63 % des personnes interrogées consultent l'historique de sécurité et la politique de confidentialité d'une entreprise avant de recourir à ses produits ou services.

Barre latérale du Centre de ressources juridiques

Senast uppdaterad: 15 december 2022

Versioner:

Boende i Kalifornien: Gå till vårt tillägg till sekretessmeddelande för Kalifornien för mer information om våra sekretessrutiner.

Detta sekretessmeddelande beskriver sekretessrutiner som är specifika för https://contribute.surveymonkey.com (”SMC”) och bör läsas i samband med vårt huvudsakliga sekretessmeddelande. Om det finns en konflikt mellan vårt huvudsakliga sekretessmeddelandet och detta sekretessmeddelande gäller detta sekretessmeddelande. SurveyMonkey Contribute används av personer som är intresserade av att genomföra enkäter på SMC (”Paneldeltagare”) och personer som skapar de enkäter som paneldeltagarna genomför (”Panelköpare”). I detta sekretessmeddelande beskriver vi hur Momentive samlar in, använder, delar och skyddar den personliga information du tillhandahåller. Här beskrivs också dina val angående användning, åtkomst och korrigering av din personliga information. Vi kallar enkäter som genomförs via SMC ”Contribute-enkäter”, och dessa behandlas annorlunda än enkäter som genomförs via vår huvudsida. SMC är en tjänst som tillhandahålls av Momentive Inc. och dess dotterbolag.

Den här sidan är uppdelad i två avsnitt: en för paneldeltagare och en för panelköpare .

Nedan är en lista med information som vi samlar in från dig och om dig när du använder SMC. Information om de kategorier av information som vi kan samla in om dig eller din användning av SMC finns i vårt huvudsakliga sekretessmeddelande. I de efterföljande avsnitten beskriver vi vad vi gör med denna information.

Information som vi får direkt från dig

 • Registreringsinformation: Du måste ha ett SurveyMonkey-konto för att kunna använda SMC som paneldeltagare. För att du ska kunna registrera dig för ett SurveyMonkey-konto måste vi samla in kontoinformation från dig (användarnamn, lösenord och e-postadress).
 • Profildata: För att panelköpare ska kunna inrikta sig på paneldeltagare med specifika egenskaper när de använder Contribute-enkäter skapar vi profiler av paneldeltagare. Vi skapar din profil genom att be dig svara på frågor om dig själv, och utifrån dina svar på Contribute-enkäter från panelköpare. Vi kallar all denna information "profildata". När vi sammanställer profildata kan vi samla in din demografiska information (t.ex. födelseår, kön, anställningsstatus, branschen du arbetar i, etnicitet, religion, inkomstnivå, utbildningsnivå, bosättningsland, postnummer, politiska åsikter, husägarstatus, civilstånd, antal barn osv.), intressen (t.ex. vilka aktiviteter du deltar i och hur ofta du deltar), preferenser (t.ex. vilken typ av mat eller dryck du gillar) och åsikter.
 • Contribute-enkätsvar: Vi får de enkätsvar som du skickar till panelköpare.

Information som vi får om dig från andra källor

 • Användningsdata: Vi får användningsdata om dig när du interagerar med SMC. Detta kan inkludera vilka webbsidor du besöker, vad du klickar på och vilka Contribute-enkäter du fyller i. Dessutom, som de flesta webbplatser idag, har våra webbservrar loggfiler som registrerar data varje gång en enhet ansluter till dessa servrar. Loggfilerna kan inkludera Internet-leverantör (ISP), hänvisnings-/utgångssidor, filerna som visas på vår webbplats (t.ex. HTML-sidor, grafik osv.), operativsystem, datum-/tidsstämplar och/eller klickströmdata för att analysera trender i sammanställda data och för att administrera webbplatsen.
 • Enhetsdata: Vi får data från den enhet du använder för att ansluta till SMC, till exempel din IP-adress och din webbläsartyp. Vi kan också dra slutsatser om din geografiska plats baserat på din IP-adress.

