveillance Program Operated Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act ” (2 juli 2014), sid. 35–40, tillgänglig på https://fas.org/irp/offdocs/pclob-702.pdf.  Momentive tillhandahåller inga sådana stamnätstjänster, eftersom vi endast transporterar trafik som rör våra egna kunder.  Därför är vi inte berättigade till den typ av order som huvudsakligen tas upp och betraktas som problematisk i Schrems II-beslutet.

Momentive har inte fått något direktiv enligt FISA § 702, och det är osannolikt att vi kommer att få något sådant. Vid tidpunkten för detta meddelande har Momentive inte fått något direktiv enligt FISA § 702 och har ingen anledning att tro att ett sådant direktiv skulle komma att ges till Momentive.  Det är högst osannolikt att de personuppgifter som Momentive behandlar för våra kunder – feedbackdata – är relevanta för den utländska underrättelseverksamhet som regleras av FISA § 702.  Om sådana personuppgifter skulle vara relevanta för en sådan utredning är det dessutom mer sannolikt att myndigheterna söker sådana uppgifter genom andra former av rättsliga förfaranden (t.ex. en husrannsakan som har godkänts av en domare) som uppfyller de höga krav på myndigheternas tillgång till uppgifter som beskrivs i Schrems II-beslutet.  Detta beror på att det skulle gå mycket snabbare och enklare för myndigheterna att begära en order eller fullmakt enligt något annat än FISA § 702 än att införa de mekanismer som krävs för att myndigheterna ska kunna delge direktiv till Momentive enligt FISA § 702.

Momentive hjälper inte – och kan inte beordras att hjälpa – amerikanska myndigheter i deras insamling av information enligt Executive Order 12333. Momentive ger inte och kommer inte att ge någon hjälp till amerikanska myndigheter som utför övervakning enligt EO 12333.  EO 12333 ger inte amerikanska myndigheter förmågan att tvinga företag att bistå dessa aktiviteter, och Momentive kommer inte att göra detta frivilligt.  Därför vidtar Momentive inga åtgärder för att underlätta den typ av massövervakning enligt EO 12333 som i Schrems II-beslutet ansågs problematisk, och kan heller inte beordras att göra det.

Momentive tillhandahåller en rad tekniska funktioner som ytterligare motverkar de centrala brister som nämns i Schrems II-beslutet ovan (massövervakning enligt FISA § 702 och massavlyssning enligt EO 12333).  

Momentive krypterar alla vilande data i våra datacenter med hjälp av AES 256-baserad kryptering. Momentive krypterar också alla data i rörelse med hjälp av (i) RSA med certifikat baserade på 2048 bitars nyckellängd genererade via en offentlig certifikatutfärdare, för kommunikation med enheter utanför Momentives datacenter, och (ii) RSA 256-certifikat genererade via intern certifikatutfärdare, för alla data inom datacentret.  Dessa krypteringsinsatser syftar till att förhindra obehörigt förvärv av uppgifter i begriplig form och förhindra obehörig avlyssning/manipulering när uppgifter överförs mellan två slutpunkter. 

Vissa Momentive-kunder (t.ex. kunder till GetFeedback Digital) har sina uppgifter lagrade enbart i Europeiska unionen. I dessa fall lagras uppgifterna inte i USA och endast ytterst liten åtkomst till dessa uppgifter sker i USA för begränsade ändamål (t.ex. för att tillhandahålla kundsupport på begäran, för att följa upp säkerhetssupport och/eller begränsad resurstilldelning till ingenjörer för att lösa tekniska problem/buggar eller bygga ut system).

