SENAST UPPDATERAT: 10 oktober 2022

Du måste använda tjänsterna i enlighet med, och endast i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag. Användning av våra tjänster tillsammans med andra verktyg eller resurser i samband med någon av de oacceptabla användningar som beskrivs häri är också förbjuden. I händelse av överträdelse av denna policy om godtagbara användningsområden kan Momentive, efter eget gottfinnande, vidta en eller flera av följande åtgärder:

 • avbryta (tillfälligt eller permanent) eller avsluta din användning av tjänsterna;
 • blockera din åtkomst till tjänsterna;
 • ta bort eller radera innehåll från dina konton; eller
 • meddela en sådan överträdelse till berörda tredje parter och/eller brottsbekämpande myndigheter (när så är lämpligt och föremål för tillämplig lag).

Du är ansvarig för ditt uppförande, din kundinformation och dina kommunikationer med andra personer medan du använder tjänsterna. Du måste uppfylla följande krav när du använder tjänsterna. Om vi upptäcker enkätinnehåll som faller utanför gränserna för vad som är acceptabelt enligt denna policy kan vi avlägsna och rapportera det. Vi vidtar också åtgärder för att förhindra användning av våra tjänster som strider mot andan i denna policy.

(a) Du får inte använda tjänsterna för att utföra kriminella handlingar; använda tjänsterna till aktiviteter där användning eller fel i tjänsterna kan leda till fysisk skada, dödsfall, psykisk skada eller personskada.

(b) Du får inte ge någon person under 16 år (eller under en högre ålder enligt vissa länder eller territorier) tillgång till tjänsterna.

(c) Du får inte köpa, använda eller komma åt tjänsterna med syftet att skapa en konkurrerande produkt eller tjänst eller för något annat konkurrensändamål.

(d) Du får inte använda tjänsterna på otillbörligt sätt genom att störa deras normala funktion, eller försöka komma åt dem via någon annan metod än genom gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller.

(e) Du får inte kringgå eller försöka kringgå eventuella begränsningar som tillämpas på ditt konto/dina konton av Momentive (t.ex. genom att öppna ett nytt konto för att skapa eller distribuera en enkät, ett formulär, en ansökan eller ett frågeformulär som vi har stängt p.g.a. en kränkning av våra villkor eller policyer).

(f) Om du inte har fått skriftligt tillstånd av Momentive, får du inte skanna eller testa sårbarheten eller säkerheten hos tjänsterna eller hos något Momentive-system eller -nätverk.

(g) Om du inte har fått skriftligt tillstånd från Momentive, får du inte använda något automatiskt system eller programvara för att extrahera eller skrapa data från webbplatser eller andra gränssnitt som våra tjänster görs tillgängliga genom.

(h) Du får inte neka andra åtkomst till, eller bakåtkompilera, tjänsterna, eller hjälpa någon annan att göra detta, i den utsträckning denna begränsning är tillåten enligt lag.

(i) Du får inte lagra eller överföra något virus, skadlig kod eller andra typer av skadliga program, eller länkar till sådan programvara, genom tjänsterna.

(j) Du får inte använda tjänsterna för att inkräkta på andras immateriella rättigheter.

(k) Om du inte har fått skriftligt tillstånd från Momentive, får du inte sälja tjänsterna vidare eller hyra ut dem.

(l) Om din användning av tjänsterna kräver att du följer branschspecifika bestämmelser som gäller för sådan användning är du ensam ansvarig för att dessa följs, om inte Momentive och du skriftligen har kommit överens om något annat. Du får inte använda tjänsterna på ett sätt som skulle innebära att Momentive måste följa sådana branschspecifika bestämmelser utan att först erhålla skriftligt tillstånd från Momentive. Du får exempelvis inte använda tjänsterna för att samla in, skydda eller på annat sätt hantera ”skyddade hälsouppgifter” (enligt definitionen i 45 C.F.R. §160.103 i USA:s federala lagstiftning) utan att ingå ett separat affärspartneravtal med Momentive som ger dig tillstånd att göra det.

(m) Vi erbjuder ibland innehåll som bilder eller video från andra leverantörer. Du får använda detta material enbart i ditt enkätinnehåll. Momentive kan modifiera eller upphäva detta tillstånd när som helst efter eget gottfinnande. Om du använder sådant material får du inte ge intryck av att dina enkäter är kopplade till, drivs av eller rekommenderas av något företag, något varumärke eller någon tjänst som avbildas i detta material såvida du inte har fått deras tillåtelse att göra detta.

(n) Du får inte använda tjänsterna på ett missbrukande eller överdrivet sätt, det vill säga användning som avsevärt överskrider genomsnittliga användningsmönster hos likartade användare, och som påverkar tjänsternas hastighet, svarstider, stabilitet, tillgänglighet eller funktionalitet negativt för andra användare. Momentive kommer att försöka underrätta dig om missbrukande eller överdriven användning så att du får möjlighet att minska din användning till en för Momentive godtagbar nivå som inte har dessa negativa effekter .

