Screen Reader Mode Icon

Information till forskningspersoner

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt som heter Attityder till livslångt lärande. I texten nedan får du information om vad projektet handlar om och vad det innebär att delta.
 
Vad handlar projektet om och hur går det till?
Den snabba tekniska utvecklingen som sker i samhället gör att arbetslivet förändras. I takt med samhällsutvecklingen behöver också många människor kontinuerligt lära sig nya saker, kompetensutveckla och vidareutbilda sig.  Att lärande fortsätter kontinuerligt över livsspannet brukar benämnas som livslångt lärande. Syftet med den här studien är att undersöka människors attityder till livslångt lärande, yrkesväxling och kompetensutveckling och om det har något samband med aspekter av ens personlighet, motivation, självreflektion och nyfikenhet.
 
Om du samtycker till att delta i projektet så får du fylla i en enkät som handlar om attityder, motivation och drivkrafter till livslångt lärande, yrkesväxling och kompetensutveckling. Det tar ungefär 10 minuter att fylla i enkäten.
 
Viktigt för dig att veta
Det är helt frivilligt att besvara enkäten och du kan närsomhelst välja att avsluta ditt deltagande utan att uppge varför. Persondata kommer inte samlas in (t ex. namn, adress, e-mail, telefonnummer, personnummer) vilket innebär att du fyller i enkätundersökningen helt anonymt. Dina svar kommer att behandlas och lagras så att inga obehöriga kan ta del av dem och i enlighet med dataskyddsförordningen så kommer informationen som samlas in i undersökningen att sparas i 10 år innan den raderas. Resultatet av enkätundersökningen kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar och i offentliga rapporter. Resultaten presenteras då endast på gruppnivå, vilket innebär att det inte kommer att framgå vad enskilda personer har svarat när undersökningens resultat presenteras.
 
Möjliga följder och risker med att delta i projektet
Det finns inga kända risker med att delta i undersökningen.
 
Hur får jag information om resultatet av projektet?
Eftersom all data samlas in och behandlas anonymt kan vi bara ge information om de samlade resultaten. Men om du vill ta del av de sammanställda resultaten efter ditt deltagande kan du kontakta Elisabeth Åström, elisabeth.astrom@umu.se, 090-786 9038 som är huvudansvarig forskare för studien.
 
Övrig information
Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet.
 
För frågor om enkätundersökningen kan du vända dig till Elisabeth Åström, universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet; elisabeth.astrom@umu.se; 090 - 786 9038.
 

Question Title

* 1. Jag samtycker till att delta i projektet Attityder till livslångt lärande och jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i informationen ovan.

0 av 17 besvarad(e)
 

T