Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Är enkäter kvalitativa eller kvantitativa? De kan faktiskt vara bådadera. Ta reda på när och hur du använder dem och titta sedan närmare på våra expertutformade enkätmallar när du vill göra en egen undersökning.

SurveyMonkey-logotyp

Kvalitativa och kvantitativa undersökningar kompletterar varandra, och du kan använda dem i enkäter för att få resultat som är både omfattande och detaljerade.

Vilken metod du ska välja beror på vilken sorts data och insikter du vill samla in för att nå målet med undersökningen. Kvalitativa data ger detaljer och sammanhang så att du får en bättre förståelse för de enskilda svaren, medan kvantitativa data kan bidra med de kumulativa resultat du behöver för att kunna bevisa en idé eller hypotes. Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan de här båda metoderna för att få så bra enkätresultat som möjligt. Det ska vi titta närmare på nu.

Kvantitativa undersökningar är användbara när du behöver dra allmänna slutsatser från data och förutspå utfallet. De är utformade för att samla in numeriska data som kan användas för att mäta variabler. Resulterande kvantitativa data bör vara strukturerade och statistiska för att du ska kunna dra objektiva slutsatser utifrån en systematisk analys av insamlade data.

Kvalitativa undersökningar är utformade för att förklara orsakerna till undersökningsresultatet. Med mindre tonvikt på statistik och strukturerade data ger detta en djupgående förståelse för människors beteenden, motiv och känslor via textbaserad information.

Kvalitativa undersökningar utförs oftast via förstahandsiakttagelser, som intervjuer och fokusgrupper. Det är marknadsundersökningar som vanligtvis utförs i vad som kallas en naturlig inramning, vilket betyder att forskarna studerar saker i deras naturliga tillstånd – det förekommer inga experiment eller kontrollgrupper.

Med kvalitativa undersökningar får du en djupare förståelse för frågorna och svaren, men det kan vara svårare att analysera resultatet.

Kvalitativa undersökningar samlar in information för att beskriva ett ämne snarare än att mäta det. Den här typen av undersökningar mäter åsikter och attribut snarare än faktiska siffror som skulle presenterats i en graf eller ett diagram.

Marknadsundersökare som analyserar data från undersökning av produkttestning.

Enkelt uttryckt kan man säga att kvalitativa och kvantitativa undersökningar belyser olika aspekter av enkäten. Med kvantitativa data kan du få en helhetsbild. Kvalitativa data lägger till detaljerna och kan göra enkätresultaten mer personliga.

Då ska vi titta på hur du kan använda de olika metoderna i ett projekt.

 • Formulera hypoteser: Med kvalitativa undersökningar kan du enklare samla in detaljerad information om ett ämne, vanligtvis för förberedande undersökningar. Du kan använda informationen för att inleda undersökningen och identifiera problem och möjligheter som människor funderar på. De idéerna kan du sedan använda som hypoteser som ska bevisas med hjälp av en kvantitativ undersökning.
 • Bekräfta hypoteserna: Med en kvantitativ undersökning får du siffror som du kan analysera statistiskt för att bekräfta hypoteserna. Var problemet verkligt eller bara upplevt? Med hjälp av de svar du samlar in kan du fatta beslut baserat på kvantifierbara data.
 • Hitta allmänna svar: En kvantitativ undersökning har oftast fler svarande än en kvalitativ undersökning, eftersom det är lättare att utföra en enkät med flervalsfrågor än att jobba med intervjuer och fokusgrupper. Därför kan du enklare få definitiva svar på frågor som: Tycker de svarande bättre om ditt företag än konkurrenternas? Vilken av företagets tjänster är viktigast? Vilken annons är mest tilltalande?
 • Ta med den mänskliga aspekten: En kvalitativ undersökning kan underlätta den sista fasen av projektet. De citat du får från öppna frågor ger de objektiva siffrorna och trenderna i resultatet en mänsklig touch. Många gånger hjälper det att höra kunderna beskriva företaget med sina egna ord för att hitta svagheterna.
Cirkel med blå prickar inkapslat i grått, mot en bakgrund som är tudelat blå och grå

Starta en kvantitativ undersökning med SurveyMonkey Audience och nå en provgrupp som motsvarar dina behov.

Med de enorma datamängder vi har idag finns det massor av statistik och siffror som kan användas som underlag för beslut. Men det här beslutsunderlaget är ofullständigt utan information från riktiga människor som ger mening åt siffrorna. Därför står de här två metoderna inte i konflikt med varandra, utan de fungerar faktiskt bättre när de kombineras.

Här är våra bästa tips om hur du kombinerar de två undersökningsmetoderna:

 1. Utför kvalitativa undersökningar före kvantitativa
  Kvalitativa undersökningar är alltid utgångspunkten när du vill identifiera nya problem och möjligheter, som hjälper dig att fördjupa dig senare. Med kvantitativa data får du mått som bekräftar de olika problemen och möjligheterna så att du kan förstå dem.

  En konferensarrangör skickade till exempel ut en enkät med öppna frågor efter sitt evenemang för att ta reda på vad deltagarna tyckte mest om med evenemanget och hur det kan bli bättre. Dessutom använde de slutna frågor för att spåra deltagande, den allmänna nöjdheten, kvaliteten på talarna och värdet på den information som förmedlades. Många svarade att det var besvärligt med den avsides belägna platsen. Inför nästa konferens har arrangören lagt till kvantitativa frågor med alternativ för önskad plats utifrån det här kvalitativa resultatet för att förbättra tillgängligheten.
 2. Bestäm hur du ska skaffa de kvalitativa data du behöver
  Det finns många sätt att utföra kvalitativa undersökningar som ger mycket detaljerad information om det ämne du är intresserad av.

