Ladda ned en kopia av SurveyMonkeys Användarvillkor här.

Dessa villkor gäller för tjänster som användaren köper eller registrerar sig för på SurveyMonkeys webbplatser. Villkoren för tjänster som erbjuds via vårt Enterprise-försäljningsteam finns i vårt huvudavtal för tjänster.

Versioner:

SENAST UPPDATERAD: 1 november 2023

Dessa villkor gäller för din användning av våra Tjänster. Du bör läsa dessa villkor noggrant, men för att underlätta för dig tillhandahåller vi genomgående kommentarer i rutor som den här. Observera att dessa kommentarer inte har någon rättslig verkan och inte ingår i våra officiella villkor.

Från och med den 1 augusti 2023 har Momentive Inc. blivit SurveyMonkey Inc. och Momentive Europe UC har blivit SurveyMonkey Europe UC. Från och med den 10 juli 2023 har Momentive Brasil Internet Eireli blivit SurveyMonkey Brasil Internet Ltda.

Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) gäller för din åtkomst och användning av SurveyMonkeys produkter, tjänster, webbplatser och appar som du köper eller registrerar dig för på SurveyMonkeys webbplatser och som är märkta som ”Momentive”, ”SurveyMonkey”, ”Wufoo” eller ”GetFeedback” (kallas tillsammans ”Tjänsterna”). Dessa Användarvillkor gäller inte Tjänster som endast är tillgängliga via vår säljkanal för företag.

Ytterligare tjänstespecifika villkor gäller för vissa Tjänster ("Tjänstespecifika villkor"). Vissa landsspecifika villkor kan också gälla för dig om du befinner dig utanför USA ("Landsspecifika villkor"). Vi hänvisar till de Tjänstespecifika villkoren och Landsspecifika villkoren tillsammans som "Ytterligare villkor" och kombinationen av dessa användarvillkor och tillämpliga Ytterligare villkor tillsammans som dessa "Villkor". I den mån det föreligger en konflikt har de Ytterligare villkoren företräde framför dessa Användarvillkor med hänsyn till de Tjänster för vilka de Ytterligare villkoren gäller.

Du godkänner dessa villkor genom att klicka för att godkänna villkoren, genom att verkställa ett dokument som hänvisar till dem, eller genom att använda tjänsterna.

Våra Kunder

Våra betaltjänster är byggda för, och avsedda att köpas och användas av egna rörelser, företag och organisationer för affärs- och yrkesmässiga ändamål, och är inte avsedda att användas av konsumenter för personligt bruk, familjebruk eller hushållsbruk (med undantag för vår kostnadsfria SurveyMonkey Bas-plan). När du använder tjänsterna på uppdrag av en organisation godkänner du dessa villkor för den organisationens räkning och du försäkrar att du har tillstånd att göra det. I så fall hänvisar ”du” och ”din” till den organisationen. Om du är en konsument som köper en av våra betaltjänster främst för icke-affärsmässiga ändamål, t.ex. sådana som huvudsakligen ligger utanför en handel, verksamhet, förening, hantverk eller yrke (dvs. för personligt bruk, familj eller hushåll), bekräfta din konsumentstatus på din kontohanteringssida.

Du samtycker till att betala oss för våra Tjänster och dessa betalningar är inte återbetalningsbara.

Du samtycker till att betala SurveyMonkey alla avgifter för varje tjänst du köper eller använder (inklusive eventuella överskridelseavgifter), enligt de priser och betalningsvillkor som presenteras för tjänsten ifråga vid tidpunkten för ditt köp och dessa avgifter kan uppdateras från tid till annan i enlighet med avsnitt 1.4 nedan. I förekommande fall kommer du att debiteras via den faktureringsmetod du väljer via din kontohanteringssida. Om du har valt att betala avgifterna med kreditkort, intygar du att kreditkortsuppgifterna du tillhandahåller är korrekta och att du snarast kommer att underrätta SurveyMonkey om eventuella ändringar av dessa uppgifter. Avgifter som betalas av dig är ej återbetalningsbara, utom enligt vad som anges i dessa Villkor eller om det krävs enligt lag (mer information finns i Avsnitt 11).

För vissa av våra betaltjänster fakturerar vi automatiskt på regelbunden basis, t.ex. månadsvis eller årligen. Du kan inaktivera automatisk förnyelse av ditt konto eller säga upp ditt abonnemang när som helst.

Vissa av våra Tjänster faktureras på abonnemangsbasis (vi kallar dessa ”abonnemang”). Detta innebär att du faktureras i förväg på återkommande, periodisk basis (varje period kallas en ”faktureringscykel”). Faktureringscykler är normalt månader eller år, beroende på vilken abonnemangsplan du väljer när du köper ett abonnemang. Ditt abonnemang förnyas automatiskt i slutet av varje faktureringscykel såvida du inte inaktiverar automatisk förnyelse på sidan för kontohantering eller genom att kontakta kundtjänst. DU KAN INAKTIVERA AUTOMATISK FÖRNYELSE FÖR DITT ABONNEMANG NÄR SOM HELST. OM DU GÖR DET FORTSÄTTER ABONNEMANGET TILL SLUTET AV FAKTURERINGSCYKELN OCH AVSLUTAS SEDAN.

När du säger upp ditt abonnemang kan du få tillgång till tjänsten fram till slutet av innevarande faktureringscykel.Därefter har du inte längre tillgång till tjänsten för det abonnemanget. Om du inte har ett aktivt abonnemang förvandlas ditt konto till en kostnadsfri SurveyMonkey Bas-plan.Om du vill avsluta ditt konto och säga upp ditt avtal med oss ska du läsa Avsnitt 11.1 nedan.

Du ansvarar själv för eventuella skatter. Om du är undantagen från skatteplikt, ber vi dig att skicka oss bevis på detta så att vi kan justerar ditt konto i enlighet med detta.

Våra angivna priser inbegriper inte skatter, avgifter, tullar eller liknande myndighetstaxeringar av något slag, som mervärdesskatt, omsättningsskatt, användarskatt eller källskatt, taxeringsbara oavsett jurisdiktion (gemensamt kallat ”Skatter”) såvida inte annat anges eller krävs enligt tillämplig lagstiftning. Du är ansvarig för att betala skatt kopplad till ditt köp och att hålla din faktureringsinformation uppdaterad.

(a) Omsättningsskatt i USA. Om vi har laglig skyldighet att betala eller ta in omsättningsskatt som du är ansvarig för, kommer vi att beräkna omsättningsskatten baserat på den faktureringsinformation vi har om dig och debitera det beloppet (vilket kan vara den för tillfället högsta taxan, om din faktureringsinformation är ofullständig eller felaktig), om du inte i tid kan tillhandahålla ett giltigt intyg som styrker skattebefrielse och som godtas av tillämplig skattemyndighet.

För att anses vara i tid måste du förse oss med ett intyg om skattebefrielse före ditt första köp eller din första uppgradering eller, om du inte kan det, inom 90 dagar från detta köp eller denna uppgradering, utom i de fall dina faktureringsuppgifter avser Alabama, Louisiana, Maine, Massachusetts, Pennsylvania eller South Carolina då det är inom 60 dagar och utom i de fall dina faktureringsuppgifter avser Hawaii, Mississippi eller New Mexico då det är inom 45 dagar.