Tillhandahållande av information är frivilligt: Du kan alltid välja att inte lämna ut någon personlig information som vi ber dig om. Din användning av SMC kan dock vara begränsad om du inte anger information som vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster. Om du till exempel inte tillhandahåller profildata kanske du inte kan delta i enkäter eller så kan dina chanser att väljas till en enkät minskas.

Om känslig information: Vi behandlar känslig information (till exempel personlig information om medicin- eller hälsotillstånd, etniskt ursprung, politiska åsikter eller tillhörigheter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackföreningsmedlemskap eller information relaterad till sexuell läggning) med särskild omsorg. Du kan bli ombedd att tillhandahålla känslig information som en del av din profildata. Om vi avser att dela sådan information med en tredje part eller använda den för ett annat ändamål än de som beskrivs i detta sekretessmeddelande, ber vi om ditt specifika tillstånd att göra det.

Hur använder Momentive din information?

Generellt använder vi din information i samband med att vi tillhandahåller SMC-tjänster till dig och till panelköpare. Mer specifikt använder vi den:

 • För att förse dig med relevanta enkäter: Vi använder din profildata för att inrikta Contribute-enkäter på dig och skicka e-postmeddelanden där du uppmanas att delta i dessa enkäter. Till exempel, om profildata du anger visar att du är en 30-årig kvinna som bor i Stockholm, kan vi skicka en enkät till dig där en panelköpare är intresserad av åsikterna från alla personer som bor i Stockholm i åldern 25–35 år.
 • För att förbättra SMC: Vi använder de uppgifter vi får internt för att förbättra kvaliteten på vår tjänst. Vi använder och analyserar exempelvis användningsdata (som sidvisningsdata och svarsfrekvenser) för att göra enkäterna vi skickar mer relevanta för dig, för att förbättra SMC-användargränssnittet och för att upprätthålla en konsekvent och tillförlitlig användarupplevelse. Vi använder profildata för att hjälpa oss att förbättra kvaliteten på vår panel. För att ge panelköpare fler inriktningskriterier: Vi kan använda svaren du ger i Contribute-enkäter för att ge andra panelköpare fler sätt att nå sin önskade demografiska målgrupp. Vi ger emellertid inte dina faktiska enkätsvar till andra panelköpare än den köpare som faktiskt genomför enkäten. Om du till exempel gör en Contribute-enkät och anger att din aktieportfölj har 21 aktier, kan vi tillåta panelköpare att inrikta sig på paneldeltagare baserat på deras aktieportföljstorlek. Om en panelköpare vill inrikta sig på personer med aktieportföljer med mer än tio aktier och du svarar på enkäten, skulle panelköparen veta att du har mer än tio aktier i din portfölj. Men vi skulle inte lämna ut den mer specifika informationen om att du har 21 aktier.
 • För att verifiera efterlevnad: Vi kan inspektera och använda tekniker som maskininlärning på dina Contribute-enkätsvar för att säkerställa att du följer SMC:s användarvillkor och fastställa kvalitetssvar så att vi har en konsekvent och tillförlitlig panel.

Vi säljer inte dina profildata!Vi tillhandahåller en del av dina profildata till panelköpare, men vi säljer den inte. Inte till någon. Inte marknadsföringsbyråer, inte forskare, inte någon.

Vem vi lämnar ut din information till och vilken information vi delar

Vi är mycket medvetna om att eftersom du ger oss dina profildata och annan personlig information och tillåter att vi använder den, har vi ansvar för att skydda denna information. Ditt fortsatta förtroende är mycket viktigt för oss, så den enda gången vi avslöjar eller delar den informationen med en tredje part är när vi har:

(a) meddelat dig (t.ex. i detta sekretessmeddelande);
(b)fått ditt samtycke (t.ex. baserat på ditt kontos inställningar för samtycke); eller
(c) anonymiserat informationen så att du inte rimligen kan identifieras av den.

