Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Ge feedback till medarbetarna för att gynna deras utveckling

surveymonkey-seo-hero


Nöjda och produktiva medarbetare är avgörande för att företag ska bli framgångsrika. Anställda brukar uppskatta sina arbetsplatser om jobbet är spännande, om de har möjlighet att utvecklas och om de får arbeta tillsammans med bra kollegor. Anställda som känner sig underbetalda, tyngda med för mycket ansvar eller har dåliga chefer slutar oftare.

Genom utvecklings- och medarbetarsamtal kan chefer och administratörer bättre förstå hur varje anställd uppfyller sin roll och tar sitt ansvar, så att de kan avhjälpa eventuella prestationsbrister och öka medarbetarnas engagemang.

Du kan använda den feedback du samlar in med utvärderingsenkäter för att utforma ledarskapsutbildningar och specifik kompetensutveckling för era team samt för att planera individuella karriärvägar.

Andra användningsområden för enkäter för medarbetarutvärdering kan vara: 

Du kan uppmuntra medarbetare att utvärdera hur nöjda de är med jobbet och sina prestationer genom att de får fylla i en självutvärderingsenkät. Sådana utvärderingar ger värdefulla insikter i hur era medarbetare upplever sina roller, bidrag till organisationen samt personliga och yrkesmässiga ambitioner. De kan också hjälpa dig att avgöra om en anställd uppnått de mål som sattes upp i början av kvartalet eller året och om dessa mål var realistiska och genomförbara. 

Få insikt i enskilda medarbetares och teams prestationer och färdigheter. Jämför de anställdas självutvärderingar med chefernas utvärderingar för att identifiera luckor och bedöma om fortbildning eller annan utveckling krävs.

Det är viktigt att förstå hur medarbetare ser på sina chefer. Använd er av enkäter för att fastställa om cheferna kommunicerar sina förväntningar effektivt med teamen och om alla upplever sig sträva mot samma mål. 

Det är också viktigt att se till att företagets vision och mål är tydliga för alla medarbetare, oavsett ort och avdelning. När du har samlat in den här informationen kan du använda den för att utveckla cheferna i organisationen och ge dem de verktyg de behöver för att leda teamen till framgång. 

Vill du veta vad era medarbetare tycker om företagets fortbildnings-och utvecklingsprogram? Känner de att de får stöd i att nå sina karriärmål? En utbildningsenkät kan ge feedback och identifiera de utbildningar som behövs för att de ska kunna nå sina mål.

Är en medarbetare redo för en mer utmanande roll? Får deras arbets-, ledarskaps- och samarbetsförmåga positiv feedback från överordnade, underställda och kollegor? Regelbundna prestationsutvärderingar kan hjälpa dig att identifiera de högst presterande medarbetarna och ge dem det stöd de behöver för att avancera.

Enkäter för utvärdering av personalens prestationer har många fördelar som kan hjälpa organisationer att nå sina mål. En av de största fördelarna är att de ger snabb och värdefull feedback som kan hjälpa medarbetarna att utvecklas och förbättras.

Genom att regelbundet skicka ut utvärderingsenkäter kan ledningen enkelt identifiera områden där medarbetarna utmärker sig och områden där de behöver förbättra sig. Den här feedbacken hjälper medarbetarna att förstå vad de behöver jobba med, vilket kan leda till bättre prestationer och ökad produktivitet. Dessutom kan enkäter för utvärdering av personalens prestationer hjälpa chefer att identifiera utbildningsbehov eller möjligheter till yrkesmässig utveckling som medarbetarna kan ha nytta av, så att de kan jobba mot sina karriärmål.

Sådana personalutvärderingar främjar även en öppen kommunikation mellan ledning och personal. Medarbetare som får möjlighet att ge feedback känner sig uppskattade och hörda, vilket kan bidra till en positivare arbetsmiljö samt öka medarbetarnöjdheten och antalet medarbetare som vill stanna. Enkäter om utvärdering av personalens prestationer gör det också möjligt för ledningen att ta itu med de anställdas problem eller frågor, vilket kan hjälpa till att förebygga potentiella konflikter och främja en mer harmonisk arbetsplats.

Kvinna som tittar igenom resultat av en personalutvärdering

Använd en av våra enkätmallar som den är eller anpassa din undersökning med dina frågor, företagslogotyp och varumärkesfärger.