Om du tillhandahåller oss ett intyg om skattebefrielse uppger du och garanterar att det återspeglar din skattestatus och att du ska hålla detta intyg uppdaterat och korrekt.

Om vi har tagit ut skatt från dig och därefter, efter eget gottfinnande, fattar beslut om att ditt intyg om skattebefrielse är giltigt, kommer vi att återbetala den skatt vi tagit ut baserat på tillämplig skattelagstiftning.

(b) Moms utanför USA. Om tillämpligt tar vi ut moms, GST eller annan mervärdes-, konsumtions eller användningsskatt som uppkommer i samband med ditt köp av SurveyMonkey-produkter såvida du inte ger oss ett momsregistreringsnummer som berättigar dig till ett undantag, ett giltigt skattebefrielsenummer eller annan dokumentation utfärdad av en lämplig skattemyndighet som visar att skatt inte ska tas ut. Om du är bosatt i en jurisdiktion med flera olika mervärdes-, konsumtions- eller användningsskatter, kan vi ta ut högsta förekommande taxa om din faktureringsinformation är ofullständig eller felaktig.

Om du enligt lag måste hålla inne Skatt från dina betalningar till SurveyMonkey måste du tillhandahålla ett officiellt skattekvitto eller annan godtagbar dokumentation till SurveyMonkey, som stöd för sådana betalningar.

Eventuella avgiftsändringar träder i kraft efter slutet av den innevarande faktureringscykeln för ditt abonnemang och vi kommer då att meddela dig om detta. Om du inte accepterar avgiftsändringen kan du säga upp ditt abonnemang innan ändringen träder i kraft.

SurveyMonkey kan när som helst ändra avgifterna som debiteras för tjänsterna, men för tjänster som debiteras genom Abonnemang träder ändringen i kraft först i slutet av den då gällande faktureringscykeln för Abonnemanget. SurveyMonkey meddelar dig i förväg om eventuella ändringar av avgifterna. Om du inte accepterar de ändrade avgifterna kan du säga upp ditt Abonnemang innan ändringen träder i kraft. Information om hur du säger upp ditt Abonnemang finns i Avsnitt 1.2.

I varje abonnemang ingår ett fast antal svar. Om du överskrider antalet svar som ingår i ditt betalabonnemang under en faktureringscykel tillkommer ytterligare en avgift per svar (”Överskridelseavgifter”). Villkoren som styr svarsgränserna för våra kostnadsfria Baskonton återfinns i Avsnitt 12.4.

Du accepterar att ej utnyttjade svar inte flyttas över till nästa cykel. Om inget annat anges kommer eventuella överskridelseavgifter som du ådrar dig att debiteras i efterskott via angiven betalningsmetod i början av nästa faktureringscykel. Överskridelseavgifter som inte betalas inom 30 dagar efter faktureringsdatum betraktas som förfallna. Underlåtenhet att betala förfallna överskridelseavgifter kan resultera i att den tillämpliga tjänsten begränsas, upphävs eller sägs upp (enligt gällande juridiska krav), vilket kan resultera i förlust av data förknippade med den tjänsten i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Du kan lita på oss när det gäller ditt Innehåll, vilket inkluderar dina personuppgifter. Läs vårt sekretessmeddelande och vårt avtal för datahantering för att få veta mer om hur vi behandlar och skyddar dina uppgifter.

Vi vet att du genom att ge oss ditt Innehåll (enligt definitionen nedan) litar på att vi hanterar det på rätt sätt. SurveyMonkeys Sekretessmeddelande, tillsammans med Tjänstespecifika sekretessmeddelanden (kallas tillsammans ”SurveyMonkeys sekretessmeddelanden”), beskriver hur vi hanterar det Innehåll (enligt definitionen nedan) som betraktas som dina Personuppgifter (enligt definitionen i vårt Avtal för datahantering) och vi förbinder oss att följa alla SurveyMonkeys tillämpliga sekretessmeddelanden. Du samtycker till att SurveyMonkey kan använda och dela ditt Innehåll i enlighet med SurveyMonkeys sekretessmeddelanden och gällande Dataskyddslagar.Du samtycker vidare till att du ansvarar för att meddela dina svarande, slutanvändare och gäster om SurveyMonkeys sekretessmeddelanden. Vårt Avtal för datahantering gäller även för och utöver dessa Villkor. Om det skulle uppstå en konflikt mellan Avtalet för datahantering och dessa Villkor ska Avtalet för datahantering gälla, med undantag för avsnitten Undantag och Begränsning av ansvar, där dessa Villkor ska fortsätta gälla.

Vi behandlar ditt innehåll konfidentiellt utom under begränsade omständigheter.

SurveyMonkey behandlar ditt Innehåll som konfidentiell information och det används och lämnas endast ut i enlighet med dessa Villkor (inklusive SurveyMonkeys sekretessmeddelanden). Emellertid utgör ditt Innehåll inte konfidentiell information om Innehållet ifråga: (a) är allmänt känt eller offentliggörs (utom genom SurveyMonkeys överträdelse av dessa Villkor); (b) var lagligen känt för SurveyMonkey innan det erhölls från dig; (c) erhålls av SurveyMonkey från tredje part utan kunskap om överträdelsen av en förpliktelse gentemot dig; (d) delas i samband med att ditt konto migreras till en organisations Enterprise-konto, om ditt konto är registrerat med en jobb-e-postadress inom den organisationen; eller (e) har tagits fram av SurveyMonkey på oberoende sätt och utan hänvisning till ditt Innehåll.  SurveyMonkey kan lämna ut ditt Innehåll när detta krävs enligt lag eller juridisk process men endast efter det att SurveyMonkey, om lagen tillåter det, har använt kommersiellt rimliga metoder för att underrätta dig i syfte att ge dig möjlighet att bestrida skyldigheten att lämna ut informationen.

Säkerheten hos de uppgifter som behandlas av SurveyMonkey har högsta prioritet. Vi följer branschens säkerhetsstandarder och vi kommer att meddela dig om en säkerhetsincident påverkar ditt konto.

SurveyMonkey lagrar och bearbetar ditt Innehåll på ett sätt som är förenligt med säkerhetsstandarder inom branschen. SurveyMonkey har implementerat lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa system, policyer och rutiner.

Om SurveyMonkey får kännedom om obehörig eller olaglig åtkomst till, eller insamling, ändring, användning, röjande eller förstörelse av Personuppgifter, enligt definitionen i vårt Avtal för datahantering, relaterade till ditt konto (”Säkerhetsincident”), kommer SurveyMonkey att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig utan onödigt dröjsmål. Ett sådant meddelande ska inte tolkas eller uppfattas som ett erkännande av fel eller ansvar från SurveyMonkeys sida. En Säkerhetsincident omfattar inte misslyckade försök eller aktiviteter som inte äventyrar Personuppgifternas säkerhet, inklusive misslyckade inloggningsförsök, pings, portskanningar, överbelastningsattacker eller andra nätverksattacker mot brandväggar eller nätverkssystem. SurveyMonkey kommer också att i rimligaste mån samarbeta med dig i samband med eventuella utredningar i relation till en Säkerhetsincident genom att förbereda obligatorisk dokumentation, och tillhandahålla annan information som du rimligen kan begära i relation till en Säkerhetsincident, i de fall då du inte redan har tillgång till sådan information på ditt konto eller online genom uppdateringar som tillhandahålls av SurveyMonkey.

