Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

SENAST UPPDATERAD: 15 juli 2024

Du måste använda Tjänsterna i enlighet med, och endast i den utsträckning det är tillåtet enligt, gällande lag. Användning av våra Tjänster tillsammans med andra verktyg eller resurser i samband med någon av de oacceptabla användningar som beskrivs häri är också förbjuden. I händelse av överträdelse av denna Policy om godtagbara användningsområden kan SurveyMonkey, efter eget gottfinnande, vidta en eller flera av följande åtgärder:

 • avbryta (tillfälligt eller permanent) eller avsluta din användning av Tjänsterna;
 • blockera din åtkomst till Tjänsterna;
 • ta bort eller radera innehåll från dina konton; eller
 • meddela en sådan överträdelse till berörda tredje parter och/eller brottsbekämpande myndigheter (när så är lämpligt och föremål för tillämplig lag).

Ord med stor begynnelsebokstav som saknar definition i Policy om godtagbara användningsområden definieras i Användarvillkor eller Huvudavtal för tjänster (enligt vad som är tillämpligt).

Du är ansvarig för ditt uppförande, din kundinformation och dina kommunikationer med andra personer medan du använder tjänsterna. Du måste uppfylla följande krav när du använder tjänsterna. Om vi upptäcker enkätinnehåll som faller utanför gränserna för vad som är acceptabelt enligt denna policy kan vi avlägsna och rapportera det. Vi vidtar också åtgärder för att förhindra användning av våra tjänster som strider mot andan i denna policy.

(a) Du får inte använda Tjänsterna för att utföra kriminella handlingar eller använda Tjänsterna till aktiviteter där användning eller fel i Tjänsterna kan leda till fysisk skada, dödsfall, psykisk skada eller personskada.

(b) Du får inte ge någon Minderårig, vilket definieras som en person under 16 år (eller under en högre ålder enligt vissa länder eller territorier), tillgång till Tjänsterna, vare sig som Svarande eller Innehållsskapare (enligt definitionen i vårt Sekretessmeddelande).

(c) Du får inte köpa, använda eller komma åt Tjänsterna med syftet att skapa en konkurrerande produkt eller tjänst eller för något annat konkurrensändamål.

(d) Du får inte använda tjänsterna på otillbörligt sätt genom att störa deras normala funktion, eller försöka komma åt dem via någon annan metod än genom gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller.

(e) Du får inte kringgå eller försöka kringgå eventuella begränsningar som tillämpas av SurveyMonkey på din användning av våra Tjänster eller dina konton (t.ex. genom att öppna ett nytt konto för att skapa eller distribuera en enkät, ett formulär, en ansökan eller ett frågeformulär som vi har stängt p.g.a. en kränkning av våra villkor eller policyer).

(f) Om du inte har fått skriftligt tillstånd av SurveyMonkey, får du inte skanna eller testa sårbarheten eller säkerheten hos Tjänsterna eller hos något SurveyMonkey-system eller -nätverk.

(g) Om du inte har fått skriftligt tillstånd från SurveyMonkey, får du inte använda något automatiskt system eller programvara för att extrahera eller skrapa data från webbplatser eller andra gränssnitt som våra Tjänster görs tillgängliga genom.

(h) Du får inte neka andra åtkomst till, eller bakåtkompliera, Tjänsterna, eller hjälpa någon annan att göra detta, i den utsträckning denna begränsning är tillåten enligt lag.

(i) Du får inte lagra eller överföra något virus, skadlig kod eller andra typer av skadliga program, eller länkar till sådan programvara, genom Tjänsterna.

(j) Du får inte använda Tjänsterna för att inkräkta på andras immateriella rättigheter.

(k) Om du inte har fått skriftligt tillstånd från SurveyMonkey, får du inte sälja Tjänsterna vidare eller hyra ut dem.

