Introduktion och formulär för informerat samtycke

Bäste läsare,

 
Du har blivit identifierad som en relevant person för EU:s Horizon2020-projekt, Urban_Wins, vilket betyder att dina åsikter, kunskaper och förväntningar är av stort intresse för oss!
Vi hoppas att du är villig att delta i projektet! Om du går med på att delta ber vi dig att fylla i dina personuppgifter i slutet av detta inledande avsnitt och markera rutan som bekräftar att du läst och samtycker till den information som lämnas i avsnittet innan du går vidare och besvarar enkäten.

Vad är syftet med projektet? 
Syftet med Urban_Wins (“Urban metabolism accounts for building Waste management Innovative Networks and Strategies”) (projekt nr 690047) är att utveckla och testa metoder för utformande och införande av innovativa och hållbara strategiska planer för avfallsförebyggande och avfallshantering i olika urbana sammanhang, baserat på innovativa och interdisciplinära metoder som präglas av delaktighet och som kan öka städers miljömässiga återhämtningsförmåga och säkra en utveckling mot mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster, samtidigt som avfallsåtervinningen förbättras och användningen av återvunna material ökas. Mer specifikt kommer utformandet av dessa strategiska planer att baseras på en ökad kunskap om de faktorer som påverkar städers metabolism och en fördjupad insikt om hur dessa faktorer kan omvandlas till positiva drivkrafter som leder till teknologiska, icke-teknologiska och förvaltningsmässiga förändringar. 27 samarbetspartners från 6 länder deltar i Urban_Wins (lokala myndigheter, forskningsinstitut och universitet, företag, icke-statliga organisationer) och projektet samordnas av Comune di Cremona (Italien). Projektet finansieras av Horizon 2020-programmet.


Vad skulle ditt deltagande innebära?
Syftet med den här undersökningen är att samla in information om din organisation, för att identifiera och analysera de mest relevanta lokala, regionala och nationella intressenterna som bör vara inblandade i aktiviteter som genomförs inom Urban_Wins.

Urban_Wins arbetssätt präglas av ett stort fokus på delaktighet, eftersom vi inser att även med väl genomtänkta politiska beslut (baserade på forskning och vetenskaplig evidens) kan genomgripande förändringar som rör förebyggande av avfall och avfallshantering endast uppnås om organisationer och medborgare (som familjemedlemmar, offentlig förvaltning, företag etc.) förändrar sitt beteende. Detta betyder att det är mycket viktigt för oss att få en bättre insikt om vilken roll din organisation har, samt hur intresserad och engagerad den är när det gäller att förbättra resursanvändningen samt förebygga och hantera avfall, så att vi kan identifiera utgångspunkten för hur vi bäst sätter delade mål och visioner som kan driva denna förändring.
Vem genomför aktiviteten?
Det arbetspaket där just den här enkäten ingår leds av Faculty of Sciences and Technology of the University Nova de Lisboa (FCT NOVA), Portugal. Enkäten ingår i en uppgift som leds av Fondazione Ecosistemi, Italien. I Sverige genomförs undersökningen av Forskarassistant, Leonardo Rosado, Chalmers Tekniska Högskola.


Hur kommer resultaten att användas?
De uppgifter som samlas in i den här undersökningen kommer att analyseras och användas i projektrapportering och presentationer, samt eventuellt i akademiska publikationer. Informationen kommer även att användas för att identifiera de mest relevanta intressenterna inom avfallshantering och -förebyggande, på såväl nationell som regional och lokal nivå. I detta syfte ber vi om tillåtelse att kontakta dig igen i ett senare skede, för att bjuda in din organisation att delta i aktiviteter inom projektet och bli medlemmar av de webbaserade och fysiska forum som kommer att skapas inom Urban_Wins.

Utan ditt uttryckliga samtycke kommer varken ditt namn, namnet på din organisation eller några andra uppgifter som skulle kunna identifiera antingen dig personligen eller den organisation du arbetar för att synas i några rapporter, artiklar eller presentationer som använder data från denna undersökning. Anonymiserad data kommer eventuellt att göras tillgänglig för projektpartnerna, för att hjälpa dem att utvärdera och förbättra projektet.

Vad kommer att hända med de uppgifter du lämnar? 
All data som samlas in och behandlas som del av denna aktivitet kommer att hanteras i enlighet med svensk lagstiftning om skydd av personuppgifter, samt följa de interna rutiner för hantering av personuppgifter som används av Comune di Cremona, projektets samordnare. Där så behövs kommer informationen att anonymiseras och lagras på en säker plats.

Det är helt frivilligt att delta i den här undersökningen. Du har rätt att välja att inte besvara vissa frågor eller lämna vissa uppgifter om du så önskar. Du kan även när som helst avsluta ditt deltagande i undersökningen (om du väljer att göra detta kommer alla uppgifter som rör ditt deltagande att raderas eller förstöras). Vi kommer eventuellt att be dig att klargöra vissa punkter, men du har ingen som helst skyldighet att varken klargöra eller delta mer.
Du har rätt att se och korrigera din personliga information. För att göra detta skickar du de frågor du har om hur dina personuppgifter hanteras till den kontaktperson som anges nedan. Du har även rätt att när som helst vända dig till den europeiska datatillsynsmannen (EDPS).

Om du undrar över någonting som rör just skydd av personuppgifter, vänligen kontakta projektsamordnaren för Urban_Wins, Mara Pesaro, direktör för avdelningen för strategi och territoriell utveckling, Comune di Cremona, via Aselli, 13/A 26100 Cremona CR Italien – mara.pesaro@comune.cremona.it – 0039 0372 407559.
Tack för din hjälp och ditt deltagande i denna undersökning från Urban_Wins!

Med vänlig hälsning,
Mara Pesaro
Urban_Wins projektsamordnare

----------
Disclaimer
Det här projektet har erhållit finansiering från Europeiska Unionens forsknings- och innovationsinitiativ Horizon 2020, under bidragsavtal nr 690047.

Utgivaren är ensamt ansvarig för eventuella felaktigheter eller ofullständiga uppgifter. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens åsikter. Europeiska kommissionen är inte heller ansvarig för hur informationen används.

T