När du använder våra Tjänster behåller du det som är ditt och tillåter oss att använda det endast i den mån det är nödvändigt för att fortsätta att tillhandahålla och förbättra våra Tjänster i enlighet med vad som anges i våra sekretessmeddelanden.

När du använder Tjänsterna kan du skicka innehåll till SurveyMonkey (inklusive dina personuppgifter och andras personuppgifter) eller så kan tredje parter skicka innehåll till dig via Tjänsterna (alla ovanstående kallas ditt “Innehåll”). Du behåller äganderätten till alla dina immateriella rättigheter i ditt Innehåll. SurveyMonkey gör inga anspråk på äganderätt till något av ditt Innehåll. Dessa Villkor ger oss inga licenser eller rättigheter till ditt Innehåll med undantag för den begränsade licens som beskrivs i dessa Villkor.

Du ger SurveyMonkey en världsomfattande, royaltyfri licens att använda, reproducera, distribuera, modifiera, anpassa, skapa härledda verk, offentliggöra och på annat sätt exploatera ditt Innehåll, men endast för det begränsade syftet att tillhandahålla och förbättra Tjänsterna eller enligt vad som tillåts av SurveyMonkeys sekretessmeddelanden. Där det tillåts enligt gällande lagstiftning fortsätter den här licensen att gälla för sådant begränsat syfte även efter att du har slutat använda våra Tjänster, när det gäller aggregerade och avidentifierade data som härleds från ditt Innehåll samt eventuella resterande säkerhetskopior av ditt Innehåll som görs i SurveyMonkeys löpande verksamhet (i enlighet med våra datalagringspolicyer). Den här licensen gäller även de pålitliga tredje parter vi arbetar med i den utsträckning det krävs för att kunna tillhandahålla och förbättra Tjänsterna.

Du intygar: (a) att du äger eller har tillämpliga rättigheter till ditt Innehåll, inklusive eventuella immateriella rättigheter som tillhör utomstående parter och (b) att du inte via Tjänsterna kommer att skicka in, ladda upp eller på något annat sätt tillgängliggöra något Innehåll eller material som strider mot vår policy om godtagbara användningsområden.

Du ansvarar för ditt Innehåll. Vi ansvarar för vad du gör med ditt Innehåll och kan vägra att visa ditt Innehåll om vi anser att det är olagligt eller bryter mot våra Villkor.

Tjänsterna kan visa innehåll som inte ägs av SurveyMonkey utan av andra. Ansvaret för sådant innehåll ligger uteslutande hos den företagsenhet som gör det tillgängligt. SurveyMonkey varken försäkrar eller garanterar att företaget har granskat sådant innehåll från tredje part och/eller att informationen i sådant innehåll är korrekt. Du ansvarar för ditt Innehåll och du måste säkerställa att du har alla rättigheter och tillstånd som behövs för att använda det innehållet i samband med Tjänsterna. SurveyMonkey är inte ansvarigt för några åtgärder du vidtar med avseende på ditt Innehåll, t.ex. om du delar det offentligt. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan SurveyMonkey inte hållas ansvarigt för ditt Innehåll eller innehåll eller material från andra utomstående parter eller för förluster eller skador som uppstår på grund av din användning av eller din tillit till sådant Innehåll eller innehåll eller material från tredje parter.

Du godkänner och samtycker till att SurveyMonkey, för att säkerställa efterlevnad av juridiska skyldigheter och SurveyMonkeys Policy om godtagbar användning, kan granska det Innehåll som du skickar till Tjänsterna för att avgöra om det är olagligt eller om det strider mot dessa Villkor (exempelvis när olagligt innehåll rapporteras till oss). Vi kan även, i enlighet med tillämplig lagstiftning, modifiera, förhindra åtkomst till, ta bort eller vägra visa ditt Innehåll om vi anser att det strider mot lagen eller mot dessa Villkor. Om ditt Innehåll inkluderar varumärken, logotyper eller andra identifierare från utomstående parter kan vi kräva att du skickar in ett meddelande om oberoende innan du kan använda det aktuella Innehållet i anslutning till Tjänsterna. SurveyMonkey har emellertid i övrigt ingen skyldighet att övervaka eller granska något innehåll som skickas in till Tjänsterna.

SurveyMonkey svarar på meddelanden om påstått intrång i upphovsrätten i enlighet med U.S. Digital Millennium Copyright Act (DMCA) eller liknande tillämpliga lagar och förordningar. Om du anser att dina verk har använts på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten kan du meddela vårt ombud för anspråk om intrång i upphovsrätten.

Om du misstänker att en SurveyMonkey-användare gör intrång i dina immateriella rättigheter kan du rapportera det via vårt onlineformulär. Anspråk om intrång i upphovsrätten skall följa processen som beskrivs i dessa Villkor, eller en motsvarande process som är tillgänglig under lokal lagstiftning.

Det som är vårt är vårt, inklusive all eventuell återkoppling som du skickar till oss.

Varken dessa Villkor eller din användning av Tjänsterna ger dig äganderätt till Tjänsterna eller innehållet som du får tillgång till via Tjänsterna (förutom ditt Innehåll). Med undantag för vad som tillåts i vår Policy för varumärkesanvändning ger dessa Villkor dig inga rättigheter att använda SurveyMonkeys varumärken eller andra märkeselement.

Om du skickar feedback eller förslag till oss rörande våra Tjänster kan vi använda och dela dem för valfritt ändamål utan ersättning eller förpliktelse till dig.

SurveyMonkey kan i sina Tjänster publicera länkar till webbplatser som upprätthålls av tredje part. SurveyMonkey utfäster inte att man har granskat dessa tredje parters webbplatser och är inte ansvarigt för dem eller för något innehåll som visas på dem. Varumärken som visas tillsammans med Tjänsterna tillhör respektive ägare.