Momentive tillämpar också strikta administrativa, tekniska och fysiska förfaranden för att skydda information som lagras på dess servrar. Tillgången till personlig information begränsas genom inloggningsuppgifter till de anställda som behöver den för att utföra sina arbetsuppgifter. Momentive tillämpar tekniker för dataminimering för att begränsa mängden personuppgifter som överförs från EU till tredjepartsjurisdiktioner och inkluderar, där så är lämpligt, pseudonymisering eller avidentifiering av uppgifter. Momentive använder dessutom åtkomstkontroller som t.ex. flerfaktorsautentisering, enkel inloggning, åtkomst efter behov, starka lösenordskontroller och begränsad åtkomst till administrativa konton.  

Som ECS/RCS är Momentive dessutom föremål för amerikanska lagen om integritetsskydd vid elektronisk kommunikation, Electronic Communications Privacy Act, 18 USC. § 2701, et seq.  (”ECPA”), som skyddar Momentives kunder.  ECPA förbjuder t.ex. statliga myndigheter att söka information om kunder till tjänster som Momentive om inte sådana statliga myndigheter först får ett lämpligt rättsligt förfarande, inklusive ett domstolsbeslut eller en husrannsakan för annan information än grundläggande abonnentinformation.  På samma sätt ger både FISA och ECPA Momentives kunder möjlighet till gottgörelse mot amerikanska myndigheter (inklusive skadestånd eller disciplinära åtgärder mot de relevanta statliga myndigheterna) om myndigheterna på ett otillbörligt sätt erhåller information om dem (se 18 USC. § 2712).

Momentives externa juridiska rådgivare har lång erfarenhet av att svara på amerikanska myndigheters förfrågningar om användardata, inklusive amerikanska framställningar som berör nationell säkerhet enligt FISA § 702.  Det är Momentives policy att eskalera sådana förfrågningar till Momentives egen interna complianceteam och, vid behov, till externa juridiska rådgivare för granskning.  Momentive har för avsikt att vid behov använda tillgängliga rättsliga mekanismer för att bestrida krav på tillgång till uppgifter med hjälp av FISA § 702 (inklusive alla bestämmelser eller order om tystnadsplikt som är knutna till detta) i det osannolika fallet att Momentive skulle få ett sådant krav.  Kravet skulle sedan granskas av en amerikansk domstol (FISA-domstolen). 

Momentive inser också att ett beslut om att ge tillgång till uppgifter enligt FISA § 702 skulle medföra att Momentive måste meddela våra kunder att vi inte längre kan uppfylla standardavtalsklausulerna, vilket skulle göra det möjligt för dem att säga upp sitt avtal med oss och avbryta dataflödet till oss.  Vi har aldrig behövt utfärda ett sådant meddelande.

Med hänsyn till ovanstående analys anser vi att risken för skada för den registrerade personen inte är väsentlig.

I tabellen nedan sammanfattas vår slutsats av bedömningen av konsekvenserna av överföringen.

”Icke-väsentlig” risk innebär att personuppgifter överförs till en jurisdiktion som bedöms vara adekvat av Europeiska kommissionen (vilket innebär att det rättsliga skyddet är likvärdigt med det rättsliga skyddet i Europa) och att det finns avtalsmässiga, tekniska och organisationsbaserade mekanismer på plats för att ytterligare skydda uppgifterna.

”Låg” risk innebär att personuppgifter överförs till en jurisdiktion med en mekanism enligt kapitel V i dataskyddsförordningen som inte är adekvat. Även om det rättsliga skyddet inte nödvändigtvis är likvärdigt med det rättsliga skyddet i Europa, är överföringen fortfarande laglig och stöds av avtalsmässiga, tekniska och organisationsbaserade åtgärder för att ytterligare skydda uppgifterna.

