Om denna undersökning


Tack för ditt deltagande.
 
Undersökningen syftar till att lyfta fram er organisations synpunkter om följande:

Vilken betydelse läkemedelsföretagens ESG-mål har för de patienter som ni representerar.
Er uppfattning om vad som borde ingå i läkemedelsföretagens ESG-strategier.
Betydelsen av patientmedverkan i utformningen av läkemedelsföretagens ESG-strategier – och i så fall på vilket sätt.
 
Du har rätt att få ett gratis exemplar av det fullständiga resultatet när det publiceras (oktober 2023), om du vill.
 
Anmärkning om undersökningsformatet:
  • Om du använder en mobiltelefon för att fylla i enkäten är det lättare att göra detta i LANDSKAPSLÄGE.
Undersökningen har fyra frågor om er organisation och tio huvudfrågor. När du är kommer till slutet av enkäten kan du klicka på knappen ”Skicka” för att skicka in den.

Om du har några frågor om undersökningen finns kontaktpersonens e-postadress i slutet av undersökningen.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Vill du lämna någon kommentar om ditt svar?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* b.) Är din organisation BASERAD eller har HUVUDKONTOR i Sverige?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* c.) Vad har er organisation för GEOGRAFISK RÄCKVIDD?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* d.) FÖRESPRÅKAR er organisation STÖRRE INKLUDERING AV PATIENTFÖRENINGAR i läkemedelsföretagens arbete med att förbättra sina ESG-strategier?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>
Tio huvudfrågor

Hoppa över frågor som du eventuellt inte kan besvara (eller som inte är relevanta för er organisation).

Question Title

* Fråga 1 av 10.
Hur BEKANT är er organisation med det ALLMÄNNA BEGREPPET ”ESG”-strategier” som läkemedelsföretag tillämpar?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Fråga 2 av 10.
Hur VIKTIGT är följande för ER PATIENTORGANISATION?

  Mycket viktigt. Viktigt. Inte viktigt. Inte viktigt för oss för närvarande, men kan bli viktigt i framtiden. Inte relevant för vår organisation. Vet inte.
Vilken påverkan ett läkemedelsföretag har på miljön.
Vilken påverkan ett läkemedelsföretag har på samhället (sjukvårdssystem och patienter).
Ett läkemedelsföretags principer för bolagsstyrning (ansvar, integritet, etik osv.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Fråga 3 av 10.
Hur VIKTIGT är följande för de PATIENTER SOM ER ORGANISATION REPRESENTERAR?

  Mycket viktigt. Viktigt. Inte viktigt. Inte viktigt för dem för närvarande, men kan bli viktigt i framtiden. Inte relevant för dem. Vet inte.
Vilken påverkan ett läkemedelsföretag har på miljön.
Vilken påverkan ett läkemedelsföretag har på samhället (sjukvårdssystem och patienter).
Ett läkemedelsföretags principer för bolagsstyrning (ansvar, integritet, etik osv.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Fråga 4 av 10.
När er organisation BESLUTAR vilket läkemedelsföretag ni vill UPPRÄTTA EN RELATION MED, tar ni hänsyn till något av följande?

Ett företags arbete för att…

  Alltid. Ibland. Nej. Nej, men vi planerar att göra det. Inte relevant för vår organisation. Vi samarbetar inte med (och planerar inte att samarbeta med) några läkemedelsföretag. Vet inte.
Skydda miljön (Environment, E).
Engagera sig i sociala eller samhällsomfattande frågor (Social, S).
Säkerställa en effektiv bolagsstyrning (Governance, G).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Fråga 5 av 10.
Hur EFFEKTIVA är läkemedelsföretag när det gäller att KOMMUNICERA information om sitt ESG-arbete till ER PATIENTORGANISATION (utöver att publicera ESG-rapporter på sin webbplats)?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Fråga 6 av 10.
Hur ENKELT är det för er organisation att HITTA ANVÄNDBAR INFORMATION om ESG-målen – och företagens prestationsnivå när det gäller dessa mål – för de FLESTA läkemedelsföretag?

  Enkelt, för de flesta företag. Svårt, för de flesta företag. Inte relevant för vår organisation. Vet inte.
Deras ESG-mål.
Deras prestationsnivå när det gäller ESG.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Fråga 7 av 10.
From ER ORGANISATIONS PERSPEKTIV, vilka av följande påstående anser du vara SANNA?

För varje påstående markerar du det alternativ som stämmer bäst för er organisation.