SurveyMonkey kan ge dig tillgång till eller aktivera programvara, applikationer, produkter, tjänster eller webbplatslänkar från tredje part (gemensamt kallade ”Tredjepartstjänster”) för din bedömning eller användning, inklusive via Tjänsten och SurveyMonkeys webbplats. Ditt köp, din åtkomst eller din användning av sådana Tredjepartstjänster är enbart mellan dig och den tillämpliga leverantören av Tredjepartstjänster (”Tredjepartsleverantör”). Utöver dessa Användarvillkor samtycker du till att vara bunden av eventuella ytterligare villkor som gäller för tjänster som du köper från, eller som tillhandahålls av, Tredjepartsleverantörer. Om du installerar eller aktiverar en Tredjepartstjänst för användning med Tjänsten, ger du oss tillstånd att låta den tillämpliga Tredjepartsleverantören komma åt ditt Innehåll och vidta åtgärder som krävs för att Tredjepartstjänsten ska fungera tillsammans med Tjänsten, och allt eventuellt utbyte av ditt Innehåll eller annan interaktion mellan dig och Tredjepartsleverantören sker enbart mellan dig och sådan Tredjepartsleverantör. Vi lämnar inga garantier och gör inga utfästelser till dig med avseende på Tredjepartstjänster. All användning av Tredjepartstjänster som erbjuds via Tjänsten eller SurveyMonkeys webbplats sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande, och du är ansvarig för säkerheten för ditt Innehåll. Du är ansvarig för att läsa de villkor och/eller sekretesspolicyer som gäller för sådana Tredjepartstjänster innan du använder dem och se till att sådana Tredjepartstjänster uppfyller dina krav eller eventuella juridiska eller andra krav som du kan vara föremål för. Du bekräftar att SurveyMonkey inte har någon kontroll över Tredjepartstjänster och inte kommer att vara ansvarig gentemot dig eller någon annan för sådana Tredjepartstjänster, eller för någon transaktion som du kan ingå med Tredjepart, eller för vad Tredjepartstjänsterna gör. SurveyMonkey garanterar inte tillgängligheten till Tredjepartstjänster och du bekräftar att SurveyMonkey kan inaktivera åtkomst till Tredjepartstjänster när som helst, efter eget gottfinnande och utan att meddela dig. SurveyMonkey är inte ansvarigt för avbrytande eller avstängning av åtkomst till, eller inaktivering av, någon Tredjepartstjänst. 

Tjänsten innehåller funktioner som kan samverka med Tredjepartstjänster, t.ex. funktioner som kan göra det möjligt för dig att samla in betalningar från dina slutanvändare.  Vi är inte part i, och är inte heller ansvariga för, sådana aktiviteter. Du är ensam ansvarig för sådana aktiviteter och för att följa alla lagar och förordningar som rör dem, inklusive men inte begränsat till att publicera alla lagstadgade meddelanden, villkor eller policyer. 

Vi arbetar hårt för att skydda ditt konto. Du måste skapa ett kundkonto med ett säkert lösenord för att kunna använda våra Tjänster. Lämna inte ut ditt lösenord.

Om SurveyMonkey har utfärdat ett konto till dig i samband med din användning av Tjänsterna är du ansvarig för att skydda ditt lösenord och andra uppgifter som används för att komma åt det kontot. Det är du, och inte SurveyMonkey, som är ansvarig för all aktivitet som inträffar på ditt konto (utom aktivitet som SurveyMonkey har direkt ansvar för som inte utförs i enlighet med dina anvisningar), oavsett om du inte har bemyndigat aktiviteten ifråga. Om du blir medveten om obehörig tillgång till ditt konto, ska du underrätta SurveyMonkey omedelbart. Konton får inte delas och får endast användas av en person per konto.

SurveyMonkey skickar ibland meddelanden till e-postadressen som har registrerats med ditt konto. Du måste hålla din e-postadress och, i förekommande fall, dina kontaktuppgifter och betalningsuppgifterna som är kopplade till ditt konto, aktuella. Du garanterar att dina kontouppgifter är korrekta.

Du ansvarar för att ditt Innehåll upprätthålls, skyddas och säkerhetskopieras. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer SurveyMonkey inte att hållas ansvarigt för eventuell underlåtelse att lagra ditt Innehåll, eller för innehåll som skadas eller förloras.

SurveyMonkey kan avsluta ditt konto och ta bort eventuellt Innehåll som finns på kontot om det inte förekommer någon kontoaktivitet (t.ex. inloggning eller betalning) på över 12 månader. I tillämpliga fall kommer vi att varna dig via e-post innan vi avslutar kontot på grund av inaktivitet, så att du får möjlighet att logga in på ditt konto så att det förblir aktivt.

Du kan använda våra Tjänster så länge du uppfyller vissa krav. Du kan till exempel inte använda våra Tjänster om du anses vara minderårig i ditt hemland.

Om du är en individ får du endast använda Tjänsterna om du har befogenhet att ingå avtal med SurveyMonkey. Om du inte har befogenhet att ingå avtal, har du inte rätt att använda Tjänsterna. Om du inte är en individ, försäkrar du att du representerar en på giltigt sätt bildad organisation som existerar enligt lagarna i ditt rättsområde, att du har fullständig befogenhet och tillstånd att ingå avtal med dessa Villkor och att du vederbörligen har bemyndigat ditt ombud att binda dig till dessa Villkor.

Minderåriga” är personer under 13 år (eller en högre ålder om det tillåts av gällande lagstiftning i vissa länder och territorier). Inga av tjänsterna är avsedda att användas av minderåriga. Om du är minderårig får du inte använda tjänsterna. Genom att använda tjänsterna intygar du att du inte är minderårig.

Du får endast använda Tjänsterna om du inte är förbjuden att göra det enligt gällande lagstiftning. Om du befinner dig i ett land som enligt amerikanska handelskontroller eller handelskontroller i en annan tillämplig jurisdiktion är förbjudet att ta emot tjänsterna, eller om du står med på en lista över förbjudna eller begränsade parter, inklusive exempelvis det amerikanska handelsdepartementets Denied Persons List, Entity List eller Unverified List, eller det amerikanska finansdepartementets lista över Specially Designated Nationals eller liknande listor i andra tillämpliga jurisdiktioner, får du inte använda och/eller köpa några tjänster från SurveyMonkey. Du ska säkerställa att: (a) dina slutanvändare inte använder Tjänsterna i strid med amerikanska exportrestriktioner eller handels- eller ekonomiska sanktioner eller liknande lagar i andra tillämpliga jurisdiktioner; och (b) du inte ger tillgång till tjänsterna (inklusive som svarande) till personer eller enheter på någon av ovanstående listor. Du får inte använda tjänsterna i Kuba, Nordkorea, Iran, Sudan, Syrien, Ryssland, Vitryssland, förbjudna områden i Ukraina (för närvarande inklusive Krim, Donetsk, Luhansk, Kherson och Zaporizhzhya).

Du garanterar och åtar dig att du inte vid något tillfälle kommer att använda dig av eller utnyttja (eller tillåta användning av) SurveyMonkeys tjänster, lösningar, faciliteter, verktyg, programvara eller assistans enligt detta Avtal på ett sätt: (i) som bryter mot lagar eller förordningar som är tillämpliga på dig eller SurveyMonkey, eller (ii) som skulle kräva att SurveyMonkey följer andra lagar och/eller förordningar än de som anges i definitionen av Dataskyddslagstiftning i Avtalet för datahantering eller som annars anges i dessa villkor eller som kan bli tillämpliga på SurveyMonkey på grund av att de tillhandahåller tjänster, lösningar, anläggningar, verktyg, programvara eller assistans till dig. 

Du samtycker till att följa policyn om godtagbara användningsområden.

Vi är ansvariga för att hålla dina kortinnehavaruppgifter säkra. Om du använder våra Tjänster för att ta emot kreditkortsbetalningar måste du följa säkerhetsstandarden Payment Card Industry Data Security Standard.