AvsändareMottagareDestination för överföringÖverföringsmekanismRisk
Amerikansk kund med användare i EU eller StorbritannienMomentive Inc.USASCCs + kompletterande åtgärderLåg
Kund i EES eller Storbritannien Momentive Europe UCIrlandTillräcklighet + kompletterande åtgärderIcke-väsentlig
Kund utanför USA/EES/Storbritannien med användare i EU eller StorbritannienMomentive Europe UCIrlandSCCs + kompletterande åtgärderIcke-väsentlig
data-flow-for-subprocessor-transfer-legal-center

Underentreprenörer är Momentive-leverantörer som behandlar dina användares personuppgifter för att hjälpa Momentive att tillhandahålla tjänsten till dig. Alla underentreprenörer till Momentive är enligt avtal skyldiga att skydda personuppgifter med skyddsmekanismer som är minst lika stränga som den standard som vi tillämpar på personuppgifter som vi själva har kontroll över.

När Momentive överför personuppgifter till underentreprenörer genomför vi en bedömning av konsekvenserna av överföringen (en s.k. ”TIA”, Transfer Impact Assessment) som liknar de steg som beskrivs ovan. Vi gör detta för att se till att dina personuppgifter skyddas i varje steg, i enlighet med dataskyddslagstiftningen och vårt avtal med dig. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna i TIA för varje underentreprenör.

Observera att inte alla underentreprenörer används vid tillhandahållandet av alla våra tjänster. Vår lista över underentreprenörer är indelad i specifika Momentive-tjänster. 

Om du vill få e-postaviseringar om uppdateringar av vår lista över underentreprenörer kan du registrera dig här.

UnderentreprenörSyftePersonuppgifterPlats och utvärdering av risk avseende rättsordningÖverföringsmekanismKompletterande åtgärder Avtalsmässiga, organisatoriska och tekniska
Amazon Web Services (“AWS”)Datalagringstjänster för lagring av tillgångar och databashotell; Content Distribution Network (CDN)-tjänster, språkidentifiering och översättning (endast GetFeedback Digital).Personuppgifter
Namn på personer (förnamn och/eller efternamn)
   
Varje unik identifierare som kan användas för att knyta an till en viss person i verkliga livet
  
Registreringsnummer för fordon 
 
Födelsedatum 
 
E-postadress 
  
Telefonnummer   

Fysisk adress (dvs. Låtsasgatan 123) 
  
Postnummer  

Lägenhetsnummer (dvs. Adressrad 2)   

IP-adress 
   
 IMSI/IMEI-nummer  

MAC-adress  

Försäkringsuppgifter   

Familjemedlemmar och försörjningsberättigade 
 
Känsliga personuppgifter kan ingå i enkätsvar eller formulärdata och AWS kan därför lagra något av följande: 
 
Nationellt ID (t.ex. personnummer), körkortsnummer, passnummer  

användarnamn och lösenord, autentiseringsuppgifter  

Finansiell information och betalningsinformation (uppgifter för kontoinloggning, finansiellt konto, betalkort eller kreditkort i kombination med eventuell nödvändig säkerhets- eller åtkomstkod, lösenord eller behörighetsuppgifter som ger tillgång till ett konto)  

Geolokalisering  

Ras/etnisk tillhörighet  

Religiös/politisk tillhörighet och fackföreningstillhörighet   

Sexualliv eller sexuell läggning
   
Hälsouppgifter (inklusive receptbelagda mediciner, medicinska ingrepp och tester, diagnoser, läkare och verksamhetsområde, hälsokortsnummer etc.)   

Biometriska uppgifter (t.ex. fingeravtryck, röstinspelningar, foton) 
  
Genetiska uppgifter
  
Lön/inkomst (eller löne-/inkomstintervall)  

Kundenkätsvar (svar som en kund får på den enkät som de skapar inom Momentive-konton)  

Kreditbetyg / kredithistorik   
Kommunikationer – innehållet i en konsuments privata kommunikation, såvida inte företaget är den avsedda mottagaren av kommunikationen 

 Brottsregister  

Kvasiidentifierare: Detta kan omfatta uppgifter som inte är personliga så länge de inte kopplas till andra uppgifter, t.ex. webbidentifierare, information om enheter, webbläsaruppgifter och andra metadata som i vissa fall kan kopplas till andra kategorier av uppgifter som anges ovan.
SCCs
Se AWS åtaganden gällande datastyrning, datasekretess och säkerhet.

