OM DENNA OBEROENDE STUDIE

Den här undersökningen syftar till att ta reda på om du tror att er organisation betraktas som en VIKTIG INTRESSENT inom hälso- och sjukvården, samt ta reda på vilka utmaningar som er organisation står inför när det gäller att uppnå era mål.

Tack för att du deltar i den här korta PatientView-undersökningen.

Du kommer att vara anonym i resultaten av undersökningen (såvida du inte uppger i slutet av undersökningen att du vill att er organisation ska stå med som deltagare i undersökningen).

Observera att när du är klar med undersökningen måste du klicka på knappen ”Klar” längst ner på den här webbsidan, annars registreras inte dina svar.

Question Title

Bild
Först fyra korta profileringsfrågor

Dessa frågor hjälper oss att förstå vilka TYPER av organisationer som deltar i undersökningen och hjälper oss att bättre förstå resultaten.

Question Title

a.) Beskriv i rutan nedan vilken HUVUDSAKLIG INRIKTNING er organisation har HUVUDSAKLIG INRIKTNING er organisation har.

Question Title

Bild

Question Title

b.) Är din organisation BASERAD eller har huvudkontor i Sverige?

Question Title

Bild

Question Title

c.) Vad har er organisation för GEOGRAFISK RÄCKVIDD?

Question Title

Bild

Question Title

d.) [Hoppa över den här frågan om den inte är relevant för er organisation]
Ungefär HUR MÅNGA PATIENTER har er organisation under de senaste tolv månaderna:

Question Title

Bild
Sju frågor om er patientorganisations roll i vården

Question Title

Fråga 1 av 7.
Tror du att ER PATIENTORGANISATION år 2024 är en viktig intressent inom hälso- och sjukvården?

Question Title

Bild

Question Title

Fråga 2 av 7.
Tror du att er organisation har INFLYTANDE över följande?

  Ja. Ibland/det beror på. Inget inflytande. Nej – men vi skulle vilja. Inte relevant för oss. Vet inte.
Regeringens hälso- och sjukvårdspolitiska beslut.
Godkännande av läkemedel.
Kostnadsersättning för läkemedel (kan innefatta att patienter utvärderar nya läkemedel).
Patienternas tillgång till läkemedel.
Tillhandahållande av hälso- och sjukvård (till exempel vårdvägar).
Patienternas tillgång till hälso- och sjukvård.
Patientinformation.
Patientutbildning (till exempel hälsokompetens).
Utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal.
Läkemedelsforskning.
Läkemedelsutveckling (kliniska prövningar, ”verklig” evidens).

Question Title

Bild

Question Title

Fråga 3 av 7.
Anser FÖLJANDE INTRESSENTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN att er organisation är viktig för hälso- och sjukvården?

  Ja. Vissa/ibland. Nej. Inte relevant för oss. Vet inte.
Patienter/vårdare.
Akademiker/vetenskapliga organ.
Hälso- och sjukvårdspersonal.
Tillsynsorgan (t.ex. Läkemedelsverket, EMA).
Myndigheter för utvärdering av metoder i hälso- och sjukvård (HTA).
Nationella hälsokommittéer.
Lokala hälsokommittéer.
Sjukförsäkringsbolag.
Medicinteknikföretag.
Läkemedelsföretag.
Apotek.
Media.

Question Title

Bild

Question Title

Fråga 4 av 7.
Ger följande intressenter inom hälso- och sjukvården STÖD till er organisations arbete?

”STÖD” ska förstås som:
att en intressent inom hälso- och sjukvården tillhandahåller värdefulla synpunkter eller hjälp till er organisation..

  Ja/vissa. INGET stöd. INGET stöd – men vi skulle vilja ha det. Inte relevant för oss. Vet inte.
Akademiker/vetenskapliga organ.
Konsulter/specialister.
Primärvårdsläkare.
Specialistsjuksköterskor.
Allmänsjuksköterskor.
Tillsynsorgan (t.ex. Läkemedelsverket, EMA).
Myndigheter för utvärdering av metoder i hälso- och sjukvård (HTA).
Nationella hälsokommittéer.
Lokala hälsokommittéer.
Sjukförsäkringsbolag.
Medicinteknikföretag.
Läkemedelsföretag.
Apotek.
Media.

Question Title

Bild

Question Title

Fråga 5 av 7.
Utgör något av följande ett HINDER för att er organisation ska kunna vara fullt delaktig i hälso- och sjukvården?

Question Title

Bild

Question Title

Fråga 6 av 7.
a.) Utför er organisation någon av följande TJÄNSTER till PATIENTER?

  Ja. Nej. Nej – men vi skulle vilja. Inte relevant för oss. Vet inte.
Erbjuder hälso- och sjukvårdsrådgivning.
Bemannar stödlinjer via telefon.
Ger behandling/vård till patienter.
Ger stöd till patienter som upplever ekonomiska svårigheter.
Ordnar möjligheter för patienter att stötta varandra.
Ger stöd vid kliniska prövningar av läkemedelsbehandling.
Bedriver egen hälso- och sjukvårdsforskning.

Question Title


b.) Ägnar sig er organisation åt någon av följande POLITISKA AKTIVITETER?

  Ja. Nej. Nej – men vi skulle vilja. Inte relevant för oss. Vet inte.
Arbetar för att öka medvetenheten om behoven hos patienter/vårdare.
Förespråkar bättre patientvård.
Förespråkar bättre tillgång till läkemedel.
Företräder patienternas intressen hos läkemedelsmyndigheter.

Question Title

Bild

Question Title

Slutligen, fråga 7 av 7.
Vilka tre typer av YTTERLIGARE STÖD från intressenter inom hälso- och sjukvården skulle vara till störst hjälp för er organisation?

1.

Question Title

2.

Question Title

3.

Question Title

Bild

Question Title

Tack.

Vill du att ER ORGANISATION omnämns som en av deltagarna i undersökningen i en förteckning i slutet av den publicerade rapporten om undersökningsresultaten (september 2024)?

Question Title

Som patientföreningsrepresentant som svarar på den här studien har du RÄTT ATT FÅ ETT GRATIS EXEMPLAR av undersökningsresultaten när de publiceras.
Vill du ha ett gratis exemplar?

Question Title


Om svaret på någon av de två frågorna ovan är ja, besvara nedanstående fyra frågor om dina kontaktuppgifter (du förblir anonym).

a. Vad heter du?

Question Title

b. Vad heter er organisation?

Question Title

c. Vad har du för befattning inom organisationen?

Question Title

d. Vilken e-postadress ska PatientView skicka en länk till rapporten till?

Question Title

Bild

Tack för att du delade med dig av dina åsikter.

Därmed är denna PatientView-undersökning om er patientorganisations roll i vården juni–augusti 2024 avslutad.

Slut på undersökningen.

Klicka på ”Klar” nedan (annars sparas inte dina svar).

T