(o) Du måste använda en giltig e-postadress för att registrera ett konto. Du får inte registrera konton med en engångsadress eller tillfällig e-postadress, ”bottar” eller andra obehöriga automatiska metoder.

(p) Du får inte vara värd för eller överföra innehåll som är eller innehåller falsk, felaktig eller avsiktligt vilseledande information som sannolikt kan skada allmänheten eller påverka allmänintresset negativt (inklusive hälsa, säkerhet, valintegritet och medborgerligt deltagande).

(q) Om Momentive, efter eget gottfinnande, avgör att din användning av Tjänsterna orsakar skada på vårt varumärke eller rykte, eller resulterar i en alltför stor mängd klagomål, har Momentive rätt att avbryta eller avsluta din användning av våra webbplatser och tjänsterna.

Vi strävar efter att skydda alla våra användare. Vi vidtar specifika åtgärder för att se till att svarande inte vilseleds av enkäter, blanketter, ansökningar eller frågeformulär som används i bedrägligt eller kriminellt syfte. Vi kommer att spärra all användning av tjänsterna eller ta bort innehåll eller kunddata om vi får vetskap om att denna användning:

 • uteslutande enligt vår bedömning, försöker samla in personnummer, kreditkortsnummer (i annat syfte än för att ta betalt via en auktoriserad betalningstjänst, vilket är tillåtet enligt tjänsterna), lösenord eller andra typer av känslig information,
 • publicerar identifierande information om en person utan samtycke från personen i fråga,
 • syftar till att lura eller vilseleda svarande, bland annat genom att länka till webbplatser med skadlig programvara,
 • marknadsför eller rekryterar till pyramidprogram, nätverksförsäljningskampanjer eller "arbeta hemifrån" och andra liknande bedrägerier om falska intäkter
 • medvetet och på konstgjord väg försöker förbättra sökmotorrankningen för en webbplats eller webbsida, inklusive genom att erbjuda eller sälja "likes" i sociala medier, följare, recensioner, kommentarer och liknande tjänster eller
 • publicerar innehåll som kan laddas ner, strömmas live eller endast har som syfte att få användarna att klicka vidare till andra webbplatser.

Användare som uppger svar och information förväntar sig att deras information hanteras med respekt och inte missbrukas. Du är därför ansvarig för att följa alla gällande dataskyddslagar och föreskrifter rörande data som du skickar eller samlar in via våra tjänster.

 • Vi rekommenderar att du publicerar din sekretesspolicy när du använder tjänsterna, och vi förväntar oss att du agerar i enlighet med denna.
 • Du får inte uppge att en enkät, en blankett, en ansökning eller ett frågeformulär eller annan användning av våra tjänster är anonym om så inte är fallet.
 • Du får inte utge dig för att vara någon annan när du använder tjänsterna eller samlar in information.

Momentive har en policy mot skräppost med nolltolerans. Det innebär följande:

 • Mejl eller sms som du skickar via tjänsterna måste inkludera en giltig enkät, en giltig blankett, en giltig ansökan eller ett giltigt frågeformulär i syfte att samla in svar (med undantag för vissa automatiska meddelanden som tack-mejl i förekommande fall).
 • Mejl som du skickar via tjänsterna måste ha en giltig svarsadress som ägs eller administreras av dig. Du får inte använda en så kallad ”no reply”-adress som avsändande mejladress.
 • Sms som du skickar via tjänsterna ska inkludera ditt företagsnamn.
 • Du får bara använda tjänsterna för att skicka mejl och sms till personer som har gett sitt samtycke till att ta emot kommunikation från dig, avsändaren, via den kanalen. Om du inte har bevis på att varje enskild mottagare har gett sitt samtycke till att ta emot mejl eller sms får du inte importera dem till några listor i tjänsterna. Användning av insamlade mejllistor (s.k. harvested mailing lists) är förbjudet.
 • Vi tillåter inte användning av utomstående parters, inköpta eller hyrda mejllistor förutom om det kan bevisas att personerna som finns med på listan har registrerat sig för att få den typen av mejl som du avser att skicka.
 • Du får inte skicka oönskade mejl till nyhetsgrupper, forum, distributionslistor eller mejladresser.
 • Du får inte använda tjänsterna för att skicka mejl eller sms på sätt som inte tillåts enligt eller följer gällande lagstiftning, leverantörskrav eller branschstandarder eller till mottagare som avregistrerat sig, avböjt eller på något annat sätt tackat nej till att ta emot mejl från dig eller från någon annan part som du kan komma att representera.
 • Du får inte använda tjänsterna för att skicka mejl med vilseledande ämnesrader eller falska rubriker.
 • Mejl som skickas i samband med våra tjänster måste innehålla en länk som ger prenumeranterna möjlighet att avsluta prenumerationen på dina mejl. Du samtycker till och godkänner att du inte kommer att dölja, inaktivera eller avlägsna eller försöka dölja, inaktivera eller avlägsna länken för att avsluta prenumeration från mejlinbjudan. Du kommer aktivt att hantera begäranden om att avsluta prenumerationer inom tio dagar efter mottagandet och uppdatera dina mejllistor och adressböcker i enlighet med dessa begäranden.
 • Du ansvarar för att de mejl eller textmeddelanden du skickar i samband med enkäter, blanketter, ansökningar och frågeformulär eller användning av våra tjänster inte genererar ett oskäligt högt antal klagomål om skräppost eller en avvisningsfrekvens som överstiger branschstandarden. Om Momentive anser att dina klagomål om skräppost eller din avvisningsfrekvens är högre än branschgenomsnittet har Momentive rätt att efter eget gottfinnande spärra eller säga upp din användning av dess webbplats och tjänster. Om du får låg svarsfrekvens, många spamklagomål eller hög avvisningsfrekvens eller om vi får klagomål gällande din användning av våra tjänster kan vi be om ytterligare information rörande dina distributionslistor för att undersöka och försöka lösa problemet, och i vissa fall kan vi spärra eller avlägsna mejlbehörigheter för ditt konto.
 • Sms-inbjudningar som du skickar via tjänsterna måste ha ”Stop” som giltigt svar.
 • Du får inte använda Momentives sms-tjänst för att få eller ge tillgång till räddningstjänster.