I vårt huvudsakliga sekretessmeddelande beskrivs de kategorier av personlig information som vi kan lämna ut för affärsändamål eller som krävs enligt tillämplig lag. I synnerhet gäller detta:

 • Enkätsvar till panelköpare: Vi hanterar Contribute-enkäter för panelköpare, men det är de som använder enkätdatan. Allt du uttryckligen anger i dina Contribute-enkäter ges till dem. Panelköpare kan ha sina egna sekretessmeddelanden som gäller för enkäter som de skapar med hjälp av våra tjänster. Dessa policyer beskriver hur panelköpare hanterar din information och om en sådan tillhandahålls uppmuntrar vi dig att läsa den.
 • Grundläggande demografisk information till panelköpare: När du svarar på en enkät förser vi automatiskt panelköparen med en specifik uppsättning information om dig som vi sammanställer från dina profildata. Vi hänvisar till denna uppsättning med information som ”grundläggande demografisk information”. Den inkluderar:
  • ålder
  • kön
  • region (baserat på postnummer)

Delningen av din grundläggande demografisk information sker bakom kulisserna och syns inte i själva enkätfrågorna. Vi inkluderar inte ditt namn eller dina kontaktuppgifter som en del av den grundläggande demografiska informationen.

 • Annan demografi till panelköpare (indirekt): Även om vi inte avslöjar mer än grundläggande demografisk information till panelköpare kan de, eftersom de inriktar sina Contribute-enkäter på specifika demografiska grupper, dra slutsatsen att du tillhör denna demografiska grupp helt enkelt för att de bara får svar från den demografiska gruppen. När en panelköpare väljer egenskaperna hos önskade enkätdeltagare kan de också få en uppfattning om hur många paneldeltagare som matchar deras särskilda demografiska krav för en viss enkät.
 • Anonymiserad statistik om paneldeltagare för informationsändamål: Vi kan avslöja sammanställd eller på annat sätt anonymiserad statistik om våra paneldeltagare. Vi kan till exempel publicera intressant statistik på vår blogg eller inkludera den i våra marknadsföringsmejl, såsom den genomsnittliga svarsfrekvensen för Contribute-enkäter, eller hur stor andel av paneldeltagarna som är män.
 • Din information till tjänsteleverantörer. Vi kan tillhandahålla din personliga information till företag som vi anlitar för att hjälpa oss med vår affärsverksamhet, till exempel kundtjänst. Dessa företag har endast rätt att använda din personliga information i syfte att tillhandahålla dessa tjänster till oss.
 • Din information om företagets ägande eller struktur ändras. Vi kan överföra din information, inklusive all profilinformation, kontouppgifter, annan personlig information och svar på enkäter, till en efterträdande enhet vid en sammanslagning, konsolidering eller annan företagsomorganisation där Momentive deltar, eller till en köpare av alla eller i stort sett alla Momentives tillgångar relaterade till SMC. I detta fall kommer du via e-post och/eller i ett tydligt meddelande på vår webbplats att informeras om ändring av ägarskap, användning av din personliga information och valmöjligheter angående din personliga information. Vi kan också lämna ut din personliga information till någon annan tredje part med ditt förhandsgodkännande.
 • Upplysningar som krävs enligt lag: Vi kan avslöja din information om det krävs eller tillåts enligt lag, inklusive för nationella säkerhetssyften och brottsbekämpning, eller när vi i god tro anser att utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller säkerheten för andra, utreda bedrägerier och/eller för att följa ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut, stämning eller annan rättslig process som delges oss.

Är dina Contribute-enkätsvar anonyma?

 • För panelköpare är svaret kanske. Om du avslöjar ditt namn i en Contribute-enkät kommer du naturligtvis inte att vara anonym. Men även om du inte gör det kan informationen du anger identifiera dig, till exempel när den kombineras med annan information. Kom ihåg att panelköpare också får din grundläggande demografiska information. För att skydda din integritet kräver vi att en panelköpares inriktningskriterier matchar ett visst antal paneldeltagare innan vi tillåter att Contribute-enkäten genomförs. Om du får en enkät som ber dig om din e-postadress eller personlig information ska du rapportera det till oss, eftersom vi förbjuder våra panelköpare att samla in denna information.
 • För Momentive är svaret nej. Vi länkar dina svar till ditt användarnamn men oroa dig inte, vi missbrukar eller utnyttjar inte detta. Vi gör detta för att ge panelköpare ytterligare målkriterier (se ”Hur använder Momentive din information?” ovan). Vi lämnar inte ut den här länken till panelköparen.