Momentive använder den senaste generationen av EC2 som automatiskt skyddas av AWS Nitro System. Med hjälp av specialbyggd maskinvara, inbyggd programvara och programvara ger AWS Nitro unik och branschledande säkerhet och isolering genom att virtualiseringen av lagrings-, säkerhets- och nätverksresurser överförs till dedikerad maskinvara och programvara. Därmed förbättras säkerheten genom att minimera angreppsytan och förbjuda administrativ åtkomst samtidigt som prestandan förbättras. 

All data som överförs mellan våra säkra datacenter, tillgänglighetszoner och regioner krypteras automatiskt på maskinvarunivå. Momentive använder också AWS Key Management Services för att kontrollera och hantera våra egna nycklar i FIPS-140-2-certifierade maskinvarusäkerhetsmoduler. Oavsett om uppgifterna är krypterade eller okrypterade kommer vi alltid att arbeta aktivt för att skydda uppgifterna från obehörig åtkomst. 

Vårt säkerhetsteam har genomfört en omfattande granskning av alla AWS-molninfrastrukturtjänster och ändringar granskas kontinuerligt. 

Momentive krypterar alla vilande data i våra datacenter med hjälp av AES 256-baserad kryptering. Momentive krypterar också alla data i rörelse med hjälp av (i) RSA med certifikat baserade på 2048 bitars nyckellängd genererade via en offentlig certifikatutfärdare, för kommunikation med enheter utanför Momentives datacenter, och (ii) RSA 256-certifikat genererade via intern certifikatutfärdare, för alla data inom datacentret.  

Dessa krypteringsåtgärder förhindrar att data förvärvas i begriplig form Detta förhindrar även avlyssning mellan de två slutpunkterna medan data överförs eller lagras.
Microsoft (Sharepoint)Internt dokumentarkivKunddata som begärs för att tillhandahålla professionella tjänster ( . utformning av undersökningar och analys av svar)USA - lågSCCsSe Microsofts datablad om molnöverföring och säkerhetsdokument
Närstående företag till Momentive (Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited)Kund- och produktsupporttjänster; produktutveckling, infrastruktur och tekniktjänster.Svarande: kontaktuppgifter, användningsinformation, enhetsinformation, cookieinformation och annan spårningsinformationAustralien - låg

USA - låg
SCCsSe beskrivningen ovan och vår Säkerhetspolicy och Datablad om dataskyddsförordningen.
Närstående företag till Momentive (Momentive Canada Inc., Momentive UK Ltd.)Kund- och produktsupporttjänster; produktutveckling, infrastruktur och tekniktjänster.Svarande: kontaktuppgifter, användningsinformation, enhetsinformation, cookieinformation och annan spårningsinformationKanada - icke-väsentlig

Storbritannien - icke-väsentlig
LämplighetSe beskrivningen ovan och vår Säkerhetspolicy och Datablad om dataskyddsförordningen.
Salesforce (inklusive Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Chatter, Salesforce Platform, Customer Data Platform, Marketing Cloud, Mulesoft och Tableau CRM)KUNDSUPPORTNamn på individer (för- och/eller efternamn) , e-postadress, telefonnummer, innehåll i kommunikationer som skickas vid tillhandahållande av kundsupportUSA - lågSCCsSe Salesforces Säkerhetsdatablad, säkerhetscertifieringar, DPA Vanliga frågor samt dokumentation om förtroende och efterlevnad.
SnowflakeLagring av användningsdata för analys och produktutveckling.IP-adress, e-postadress (för- och efternamn), Kvasiidentifikatorer Svarande-IDUSA - lågSCCsMomentive-data lagras krypterat i vila på AWS S3. Snowflake använder stark AES 256-bitars kryptering med en hierarkisk nyckelmodell. Snowflake har ett omfattande system för övervakning och loggning.

