Bakgrund till enkäten

Den här enkäten skapades av Svensk förening för ungdomsmedicin (läkarförening för kunskap och kompetens om unga i vården) och vårt ungdomsråd, i samarbete med patientföreningarna Ung Diabetes, Unga Allergiker och Unga Reumatiker. Alla som vill får skicka ut enkäten i sitt nätverk.

Vi vänder oss till dig mellan 15 och 25 år
- både till dig som har en sjukdom (eller tillstånd som kräver långvarig eller stadig kontakt med sjukvården) och till dig som inte brukar ha kontakt med vården.
Vi undrar hur ungdomar och unga vuxna upplevt vård och sjukvårdskontakt under coronapandemin våren 2020. Finns det exempel på lösningar eller arbetssätt som fungerat bra i vården under pandemin och som vårdgivare borde fortsätta göra? Vi vill ta vara på dina erfarenheter.

Hur går det till?
Enkäten består av flervalsfrågor och enstaka fritextfrågor som besvaras digitalt. Den tar cirka 5 minuter att genomföra.

Det är frivilligt att svara på frågorna och dina svar är helt anonyma, det vill säga ingen kan se att du har deltagit, eller vad just du har svarat.
Enkäten har ingen koppling till dina vårdkontakter, även om du har fått information om enkäten i samband med en vårdkontakt.
Inga personuppgifter samlas in. Det går också att avbryta enkäten när som helst. Information behandlas enligt GDPR.
Frågor kring enkäten besvaras av Charlotte Nylander i Svensk förening för ungdomsmedicin, via ungdomsmedicin@gmail.com. 
För frågor angående Covid-19 kan du alltid ta kontakt med din vårdgivare, din vårdcentral eller 1177.se.

Hur får jag information om resultatet av enkätundersökningen?
Resultatet kommer att sammanställas till en vetenskaplig rapport. Det kommer också publiceras på Svensk förening för ungdomsmedicins hemsida och facebooksida.
 
Samtycke till att delta
Genom att börja svara på enkäten bekräftar du att du har läst den här informationen och att du vill svara på frågorna.

Question Title

* 2. Vad identifierar du dig som?

Question Title

* 3. För att få en uppfattning om enkätens spridning får du gärna svara på varifrån/hur du fick länken?

Question Title

* 5. Har du en sjukdom eller en funktionsnedsättning som varat över 6 månader och som gör att du behöver ta medicin, eller få hjälp i din vardag?

Question Title

* 6. Har du ofta, regelbunden eller återkommande vårdkontakt för någon/några av följande?

Question Title

* 7. Var är denna/dessa återkommande vårdkontakt/er? (Flera svar möjliga)

T