Question Title

* 1. Svensk Travsport har efter önskemål från ASVT gjort en juridisk utredning i frågan om det går att kräva att hästar som registreras som svenskfödda och därigenom får tillgång till fördelar i form av bland annat uppfödarpremier och starträtt i de klassiska loppen, måste vara födda inom Sveriges gränser. ST tog, efter ASVTs stämma i mars, in juridiska synpunkter på arbetet, både från en jurist hos LRF och en professor i Europarätt vid Uppsala universitet. Det visade sig att båda dessa granskningar höll med den första om att det inte skulle vara förenligt med EU-rätten att kräva att hästarna skall vara födda i Sverige för att få ta del av uppfödarmedlen. Styrelsens uppfattning är att den juridiska situationen är utredd så långt som det rimligen går och att ASVT bör gå vidare och ta ställning i de frågor vi kan påverka.

Kan ASVT acceptera utfallet av den juridiska utredning som gjorts i frågan?

Question Title

* 2. Ovan beskrivna granskning gäller hästar inom EU. Vad gäller hästar från tredje land gäller inte detta. För föl födda utanför EU kan Svensk Travsport, om man så vill, besluta att ej stambokföra dem som svenskfödda. Det gäller exempelvis föl födda i USA.

Vill stämman att styrelsen skall arbeta för att ST inte skall stambokföra hästar födda utanför EU som svenskfödda?

Question Title

* 3. Om man accepterar utredningen som diskuteras i punkten 1 går det inte att kräva att hästarna föds i Sverige, men det kan finnas en möjlighet att kräva att fölen åker till Sverige tillsammans med moderstoet för registrering i den svenska stamboken. I dagens reglemente krävs endast att det avvanda fölet transporteras till Sverige. Motivet för att kräva att moderstoet åker med kan dels vara att det skulle vara bättre för fölet, dels att detta krav kan göra det mindre attraktivt att låta svenska hästar födas i andra länder. Det finns dock också nackdelar. Att kräva transport av hästarna för registrering i stamboken är givetvis sämre ur både djurskyddssynpunkt och ur miljösynpunkt än att inte kräva att hästarna som fötts utomlands kommer till Sverige. Fölen måste vara yngre än vad de är i dag då de åker som icke avvanda. Moderstoet kan dessutom vara ombetäckt och dräktig. Alternativet till ovan krav är att hästarna identifieras utomlands av en av ST utsedd identifierare som gör underlaget för registrering i den svenska stamboken (ej hästpasset). Ett hästpass måste hästen ha när den transporteras hem.

Vilket av nedanstående alternativ vill du att ASVT ska arbeta för?

Question Title

* 4. Vill du att ASVT fortsätter att arbeta för förbättringar för hästar födda inom Sveriges gränser? Som till exempel se om det är möjligt att en del av de lopp som idag är stängda för ”Svenskfödda” hästar kan stängas för sådana hästar som är födda inom Sveriges gränser.

T