Dina val och kontroller

 • Du kan alltid vägra att svara på en enkät: Ditt deltagande i en Contribute-enkät är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avregistrera dig.
 • Du kan uppdatera din information: Om du vill ändra din profilinformation, kontakta vårt supportteam så hjälper vi gärna till. Som paneldeltagare kan du få tillgång till och korrigera viss personlig information som Momentive har om dig genom att besöka sidan Mitt konto från SMC-webbplatsen. Vissa paneldeltagare och andra individer (inklusive de vars information vi får under EU-US Privacy Shield och Swiss-US Privacy Shield) har vissa lagliga rättigheter att få information om huruvida vi har deras personuppgifter, att få tillgång till dessa personuppgifter, och korrigera, uppdatera, ändra eller radera dessa uppgifter under lämpliga omständigheter. För viss information kan dessa rättigheter utövas via sidan Mitt konto som nämns ovan, och i alla fall kan förfrågningar om att utöva dessa rättigheter riktas till vår kundtjänst. Dessa rättigheter är föremål för vissa undantag, till exempel om det skulle ha en orimlig inverkan på andra individers integritet om du fick åtkomst till informationen. Vi svarar på din begäran om att utöva dessa rättigheter inom rimlig tid och om det krävs enligt lag, eller om vi anser det på annat sätt lämpligt och praktiskt möjligt att göra det, kommer vi att uppfylla din begäran.
 • Information relaterad till data som samlats in av panelköpare: Om du är en paneldeltagare som har valt att tillhandahålla din kontaktinformation till en av våra panelköpare och inte längre vill bli kontaktad av en av våra panelköpare som använder vår tjänst eller som söker tillgång till information, eller som försöker korrigera, ändra eller ta bort felaktig information, vänligen kontakta panelköparen (personuppgiftsansvarig) i fråga direkt. Överföringar till efterföljande tredje parter omfattas av serviceavtalen med våra panelköpare.
 • Du kan lämna SMC och få din SMC-information raderad: Om du vill sluta använda SMC kan du kontakta vårt supportteam. Vi svarar på din begäran inom rimlig tid genom att ta bort SMC från ditt SurveyMonkey-konto och permanent radera dina profildata. Du får då inte längre inbjudningar att genomföra Contribute-enkäter. All personlig information som tidigare skickats till Contribute-enkäter raderas inte – du måste kontakta de panelköpare som skapade enkäterna för att få åtkomst till dessa uppgifter. Observera att om du lämnar SMC raderas inte ditt huvudsakliga SurveyMonkey-konto.
 • Datalagring: Vi kan behålla din information (inklusive informationen vi behandlar på uppdrag av våra panelköpare) så länge ditt konto är aktivt eller vid behov för att tillhandahålla tjänster åt dig, följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal.
 • Rättigheter och val enligt lokala lagar: Dina lokala lagar kan ge dig ytterligare rättigheter och val. Läs avsnittet ”Dina rättigheter” i vårt huvudsakliga sekretessmeddelande för mer information.

Säkerhet

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter hålls säkra. Vi följer allmänt vedertagna standarder för att skydda den personliga information som skickas till oss, både under överföringen och när den har mottagits. Om du har några frågor om säkerheten för din personliga information kan du kontakta vårt supportteam.

Meddelande om ekonomiska incitament

Momentive ger paneldeltagare vissa belöningar eller incitament för att svara på enkäter. Du kan välja belöningar eller incitament genom att registrera dig för ett SurveyMonkey-konto och svara på Contribute-enkäter med inloggningsuppgifterna för ditt konto. Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att när som helst sluta använda Contribute. Om du bestämmer dig för att du inte vill delta kan du sluta skicka svar på Contribute-enkäter eller stänga ditt SurveyMonkey-konto.