Om vi tror att du bryter mot något av dessa förbud kan vi stänga av (tillfälligt eller permanent) ditt konto/dina konton eller avsluta ditt konto/dina konton.

Vi avlägsnar innehåll eller kunddata och kan rapportera information relaterad till detta innehåll eller dessa kunddata till brottsbekämpande myndigheter om vi upptäcker eller misstänker att det finns en verklig risk för skada eller hot mot den allmänna ordningen.

 • Våra tjänster får inte användas för att direkt eller indirekt hota eller attackera andra eller för att organisera eller uppmana till våld, trakasserier eller egendomsskada.
 • Våra tjänster får inte användas för hatiska uttalanden eller för att främja eller finansiera sådana handlingar. Exempel på hatiska uttalanden inkluderar att attackera eller förespråka aggression mot eller diskriminering av människor baserat på etniskt ursprung, nationalitet, politisk eller religiös tillhörighet, kön, sexuell läggning, genetiska anlag, funktionsnedsättning, medicinskt eller fysiskt tillstånd, veteranstatus eller annat som är skyddat enligt gällande lag.
 • Våra tjänster får inte användas för att främja, uppmana till eller glorifiera självskadebeteende.

Du får inte använda våra tjänster för att mobba eller trakassera andra eller för att främja kriminell aktivitet eller handlingar som bryter mot gällande lag.

Vi är medvetna om att nakenhet, pornografi och grafiskt våld kan ha en legitim plats inom vissa användningsområden för våra tjänster. Vi avråder emellertid från att inkludera sådant material utan ett klart syfte.

 • Du får inte inkludera material med våld eller pornografi i samband med användandet av våra tjänster utan ett klart syfte.
 • Vi rekommenderar att du lägger in en tydlig varningsruta innan du visar material som kan vara stötande.
 • Du får under inga omständigheter dela, överföra, ladda upp eller lagra material som utgör något av följande: olaglig pornografi; material som visar ett barn som utövar eller beskrivs utöva sexuellt explicit aktivitet, till exempel sexuell exploatering av barn (inklusive material som kanske inte är olagligt material med sexuella övergrepp mot barn men som icke desto mindre är sexuellt exploaterande eller främjar sexuell exploatering av minderåriga); eller material som på annat sätt är oanständigt.

Vi ber dig att respektera andras immateriella rättigheter. Du måste ha lämpliga rättigheter för att använda innehåll och kunddata. Du har ansvar för att avgöra vilka rättigheter du behöver, att skaffa och upprätthålla dessa rättigheter och att förstå hur du får lov att använda dem. Du får lov att inkludera innehåll, inklusive logotyper, varumärken och andra identifierare, (a) i den utsträckning det tillåts och är rimligt enligt gällande lagstiftning och (b) förutsatt att användningen inte (i) orsakar förvirring vad gäller ursprung eller sponsorskap för en vara eller tjänst, (ii) antyder att varumärkesägaren sponsrar eller rekommenderar dig utan att så är fallet eller (iii) ger en felaktig beskrivning av en produkt eller tjänst. Vi rekommenderar att du får oberoende juridisk rådgivning om du har frågor om din användning av innehållet eller någon annans upphovsrättsskyddade material.

Om du misstänker att någons användning av våra tjänster bryter mot denna policy, vänligen kontakta oss omedelbart genom att lämna in en missbruksrapport så undersöker vi saken. Ange webbadressen till undersökningen/formuläret/ansökan/enkäten eller annat innehåll som ärendet gäller.