Snowflake är ISO 27001- och SOC 2-certifierat och dessa certifieringar har granskats i sin helhet av Momentives säkerhetsteam som en del av vår riskbedömning. 

Anställda får utbildning i både säkerhet och integritetsmedvetenhet som de måste genomgå vid anställning och därefter en gång om året. Dessutom ges vid behov annan kvartalsvis utbildning om aktuella säkerhets- och integritetsrelaterade ämnen och rollspecifik utbildning för personal vars ansvarsområden kräver ytterligare säkerhetsförfaranden. 

Åtkomst till alla produktionsmiljöer baseras på regler för minst privilegierad åtkomst och rollbaserade åtkomstkontroller och avveckling av tilldelningar hanteras och övervakas på samma sätt. 
Mer information finns i Snowflakes dokumentation: Datasäkerhet och Trust Center.
SparkpostE-postleveranstjänst.E-postadress, metadata (öppna klickningar, datumstämplar)USA - lågSCCsSe: Säkerhetsprogram - SparkPost

SparkPost upprätthåller Kunddata i ett krypterat format i vila och i transit med hjälp av SSL, HTTPS och opportunistisk TLS, beroende på vad som är tillämpligt.

Kunddata krypteras när de överförs mellan kunden och SparkPost-tjänsterna med hjälp av HTTPS. Kunddata krypteras under överföringen mellan SparkPost och mottagaren med hjälp av opportunistisk TLS.

SparkPost genomför olika tredjepartsgranskningar för att intyga att olika ramverk innehåller SOC 2 typ II och regelbundna sårbarhets- och genomslagstester av applikationer.

SparkPost lagrar inte meddelandetexten i ett e-postmeddelande efter att det antingen har levererats till mottagaren eller har returnerats eller på annat sätt avvisats av brevlådeleverantören, vilket vanligtvis sker inom några sekunder. Om ett meddelande avvisas eller returneras behåller SparkPost meddelandetexten under en begränsad tid så att e-postöverföringen kan göras om. Om överföringen fortfarande misslyckas raderas meddelandet permanent. 

SparkPost lagrar endast mottagarens personuppgifter i obearbetad form under en begränsad tid efter överföringen av ett e-postmeddelande till en mottagare. Efter den inledande lagringsperioden pseudonymiseras personuppgifterna med hjälp av en enkelriktad hash och lagras endast i pseudonymiserad form. För mer information om denna process, se Sparkpost Data FAQ som finns här
SplunkProgramvara för att söka, övervaka och analysera maskingenererade data.Svarande-ID, svarandes e-postadress, för- och efternamn, telefonnummer, webbläsarinformation, svarsinformation i öppen text.USA - lågSCCsSe Splunks säkerhetsdokument och compliancecertifikat.
TwilioSMS-leverans.Svarandes telefonnummer, innehållet i SMS-kommunikationUSA - lågSCCsSe Twilios säkerhetscertifiering, säkerhetsmeddelande och säkerhetsöversikt.
UpworkFörstärkning av stödgruppens uppgifter (underleverantörer).Namn på individer (för- och/eller efternamn) , e-postadress, telefonnummer, innehåll i kommunikationer som skickas vid tillhandahållande av kundsupportFilippinerna - lågSCCsSe Upworks säkerhetssida, utöver nedanstående uppgifter.

Momentive använder fjärrstyrning av skrivbordet för kontrakterade supportombud. All personal som hanterar personuppgifter omfattas av tystnadsplikt. Kontroller mot skadlig programvara och upptäckt av skadlig programvara finns på plats för att se till att ingen obehörig åtkomst till uppgifter kan ske, och alla uppgifter krypteras när de överförs via offentliga nätverk. 

