Inledning

 
2% of survey complete.
Reviderat RAS-dokument
Det reviderade RAS-dokumentet (utkast 3) återfinns i PDF-format via länken nedan.
RAS 2018 (utkast 3) >>

Bakgrund
För varje hundras i Sverige ska det finnas så kallade “Rasspecifika Avelsstrategier” (förkortat RAS), som är en övergripande handlingsplan för hur avel inom den aktuella rasen ska bedrivas för att vara långsiktigt hållbar. Den första versionen av RAS för Rhodesian Ridgeback fastställdes av SKK/AK i februari 2006.

Sedan 2014 har SRRS/AUK arbetat med en ny reviderad version av RAS. Ett första utkast med nulägesanalys, mål och strategier diskuterades vid SRRS Avelskonferens 2015 följt av lokala avelsträffar arrangerade av SRRS/Södra (2015), SRRS/Östra (2016) och SRRS/Norra (2015). Kommentarer från konferensen och de lokala träffarna har kommit SRRS Avels- och Uppfödarkommitté (SRRS/AUK) tillhanda och dokumentet har därefter reviderats ytterligare. Dokumentet är nu klart för en sista genomgång av uppfödare och hanhundsägare innan det skickas till SKK för fastställande.

Syfte
Enkäten syftar till att slutgiltigt förankra föreslagna mål och strategier hos uppfödare och i tillämpliga delar hanhundsägare. Detta innan dokumentet skickas till Svenska Kennelklubbens Avelskommitté (SKK/AK) för fastställande.

Målgrupp
Målgrupp för enkäten är medlemmar i SRRS per 2018-02-28. Av denna anledning måste du i enkäten ange ditt medlemsnummer som finns på medlemskortet. Har du inte tillgång till detta så kontakta SKKs medlemsavdelning via e-post medlem@skk.se eller telefon 08-795 30 30 (mån-fre 10-12 och 13-15). Enkätsvar från icke medlemmar eller med felaktigt angivna medlemsnummer kommer inte att beaktas. Enskilda personers enkätsvar hanteras enbart av SRRS/AUK och kommer inte att presenteras publikt.

Förberedelser
Innan du besvarar enkäten så läs igenom nulägesanalysen i RAS-dokumentet (sidan 10-43). Detta är grundläggande för att kunna ge objektiv respons på mål och strategier, eftersom dessa har utarbetats baserat på information från nulägesanalysen.

Besvara enkäten
Frågorna i enkäten har samma numrering som målen och strategierna i RAS-dokumentet (sidan 44-47).
När du svarar så tänk på att RAS inte är ett regelverk utan en samling välgrundade rekommendationer. Dokumentet är vår minsta gemensamma nämnare i avelsarbetet, men självklart står det varje uppfödare fritt att sätta upp högre mål och hårdare krav för sin egen avel.

Sista svarsdag
Sista dag att besvara enkäten är tisdagen den 27 mars. När detta datum passerat stängs enkäten automatiskt.

Enkätresultat
SRRS/AUK kommer att sammanställa enkätsvaren, analysera resultatet samt bedöma om det krävs justeringar av mål och strategier innan dokumentet skickas till SKK/AK för fastställande.

Frågor
Vid frågor gällande RAS-dokumentet vänligen kontakta SRRS/AUK via e-post auk@srrs.org. Frågor och svar som bedöms vara av "allmänintresse" publiceras avidentifierade på SRRS hemsida.

Stort tack på förhand!
Avels- och Uppfödarkommittén,
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

T