  Sant. Sant – och detta följer läkemedelsföretagen oftast. Sant – men detta följer läkemedelsföretagen oftast INTE. Inte sant. Inte relevant för vår organisation. Vet inte.
Människors hälsa och skyddet av miljön är kopplade till varandra.
Företagens öppenhet och en effektiv bolagsstyrning är kopplade till varandra.
Ett läkemedelsföretag kan förbättra sitt anseende genom goda ESG-resultat.
Om läkemedelsföretagen tillämpar patientcentrering ger det stora fördelar för samhället.
Ett läkemedelsföretag måste säkerställa att dess produkter har en positiv inverkan på patienternas livskvalitet.
Ett läkemedelsföretags ESG-strategier bör vara desamma i alla länder där företaget bedriver verksamhet.
Ett läkemedelsföretag bör aktivt kommunicera sina ESG-strategier till alla externa intressenter.
Ett läkemedelsföretag bör främja mångfald, jämlikhet och inkludering i sitt ESG-arbete.
Ett läkemedelsföretags arbete med samhällsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) och dess ESG-resultat är INTE kopplade till varandra.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Fråga 8 av 10.
Kan du ge förslag på hur PATIENTER KAN VARA INVOLVERADE i att informera om läkemedelsföretagens ESG-strategier?


(Om er organisation anser att patienter bör vara involverade.)

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Fråga 9 av 10.
Hur viktigt är det ur ett PATIENTPERSPEKTIV att LÄKEMEDELSFÖRETAG VIDTAR DESSA ÅTGÄRDER för att...

förbättra miljön (Environment, E),
verka för samhällets bästa (Social, S), och
förbättra principerna för bolagsstyrning (Governance, G)?

På en skala från 1 till 5, där 5 = ”mycket viktigt” och 1 = ”inte viktigt”…

MILJÖ

  5. 4. 3. 2. 1. Inte relevant för vår organisation. Vet inte.
Vara öppna med företagets miljöpåverkan (till exempel koldioxidavtryck, ren energi osv.).
Arbeta aktivt för att främja de nationella sjukvårdssystemens målsättningar i fråga om miljöskydd.
Minska företagets miljöpåverkan i allt från forskning till kliniska prövningar, tillverkning och distribution.

Question Title

 

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

Question Title

* SAMHÄLLE

På en skala från 1 till 5, där 5 = ”mycket viktigt” och 1 = ”inte viktigt”…

  5. 4. 3. 2. 1. Inte relevant för vår organisation. Vet inte.
Göra tydliga insatser som bidrar till att säkra de nationella sjukvårdssystemens ekonomiska hållbarhet.
Samverka med olika patientgrupper över hela världen i syfte att förbättra innovation och jämlik hälsa.
Främja alla aspekter av patienthälsa (till exempel tillgång till diagnos, hälsolitteracitet, patientstöd osv.).
Förbättra patienters tillgång till företagens läkemedel (till exempel genom flexibel prissättning, program med patientåtkomst, stöd för att utveckla sjukvårdsinfrastrukturen osv.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

Question Title

* BOLAGSSTYRNING

På en skala från 1 till 5, där 5 = ”mycket viktigt” och 1 = ”inte viktigt”…

  5. 4. 3. 2. 1. Inte relevant för vår organisation. Vet inte.
Öppenhet om företagets faktiska resultat vad gäller ESG-strategier (i alla länder där dess produkter är tillgängliga) – som rapporteras i jämförelse med företagets uttalade mål.
Skydda patienters personuppgifter.
Genomdriva företagets ESG-standarder hos (kontrakterad) tredjepartsleverantörer.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Slutligen fråga 10 av 10.
VAD skulle er organisation HELST VILJA att läkemedelsföretagen DEFINITIVT INKLUDERAR i sina E-, S- och G-strategier?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* TACK för att du delar med dig av dina åsikter i den här undersökningen om läkemedelsföretagens ESG-mål och -strategier.

Som patientföreningsrepresentant som svarar på den här studien, har du rätt att få en GRATIS KOPIA av UNDERSÖKNINGSRESULTATEN när de publiceras (i slutet av oktober 2023) om du så önskar.
Svara på följande fyra frågor om dina kontaktuppgifter för att få ett gratis exemplar (uppgifterna är anonyma).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Vill du att ER ORGANISATION omnämns som en av deltagarna i undersökningen i en förteckning i den rapport som publiceras om undersökningsresultaten (i slutet av oktober 2023)?

Question Title

* Om du har svarat ”Ja”, ange er organisations namn här (om du inte har nämnt det ovan).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Tack för att du delar med dig av dina åsikter.

Därmed är du klar med denna undersökning om patientföreningars åsikter om läkemedelsföretagens påverkan på miljön och samhället som genomförs mellan juli/augusti 2023 och oktober 2023. Undersökningsresultaten publiceras i slutet av oktober 2023.

Om du har några frågor om undersökningen får du gärna skicka dem via e-post till dr Alexandra Wyke, vd för PatientView, på: alexwyke @ patient-view.com


Slut på undersökningen.

Klicka på ”SKICKA” nedan för att spara dina svar.
När du har klickat på ”Skicka” kommer du till en sida på PatientViews webbplats som innehåller mer information om denna undersökning om ESG.

T