* 1. I verify that my company...

* 2. I veryfy that my company...

* 3. I veryfy that my company...

* 4. I verify that my company

* 5. I verify that my company

* 6. I verify that my company...

T