Använd vår enkätmall för heltäckande feedback för att samla in åsikter om de anställdas prestationer från chefer, kollegor och underställda för att få insikt och de mest genomlysande åsikterna. Denna typ av medarbetarutvärdering skiljer sig mycket från den traditionella utvärderingen, där endast feedback från den anställdes chef ingår.

Använd enkätmallen för medarbetarutvärdering för att samla in feedback om medarbetarens prestationer från chefer och kollegor. Använd enkäten för att få en bättre förståelse för medarbetarens nuvarande prestationer, ansvar och hur de samarbetar med sina kollegor.

Den här mallen innehåller ett omfattande ramverk för att utvärdera en anställds prestationer, inklusive nyckeltal, bedrifter, styrkor och områden som behöver förbättras. Enkäten underlättar en öppen dialog mellan chef och medarbetare, uppmuntrar till konstruktiv feedback och sätter upp tydliga mål för den framtida utvecklingen.

I den här typen av enkäter utvärderas de anställdas prestationer under en viss tidsperiod. Enkäten mäter oftast hur väl medarbetaren uppfyller olika krav, till exempel på kunskap, kvalitet, samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och måluppfyllelse. Använd den här mallen för att utvärdera tidigare resultat, identifiera områden som behöver förbättras och sätta upp mål för framtida resultat. 

Den här mallen samlar insikter om en individs prestationer ur flera olika organisationsperspektiv. Den täcker olika kriterier, bland annat teamarbete, kommunikationsförmåga, problemlösningsförmåga och efterlevnad av företagets värderingar. Den här enkäten är värdefull för den personliga och yrkesmässiga utvecklingen och hjälper till att skapa samstämmighet mellan individuella mål och organisationens mål.

Den här enkätmallen samlar in feedback om själva personalutvärderingen, och visar hur effektiv kommunikationen är, om utvärderingen är rättvis och vilket värde den har för de anställdas yrkesmässiga utveckling. Syftet med den här enkätmallen att hjälpa HR-team att förfina utvärderingsprocessen så att den är meningsfull och motiverande för medarbetarna.

Att skapa en arbetsplatskultur som värnar om gemenskap och samhörighet är det bästa sättet att locka till sig en mångsidig och kompetent personal, skapa en hållbar arbetsstyrka och – framför allt – att stötta de anställda. Med enkätmallen om gemenskap och samhörighet kan du enklare identifiera vad företaget är bra på och var det finns utrymme för förbättring.

Använd enkätmallen för ledningens prestationer för att få de anställdas feedback om företagsledningen, inklusive åsikter om ledningens tillgänglighet, tydlighet gällande företagets mål och affärsplan, hanteringen av gemenskap och PR samt prestationer på arbetsplatsen.

Enkäter om avdelningars och teams prestationer ger medarbetarna möjlighet att dela med sig av feedback om de viktigaste funktionerna på sin avdelning eller i sitt team. Få utvärderingar av teamets eller avdelningens kunskapsnivå och professionalitet, ärlighet och kommunikation medlemmarna emellan, hur de fördelar ansvaret, hur väl de jobbar med kunderna med mera.

En enkät om personaltillfredsställelse kan ge värdefulla insikter i de anställdas arbetsvillkor och preferenser. Genom att samla in feedback från personalen kan företag identifiera förbättringsområden och genomföra förändringar som kan leda till en nöjdare och mer produktiv personal. 

Använd enkäten om medarbetare och HR för att utvärdera företagets kultur och inriktning, fortbildningsmöjligheter, karriärutveckling, personalpolicyer och de anställdas tillfredsställelse med sina jobb, ledningen och företaget.

Skapa ett webbformulär baserat på en SurveyMonkey-mall. Skapa ett SurveyMonkey-konto och välj en plan som passar dina behov.

HR-ledare

HR-ansvariga kan använda detta verktygskit för att skapa fantastiska medarbetarupplevelser.

Få den information du behöver med anställningsformulär online

Anställ de bästa talangerna, snabba upp introduktionen och hantera din personal med anpassade anställningformulär. Börja skapa formulär redan idag med hjälp av vårt verktyg och mallar för anställningsformulär.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Erbjud rätt arbetsplatsförmåner

SurveyMonkey ger verktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker om förmånerna, för bästa resultat.