Om du använder Tjänsterna för att acceptera betalningskorttransaktioner, måste du följa säkerhetsstandarden PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) i den utsträckning den är tillämplig på din verksamhet (”PCI-standard”). SurveyMonkey tillhandahåller verktyg för att förenkla efterlevnad av PCI-standarden, men du måste säkerställa att din verksamhet uppfyller standarden och att de specifika åtgärder du kommer att vidta för att följa PCI-standarden är beroende av din implementering av Tjänsterna.

SurveyMonkey är ansvarigt för att trygga säkerheten hos Kortinnehavardata som samlas in, överförs, lagras eller bearbetas av oss på dina vägnar. ”Kortinnehavardata” definieras som en kortinnehavares primära kontonummer, samt där ett fullständigt avmaskerat kortnummer förekommer, någon del av kortinnehavarens namn, utgångsdatum och/eller servicekod. SurveyMonkey har upprättat stränga säkerhetsfunktioner för att skydda kortinnehavardata, och sådana data får därför endast användas på förväntat sätt och lagras på lämpliga platser. DU GODTAR OCH GODKÄNNER ATT DU INTE FÅR SAMLA IN ELLER ANGE KORTINNEHAVARDATA I NÅGOT FORMULÄR ELLER DATAINMATNINGSFÄLT I TJÄNSTERNA, UTOM I DE FÄLT SOM ENDAST ÄR AVSEDDA FÖR DET ÄNDAMÅLET (dvs. där SurveyMonkey uttryckligen gör det möjligt att mata in data i sådana fält). Lämpliga fält är tydligt markerade med en markering som ”Kortnummer” eller så visas en kreditkortsikon framför fältet. Med undantag för betalningsformulär, får du heller aldrig samla in eller mata in några ”Känsliga autentiseringsdata”, per definitionen i PCI-standarden (inklusive CVC eller CVV2) i något fält i Tjänsterna. Du har hela ansvaret för alla kortinnehavardata som matas in i Tjänsterna i strid mot dessa villkor.

Nedan beskrivs hur du kan avsluta ditt konto hos oss och hur vi kan upphäva eller inaktivera ditt konto och/eller avsluta Tjänsterna.

Du kan säga upp ditt abonnemang omedelbart via din kontohanteringssida. Vi erbjuder inga återbetalningar utom under mycket begränsade omständigheter.

Du kan när som helst säga upp ditt Abonnemang och/eller avsluta ditt konto via din kontohanteringssida. När du avslutar ditt konto sägs ditt Abonnemang automatiskt upp, dina Tjänster sägs upp och du kan inte längre komma åt ditt konto för att använda Tjänsterna. Dessutom raderas ditt Innehåll i enlighet med vår datalagringspolicy och dessa Användarvillkor. Du kan få en kopia av ditt Innehåll från de relevanta Tjänsterna innan du avslutar ditt konto, med förbehåll för tillämplig lag och policy. Alternativt kan du själv radera ditt Innehåll proaktivt innan du säger upp ett Abonnemang och avslutar ditt konto. Mer information om hur du säger upp ditt abonnemang utan att avsluta ditt konto finns i Avsnitt 1.2 (SurveyMonkey) och Avsnitt 16.2 (Wufoo).

När du avslutar ditt konto ger vi dig en bekräftelse på att kontot är avslutat och att abonnemanget har sagts upp, och du kommer inte att debiteras igen för det abonnemanget såvida du inte öppnar ett nytt konto och köper ett nytt abonnemang. Om du avslutar ett abonnemang mitt i en faktureringscykel får du ingen återbetalning såvida du inte säger upp det av något av följande skäl: (a) vi har begått en väsentlig överträdelse av dessa Villkor och inte lyckats åtgärda överträdelsen inom 30 dagar efter att du har meddelat oss skriftligen; eller (b) en återbetalning krävs enligt lagen; eller (c) vi fattar efter eget gottfinnande beslut om att en återbetalning är lämplig. Vi förtydligar att vi inte kommer att tillhandahålla återbetalning i de fall du har använt våra Tjänster, samlat in svar, och/eller laddat ner svar, om inte uppsägningen beror på vårt material, på ej löst överträdelse eller om återbetalning krävs enligt lag.

Ingenting i detta Avsnitt 11.1 ska utesluta eller begränsa de rättigheter som du kan ha om du anses vara en konsument i ditt hemland. Om du till exempel räknas som en konsument i Europeiska unionen kan du ha vissa återbetalnings- och ångerrättigheter som beskrivs i vår policy för annullering av abonnemang i Europeiska unionen. Du kan också ha rätt till återbetalning eller uppsägning med hänsyn till EU:s lagstadgade garanti. Mer information återfinns i våra Landsspecifika villkor för Europa.

(a) Av praktiska skäl. SurveyMonkey kan avsluta ditt abonnemang och säga upp Tjänsterna vid slutet av en faktureringscykel genom att lämna minst 30 dagars tidigare skriftligt meddelande till dig utan återbetalning för någon tidigare period. Dessutom kan SurveyMonkey avsluta ditt abonnemang och säga upp Tjänsterna när som helst under faktureringscykeln genom att ge dig minst 90 dagars skriftligt förhandsbesked, och du får en proportionell återbetalning för den tid du inte använde Tjänsterna ifråga under faktureringscykeln.

(b) Av en anledning. SurveyMonkey kan begränsa, inaktivera, upphäva och/eller säga upp ditt Abonnemang och Tjänsterna och/eller avsluta ditt konto av något av följande skäl: (a) du har gjort en väsentlig överträdelse av dessa Villkor och underlåtit att åtgärda överträdelsen inom 30 dagar efter att SurveyMonkey har underrättat dig skriftligen; (b) din affärsverksamhet upphör eller du blir föremål för insolvensförfaranden och förfarandena avslås inte inom 90 dagar; eller (c) du underlåter att betala avgifterna i 30 dagar efter förfallodatum; eller (d) om du använder Tjänsterna på ett sätt gör oss juridiskt ansvariga eller som stör andras användning av Tjänsterna, (e) om vi håller på att utreda misstänkt felaktigt uppförande från din sida, inklusive olaglig verksamhet; eller (f) om vi måste göra det för att följa tillämplig lag. Om vi begränsar, inaktiverar, upphäver och/eller avslutar ditt abonnemang och/eller avslutar Tjänsterna kommer vi, beroende på skälet, att försöka meddela dig i förväg och ge dig en möjlighet att erhålla en kopia av ditt Innehåll från den tjänsten. Det kan emellertid uppstå tidskänsliga situationer då SurveyMonkey kan bestämma att vi behöver vidta omedelbara åtgärder utan att meddela dig. SurveyMonkey kommer att använda kommersiellt rimliga metoder för att begränsa omfattningen och längden på eventuella begränsningar och uppsägningar enligt detta Avsnitt efter behov för att åtgärda problemet som föranledde åtgärden ifråga. Med undantag för vad som anges i vårt Sekretessmeddelande, och i enlighet med vad som kan krävas enligt tillämplig lagstiftning, har SurveyMonkey ingen skyldighet att behålla ditt Innehåll när ditt konto avslutas.

