Screen Reader Mode Icon
(Asterisken "*" betyder att frågan är obligatorisk att svara på)

Question Title

* Anmälningsuppgifter

Question Title

* Verksam i Region:

Sverige ska vara en ledande life science-nation. Den nationella strategin är ett ramverk [eller verktyg] för att långsiktigt stärka Sverige som life science-nation. Strategin bygger på samverkan och vänder sig därför främst till de aktörer som har mandat och möjlighet att förändra förutsättningarna för svensk life science; dvs. universitet och högskolor, myndigheter, hälso- och sjukvårdens och omsorgens huvudmän, företag verksamma inom life science-området samt offentliga och privata finansiärer av forskning och innovation. Patienter, brukare och personal inom vård och omsorg är centrala i förändringsarbetet och deras erfarenheter och kompetens måste tillvaratas. De och liknande grupper förväntas däremot inte ta delansvar för utvecklingen på nationell nivå.
För att göra prioriteringar och hitta möjligheter till samverkan/samskapande mellan aktörer regionalt önskar vi att ni svarar på nedan frågor. Tack.

Question Title

* Prioritera de olika strategiska områdena efter relevans för er organisation.

Antingen flyttar ni frågorna till rätt ordning (genom att klicka och dra på "de fyra parallella strecken) där högst upp har högst prioritet och sedan i fallande ordning - eller så väljer ni sifferprioritet från 1 (högst prioritet) till 8 (lägst prioritet)

I nästa del önskar vi bättre förstå vilka målsättningar i strategin som er organisation jobbar med. Dessa är alla uppdelade på de strategiska områdenas och dess underordnade målsättningar. Kryssa de ni arbetar med/för.

Question Title

* 1. Strukturer för samverkan

För att Sverige ska kunna vara en globalt konkurrenskraftig life science-nation är det nödvändigt med bred samverkan.

Question Title

* 2. Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation

Systemlösningar för nyttiggörande av hälso- och vårddata är en förutsättning för att Sverige ska kunna leda utvecklingen inom life science.

Question Title

* 3. Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling

I takt med att precisionsmedicin och AI införs i vården ökar behoven av policyutveckling. Det handlar om att anpassa regelverk, förhållningssätt och arbetssätt för att kunna dra nytta av teknisk utveckling och nya innovationer.

Question Title

* 4. Integrering av forskning och innovation i vården

Ny kunskap i form av hälsofrämjande metoder, produkter och behandlingar utvecklas och utvärderas bäst där patienterna och brukarna finns och med deras kompetens och medverkan i utvecklingsarbetet. Forskning och innovation behöver vara grundläggande delar i hälso- och sjukvården, tandvården och verksamheter inom social omsorg.

Question Title

* 5. Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa

Nya hälso- och välfärdstekniklösningar och digitala tjänster har stor potential för bättre hälsa och för att utveckla hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen genom prevention, habilitering och rehabilitering.

Question Title

* 6. Forskning och infrastruktur

Forskning av internationellt ledande kvalitet är betydelsefull för Sveriges utveckling och välstånd i en globaliserad värld.

Question Title

* 7. Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande

Kompetensförsörjningen för life science-företag och offentlig sektor måste säkerställas för att Sverige ska kunna hävda sig som en ledande life science-nation. I en globaliserad värld med ökad mobilitet av individer blir arbetsmarknaden och utbildningsinstitutionerna alltmer internationella och konkurrensen om både studenter och personer med spetskompetens allt hårdare.

Question Title

* 8. Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

Investerings- och exportfrämjande är de två grundläggande komponenterna i internationaliseringen av svensk life science. För att Sverige ska vara attraktivt som investeringsland i ett globalt och digitalt kunskapssamhälle är det avgörande att kunna erbjuda en miljö som inkluderar världsledande universitet och högskolor, en innovationsbenägen hälso- och sjukvård med hög kvalitet, samt myndigheter med tydliga uppdrag att medverka till policyutveckling och innovation på systemnivå.

Question Title

* Som ett verktyg i vår strävan att jobba för en jämn könsfördelning, samlar vi statistik om fördelningen på chefsnivå, och vill be dig ange om ledaren för den organisationen som du representerar är:

Question Title

* STUNS hanterar personlig information i syfte att vårda sina medlemsrelationer. Data sparas även i syfte att rapportera statistik till myndigheter.

TACK! Dina svar gör oss alla bättre.

Information inför konferensen kommer löpande i takt med att konferensen närmar sig.
0 av 13 besvarad(e)
 

T