Denna enkätundersökning görs som ett led i en studie av gränspendling över Öresund, där vi undersöker hur utrikes födda och barn till utrikes födda som bor i Sverige ser på möjligheterna att få jobb och arbeta i Danmark respektive Sverige, samt om förutsättningarna skiljer sig mellan länderna. Studien görs av Øresundsinstituttet på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

Utöver enkätfrågorna söker vi också personer till djupare intervjuer – i slutet av undersökningen finns möjlighet att lämna sina kontaktuppgifter för den som kan tänka sig detta. Kontaktuppgifterna kommer inte att delas med någon annan part eller analyseras tillsammans med dina svar i enkätundersökningen.

Genom att svara på enkäten godkänns att uppgifterna datalagras av Øresundsinstituttet för användning i analysarbetet och för publicering av analysresultat. Øresundsinstituttet garanterar att inga uppgifter från enkäten publiceras tillsammans med uppgift om vem som uppgivit detta utan att vi först kontaktat dig och fått din tillåtelse.

Frågor om enkäten kan ställas till anna.palmehag@oresundsinstituttet.org.

Question Title

* 1. Vad beskriver bäst din situation idag?

Question Title

* 2. Vad är din längsta avslutade utbildning?

Question Title

* 3. Var är du född?

Question Title

* 4. Var är dina föräldrar födda? (flera alternativ är möjliga)

Question Title

* 5. Om du är född i ett annat land, hur länge har du bott i Sverige?

Question Title

* 6. Har du någon gång bott i Danmark?

Question Title

* 7. Är du medborgare i ett EES-land, Storbritannien eller Schweiz?
(EES omfattar alla länder inom EU samt Norge, Island och Lichtenstein)

Question Title

* 8. Hur gammal är du?

Question Title

* 9. Vilket kön har du?

Question Title

* 10. Har du erfarenhet av att arbeta i Danmark?

T