Använda kvantitativa undersökningar effektivt

Identifiera kvantitativa metoder och samla in data

Kvantitativa undersökningar gör det möjligt att generalisera resultaten från en provgrupp till en större grupp.

Kvantitativa undersökningar är både strukturerade och statistiska och gör att du kan dra slutsater och fatta ett välgrundat beslut om hur du ska gå till väga.

De flesta kvantitativa undersökningar används för att bevisa eller motbevisa en i förväg fastställd hypotes, som kanske har formulerats i en kvalitativ undersökning.

Kvantitativa frågor utgör merparten av alla enkäter, men används ofta ineffektivt. När du skriver kvantitativa frågor bör du försäkra dig om de hjälper dig att nå ett av följande tre mål:

1. Definiera en egenskap hos de svarande: Syftet med alla slutna frågor är att få en bättre bild av en viss egenskap hos de svarande. Detta kan till exempel vara att få information om:

  • Ett särdrag: Identifiera ålder, kön, inkomst med mera.
  • Ett beteende: Identifiera vanor hos de svarande, som hur många timmar om dagen de surfar på nätet, pendlingsvanor, motionsvanor med mera.
  • En åsikt eller attityd: Identifiera de svarandes åsikter, som hur nöjda de är med en viss produkt eller om de gillar en viss politiker.

Om du förstår dessa särdrag hjälper det dig att förstå vem som svarar på enkäten, hur de uppför sig och vad de tycker om eller förväntar sig.

2. Mäta trender i data: Genom att köra samma enkät under en längre tid kan du börja ana trender i data. Åsikterna kanske svänger sakta i en viss riktning eller du kanske ser säsongsbetonade skiftningar? Hur som helst sätts enkätresultatet i ett sammanhang när du tittar på trender över tid.

Anta till exempel att du ber kunderna betygsätta företagets kundtjänst på en skala från ”mycket nöjd” till ”mycket missnöjd”, och 20 procent säger att de är mycket nöjda. Även om det är bra att veta hur det ser ut just nu kan de här siffrorna också användas som en måttstock för den framtida utvecklingen.

Anta nu att du efter den ursprungliga enkäten gör vissa förbättringar för att uppfylla kundernas önskemål. Nu kan du köra samma enkät igen och se om antalet kunder som är ”mycket nöjda” har ökat. På så sätt kan du effektivt mäta hur stora framsteg ni gör med att förbättra kundnöjdheten över tid, och du kan även mäta effekterna av nya satsningar och processer som införts mellan tidpunkten för enkäterna.

3. Jämföra grupper: Enkätfrågor kan också användas för att göra jämförelser mellan olika grupper av svarande.

Vi använder samma exempel som ovan. Genom att lägga till demografiska frågor beträffande svarandes ålder, kön och inkomst kan du jämföra frågor, exempelvis: är unga män mer belåtna med er service än äldre kvinnor?

Genom att jämföra olika grupper kan du bestämma vem du ska inrikta dig på, hur du ska kommunicera med dem och när produkten behöver förändras för att passa en viss marknad. Du kan också hämföra andelen kunder som är belåtna med en referenspunkt för att skaffa en bild av hur du står dig jämfört med konkurrenterna.

Utöver enkäter kan du även använda kvantitativa undersökningar på olika sätt. Kolla in ett par exempel:

1. Observera verkliga data: Du samlar säkert in data varje dag som kan hjälpa dig fatta kvantitativt drivna beslut. Det kan röra sig om allt från hur länge en kund besöker er webbplats till vilka säsonger som har bäst försäljningssiffror. Dessa verkliga uppgifter som numera kallas för "big data" kan vara lika nyttiga i ditt beslutsfattande som dina egna undersökningar!

Big data kan avslöja mycket om vad människor gör, men tänk på att det sällan förklarar varför de agerar på ett visst sätt. För att lista ut det behövs mer direkta kvalitativa och kvantitativa undersökningar!

2. Kausala experiment: Kausala experiment utförs i syfte att försöka förstå “varför” lite bättre och identifiera ett orsak-verkan-förhållande genom att iaktta vad som händer när något nytt läggs till i en miljö. Det nya elementet kan vara allt från att mäta hur ett reklaminslag påverkar försäljningen eller vad företagsfester har för inverkan på medarbetarengagemang.

Låt oss anta att du överväger att ändra förpackningen för en viss produkt som du säljer och att du vill förstå den potentiella inverkan på försäljningen. Du skulle kunna införa den nya förpackningen i några stycken affärer och jämföra försäljningssiffrorna med den gamla förpackningen. Kausala experiment är konceptet bakom A/B-tester.

Nu har du verktygen som behövs för att snabbt kunna komma igång men kom ihåg att även använda kvalitativ undersökning. Mer information om hur du använder både och i din undersökningsdesign finns i  den här artikeln.

Den här artikeln ingår i SurveyMonkeys projekt Hjälp med enkäter. Vi hoppas kunna hjälpa fler personer att skapa smarta enkäter.  Läs mer om projektet  och vårt engagemang.

Enkätmallar för kundnöjdhet

Spara tid och få bra idéer med en av våra kostnadsfria enkätmallar för kundnöjdhet. Få den feedback du behöver redan idag.

Så här mäter ni kundnöjdheten med hjälp av kundnöjdhetspoäng (CSAT)

Vägen till framgång bygger på att ni kan mäta hur nöjda kunderna är. Ta reda på hur ni mäter kundnöjdheten med hjälp av kundnöjdhetspoäng.

Mät kundinsatspoäng med SurveyMonkey

Mät på ett enkelt sätt hur mycket dina kunder behöver anstränga sig när de har kontakt med ditt företag. Använd intuitiva analysfunktioner för att ta reda på var du behöver lägga fokus.

Ta reda på vad kunderna förväntar sig av köpupplevelsen

Få feedback på köp i butik och på webben snabbt – slipp allt utdraget implementeringsarbete.