(l) Om din användning av Tjänsterna kräver att du följer branschspecifika bestämmelser som gäller för sådan användning är du ensam ansvarig för att dessa följs, om inte SurveyMonkey och du skriftligen har kommit överens om något annat. Du får inte använda Tjänsterna på ett sätt som skulle innebära att SurveyMonkey måste följa sådana branschspecifika bestämmelser utan att först erhålla skriftligt tillstånd från SurveyMonkey. Du får exempelvis inte använda Tjänsterna för att samla in, skydda eller på annat sätt hantera ”skyddade hälsouppgifter” (enligt definitionen i 45 C.F.R. §160.103 i USA:s federala lagstiftning) utan att ingå ett separat affärspartneravtal med SurveyMonkey som ger dig tillstånd att göra det.

(m) Vi erbjuder ibland innehåll som bilder eller video från andra leverantörer. Du får använda detta material enbart i ditt Innehåll eller dina Kunddata. SurveyMonkey kan modifiera eller upphäva detta tillstånd när som helst efter eget gottfinnande. Om du använder sådant material får du inte ge intryck av att ditt Innehåll, dina Kunddata eller din användning av Tjänsterna är kopplade till, drivs av eller rekommenderas av något företag, något varumärke eller någon tjänst som avbildas i detta material såvida du inte har fått deras tillåtelse att göra detta.

(n) Du får inte använda Tjänsterna på ett missbrukande eller överdrivet sätt, det vill säga användning som avsevärt överskrider genomsnittliga användningsmönster hos likartade användare, och som påverkar Tjänsternas hastighet, svarstider, stabilitet, tillgänglighet eller funktionalitet negativt för andra användare. SurveyMonkey kommer att försöka underrätta dig om missbrukande eller överdriven användning så att du får möjlighet att minska din användning till en för SurveyMonkey godtagbar nivå som inte har dessa negativa effekter.

(o) Du måste använda en giltig e-postadress för att registrera ett konto. Du får inte registrera konton med en engångsadress eller tillfällig e-postadress, ”bottar” eller andra obehöriga automatiska metoder.

(p) Du får inte vara värd för eller överföra innehåll som är eller innehåller falsk, felaktig eller avsiktligt vilseledande information som sannolikt kan skada allmänheten eller påverka allmänintresset negativt (inklusive hälsa, säkerhet, valintegritet och medborgerligt deltagande).

(q) Om SurveyMonkey, efter eget gottfinnande, avgör att din användning av Tjänsterna orsakar skada på vårt varumärke eller rykte, eller resulterar i en alltför stor mängd klagomål, har SurveyMonkey rätt att avbryta eller avsluta din användning av våra webbplatser och tjänsterna.

Vi strävar efter att skydda alla våra användare. Vi vidtar specifika åtgärder för att se till att svarande inte vilseleds av enkäter, blanketter, ansökningar eller frågeformulär som används i bedrägligt eller kriminellt syfte. Vi kommer att spärra all användning av tjänsterna eller ta bort innehåll eller kunddata om vi får vetskap om att denna användning:

 • försöker enligt vår bedömning samla in personnummer eller liknande myndighetsutfärdade id-nummer, kreditkortsnummer (i annat syfte än för att ta betalt via en auktoriserad betalningstjänst, vilket är tillåtet enligt tjänsterna), lösenord eller andra typer av känslig information,
 • publicerar identifierande information om en person utan samtycke från personen i fråga,
 • åtgärder som syftar till att lura eller vilseleda svarande, bland annat genom att länka till webbplatser med skadlig programvara;
 • marknadsför eller rekryterar till pyramidprogram, nätverksförsäljningskampanjer eller "arbeta hemifrån" och andra liknande bedrägerier om falska intäkter 
 • försöker medvetet och på konstgjord väg förbättra sökmotorrankningen för en webbplats eller webbsida, inklusive genom att erbjuda eller sälja "likes" i sociala medier, följare, recensioner, kommentarer och liknande tjänster, eller
 • innehåll som kan laddas ner, streamas live eller endast har som syfte att få användarna att klicka vidare till andra webbplatser.

