Uppgifter om dig, ditt hushåll och din/er trädgård och odling

Enkäten har 47 kortare och längre frågor och tar ca 20 minuter att fylla i. Du svarar på allmänna uppgifter om dig och ditt hushåll och din trädgård samt hur du förhåller dig till trädgård, odling och miljö och andra trädgårdsaspekter. Och slutligen mer noggrant vad du odlar för nyttoväxter och hur skörden fördelar sig och till vilken grad ditt hushåll är självförsörjande på just den grödan.

I de två sista frågorna är det viktigt att alla efterfrågade värden blir ifyllda för de grödor ni odlar i er trädgård. Du kan med fördel titta genom alla frågor innan du börjar svara!

Rekommendationen är att du fyller i enkäten, för bättre översikt, via en dator där skärmen är större och inte via mobilens lilla skärm.

Motsvarande frågor ställs även i en panel som är representativ för Sveriges befolkning som helhet och här söker vi jämförande svar hos den trädgårdsintresserade befolkning.

Bland alla de som besvarar enkäten och uppger sina kontaktuppgifter lottas 20 presentkort på böcker ut.

För frågor kontakta Lise-Lotte Björkman, lise-lotte.bjorkman@tradgard.org

Tack för att du tar dig tid!

Question Title

* 1. Dina kontaktuppgifter. Uppgifterna behövs om du ska vara med i utlottningen av 20 bokpresentkort och för eventuella kompletterande uppgifter vi kan behöva. Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR här

Question Title

* 2. Är du medlem i en trädgårdsförening/-organisation?

Question Title

* 3. Ange ditt åldersintervall

Question Title

* 4. Ange könstillhörighet

Question Title

* 5. Ange i vilken del av Sverige du bor/har din huvudsakliga trädgård

Question Title

* 6. Ange urbaniseringsgrad där du bor

Question Title

* 7. Ange boendeform

Question Title

* 8. Ange utbildningsgrad

Question Title

* 9. Ange nuvarande huvudsakliga sysselsättning

Question Title

* 10. Hur många ingår i ditt hushåll, inklusive dig själv

Question Title

* 11. Hur många personer i ditt hushåll är under 18

Question Title

* 12. Hur många i ditt hushåll är engagerade i odling, inklusive dig själv?

Question Title

* 13. Hur intresserad eller ointresserad är du av trädgård och odling?

0 inget intresse alls 50 Varken stort eller litet intresse 100 Mycket stort intresse
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 14. Har ditt intresse för trädgård och odling ökat eller minskat de senaste fem åren?

Question Title

* 15. Har något av följande påverkat ditt intresse för trädgård och odling?

  Ja, mycket Ja, lite Nej Vet ej
Coronapandemin
Kriget i Ukraina
Inflationen
Klimatkrisen

Question Title

* 16. Har du tillgång till något av följande? Fler kan väljas.

Question Title

* 17. Om du angav inget av ovanstående på föregående fråga. Vilket av följande stämmer bäst in på dig?

Question Title

* 18. Har ditt hushåll anlagt en ny trädgård de senaste fem åren?

Question Title

* 19. Hur stor är den totala markytan/tomten/fastigheten inkl. byggnader m.m. där ditt hushåll har tillgång till trädgård/odling? Ange för din huvudsakliga trädgård där du vistas mest om du har fler.

Question Title

* 20. Hur stor del av den totala ytan från föregående fråga består av "grön" trädgård? Räkna bort hus, pool, hårdgjorda ytor, trädäck och liknande från den totala tomtytan. (Med grön trädgård menar vi mark som är bevuxen med träd, gräs, buskar, rabatter och liknande )

Question Title

* 21. Hur stor del av den gröna trädgården i föregående fråga använder ni för att odla ätliga produkter som grönsaker, frukt, bär och liknande?

Question Title

* 22. Har du utökat din odlingsyta för ätliga produkter för ätliga produkter senaste 5 åren?

Question Title

* 23. Hur ofta sysslar du med trädgårdsarbete under utomhussäsongen? Till exempel plantering, gräsklippning, vattning, ogräsrensning m.m.

Question Title

* 24. hur många timmar i veckan lägger du på trädgårdsarbete under utomhussäsongen?

Question Title

* 26. Anlitar ditt hushåll extern arbetskraft för löpande underhåll av trädgård?

Question Title

* 27. Om ni anlitar extern arbetskraft, var det efter införandet av Rut-avdraget?

Question Title

* 28. Varifrån har du fått din trädgårdskunskap? Fler alternativ kan anges.

Question Title

* 29. Vad av följande gällande trädgård är viktigast för dig? Välj tre alternativ!

Question Title

* 30. Ange det alternativet du rankar högst av de tre du valde!

Question Title

* 31. Vilka/vilken är de största nackdelarna med att ha trädgård? Fler alternativ kan anges.

Question Title

* 32. Vad anser du om att antalet tillåtna bekämpningsmedel för användning i trädgården har minskat?

Question Title

* 33. Är du positiv eller negativ till att köpa torvbaserade jordprodukter till trädgården?

Question Title

* 34. Hur gödslar du dina växter? Fler alternativ kan anges.

Question Title

* 35. Har du tagit ett aktivt beslut om att köpa så lite som möjligt till din trädgård?

Question Title

* 36. Händer det att du kastar trädgårdsavfall i naturen?

Question Title

* 37. Komposterar du organiskt material från köket för att använda själv?

Question Title

* 38. Samlar du regnvatten till bevattning i trädgården?

Question Title

* 39. Förökar du eget växtmaterial? (såsom sticklingar, frön, lökar m.m)

Question Title

* 40. Försöker du medvetet gynna den biologiska mångfalden i trädgården? (Som t.ex. att odla många olika växter, anlägga en äng, sätta upp fågelholkar osv.)

Question Title

* 41. Försöker du vara så miljövänlig som möjligt i ditt arbete med odling?

Question Title

* 42. Odlar ditt hushåll ätbara grödor? Fler alternativ kan anges.

Question Title

* 43. När det kommer till odling av ätbara grödor. Hur har mängden förändrats de senaste 5 åren?

Question Title

* 44. Vad, om något, skulle få dig att odla mer ätbara grödor? Fler alternativ kan anges.

Question Title

* 45. Hur väl instämmer du med följande påstående?

  Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Vet ej
Det är givande och roligt att odla ätbart?
Att odla själv är miljövänligt
När man odlar sin egen mat så sparar man pengar
Kunskap är viktigt för att kunna odla egen mat
Att odla egen mat är dyrt
Mitt mål är att bli självförsörjande på frukt och grönt
Att odla sin egen mat är fysiskt ansträngande
Man blir mindre stressad när man odlar
Det är tidskrävande att odla sin egen mat
Att odla är hälsosamt för att man rör på sig
Att odla är hälsosamt för man äter mera grönt än annars
Egenodlade frukter och grönsaker smakar bättre än köpta
Det är viktigt att familj/vänner delar mitt intresse för odling
Egen odling är viktig i krissituationer