Vi kan komma att uppdatera dessa Villkor. Om uppdateringarna är betydande kommer vi att meddela dig om kommande ändringar. Om du fortsätter att använda våra Tjänster efter att vi har meddelat dig om detta, innebär det att du godkänner de uppdaterade Villkoren.

SurveyMonkey kan när som helst ändra dessa Villkor av olika skäl, t.ex. för att återspegla ändringar i tillämplig lag eller uppdateringar av Tjänsterna, och för att ta hänsyn till nya Tjänster eller funktioner, av säkerhetsskäl eller för att förhindra missbruk eller skada. Den mest aktuella versionen kommer alltid att läggas ut på SurveyMonkeys webbplats. Om en ändring är väsentlig kommer SurveyMonkey att meddela dig i förväg via e-post för att ge dig möjlighet att granska ändringarna. Meddelanden om ändringar kan också läggas ut när du loggar in på ditt konto. Om inte annat anges av oss kommer ändringar att träda i kraft tidigast den dag de publiceras offentligt. När våra nya villkor träder i kraft och du fortsätter att använda Tjänsterna innebär det att du samtycker till att vara bunden av de uppdaterade villkoren. Om du inte samtycker till alla ändringarna i villkoren avseende en tjänst bör du upphöra att använda den Tjänsten och du kan avsluta ditt konto hos oss i enlighet med Avsnitt 11.1 ovan.

Vi strävar alltid efter att förnya och förbättra våra Tjänster och därför kan de komma att ändras. Om det inträffar kommer vi att skicka ett skriftligt meddelande till dig för att informera dig innan vi gör ändringen.

SurveyMonkey ändrar och förbättrar Tjänsterna hela tiden. SurveyMonkey kan lägga till, ändra eller ta bort funktioner från en Tjänst när som helst utan att meddela dig i förväg. SurveyMonkey kan även begränsa, upphäva eller avsluta en Tjänst efter eget gottfinnande. Om SurveyMonkey avslutar en Tjänst, ger vi dig ett förhandsmeddelande inom skälig tid så att du får möjlighet att exportera en kopia av ditt Innehåll från Tjänsten ifråga. SurveyMonkey kan avlägsna innehållet från Tjänsterna när som helst efter eget gottfinnande, även om vi försöker underrätta dig innan vi gör det, om det påverkar dig väsentligt och om det är möjligt under omständigheterna.
Om du anses vara en konsument i Europeiska unionen, kanske Avsnitt 12.2 inte gäller din användning av tjänsterna. Mer information finns i våra Landsspecifika villkor.

Om du nedgraderar din kontoplan (ändrar abonnemangstyp eller säger upp ett abonnemang och nedgraderar till vår konstadsfria SurveyMonkey Bas-plan) kan det leda till att du förlorar Innehåll, funktioner, funktionalitet eller kapacitet för ditt konto.

Du kan inte visa svar över svarsgränsen i din kostnadsfria SurveyMonkey BAS-plan, och alla svar över denna gräns raderas 60 dagar efter att de tas emot, om du inte uppgraderar till en SurveyMonkey-betalplan för att visa och behålla tillgången till alla svar innan de raderas. Gå till Mina enkäter om du vill se vilka enkäter som har extra svar utöver gränsen för din plan om du vill uppgradera till en betalplan enligt det ovanstående.

Våra Tjänster kommer att fungera på det sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Även om det är i SurveyMonkeys intresse att ge dig en så bra upplevelse som möjligt när du använder Tjänsterna, finns det vissa saker vi inte utlovar. Vi försöker hålla våra Onlinetjänster i drift, men de kan vara otillgängliga då och då av flera olika skäl. FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM UTTRYCKLIGEN UPPGES I DESSA VILLKOR OCH I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTERNA I BEFINTLIGT SKICK OCH SURVEYMONKEY GER INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, ELLER NÅGRA UTFÄSTELSER BETRÄFFANDE TJÄNSTERNAS TILLGÄNGLIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER KORREKTHET.

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING KOMMER SURVEYMONKEY (INKLUSIVE DESS DOTTERBOLAG OCH DESS OCH DERAS DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, OMBUD, LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE) INTE ATT VARA ANSVARIGA FÖR (A) NÅGRA SOM HELST INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, TILLFÄLLIGA SKADOR, STRAFFSKADOR ELLER SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE, ELLER (B) FÖRLUST AV ANVÄNDNINGSMÖJLIGHET ELLER DATA, UTEBLIVEN VERKSAMHET, INTÄKTER ELLER VINSTER (I VARDERA FALLET VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT), SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA OCH DESSA VILLKOR, OCH VARE SIG BASERAT PÅ AVTALSRÄTT, SKADESTÅNDSRÄTT, STRIKT SKYLDIGHET ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI, ÄVEN OM SURVEYMONKEY HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR OCH ÄVEN OM DET VÄSENTLIGA SYFTET MED GOTTGÖRELSEN MISSLYCKAS.

I händelse av en tvist är vi inte skyldiga mer än det belopp som du har betalat eller borde ha betalat under de senaste 12 månaderna för Tjänsterna eller 200 dollar, beroende på vilket belopp som är lägst.

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA DEN SAMMANTAGNA ANSVARSSKYLDIGHETEN FÖR SURVEYMONKEY (INKLUSIVE DESS DOTTERBOLAG OCH DESS OCH DERAS DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, OMBUD, LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE) SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA OCH DESSA VILLKOR INTE ÖVERSTIGA DET LÄGRE AV: (A) BELOPPEN SOM HAR BETALATS AV DIG TILL SURVEYMONKEY FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA I FRÅGA INOM EN PERIOD PÅ 12 MÅNADER FÖRE HÄNDELSEN SOM GAV UPPHOV TILL ANSVARSSKYLDIGHETEN; OCH (B) 200,00 USD.

I LÄNDER DÄR OVANSTÅENDE TYP AV UNDANTAG (AVSNITT 13.2) OCH/ELLER BEGRÄNSNINGAR (AVSNITT 13.3) INTE TILLÅTS ENLIGT LAGEN, ANSVARAR VI ENDAST FÖR DE AV DINA FÖRLUSTER SOM RIMLIGEN KAN BLI ETT RESULTAT AV ATT VI INTE LYCKAS ANVÄNDA ALLA VÅRA FÄRDIGHETER OCH OMSORG ELLER ÄR ETT DIREKT RESULTAT AV EN GROV ÖVERTRÄDELSE AV DESSA VILLKOR.

Våra Tjänster är avsedda för affärsändamål, men vi inser att lagarna i vissa rättsområden ger konsumenter lagliga rättigheter som inte kan åsidosättas genom avtal eller avsägas av konsumenterna ifråga. Om du är en sådan konsument som främst använder våra Tjänster för icke-affärsmässiga ändamål (t.ex. personlig användning av vår kostnadsfria SurveyMonkey Bas-plan), begränsas dina konsumenträttigheter inte av någonting i dessa Villkor.