Användare som uppger svar och information förväntar sig att deras information hanteras med respekt och inte missbrukas. Du är därför ansvarig för att följa alla gällande dataskyddslagar och föreskrifter rörande data som du skickar eller samlar in via våra tjänster.

 • Vi rekommenderar att du publicerar din sekretesspolicy när du använder Tjänsterna, och förväntar oss att du agerar i enlighet med denna.
 • Du får inte uppge att en enkät, en blankett, en ansökning eller ett frågeformulär eller annan användning av våra tjänster är anonym om så inte är fallet.
 • Du får inte vare sig direkt eller indirekt utge dig för att vara någon annan eller ge en felaktig bild av din anknytning till andra när du använder Tjänsterna eller för att samla in information. När du använder Tjänsterna för att samla in pengar måste du tydligt ange den sak eller organisation för vars räkning du gör insamlingen.

SurveyMonkey har en policy mot skräppost med nolltolerans. Det innebär följande:

 • E-postmeddelanden och sms som du skickar via Tjänsterna måste innehålla en giltig enkät/blankett/ansökning/frågeformulär, som skapats med hjälp av Tjänsterna, i syfte att samla in svar (utom vissa automatiserade meddelanden som "tack"-meddelanden, i tillämpliga fall) och inte för användning i anslutning med en tredjepartsplattform eller för att skicka allmän kommunikation.
 • E-postmeddelanden som du skickar via Tjänsterna måste ha en giltig e-postsvarsadress som ägs eller förvaltas av dig. Du får inte använda en så kallad ”no reply”-adress som avsändande mejladress.
 • Sms som du skickar via Tjänsterna ska innehålla ditt företagsnamn eller på annat sätt identifiera dig som avsändare.
 • Du får endast använda Tjänsterna för att skicka e-post och sms till personer (inklusive via nyhetsgrupper, anslagstavlor och distributionslistor) som har valt, eller på annat giltigt sätt samtyckt till, att ta emot kommunikation från dig, avsändaren, via det mediet.
 • Vi förbjuder användning av distributionslistor med uppsamlade e-postadresser. Vi tillåter ej användning av tredje parters, inköpa eller hyrda distributionslistor förutom om personerna som finns med på listan har registrerat sig för att få den typen av e-post som du avser att skicka.
 • Du får inte använda Tjänsterna för att skicka mejl eller sms på sätt som inte tillåts enligt eller följer gällande lagstiftning, leverantörskrav eller branschstandarder eller till mottagare som avregistrerat sig, avböjt eller på något annat sätt tackat nej till att ta emot mejl från dig eller från någon annan part som du kan komma att representera.
 • Du får inte använda Tjänsterna för att skicka e-post med vilseledande ämnesrader eller falska titlar.
 • Mejl som skickas i samband med våra Tjänster måste innehålla en länk som ger prenumeranterna möjlighet att avsluta prenumerationen på dina mejl. Du samtycker till och godkänner att du inte kommer att dölja, inaktivera eller avlägsna eller försöka dölja, inaktivera eller avlägsna länken för att avsluta prenumeration från e-postinbjudan. Du kommer aktivt att hantera begäranden om att avsluta prenumerationer inom tio dagar efter mottagandet, och uppdatera dina mejllistor och adressböcker i enlighet med dessa begäranden.
 • Du ansvarar för att de mejl eller textmeddelanden du skickar i samband med enkäter, blanketter, ansökningar och frågeformulär eller användning av våra Tjänster inte genererar ett oskäligt högt antal klagomål om skräppost eller en avvisningsfrekvens som överstiger branschstandarden. Om SurveyMonkey anser att dina klagomål om skräppost eller din avvisningsfrekvens är högre än branschgenomsnittet har SurveyMonkey rätt att efter eget gottfinnande spärra eller säga upp din användning av dess webbplats och Tjänster. Om du får låg svarsfrekvens, många spamklagomål eller hög avvisningsfrekvens eller om vi får klagomål gällande din användning av våra Tjänster kan vi be om ytterligare information rörande dina distributionslistor för att undersöka och försöka lösa problemet, och i vissa fall kan vi spärra eller avlägsna mejlbehörigheter för ditt konto.
 • Sms-inbjudningar som du skickar via Tjänsterna måste ha ”Stop” som giltigt svar.
 • Du får inte använda SurveyMonkeys sms-tjänst för att få eller ge tillgång till räddningstjänster.

