Forskningsstudie från Uppsala universitet med syfte att undersöka upplevelse av att genomgå en abort

Har du erfarenhet av en abort och vill dela med dig av dina upplevelser? Vi söker svar från dig som vill dela med dig om hur du förberedde dig, hur du upplevde information, och hur du upplevde smärta under aborten. Vi samlar in svar från dig som varit med om en abort för att få en djupare förståelse för hur sjukvården på bästa sätt kan möta kvinnors behov i samband med en abort. Du skriver helt anonymt via Internet.

Det insamlade materialet kommer att analyseras på gruppnivå och resultatet kommer att presenteras som artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Ingen enskild person kommer att kunna identifieras, men enskilda citat utan några identitetsuppgifter kan komma att väljas ut för att presenteras. Det är helt frivilligt att delta i studien. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem Det tar cirka 5-10 minuter att svara på enkäten, beroende på hur mycket du själv vill dela med dig av. Om du efter studiens genomförande är intresserad av att ta del av forskningsresultaten från studien kan du kontakta Elisabet Mattsson, som är huvudansvarig för studien.

Den här studien är en del av ett större projekt inom Uppsala universitet som syftar till att förbättra patienters möjligheter till att känna sig förberedda och välinformerade inför en abort. Om du har frågor eller vill veta mer om studien är du välkommen att kontakta Elisabet Mattsson, som är huvudansvarig för studien.

Vi ber dig att endast svara en gång på enkäten.

Tack för ditt deltagande!

Huvudansvarig för studien
Elisabet Mattsson, barnmorska och barnsjuksköterska, docent
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
e-post: elisabet.mattsson@kbh.uu.se

Telefon: 073-2297980

* Godkänner du ditt deltagande i studien?

Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T