Om vi blir stämda på grund av något du gör genom att använda våra Tjänster eller på grund av att du bryter mot dessa Villkor, förväntar vi oss att du intar vår ställning och försvarar oss mot stämningen och betalar eventuella skadestånd som tilldelas av domstolen.

Om du är ett företag ska du hålla SurveyMonkey (inklusive dess dotterbolag och dess och deras direktörer, ombud och anställda) skadeslösa från allt ansvar, skador och kostnader (inklusive förlikningskostnader och skäliga advokatarvoden) som uppstår från tredje parts anspråk beträffande eller i samband med din eller dina slutanvändares användning av tjänsterna eller överträdelse av dessa villkor, i den utsträckning sådana skyldigheter, skador och kostnader har orsakats av dig eller dina slutanvändare.

Om du befinner dig i USA ingår du ett avtal med SurveyMonkey Inc. Om du befinner dig i Brasilien ingår du avtal med SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. Om du befinner dig någon annanstans ingår du avtal med SurveyMonkey Europe UC.

Såvida inget annat anges tillhandahålls Tjänsterna av, och du ingår avtal med, SurveyMonkey Inc. i USA, av SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. i Brasilien och av SurveyMonkey Europe UC i övriga världen.

För alla Tjänster som tillhandahålls av SurveyMonkey Inc., gäller följande bestämmelser för alla villkor som är tillämpliga på den Tjänsten:

 • Upphandlande enhet. Upphandlande enhet. Hänvisningar till ”SurveyMonkey”, ”vi”, ”oss” och ”vår/vårt/våra” är hänvisningar till SurveyMonkey Inc., med adress One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, USA.
 • Tillämplig lag. De villkoren lyder under lagstiftningen i delstaten Kalifornien (utan hänsyn till dess bestämmelser om lagval).
 • Jurisdiktion. Förutom i de fall då det är förbjudet enligt tillämplig lag, godtar respektive part behörigheten hos delstatsdomstolarna och de federala domstolarna i San Francisco County, Kalifornien med hänsyn till innehållet i dessa villkor.

För alla tjänster som tillhandahålls av SurveyMonkey Europe UC gäller följande bestämmelser för alla villkor som är tillämpliga på den tjänsten:

 • Upphandlande enhet. Upphandlande enhet. Hänvisningar till ”SurveyMonkey”, ”vi”, ”oss” och ”våra/vårt/våra” är hänvisningar till SurveyMonkey Europe UC, med adress 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Irland.
 • Tillämplig lag. De villkoren lyder under gällande lagar i Irland (utan hänsyn till dess bestämmelser om lagval).
 • Jurisdiktion. Förutom i de fall då det är förbjudet enligt tillämplig lag, underkastar sig respektive part oåterkalleligt till den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Irland när det gäller eventuella juridiska åtgärder eller förfaranden för att genomdriva dessa villkor eller förfaranden som uppstår från eller i samband med dessa villkor.

Följande bestämmelser gäller för alla villkor som är tillämpliga på de Tjänster som tillhandahålls av SurveyMonkey Brasil Internet Ltda:

 • Upphandlande enhet. Hänvisningar till ”SurveyMonkey”, ”vi”, ”oss” och ”vår” är hänvisningar till SurveyMonkey Brasil Internet Ltda., med adress Rua Joaquim Floriano, No. 243, suite 113, Itaim Bibi, São Paulo-SP, 04534-010 Brasilien.
 • Tillämplig lag. Dessa villkor lyder under gällande lagar i Brasilien (utan hänsyn till dess bestämmelser om lagval).
 • Jurisdiktion. Förutom i de fall då det är förbjudet enligt tillämplig lag, underkastar sig respektive part oåterkalleligt till den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i staden São Paulo, Brasilien när det gäller eventuella juridiska åtgärder eller förfaranden för att genomdriva dessa villkor eller förfaranden som uppstår från eller i samband med dessa villkor.

Du får inte överföra dessa skyldigheter till någon annan utan vårt tillstånd. Emellertid kan vi överföra dessa villkor eller våra skyldigheter utan ditt tillstånd.

Du får inte överlåta dessa Villkor utan SurveyMonkeys föregående skriftliga samtycke, och SurveyMonkey kan efter eget gottfinnande vägra att medge ett överlåtande. SurveyMonkey kan överlåta dessa Villkor när som helst utan att meddela dig.

Vi kan använda ditt namn, din logotyp och en beskrivning av hur du använder våra Tjänster på vår webbplats, i resultatsamtal och i marknadsföringsmaterial.

SurveyMonkey kan identifiera dig efter namn och logotyp som kund till Tjänsterna på våra webbplatser samt i annat marknadsföringsmaterial. Goodwill som uppkommer genom användningen av ditt namn och din logotyp tillfaller dig.

Dessa Användarvillkor är de enda villkor som reglerar vårt förhållande. Eventuella ytterligare villkor (t.ex. de som med liten skrift bifogas längst ner i en inköpsorder) som du tillhandahåller är inte bindande.

Dessa villkor (inklusive Ytterligare villkor) utgör hela avtalet mellan dig och SurveyMonkey, och ersätter alla tidigare eller samtidiga skriftliga och muntliga överenskommelser och villkor beträffande ämnet. Eventuella villkor på en inköpsorder eller ett liknande dokument som utfärdas av dig eller i din portal för upphandling, fakturering eller intagning av nya leverantörer gäller inte för Tjänsterna, åsidosätter eller utgör inte någon del av dessa Villkor, och är ogiltiga.

Förhållandet mellan dig och SurveyMonkey är som oberoende leverantörer, och inte som juridiska samarbetspartner, anställda eller ombud för varandra.

Användningen av termerna ”inkluderar”, ”inklusive”, ”såsom” och liknande, anses inte begränsa vad som annars kan inkluderas.

Dessa villkor har tagits fram och skrivits på engelska. Om den översatta versionen skiljer sig från den engelska versionen gäller den engelska versionen, förutom där det inte är tillåtet enligt gällande lag.

En parts underlåtelse eller försening att tillämpa någon bestämmelse enligt dessa villkor upphäver inte deras rätt att göra detta vid ett senare tillfälle.

Om någon del av dessa Villkor inte är verkställbar är resten av Villkoren fortfarande verkställbara.

Om någon del av dessa villkor anses vara ogenomförbar av en behörig domstol skall denna del bedömas vara särskiljbar från resten av villkoren, som ska förbli giltiga fullt ut.

Det finns inga tredje parter som förmånstagare till dessa Villkor.

Vissa villkor fortsätter att gälla även efter det att dessa Användarvillkor upphör.

Följande avsnitt kommer att fortsätta att gälla även efter uppsägningen av dessa användarvillkor: Inledning, 1, 2, 3.2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18.

Vissa av dessa ytterligare villkor kan gälla beroende på vilka Tjänster du använder.

Följande ändringar gäller automatiskt för dig när du godkänner dessa villkor om du tillhör en av nedanstående juridiska personer:

 • Om du arbetar på en federal amerikansk myndighet gäller denna ändring dig.
 • Om du arbetar på en annan typ av statlig myndighet i USA gäller denna ändring dig.