Den specifika belöning eller det incitament som erbjuds, om tillämpligt, görs tillgängliga för dig när du svarar på tillgängliga Contribute-enkäter och kan variera beroende på Contribute-enkätens längd och andra faktorer som anges nedan. Det monetära värdet av belöningen eller incitamentet är en rimlig uppskattning av det monetära värdet av dina enkätsvar för oss. Vi har kommit fram till denna uppskattning baserat på flera faktorer, inklusive följande: (1) intäkter genererade av Momentive för att tillhandahålla sammanställda och/eller anonymiserade svar och insikter till kunder; (2) utgifter som Momentive har för att driva Contribute; och (3) vår rimliga bedömning av intäkter som vi kan generera till följd av att Momentive tillhandahåller sammanställda och/eller anonymiserade svar och insikter till kunderna.

Nedan är en lista med information som vi samlar in från dig och om dig när du skapar och genomför en Contribute-enkät. Information om de kategorier av information vi kan samla in om dig eller din användning av SMC finns i vårt huvudsakliga sekretessmeddelande. I de efterföljande avsnitten beskriver vi vad vi gör med denna information.

 • Information som vi samlar in direkt från dig
  • Registreringsinformation: Du måste ha ett SurveyMonkey-konto för att använda SMC som panelköpare. För att du ska kunna registrera dig för ett SurveyMonkey-konto måste vi samla in kontouppgifter från dig (användarnamn, lösenord och e-postadress).
 • Information som vi får om dig från andra källor
  • Användningsdata: Vi får användningsdata om dig när du interagerar med webbplatsen. Detta kan inkludera vilka webbsidor du besöker och vad du klickar på. Dessutom, som de flesta webbplatser idag, har våra webbservrar loggfiler som registrerar data varje gång en enhet ansluter till dessa servrar. Loggfilerna kan inkludera Internet-leverantör (ISP), hänvisnings-/utgångssidor, filerna som visas på vår webbplats (t.ex. HTML-sidor, grafik osv.), operativsystem, datum-/tidsstämplar och/eller klickströmdata för att analysera trender i sammanställda data och för att administrera webbplatsen
  • Enhetsdata: Vi får data från den enhet du använder för att gå till webbplatsen, till exempel din IP-adress och din webbläsartyp. Vi kan också dra slutsatser om din geografiska plats baserat på din IP-adress.
 • Contribute-enkäter
  • Enkätdata: Vi lagrar dina Contribute-enkätdata (frågor och svar) för din räkning.

Hur använder Momentive din information?

Generellt använder vi din information i samband med att vi tillhandahåller SMC-tjänster till dig och till paneldeltagare. Mer specifikt använder vi den:

 • För att förbättra SMC: Vi använder internt de uppgifter vi får för att förbättra kvaliteten på vår tjänst. Vi använder och analyserar exempelvis användningsdata (som sidvisningsdata och svarsfrekvenser) för att göra enkäterna vi skickar mer relevanta för paneldeltagare, för att förbättra SMC-användargränssnittet och för att upprätthålla en konsekvent och tillförlitlig användarupplevelse. Vi kan också använda tekniker som maskininlärning i dina enkätsvar för att säkerställa att du följer SMC:s användarvillkor och granska deras kvalitet för att upprätthålla tillförlitliga paneldeltagare.

För att ge panelköpare fler inriktningskriterier: Vi kan använda dina Contribute-enkätdata för att ge dig och andra panelköpare fler sätt att nå de demografiska grupper du vill inrikta dig på i dina framtida Contribute-enkäter. Om du till exempel frågar ”Hur högt kan du hoppa?” kan vi ge andra panelköpare möjligheten att inrikta sig på paneldeltagare som kan hoppa högre än, till exempel, 60 cm (baserat på svaren från dina enkätdeltagare). Andra panelköpare har inte tillgång till dina enkätdata – de kan inte avgöra att frågan kommer från din Contribute-enkät. Vi använder inte dina enkätsvar för något annat syfte.

