Därför måste enkätfrågor om jämställdhet vara rätt formulerade

Skapar du en enkät om jämställdhet? Då är det viktigt att du börjar på rätt sätt.

Jämställdhet är inget nytt utan något som diskuterats länge. I dagens samhälle är frågan viktigare än någonsin. Här ska vi titta på enkäter om jämställdhet och hur du skriver frågor som ger användbara kvalitetsdata.

Historiskt sett har jämställdhet handlat om att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vanligtvis har det alltid varit kvinnor som blivit lidande när det har rått brist på jämlikhet, och därför har jämställdhet huvudsakligen handlat om att stärka kvinnors rättigheter.

I dag handlar jämställdhet och genus mer om ett spektrum. Utöver män och kvinnor finns sociala genus som exempelvis agender, bigender, icke-binär och transsexuell. Det påverkar vårt sätt att definiera jämställdhet så att det omfattar likabehandling av alla, oavsett genus.

På en arbetsplats avslöjar en enkät om jämställdhet om några av de anställda har upplevt sig diskriminerade på grund av sitt genus. En enkät bör innehålla frågor om diskriminering, hur nöjda de anställda är med sina löner, möjligheten till befordran, möjligheten till vidareutbildning, anställningstid och relevant demografisk information.

När du utför en enkät om jämställdhet är det avgörande att deltagarnas uppgifter behandlas konfidentiellt. Uppge klart och tydligt överst i enkäten vem som har tillgång till informationen, hur den används och hur den skyddas (anonymitet, sammanslagen rapportering samt hur informationen lagras och hur länge).

Det kan verka självklart att du behöver genusdata i en enkät om jämställdhet, men om du uppger den här informationen blir det tydligare för de anställda att informationen är viktig för att förstå hur det står till med jämställdheten i företaget just nu.

Om du har för avsikt att dela enkätresultatet förklarar du om deras personliga uppgifter kan identifieras som sådana av någon som utför enkäten eller om deras uppgifter är konfidentiella.

Med fler än 17 miljoner användare över hela världen är vi ledande inom enkätprogram. Utforska våra planer och funktioner för att se vad som passar dig.

Det finns flera olika sorters enkätfrågor om jämställdhet som du kan använda för att få de data du behöver. Använd olika frågeformat för att bevara intresset hos deltagarna och samla in data som är användbara för dig.

En sluten fråga innehåller en fördefinierad lista med svarsalternativ. Ett exempel på en sluten fråga är en flervalsfråga. Med den får du kvantifierbara data som är enkla att analysera och presentera i ett diagram eller en graf.

En öppen fråga ber de svarande berätta med sina egna ord. Det finns en textruta där de kan skriva svaret. De här svaren analyseras med textanalys eller läses manuellt. De kvalitativa data du får här är värdefulla, men kan vara besvärliga att analysera, så ställ inte för många frågor av den här typen.

Exempel: ”Hur tycker du att det står till med jämlikheten i företaget just nu?”

Frågor med betygsskala har svarsalternativ inom ett angivet intervall och ber deltagarna att välja den siffra som bäst motsvarar deras svar.

Exempel: ”Hur betygsätter du jämställdheten i vårt företag på en skala från 1 till 10?”

Det är oerhört viktigt att vara inkluderande i frågor om jämställdhet. Det går inte längre att bara ha alternativ med ”kvinnliga” och ”manliga” svar. Ha alltid företagets policy om mångfald, jämlikhet och inkludering för ögonen. Målet med att studera jämställdhet är förmodligen att få veta om det förekommer diskriminering i organisationen och i så fall att ta itu med det. För att få en sann bild måste du utforma enkäten på ett sätt som är inkluderande för alla genus utan att överväldiga deltagarna med alltför många svarsalternativ (som får dem att tröttna och ge upp).

Nu när du förstår hur viktiga enkäter om jämställdhet är och vilka typer av frågor du kan använda har vi några extra råd på vägen.

Om det inte finns något alternativ för att hoppa över en fråga, som ”Ej tillämpligt”, ”Annat” eller ”Inget av ovanstående”, kan de svarande tröttna och avbryta enkäten. Då får du lägre svarsfrekvens, vilket påverkar resultatets giltighet. Om de inte avbryter enkäten kanske de i stället väljer ett svar slumpartat eller ett svar som inte stämmer bara för att kunna slutföra enkäten. Detta snedvrider också resultatet.

