Information till dig som vill delta

Här får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Bakgrund och syfte
En del personer är missnöjda med sitt könsorgan när det kommer till utseende eller storlek. Det är viktigt att studera detta eftersom missnöje med ens könsorgan kan påverka ens sexliv och även välmåendet generellt. En bättre förståelse kan bidra till utveckling av psykologisk behandling för de som behöver det.

Vi vill undersöka om oro och missnöje med ens könsorgan kan hänga samman med hur mycket/om man tittar på pornografi, om det faktiska utseendet på könsorganet spelar roll samt om andra faktorer, såsom om man har en partner eller ej, kan påverka. Om du är 18 år eller äldre kan du delta, oavsett om du tittar på pornografi eller inte och oavsett hur nöjd du är med utseendet på ditt könsorgan.

Forskningshuvudman för projektet är Karolinska Institutet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Hur går studien till?
Studien är en enkät som fylls i på internet. Du kommer att få svara på olika frågor som handlar om hur mycket pornografi du tittar på, hur nöjd du är med ditt könsorgan och din kropp överlag. Vi kommer även be dig att själv mäta storleken på ditt könsorgan och uppge måtten. Du bör därför ha tillgång till ett måttband, eller en linjal och ett snöre, samt ett avskilt rum där du kan vara i fred. Alla frågor är helt frivilliga att svara på, och du kan hoppa över frågor som du inte vill svara på.

Tidsåtgång
Enkäten tar ca 10 minuter att genomföra.

Möjliga följder och risker med att delta i studien
Deltagande i studien medför inga uppenbara risker för dig som deltar. Vi kommer att ställa frågor om pornografi, hur nöjd du är med ditt könsorgan, samt även be dig mäta ditt könsorgan. Det kan uppfattas som privat och personligt. Du kommer att vara helt anonym, och inte ens forskarna som är ansvariga för studien kommer att veta vem du är. Vi genomför studien för att få en bättre förståelse för hur missnöje med ens könsorgan påverkar människor i vardagen. Detta kan leda till att det i framtiden kan utvecklas behandlingar för de som är väldigt missnöjda. Vidare kan kunskap om vilken roll pornografi spelar vara viktigt för att förstå orsakerna bakom varför vissa är missnöjda med sitt könsorgan, medan andra inte är det.

Vad händer med mina uppgifter?
Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Vi kommer inte att samla in några personuppgifter som kan kopplas till dig, såsom namn, var du bor eller din IP-adress. Forskarna bakom studien kommer inte att kunna ha någon möjlighet att veta vem du är som svarat på frågorna. Dina anonyma svar på enkätfrågorna kommer att sparas på en säker server vid Karolinska Institutet.

Hur får jag information om resultatet av studien?
En sammanfattning av studiens resultat kommer att göras tillgänglig på www.penisstudien.se och www.vulvastudien.se och resultaten kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Deltagandet är frivilligt
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du har frågor om studien ska du kontakta ansvariga för studien (se nedan).

Ansvariga för studien
Ansvarig för studien är docent och överläkare Christian Rück, christian.ruck@ki.se. Huvudman är Karolinska Institutet. Ansvarig myndighet för personuppgifter är Karolinska Institutet, 17177 Stockholm. Kontaktperson är Christian Rück. Om du har synpunkter på KI:s behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till KI:s dataskyddsombud på dataskyddsombud@ki.se.

Question Title

* 1. Samtycke

T