Enkätfrågor för elever som ger värdefull feedback

Elevenkäter är en värdefull källa till feedback för lärare och självreflektion för elever. Enkäter i början, mitten eller slutet av skolåret kan hjälpa dig planera effektiva lektioner, få kontakt med elever som har svårt för något och förbättra dina undervisningsmetoder.

Alla elevenkätfrågor ger förstås inte användbara svar. Här är en lista med frågor för elevenkäter som kan hjälpa till att samla in åtgärdbara insikter från eleverna:

Rangordna årets lektioner från den lättaste till den svåraste.

Ta reda på vilka ämnen din klass har problem med genom att be eleverna rangordna de viktigaste lektionerna, från lättast till svårast. Svaren kan identifiera vilket material som är relativt svårt så att du kan anpassa dina undervisningsmetoder i framtiden. Till exempel kan du ha en genomgång av vad ni lärde er efter lektionen, eller ägna mer tid åt att förbättra läroplanen.

Du kan ställa den här frågan genom att använda en rangordningsfråga där man drar och släpper svar. Genom att använda lektioner som svarsalternativ kan du snabbt påminna eleverna om vad undervisningen handlade om. Dessa interaktiva frågor är roliga och kan förhindra ”straight-lining” (när en uttråkad svarande slutför en enkät snabbt genom att välja samma svar på alla frågor). Undvik bara att erbjuda för många svarsalternativ! Tio alternativ eller fler kan bli överväldigande för de svarande.

Hur mycket tid lägger du på läxor varje kväll?

Läxor förstärker inlärningen, men en del studier har visat att för många läxor kan ha en negativ effekt på elevernas välmående. Mer än hälften av alla elever säger till exempel att läxor är den största orsaken till stress för dem. Och elever som ägnar mer än två timmar till läxor varje dag löper risk för stressrelaterade hälsoproblem.

Lär känna dina elevers läxvanor med hjälp av flervalsfrågor eller frågor med rörlig skala. Om du upptäcker några svar i ytterkant – elever som ägnar väldigt lite tid eller alldeles för mycket – kan du följa upp med dem för att ta reda på varför.

Vilka aktiviteter i klassrummet lär du dig mest av?

Du vet säkert redan vilka aktiviteter eleverna tycker är roliga, men vet du vilka som är mest värdefulla för deras lärande?

Fråga dem med hjälp av en flervalsfråga. Du kan följa upp med en textruta där de ombeds skriva varför de tyckte att just den aktiviteten var användbar.

Vilka tre saker skulle förbättra ämnesundervisningen mest?

Om du har skrivit frågor till elevenkäter förut vet du att de mest hjälpsamma svaren oftast också är de mest specifika. Så be eleverna att räkna upp specifika saker som de gillar och ogillar med din ämnesundervisning i en kommentarsruta. Eleverna kan välja att ta upp dynamiken i klassrummet, hur klassen hanteras, läroplanen eller något annat i denna öppna fråga.

Betygsätt din lärare. Hur skulle han/hon kunna bli bättre?

Många lärare vågar inte be eleverna om personlig feedback. Det kan kännas skrämmande att öppna för negativ feedback, men att be om konstruktiv kritik och acceptera den utan att ta det personligt kan göra det lättare att nå sin fulla potential inom sitt yrke.

Innan du ber eleverna att föreslå saker du kan göra för att bli en bättre lärare kan du be dem betygsätta dig på en sifferskala eller en rörlig skala. Betyget i sig är inte så användbart, men du kan använda det för att bedöma hur du förbättras över tid.

Om du kunde förändra en sak med undervisningen, vad skulle det vara?

Den här frågan får eleverna att tänka konstruktivt, snarare än bara kritiskt, på undervisningen. Du kommer naturligtvis att behöva sortera elevernas förslag efter vad som är realistiskt och inte, men att genomföra ett eller flera av dem visar eleverna att du lyssnar ¨på dem.

Vilka råd skulle du ge eleverna i nästa årskurs inför den här undervisningen?

Råden som eleverna ger sina skolkamrater avslöjar mycket om vad de har tagit till sig av din undervisning. Vad fokuserar de på när de ger råd: lektionernas utformning, proven, undervisningsstilen? Den här frågan avslöjar inte bara vad nuvarande elever tycker om undervisningen, utan också vilka förväntningar framtida elever kommer att ha på sin första dag.

Vad har du åstadkommit i ämnet i år som du är stolt över?

Vilket projekt, vilken uppgift eller vilket prov fick eleverna att känna sig stolta över sin inlärning? Under lektionstid brukar vi inte stanna upp för att fira enskilda elevers framsteg. Därför är det viktigt för eleverna att identifiera och uttrycka sina egna prestationer – särskilt eftersom att känna stolthet över sin inlärning är starkt kopplat till större akademiska framgångar.

Vad vill du lära dig härnäst?

Om du ställer den här frågan i början av skolåret kan den hjälpa dig skräddarsy lektionsplaneringen efter elevernas intressen. Om du ställer den i slutet av skolåret uppmuntrar den eleverna till att fundera på sina oberoende akademiska intressen. Du kan också vidarebefordra elevernas svar till andra lärare för att skapa större överensstämmelse mellan olika klassers undervisning.

Elevenkäter har en viktig roll när det gäller att förbättra elevernas inlärningsupplevelse. Genom att ställa rätt frågor kan du identifiera vad som funkar och vad som inte gör det i klassrummet, för att sedan fokusera på de områden som kan förbättra dina undervisningsmetoder mest – och ge eleverna bästa möjliga upplevelse.

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet