Om enkäten

Svenska Downföreningen driver ett Arvsfondsprojekt som handlar om ADHD och autismspektrumtillstånd (AST) vid Downs syndrom i samarbete med Akademiska barnsjukhuset i Uppsala och Habiliteringen för barn och vuxna i Uppsala.
Vi vill med denna enkät involvera er familjer och ta reda på era erfarenheter. Vi önskar få en ökad förståelse för hur situationen ser ut och vilka behov som finns runt om i landet. 
 
Era svar är viktiga då de ger oss en inriktning för projektet. De kommer också att utgöra grund för våra rekommendationer till de olika organisationer och myndigheter vars ansvar det är att vardagen ska fungera för er och era barn. 
 
Ni väljer själva om ni vill svara på hela eller delar av enkäten. Svaren är anonyma och deltagandet förstås helt frivilligt.

Stort tack för ert deltagande.
Projektgruppen

Question Title

* 1. Din relation till barnet med Downs syndrom (DS):

Question Title

* 2. Din boendeort:

Question Title

* 3. Din familjesituation:

Question Title

* 4. Barnets kön:

Question Title

* 5. Barnets ålder:

Question Title

* 6. Vilken diagnos har barnet utöver DS?

T