  – Intervjuer: personliga samtal som går djupare in på det aktuella ämnet.
  – Fallstudier: samlingar av kundberättelser från djuplodande intervjuer.
  – Expertutlåtanden: väl underbyggd information från välinformerade källor.
  – Fokusgrupper: personliga samtal eller onlinekonversationer med små grupper för att höra deras åsikter.
  – Öppna enkätfrågor: enkätsvar där deltagarna kan utveckla sina tankegångar.
  – Observationsstudier: observationer av människor som använder produkten eller tjänsten dagligen.

  Den här öppna undersökningsmetoden leder emellertid inte alltid till korrekt resultat för stora frågor. Och det kan vara svårt att analysera resultatet – olika människor uttrycker sig på olika sätt när de beskriver saker, och svaren på öppna frågor kan spreta betänkligt jämfört med färdiga svarsalternativ.
 3. Ta reda på varför och när du ska samla in kvantitativa data
  Innan du samlar in kvantitativa data måste du ha klart för dig vilka specifika frågor eller trender du vill kvantifiera för att få statistiskt signifikanta insikter. Trots att kvalitativa data kan vara både omfattande och avslöjande, så finns det också en risk att de blir för vaga.

  Undvik så långt som möjligt att förvirra de svarande med frågor som är för allmänna och inte ger den typ av feedback du behöver för att nå målet med undersökningen. Om du till exempel är internetleverantör och frågar ”Vad tycker du om din internetuppkoppling?” kanske du inte kan få den information du behöver för att mäta vissa aspekter av kundnöjdheten.

  I det här exemplet kan en mer specifik fråga för att ta reda på nöjdheten vara:

  Min internetuppkoppling är tillförlitlig:
  – alltid
  – oftast
  – ungefär halva tiden
  – ibland
  – aldrig
Medarbetare som deltar i enkät

Med båda typerna av insikter kan du få en heltäckande bild av det ämne du undersöker, men om du redan från början vet att du är mest intresserad av antingen det ena (varför) eller det andra (vad) kan det vara enklast om du håller dig till en enda metod. Så här hänger det ihop:

Kvantitativa data (vad):

 • Används för att mäta beteenden, åsikter och trender med hjälp av slutna frågor
 • Ger numeriska och statistiska data för att analysera mönster, medelvärden och korrelationer
 • Ger möjlighet att generalisera resultatet genom att samla in data från stora provgrupper
 • Används för att mäta statistisk signifikans, spåra statistik över tid och jämföra statistik mot mål

Kvalitativa data (varför):

 • Sätter beteenden, motiv och attityder i ett sammanhang med hjälp av öppna metoder
 • Samlar in mer subjektiva insikter som känslor, åsikter och unika perspektiv
 • Ger möjlighet att sätta fingret på fler abstrakta element, som företagskultur och uppdämda behov
 • Lyfter fram nya idéer och teman organiskt från deltagarna

Vår mall för enkäter om kundnöjdhet innehåller några bra exempel på hur kvalitativa och kvantitativa frågor kan användas tillsammans för att ge en komplett bild av hur det går för företaget.

Hur länge har du varit kund hos oss?

 • Det här är mitt första köp
 • Mindre än sex månader
 • Sex månader till ett år
 • 1–2 år
 • Tre år eller mer
 • Jag har inte köpt något än

Hur sannolikt är det att du kommer att köpa någon av våra produkter igen?

 • Extremt sannolikt
 • Mycket sannolikt
 • Ganska sannolikt
 • Inte speciellt sannolikt
 • Inte alls sannolikt
 • Har du några andra kommentarer eller frågor?

Här är ett annat exempel från vår enkät om medarbetarengagemang.

När du gör ett misstag, hur ofta agerar din chef på ett konstruktivt sätt?

 • alltid
 • för det mesta
 • ungefär hälften av tiden
 • ibland
 • aldrig
 • Vad behöver din chef göra för att bättra sig?

Nu när du känner till definitionen av kvalitativa och kvantitativa data och skillnaderna mellan dessa två metoder blir det lättare för dig att kombinera dem eller bestämma dig för den ena eller andra. Använd dem i nästa projekt tillsammans med en av våra expertutformade enkätmallar.

Vi har mallar för alla typer av frågor. Ta en titt på vårt bibliotek med expertutformade enkätmallar.

Ansvarig inom varumärkesmarknadsföring

Varumärkesansvariga kan använda det här verktygskitet för att förstå målgruppen, få varumärket att växa och förbättra avkastningen.

Se SurveyMonkeys lösningar för konsumentprodukter och -tjänster

Produkter och tjänster för konsumenter – inklusive snabbrörliga konsumentvaror, resor och hotell – förlitar sig på SurveyMonkey-insikter.

Utforska SurveyMonkeys lösningar för detaljhandeln

Ta reda på hur SurveyMonkey hjälper företag att hitta rätt bland nya marknadstrender, utveckla framgångsrika produkter och skapa omtyckta varumärken.

Se SurveyMonkeys lösningar för bolag inom professionella tjänster

Se hur organisationer inom professionella tjänster använder SurveyMonkey för att få insikter om kunder och marknader.

SurveyMonkey kan hjälpa dig att välja mellan en kvalitativ och en kvantitativ undersökning så att du får bästa möjliga resultat.