Det finns också särskilda rutiner för datahantering som säkerställer att det finns strikta åtkomstkontroller som bygger på ”behov av att veta”, samt regler som säkerställer att data raderas efter användning. Ytterligare åtkomstkontroller kräver också specifik identifiering av terminalanvändaren i de relevanta systemen, samt identifieringskoder och standarder för lösenordskomplexitet för alla som behöver få tillgång till uppgifterna. VPN-tjänster, tvåfaktorsautentisering och rollbaserad åtkomst ingår också i de huvudsakliga förfarandena för åtkomstkontroll.
 
Under överföringen är uppgifterna föremål för olika strikta överföringskontroller, inklusive förfaranden som förhindrar att uppgifterna läses, kopieras, ändras eller raderas under överföringen. Krypteringsteknik och användning av brandväggar finns på plats för att skydda gatewayer och brandväggar genom vilka data transporteras, och VPN-anslutningar skyddar dataanslutningen till interna nätverk. Infrastrukturen övervakas ständigt (t.ex. genom ICMP-Ping på nätverksnivå), och säkerhetsövervakningen från slutpunkt till slutpunkt sker för att säkerställa att alla överföringar är fullständiga och korrekta. 

Alla krypteringslösningar används med minst en 128-bitars nyckel för symmetrisk kryptering och en 1024 (eller mer) bitars nyckellängd för asymmetrisk kryptering. 

Inmatningskontroll säkerställer att det är möjligt att kontrollera och fastställa huruvida och av vem personuppgifterna har matats in i databehandlingssystemen eller tagits bort.
 
Sådana kontroller omfattar autentisering och loggning. Sårbarhetshantering finns på plats för att upptäcka och omedelbart åtgärda eventuella sårbarheter i systemet. 
Förfarandena för förstöring av uppgifter säkerställer också att de uppgifter som överförs säkras och inte sparas längre än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med kundstödet.
Xoriant, InfoSol, Tredence, Impetus, Valuelabs Förstärkning av uppgifter för data- och analysteamet (underleverantörer).Data som anges för SnowflakeUSA - lågSCCsAlla säkerhetskontroller som finns tillgängliga och som anges ovan för Snowflake används för att säkerställa minst behörig åtkomst för våra tredjepartsleverantörer. Vi använder oss av fjärrskrivbordssäkerhet och andra säkerhetskontroller som gäller för alla interna Momentive-system. Se vår säkerhetspolicy för mer information. 
UnderentreprenörSyftePersonuppgifterPlats och utvärdering av risk avseende rättsordningÖverföringsmekanismKompletterande åtgärder Avtalsmässiga, organisatoriska och tekniska
AWSSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
MicrosoftSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Närstående företag till Momentive (Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited)Se ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Närstående företag till Momentive (Momentive Canada Inc., Momentive UK Ltd.)Se ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
SalesforceSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
SnowflakeSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
SparkpostSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
SplunkSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
TwilioSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
UpworkSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Xoriant, InfoSol, Tredence, Impetus, Valuelabs Se ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
UnderentreprenörSyftePersonuppgifterPlats och utvärdering av risk avseende rättsordningÖverföringsmekanismKompletterande åtgärder Avtalsmässiga, organisatoriska och tekniska
AWSSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
GoogleÖversättningsfunktion för svar i öppen text som begärs av vissa GetFeedback Digital-kunder. Enkätsvarsdata. Detta kan omfatta eller inte omfatta personuppgifter, beroende på vilka typer av frågor som ställs i undersökningen och hur svarande väljer att besvara frågorna.USA - lågSCCshttps://cloud.google.com/security/
Närstående företag till Momentive (Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited)Se ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Närstående företag till Momentive (Momentive Canada Inc., Momentive UK Ltd.)Se ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
ScaleGridDatabasvärdtjänsterNamn på personer (förnamn och/eller efternamn)

Varje unik identifierare som kan användas för att knyta an till en viss person i verkliga livet

Registreringsnummer för fordon 

Födelsedatum 

E-postadress 

Telefonnummer   

Fysisk adress (dvs. Låtsasgatan 123) 
  
Postnummer  

Lägenhetsnummer (dvs. Adressrad 2)   