Är genusidentitet ett känsligt ämne? Absolut. Är det centralt för en enkät om jämställdhet? Definitivt. Var inte rädd för att fråga om det du behöver veta för att få relevanta data för undersökningen.

Se till att frågorna är välformulerade utan subjektivt eller dömande språk. De svarande måste känna sig trygga med att besvara frågorna sanningsenligt.

Vem vill du ta med i din enkät om jämställdhet? Målgruppen bör vara representativ för alla medarbetare, oavsett position, roll och funktion i organisationen. Lägg till frågor som definierar på vilken nivå i företagshierarkin den svarande befinner sig. Beroende på hur global organisationen är kan du behöva ange vilka länder som ska delta. Detta påverkas av de olika ländernas sekretesslagstiftning. Företagets juridiska avdelning bör kunna hjälpa dig med frågor om vilka länder som kan delta.

Den här informationen bidrar till ytterligare insikt i hur olika medarbetare upplever jämställdheten i företaget.

Vi uppmanade dig nyss att våga fråga, men – och det här är avgörande – frågorna måste vara nödvändiga för att nå målet med enkäten. Om enkäten används för att mäta hur de anställda upplever förhållandet mellan genus och jämställdhet i företaget är det viktigt att du frågar om genusidentitet. Behöver du fråga om sexuell läggning? Nej. Är det viktigt att fråga om civilstånd? Förmodligen inte, men om det av någon anledning är det så ge deltagarna möjlighet att hoppa över den frågan.

Genusidentitet handlar som sagt om mer än kvinnligt och manligt. Var inkluderande när du frågar om genusidentitet. Men av praktiska skäl är det inte realistiskt att inkludera alla genusidentiteter. Hitta en bra balans och lägg till en öppen textruta där deltagarna kan skriva sina svar.

Tänk efter vilka pronomen du använder genom hela enkäten.

Genus: Hur identifierar du dig?

 • Kvinna
 • Man
 • Icke-binär
 • Föredrar att beskriva med egna ord (lägg till en öppen textruta)

Vilket beskriver bäst din nivå i företagshierarkin?

 • Nyanställd
 • Projektledare
 • Gruppchef
 • Mellanchef
 • Högre chef

Hur länge har du jobbat på företaget?

 • 0–2 år
 • 3–5 år
 • 6–8 år
 • 9–12 år
 • Mer än 12 år

Tycker du att alla medarbetare oavsett genusidentitet behandlas lika på företaget?

 • Ja
 • Nej
 • Osäker

Finns det några särskilda områden där du tycker att olika genus behandlas olika?

(textruta)

Hur väl stämmer följande påståenden in på företaget:

Befordran bygger enbart på medarbetarens prestation.

 • Extremt väl
 • Mycket väl
 • Ganska väl
 • Inte särskilt väl
 • Inte väl alls

Tycker du att andra personer än cispersoner har fler, färre eller lika många möjligheter till befordran som cispersoner (personer vars kropp, juridiska kön och könsidentitet hänger ihop enligt normen) i organisationen?

 • Alla genusidentiteter har samma möjligheter
 • Personer med andra genusidentiteter har fler möjligheter
 • Personer med andra genusidentiteter har färre möjligheter

Har du någonsin tänkt att din genusidentitet har påverkat att du inte blivit befordrad, fått mer i lön eller fått viktiga uppdrag?

 • Ja
 • Nej

Använd textrutan nedan om du vill berätta mer i detalj.

(lägg till textruta)

Har du personligen upplevt någon ojämställdhet i företaget?

 • Ja
 • Nej

Använd textrutan nedan om du vill berätta mer i detalj.

(lägg till textruta)

En korrekt utformad enkät om jämställdhet ger företaget användbara data. Tänk igenom enkätfrågorna noga och använd ett neutralt och inkluderande språk. Kom igång med din enkät om jämställdhet genom att registrera dig hos SurveyMonkey. Vi har alla verktyg du behöver för att skapa och distribuera enkäten. Vi hjälper dig till och med att analysera resultatet. Välj den plan som passar dig bäst.