Vi säljer inte dina enkätdata! Inte till någon. Inte marknadsföringsbyråer, inte forskare, ingen.

Vem vi lämnar ut din information till och vilken information vi delar

Du tillåter att vi använder din enkätinformation och annan information i enlighet med detta sekretessmeddelande men du äger alltid alla dina enkätdata och vi ser det som information som är konfidentiell för dig. Ditt fortsatta förtroende är mycket viktigt för oss, så den enda gången vi lämnar ut eller delar den informationen med en tredje part är där vi har:

(a) meddelat dig (t.ex. i detta sekretessmeddelande); 
(b) fått ditt samtycke (t.ex. baserat på ditt kontos inställningar för samtycke);
(c) anonymiserat informationen så att du inte rimligen kan identifieras av den; eller
(d) uppfyllt en begäran från en paneldeltagare om att skicka deras svar till dem.

I vårt huvudsakliga sekretessmeddelande beskrivs de kategorier av personlig information som vi kan lämna ut för affärsändamål eller som krävs enligt tillämplig lag. I synnerhet gäller detta:

Enkätfrågor till andra panelköpare: För att förse panelköpare med ytterligare målkriterier. Även om panelköpare kanske kan se dina enskilda frågor kan de inte fastställa att de kommer från din Contribute-enkät.

Enkätsvar till ingen : Med undantag för en smal uppsättning skäl som anges i huvud Momentive Privacy Notice (t.ex. om vi tvingas enligt lag).

 • Anonymiserad statistik om paneldeltagare för informationsändamål: Vi kan avslöja sammanställd eller på annat sätt anonymiserad information om Contribute-enkäter. Vi kan till exempel publicera intressant statistik på vår blogg eller inkludera den i våra marknadsföringsmejl, t.ex. hur många enkäter som genomfördes på en månad eller genomsnittslängden på en Contribute-enkät.
 • Avslöjande på grund av att företagets ägande eller struktur ändras: Vi kan överföra din information, inklusive all profilinformation, kontouppgifter, annan personlig information och svar på enkäter, till en efterträdande enhet vid en sammanslagning, konsolidering eller annan företagsomorganisation där Momentive deltar eller till en köpare av alla eller i stort sett alla Momentives tillgångar relaterade till SMC. I detta fall kommer du via e-post och/eller i ett tydligt meddelande på vår webbplats att informeras om ändring av ägarskap, användning av din personliga information och val du kan ha angående din personliga information. Vi kan också lämna ut din personliga information till någon annan tredje part med ditt förhandsgodkännande.
 • Upplysningar som krävs enligt lag: Vi kan avslöja din information om det krävs eller tillåts enligt lag, inklusive för nationella säkerhetssyften och brottsbekämpning, eller när vi i god tro anser att utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller säkerheten för andra, utreda bedrägerier och/eller för att följa ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut, en stämning eller annan rättslig process som delges oss.

Dina val och kontroller

 • Du kan radera dina enkätdata: Precis som alla vanliga SurveyMonkey-enkäter har du kontroll över dina Contribute-enkäter och kan radera dem när som helst via vår webbplats.
 • EU-användare: Andra personer (inklusive paneldeltagare och de vars information vi får under EU-US Privacy Shield och Swiss-US Privacy Shield) har vissa lagliga rättigheter att få information om huruvida vi har personlig information om dem, få tillgång till personlig information som vi har om dem och korrigera, uppdatera, ändra eller radera denna information under lämpliga omständigheter. För viss information kan dessa rättigheter utövas via din kontohanteringssida, och i samtliga fall kan begäranden om att utöva dessa rättigheter riktas till vårt kundsupportteam. Dessa rättigheter är föremål för vissa undantag, till exempel om det skulle ha en orimlig inverkan på andra individers integritet om du fick åtkomst till informationen. Vi svarar på din begäran om att utöva dessa rättigheter inom rimlig tid, och om det krävs enligt lagen eller om vi anser det på annat sätt lämpligt och praktiskt möjligt att göra det, kommer vi att uppfylla din begäran.
 • Rättigheter och val enligt lokala lagar: Dina lokala lagar kan ge dig ytterligare rättigheter och val. Läs avsnittet ”Dina rättigheter” i vårt huvudsakliga sekretessmeddelande för mer information.

Dina samtyckesinställningar

 • När du registrerar dig för ett konto använder vi ditt namn och din e-postadress för att skicka regelbundna e-postmeddelanden, både rörande transaktioner och marknadsföring. För att skydda din integritet kan du välja att sluta prenumerera på marknadsföringsmeddelanden genom att följa anvisningarna för avregistrering i dessa e-postmeddelanden eller kontakta vårt supportteam.
 • Vi skickar även servicerelaterade e-postmeddelanden i sällsynta fall när det är nödvändigt att göra det. Om vår tjänst tillfälligt avbryts för underhåll kan vi till exempel skicka ett e-postmeddelande till dig. Du har inte möjlighet att välja bort dessa icke marknadsföringsinriktade e-postmeddelanden.

Cookies/spårningstekniker

 • Momentive och dess partners använder cookies eller liknande tekniker för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas aktivitet på webbplatsen och för att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Du kan styra användningen av cookies på enskild webbläsarnivå, men om du väljer att inaktivera cookies kan det begränsa din användning av vissa funktioner på vår webbplats eller tjänst.
 • Beteendeinriktning. Vi kan be annonsnätverk och annonsbörser att visa annonser som marknadsför våra tjänster på andra webbplatser. Vi kan be dem att visa dessa annonser baserat på närvaron av en cookie, men delar inte någon annan personlig information med annonsören. Våra annonsnätverkspartners kan använda cookies och sidtaggar eller webb-beacons för att samla in viss information om dina aktiviteter på denna och andra webbplatser för att ge dig inriktade annonser baserat på dina intressen. Om du inte vill att denna information ska användas i syfte att visa sådana inriktade annonser för dig kan du avregistrera dig på http://preferences-mgr.truste.com/. Observera att om du väljer bort inriktade annonser kan du fortfarande få generiska annonser.

ÖVRIGT

 • Var din information behandlas och lagras: Din personliga information kan lagras och behandlas i USA, Australien eller något annat land där Momentive eller dess tjänsteleverantörer är verksamma. Se här listan över länder där Momentive har kontor. Vi ingår standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen med våra internationella koncernföretag för att säkerställa säker överföring av din personliga information till USA (du kan kontakta oss för mer information). Vårt moderbolag, Momentive Inc., har också certifierat sin överensstämmelse med US Privacy Shield och Swiss-US Privacy Shield, (se Momentive Inc.:s post i Privacy Shield-listan här för mer information).
 • Ändringar av detta sekretessmeddelande: Vi kan ändra detta sekretessmeddelande när som helst, men om vi gör det meddelar vi dig genom att publicera ändringarna på den här webbplatsen. Om vi fastställer att ändringarna är väsentliga kommer vi att ge dig ytterligare, framträdande information enligt vad som är lämpligt under omständigheterna, till exempel via e-post.
 • Barn under 18: SMC är inte avsett för och får inte användas av barn under 18 år. Barn under 18 år får inte registrera sig hos Momentive eller vara paneldeltagare.
 • Förhållande till Momentives huvudsakliga sekretessmeddelande: Om det finns en konflikt mellan något i detta sekretessmeddelande rörande SMC och vårt huvudsakliga sekretessmeddelande har detta sekretessmeddelande företräde.
 • Onlinespårning: Vi bearbetar eller följer för närvarande inte någon webbläsares "do not track"-signal eller någon annan liknande mekanism som indikerar en begäran om att inaktivera onlinespårning av enskilda användare som besöker SurveyMonkey Contribute-webbplatsen eller använder SurveyMonkey Contribute.

Om du har frågor angående vårt sekretessmeddelande eller våra sekretessrutiner kan du kontakta Momentive via e-post på privacy@momentive.ai. Du kan också kontakta oss skriftligen på adressen One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, USA om du befinner dig i USA, eller på 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Irland om du befinner dig någon annanstans.