IP-adress 
   
 IMSI/IMEI-nummer  

MAC-adress  

Försäkringsuppgifter   

Familjemedlemmar och försörjningsberättigade 

Känsliga personuppgifter kan ingå i enkätsvar eller formulärdata och AWS kan därför lagra något av följande: 

Nationellt ID (t.ex. personnummer), körkortsnummer, passnummer  

användarnamn och lösenord, autentiseringsuppgifter  

Finansiell information och betalningsinformation (uppgifter för kontoinloggning, finansiellt konto, betalkort eller kreditkort i kombination med eventuell nödvändig säkerhets- eller åtkomstkod, lösenord eller behörighetsuppgifter som ger tillgång till ett konto)  

Geolokalisering  

Ras/etnisk tillhörighet  

Religiös/politisk tillhörighet och fackföreningstillhörighet   

Sexualliv eller sexuell läggning

Hälsouppgifter (inklusive receptbelagda mediciner, medicinska ingrepp och tester, diagnoser, läkare och verksamhetsområde, hälsokortsnummer etc.)   

Biometriska uppgifter (t.ex. fingeravtryck, röstinspelningar, foton) 

Genetiska uppgifter

Lön/inkomst (eller löne-/inkomstintervall)  

Kundenkätsvar (svar som en kund får på den enkät som de skapar inom Momentive-konton)  

Kreditbetyg/redithistorik   
Kommunikationer – innehållet i en konsuments privata kommunikation, såvida inte företaget är den avsedda mottagaren av kommunikationen 

 Brottsregister  

Kvasiidentifierare: Detta kan omfatta uppgifter som inte är personliga så länge de inte kopplas till andra uppgifter, t.ex. webbidentifierare, information om enheter, webbläsaruppgifter och andra metadata som i vissa fall kan kopplas till andra kategorier av uppgifter som anges ovan.
Irland – icke-väsentligaData överförs inte ut ur Europa.https://mongodb.scalegrid.io/hubfs/Whitepaper-ScaleGrid-Infrastructure-Security.pdf

Campaign Monitor, Turbine Room Ltd (FirstOfficer.io) och Salesloft, Inc., före detta underentreprenörer för GetFeedback Direct, har avlägsnats från den här listan. 