Om vi tror att du bryter mot något av dessa förbud kan vi stänga av (tillfälligt eller permanent) ditt konto/dina konton eller avsluta ditt konto/dina konton.

Vi avlägsnar innehåll eller kunddata och kan rapportera information relaterad till detta innehåll eller dessa kunddata till brottsbekämpande myndigheter om vi upptäcker eller misstänker att det finns en verklig risk för skada eller hot mot den allmänna ordningen.

 • Våra Tjänster får inte användas för att direkt eller indirekt hota eller attackera andra eller för att organisera eller uppmana till våld, trakasserier eller egendomsskada.
 • Våra Tjänster får inte användas för hatiska uttalanden eller för att främja eller finansiera sådana handlingar. Exempel på hatiska uttalanden inkluderar att attackera eller förespråka aggression mot eller diskriminering av människor baserat på etniskt ursprung, nationalitet, politisk eller religiös tillhörighet, kön, sexuell läggning, genetiska anlag, funktionsnedsättning, medicinskt eller fysiskt tillstånd, veteranstatus eller annat som är skyddat enligt gällande lag.
 • Våra Tjänster får inte användas för att främja, uppmana till eller glorifiera självskadebeteende.

Du får inte använda våra tjänster för att mobba eller trakassera andra eller för att främja kriminell aktivitet eller handlingar som bryter mot gällande lag.

Du får inte inkludera material med grafiskt våld eller pornografi i anslutning till användningen av våra Tjänster.

Vi rekommenderar att du lägger in en tydlig varningsruta innan du visar material som kan vara stötande.

Du får under inga omständigheter dela, överföra, ladda upp eller lagra material som utgör något av följande: olaglig pornografi; material som visar ett barn som utövar eller beskrivs utöva sexuellt explicit aktivitet, till exempel sexuell exploatering av barn (inklusive material som kanske inte är olagligt material med sexuella övergrepp mot barn men som icke desto mindre är sexuellt exploaterande eller främjar sexuell exploatering av minderåriga); eller material som på annat sätt är oanständigt.

Vi ber dig att respektera andras immateriella rättigheter. Du måste ha lämpliga rättigheter för att använda Innehåll och Kunddata. Du har ansvar för att avgöra vilka rättigheter du behöver, för att skaffa och upprätthålla dessa rättigheter och förstå hur du får lov att använda dem. Du får lov att inkludera Innehåll, inklusive logotyper, varumärken och andra identifierare, (a) i den utsträckning det tillåts och är rimligt enligt gällande lagstiftning och (b) förutsatt att användningen inte (i) orsakar förvirring vad gäller ursprung eller sponsorskap för en vara eller tjänst, (ii) antyder att varumärkesägaren sponsrar eller rekommenderar dig utan att så är fallet eller (iii) ger en felaktig beskrivning av en produkt eller tjänst. Vi rekommenderar att du får oberoende juridisk rådgivning om du har frågor om din användning av innehållet eller någon annans upphovsrättsskyddade material.

Om du misstänker att någons användning av våra tjänster bryter mot denna policy, ska du omedelbart kontakta oss genom att lämna in en missbruksrapport så att vi kan undersöka saken. Ange webbadressen till undersökningen/formuläret/ansökan/enkäten eller annat innehåll som ärendet gäller.