Introduktion

För att få hjälp att prioritera tillfrisknandelitteratur, servicematerial och ämnesfrågor inkluderade vi en enkät i 2016-års Konferens agendarapport (CAR, Conference Agenda Report). Resultaten från enkäten hjälpte 2016-års konferens att välja ämnesfrågor (Issue Discussion Topics, IDT:er) och inriktningen av projekten för tillfrisknandelitteratur och servicematerial som de godkände.

2016-års enkät verkade vara ett så effektivt sätt att få input från gemenskapen att vi lägger in en enkät även i denna CAR. Den här enkäten är längre än den förra på grund av att vi har fått in så många idéer från konferensdeltagare om vad som bör finnas med på listan och vi försökte få med de flesta av deras tankar.

Dessa ämnen kom till oss från medlemmarna genom deras input till sina delegater, regionernas input i vår strategiska process, e-post och telefonsamtal till Världsservice, resultat från workshops, personliga samtal med styrelsemedlemmar och genom konferensdeltagarnas input på det första utkastet av enkäten.

Vi vill veta hur gemenskapen vill prioritera arbetet med tillfrisknandelitteratur och/eller servicematerial. Om någon av idéerna lyfter – såsom en tänkbar ny meditationsbok och en IP för psykisk hälsa/ohälsa gjorde 2016 – kan WSC godkänna att nästa steg tas. Det kan handla om att vi tar in förstahandsinput genom enkäter eller webbmöten för att kunna forma en projektplan som övervägs vid 2020-års WSC.

Arbetet med litteraturprojekt under den gångna cykeln har handlat om att samla in preliminär input till två potentiella titlar av tillfrisknandelitteratur; en bok med dagliga meditationer och en pamflett om psykisk hälsa/ohälsa. Den preliminära inputen kommer att forma projektplanerna som kommer att finnas med i 2018-års CAT som ska beslutas om vid 2018-års Världsservicekonferens. Om projektplanerna blir godkända kommer arbete med dessa texter att prioriteras under 2018 – 2020-års cykel.

Under den gångna cykeln har vi haft ett pågående arbete med servicematerialprojektet som fokuserat på två ämnen – konvent/evenemang och lokala serviceredskap. I skrivande stund granskas två texter från dessa projekt av delegaterna och utkasten finns utlagda online på www.na.org/conventions och www.na.org/toolbox. Vår plan är att inkludera projektplaner för att fortsätta arbeta med servicematerialprojektet i 2018-års CAT och resultaten av den här enkäten kan komma att bidra till att forma arbetet med lokala serviceredskap beroende på vad gemenskapen prioriterar.  

T