UnderentreprenörSyftePersonuppgifterPlats och utvärdering av risk avseende rättsordningÖverföringsmekanismKompletterande åtgärder Avtalsmässiga, organisatoriska och tekniska
AWSSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Functional Software Inc. (Sentry) Upptagning av programfel (övervakning av platsens hälsotillstånd). Direkt identifierande information (t.ex. namn, e-postadress, telefon)
Indirekt identifierande information (t.ex. arbetstitel, kön, födelsedatum)
Enhetsidentifieringsdata och trafikdata (t.ex. IP-adresser, MAC-adresser, webbloggar, webbläsaragenter)
Alla personuppgifter som tillhandahålls av slutanvändare av tjänsten
USA - lågSCCsSe vår säkerhetspolicy för mer information.
GoogleHyser undersökningsresurser och svarandes resurser, NLP för svarandes uppgifter, svarandes data på Google-plattformen för sökning/indexering av instrumentpaneler. Enkätsvarsdata. Detta kan omfatta eller inte omfatta personuppgifter, beroende på vilka typer av frågor som ställs i undersökningen och hur svarande väljer att besvara frågorna.USA - lågSCCshttps://cloud.google.com/security/
Heroku (om du använder GetFeedback Directs EU-datacenter, Heroku är inte en underentreprenör)Programvärd och datalager som körs på AWS.Se ”Amazon/AWS” ovanUSA - lågSCCsSe Herokus säkerhetscertifieringar och dokumentation om förtroende och efterlevnad.
IPdataVerifierare för svarandes geoplats” eller ”USA - lågSCCsLäs IPdatas sekretesspolicy för mer information.
Närstående företag till Momentive (Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited)Se ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Närstående företag till Momentive (Momentive Canada Inc., Momentive UK Ltd.)Se ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
SalesforceSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
SplunkSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
UnderentreprenörSyftePersonuppgifterPlats och utvärdering av risk avseende rättsordningÖverföringsmekanismKompletterande åtgärder Avtalsmässiga, organisatoriska och tekniska
AWSSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
MicrosoftSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Närstående företag till Momentive (Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited)Se ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Närstående företag till Momentive (Momentive Canada Inc., Momentive UK Ltd.)Se ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
SalesforceSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
SnowflakeSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
SparkpostSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
SplunkSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
UnderentreprenörSyftePersonuppgifterPlats och utvärdering av risk avseende rättsordningÖverföringsmekanismKompletterande åtgärder Avtalsmässiga, organisatoriska och tekniska
AWSSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Engine YardWebbplatsvärdverktyg och hantering av molnprogram.Se ”AWS” ovanUSA – lågSCCsEngine Yard är avtalsmässigt förpliktigat att:  inhysa data i en säker anläggning (t.ex. AWS) med tillträdesbegränsningar, övervakning, säkerhetspersonal och andra kommersiellt rimliga fysiska säkerhetsåtgärder; upprätthålla begränsad nätverksåtkomst, brandväggar, åtgärder för serverhärdning, användarautentiseringsprotokoll, händelseloggning och andra kommersiellt rimliga system- och nätverkssäkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda personuppgifternas säkerhet; kryptera personuppgifterna när det är genomförbart och kommersiellt rimligt i enlighet med industristandarderna för kryptering i vila och under överföring; och bevilja åtkomst enligt minsta rättighetsprincipen på rollnivå och med förbehåll för Momentives rutiner för auktorisering och avaktivering.
MicrosoftSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Närstående företag till Momentive (Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited)Se ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Närstående företag till Momentive (Momentive Canada Inc., Momentive UK Ltd.)Se ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
SalesforceSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
UnderentreprenörSyftePersonuppgifterPlats och utvärdering av risk avseende rättsordningÖverföringsmekanismKompletterande åtgärder Avtalsmässiga, organisatoriska och tekniska
AWSSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Engine YardSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
MicrosoftSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Närstående företag till Momentive (Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited)Se ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Närstående företag till Momentive (Momentive Canada Inc., Momentive UK Ltd.)Se ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
SalesforceSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Behandling av underentreprenörerSyftePersonuppgifterPlats och utvärdering av risk avseende rättsordningÖverföringsmekanismKompletterande åtgärder Avtalsmässiga, organisatoriska och tekniska
AWSSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Bridgewater LabsFörstärkning av arbetsuppgifter (ingenjörsföretag)Alla möjliga kategorier av personuppgifter som samlas in i SM Apply-formulär. Kanada - icke-väsentligaSCCsAlla säkerhetskontroller som finns tillgängliga och som listas ovan för AWS används för att säkerställa minst behörig åtkomst för våra tredjepartsleverantörer. Vi använder oss av fjärrskrivbordssäkerhet och andra säkerhetskontroller som gäller för alla interna Momentive-system. Se vår säkerhetspolicy för mer information. 
MicrosoftSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Närstående företag till Momentive (Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited)Se ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Närstående företag till Momentive (Momentive Canada Inc., Momentive UK Ltd.)Se ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
SalesforceSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
UnderentreprenörSyftePersonuppgifterPlats och utvärdering av risk avseende rättsordningÖverföringsmekanismKompletterande åtgärder Avtalsmässiga, organisatoriska och tekniska
AWSSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
MicrosoftSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Närstående företag till Momentive (Momentive Inc., Momentive Australia Pty Limited)Se ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
Närstående företag till Momentive (Momentive Canada Inc., Momentive UK Ltd.)Se ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan
SalesforceSe ovanSe ovanSe ovanSe ovanSe ovan