Så använder du sex enkla diagram för att skapa effektiva rapporter

Att kunna visa resultaten från en undersökning på ett professionellt och lättförståeligt sätt för kollegor, chefer och kunder är viktigt för alla forskare.

Många undersökningar med fantastiska resultat blir liggande utan åtgärder på grund av förvirrande rapporter. Genom att använda diagram i en rapport kan du illustrera resultat på ett tydligt sätt.

Den största utmaningen när det gäller diagram är att välja rätt bland alla olika sorter som finns. Många förstår inte styrkorna och svagheterna hos olika typer av enkätdiagram, och väljer helt enkelt de som ser finast ut, eller håller sig till det de känner igen och belamrar rapporten med cirkel- eller stapeldiagram. När du presenterar resultat är det viktigt att använda den diagramtyp som uppvisar informationen mest effektivt. I den här artikeln går vi igenom sex grundläggande diagramtyper och hur man bäst använder dem i sina rapporter. Nu kör vi!

Lär dig skapa skräddarsydda diagram och tabeller med dina enkätresultat idag!

Vertical bar chart

Lodräta stapeldiagram är bäst för att jämföra genomsnitt eller procenttal mellan två till sju olika grupper. Som du ser är varje stapel åtskild av ett mellanrum. Därför bör x-axeln baseras på en skala med kategorier som ömsesidigt utesluter varandra (som flervalsfrågor eller frågor med kryssrutor). Kategorier som baseras på en löpande skala passar bättre till histogram, men vi tittar på dem senare. På den här frågan kunde de svarande bara välja ett enskilt alternativ (dagligen, varje vecka ...) vilket gör korsanalysen med lycka perfekt för ett lodrätt stapeldiagram.

Horizontal bar chart

Vågräta stapeldiagram används när man jämför genomsnitt eller procenttal mellan åtta grupper eller fler. Liksom lodräta stapeldiagram ska vågräta stapeldiagram bara användas när man jämför kategorier som ömsesidigt utesluter varandra. I det här diagrammet visas fler än sju godiskategorier som har mätts enskilt och nu jämförs med varandra

Pie chart

Cirkeldiagram passar bäst för att illustrera indelningen av en provgrupp i en enda dimension. Med andra ord är det bäst att använda cirkeldiagram när man vill visa skillnader inom grupper baserade på en variabel. I exemplet ovan har vi delat in provgruppen i olika åldersgrupper för att visa ålderns betydelse för sockervaddsförsäljning. Det är viktigt att komma ihåg att cirkeldiagram bara ska användas till en grupp kategorier som tillsammans utgör en helhet.

Line chart

Linjediagram används för att illustrera trender över en tidsperiod. Detta görs oftast för att mäta långsiktig försäljningsutveckling eller någon annan empirisk statistik som är viktig för företag eller organisationer. De kan också användas för att jämföra två olika variabler över tid. I vårt exempel ser vi hur ökade statliga investeringar i information om hälsa och livsstil korrelerar till godisförsäljning under fem år.

Scatter plot chart

Punktdiagram används för att visa hur olika objekt lägger sig runt ett genomsnitt som baseras på två eller tre olika dimensioner. Detta gör att man snabbt och enkelt kan jämföra variabler. I vårt exempeldiagram ovan ser vi hur varje godissort jämför sig med de andra baserat på tillverkningskostnad och försäljningspris. Som läsare kan man snabbt se skillnaden mellan två objekt eller ett objekts relation till genomsnittet, som visas som den stora fyrkanten i diagrammet.

Histogram chart

Liksom cirkeldiagram delar histogram upp provgruppsdistributionen i en dimension. Den stora skillnaden mellan histogram och andra typer av diagram är att histogram är utmärkta för att illustrera provgruppsdistributioner i dimensioner som mäts med separata intervall. Till skillnad mot vågräta och lodräta stapeldiagram är x-axeln inte uppdelad i kategorier som ömsesidigt utesluter varandra. I vårt exempel visar histogrammet hur många svarande som tillhör varje intervall av godis man äter per vecka. X-axeln är en kontinuerlig skala och varje stapel omfattar ett intervall på fem enheter, eller godisar, på skalan.

Om du lär dig använda dessa sex diagramtyper på ett effektivt sätt kan du skapa tydligare, mer professionella rapporter. Det finns visserligen mycket mer komplicerade typer av diagram för att visa upp data, men de vi har diskuterat här är de vanligaste och mest välkända. Mer komplicerade diagram kommer antagligen att förvirra läsarna snarare än att imponera på dem. Därför menar många att det är mycket mer användbart att lära sig att utnyttja möjligheterna med dessa, mer välkända, diagramtyper till fullo. Så sätt igång och experimentera med de här diagrammen och briljera med din nästa rapport!