Med denna enkät vill vi att du som är stomiopererad (eller en närstående) svarar på några frågor som rör din användning av stomiprodukter och hur stomin påverkar din livskvalitet i olika avseenden. Att få del av dina och andra stomiopererades insikter och erfarenheter är en viktig del i det arbete som ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) bedriver tillsammans i en samverkansgrupp. Gruppen vill öka förståelsen för vad kvalitet innebär för stomiopererade, både i betydelsen stomiprodukters fysiska kvalitet och livskvaliteten för personer som lever med stomi.

TLV är en myndighet som bland annat arbetar med att bevilja subvention för produkter som behövs vid stomi. Samverkansgruppens gemensamma mål är att utforska möjligheten att ta tillvara stomiopererades erfarenheter och synpunkter i det arbete som TLV bedriver. Ditt deltagande är därför mycket värdefullt! Det går också bra att svara för en närståendes räkning.

Dina svar är anonyma. Enkäten består av 28 frågor, tar cirka 10-15 minuter att besvara och behöver slutföras under ett och samma tillfälle. Enkäten är öppen under mars 2018 och resultatet kommer att redovisas senare under 2018 på ILCO:s webbplats och i ILCO-magasinet.

Tack för din medverkan!

T