Om du använder Wufoo-tjänster gäller följande ytterligare villkor:

 • Ett gratiskonto per person. Du får bara ha ett aktivt, gratis Wufoo-konto åt gången. Om en person har flera Wufoo-konton kan dessa stängas av SurveyMonkey.
 • Formulärgalleriet. Medan du använder Wufoo-webbplatsen kan du skapa vissa mallar, grafik eller formulär (kallas gemensamt ”Formulärinnehållet”) och lägga upp sådana dokument i Wufoos formulärgalleri (”Formulärgalleriet”) till förmån för andra användare. Genom att göra sådant Fomulärinnehåll tillgängligt i Formulärgalleriet ger du SurveyMonkey oåterkallelig, världsomspännande, icke-exklusiv, evig, vidare-licensierbar, överlåtbar, royaltyfri rätt att använda, kopiera, modifiera, distribuera, visa, uppföra, skapa derivatverk från och utnyttja detta Formulärinnehåll i samband med SurveyMonkeys användning av Wufoo.
 • Abonnemang. Ditt Abonnemang förnyas automatiskt i slutet av varje faktureringsperiod såvida du inte säger upp ditt Abonnemang på din kontosida eller genom att kontakta vår kundsupport. OM DU SÄGER UPP ETT ABONNEMANG MITT I EN FAKTURERINGSCYKEL (I) NEDGRADERAS DITT KONTO OMEDELBART TILL EN GRATISPLAN OCH (II) EFTER NEDGRADERINGSDATUMET KOMMER DU INTE LÄNGRE ATT HA TILLGÅNG TILL NÅGRA BETALFUNKTIONER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR ABONNEMANGET I FRÅGA. DU FÖRLORAR ALL ÅTERSTÅENDE TID PÅ DITT ABONNEMANG FRÅN DATUM FÖR NEDGRADERINGEN TILL SLUTET AV FAKTURERINGSCYKELN, OCH DU FÅR INTE NÅGON PROPORTIONELL ÅTERBETALNING FÖR DEN PERIODEN SÅVIDA DU INTE SÄGER UPP ABONNEMANGET AV NÅGOT AV SKÄLEN SOM ANGES I AVSNITT 11.1(A)-(C). Du kan behöva justera antalet formulär, antalet rapporter, antalet regler samt filanvändningen för att slutföra nedgraderingen av ditt konto. Om du inte längre har ett aktivt Abonnemang blir ditt konto en kostnadsfri Wufoo-plan. För att avsluta ditt konto och säga upp ditt avtal med oss, se Avsnitt 11.1 ovan. 
 • Inaktivt konto. SurveyMonkey kan säga upp gratis Wufoo-konton som inte har mottagit några formulär på sex månader eller om kontot inte har använts på sex månader.
 • Användning av API. Du kan komma åt dina Wufoo-kontodata via Wufoos programmeringsgränssnitt (”API”) och SurveyMonkey ger dig härmed en icke-exklusiv, icke-överförbar licens (utan rätt att underlicensiera) att använda API:n endast i syfte att utveckla, testa, använda och ge support för din programvara eller webbplats med hjälp av vissa data och visst innehåll från Wufoos webbplats (”Programvara”), och för att distribuera eller ge tillgång till din integrering av API:n i din Programvara till slutanvändare av din Programvara. Användning av API:n, inklusive användning av API:n via en produkt eller tjänst från tredje part som använder Wufoo, är bunden av dessa villkor, plus följande specifika bestämmelser:

(a) Missbruk av API:n eller överdrivet många förfrågningar till Wufoo via API:n kan leda till tillfällig eller permanent avstängning av din tillgång till API:n. SurveyMonkey bestämmer, enligt eget gottfinnande, om din användning utgör missbruk eller överdriven användning av API:n. SurveyMonkey skall bemöda sig om att varna kontoägaren via e-post före avstängning. SurveyMonkey strävar efter att ha API:n tillgänglig utan avbrott, men kan inte garantera aktiv tid för API:n.

(b) Du samtycker till att inte använda API:n på ett sätt som är olagligt eller skadar SurveyMonkey, dess tjänsteleverantörer, dina slutanvändare, eller någon annan person.

(c) SurveyMonkey kan när som helst, tillfälligt eller permanent, modifiera, begränsa eller avsluta din tillgång till API:n (eller delar därav) med eller utan meddelande.

(d) Du samtycker till att hjälpa SurveyMonkey att, på deras begäran, verifiera att dessa Wufoo-villkor efterlevs genom att ge oss information om din Programvara; detta innefattar att ge oss tillgång till Programvaran och/eller annat material som är relaterat till din användning av API:n.

(e) API:n tillhandahålls för närvarande gratis, men SurveyMonkey förbehåller sig rätten att ta ut en avgift för användning av API:n i framtiden. Om SurveyMonkey tar ut en avgift för användning av API:n har du ingen skyldighet att fortsätta att använda den.

SurveyMonkey kan beteckna eller erbjuda vissa produkter eller funktioner som en förhandsversion, alfaversion, förhandsgranskning, tidigt tillträde eller betaversion (”Betatjänst”). Om du använder en Betatjänst gäller även följande villkor:  

En Betatjänst erbjuds i befintligt skick för att möjliggöra testning och utvärdering; den representerar inte den slutliga produkten eller tjänsten och kan innehålla buggar som kan orsaka systemfel eller andra fel, brister och dataförlust. SurveyMonkey kan välja att inte släppa en kommersiell version av Betatjänsten. SurveyMonkey kan, efter eget gottfinnande och när som helst, ta bort eller avveckla Betatjänsten och släppa en kommersiell version av Betatjänsten. Du måste omedelbart upphöra att använda Betatjänsten om vi begär det. I utbyte mot din användning av en Betatjänst samtycker du till att SurveyMonkey eventuellt samlar in uppgifter om din användning av Betatjänsten, inklusive eventuell återkoppling, och analyserar ditt Innehåll (inklusive manuell granskning) för att felsöka Tjänsten. Om du inte vill att dessa användnings- eller återkopplingsdata samlas in eller att Innehållet analyseras, måste du omedelbart avbryta din användning av Betatjänsten.   

SurveyMonkey lämnar inga utfästelser eller garantier för en Betatjänst, inklusive någon garanti för att Betatjänsten kommer att vara allmänt tillgängliga, oavbrutna eller felfria, eller att Innehåll kommer att vara säkert eller inte förloras eller skadas. Utom i den utsträckning som är förbjuden enligt lag friskriver sig SurveyMonkey uttryckligen från alla garantier för en Betatjänst, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång eller tyst njutning, och alla eventuella garantier som uppstår genom handel eller handelsbruk.  SurveyMonkey har inget ansvar som uppstår till följd av eller i samband med en Betatjänst. All användning av en Betatjänst sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande.

Konfidentiellt. Betatjänster är konfidentiella tills de lanseras officiellt av SurveyMonkey. Om du använder en Betatjänst samtycker du till att inte lämna ut någon information om Betatjänsten till någon annan utan vårt föregående skriftliga tillstånd. 

Läs villkoren för SurveyMonkeys API för produkter med varumärket SurveyMonkey här.

Se villkoren för att använda SurveyMonkey Contribute här.